MM. zei
46 E. Bod’jhe Erben
Bo „, Wo.
Früchting, X., Bäder
Möttger, A., Wi.
Steffen, F., Former
Thelen, P., Rentner
Bobel, F., Feltmach.
48 E. Harm‘Iche Erben
V. Sooth, CS „Baumftr.(Wiker
Sir.
BRD „Schiffszimmerer
Emwert, H., SchlofferH.Erdg,
Gniebjh, N., HeizerH.Erdg.
Köhler, E., Frau de.
Kropf, D., Ob. Zolljefr. 3
Manjen, W., Matroje 8
Plugge, K., Ob. Feldw. 1
Rreusler, L., Www. 2
Schwarz, Arbeit. H. 1
Thießen, I., Zolljekr. N. 1
Tieg, RN., Ab eit. H. 1
Wittfe, 6. Rentner Krdg,
50 E. Maß, ©., Kohlen
(Lange Reihe 20)
Schmidt, A., Wajchanft. T.
50a E. Brood8s, L., Werkmftr.
Bardijchewstti, B., F.Z.Maat
Broods, W.,Maich.Schloffer
Gans, H., Reichsw. Angeft.
Gerlach, N., Monteur
Henze, E., Bol. Setr.
Yaedel, M., Wi. 2
Krejchmann, A., Ingen.
Milidh, K., Heizer
Niejer, E., Schaffner
Mippke, D., Bootsmt.
Schneider, W., Radioffm. 3
VBöge, D., Steuerm. Erdg,
52 E. Schröder, %., Maurerpol.
Steffen, S., Ww.
54 E. Gooth, A., Baumftr. 1
VBennewig, B.,Leutn.z3.S.a.D.
Büttner, D., Büro-Organi:
fat. T. 2
CEbjen, P., Ww.
SGrunmwald, H., Kapitänkrdg,
Hanfen, H., Lotje T. 2
Rauch, Ch. Verw.Infpekt.i,N.
56 E. Harm, I, Kohlen T.
Yankowig, A, Elektrif, 1
Yohens, H., Kraftfahr.
Kumor, D., Büroangeft. 1
Steinharbt,H., Ob.Feldw. .2
Wolf, G., Seemann 8
Wojewobdka, D., Elektrik.
58 E. Vorhaben, W., Ww.
Hinfelmann, YA., Frijeurin
Kahl, N., Baukontrol. 1
Schaefer, A., Bauarbeit. 2
Thieffen, A., Zuderfbrit. 2
Unger, W., Arbeit.
60 E. Schulze, O., SGaftw. T.
CEdert, I., Schloffer 8
Yöhnt, E., Arbeit. 4
1
2
“N D-
Math, B., Nentner
Schulze, X., Schloffer
Tijohler, W., Zolljekret.
Tolkmitt, W., Pol. Beamt. 2
<- Prinz Heinrich=-Str. Z-
Wikingerftraße
(Stadtteil Gaarden=Oft)
Nach dem alten Stamm der
Wikinger, nordbifche Seefahrer,
benannt.
<- Kaiferfir. Z
Linke Seite
1 geb. 3. Maijerftr. 38
8 eriftiert nicht
5 Stätteplaß
_E. Webel, B., Gaftw.
(Kaifjerfir. 40)
7 E Fijcher, W,, Frau(Berlin)
E, Frahm, F., Konditor 3

E. Lampe, WM. „rau Bornfen)
Borchert, N., Bote
Brücner, S., Ww. 2
Burob, H., Schuhm.
Grundei, K., Rentner 8
Hagen, I., Kolonialtwr.
Hampel, E., Majchinenbau. 4
Holg, F., Arbeit. Erdg.

Wiker Straße
7 Maaken, H., Wo. 8
Ruttfamer, X., Ww. 1
Nahe, N., Tijhler 1
Räßke, O., Wo. 2
Meefje, K., Arbeit. 4
Schnabel, W., Form. Unter:
meifter 4
Segte, H., Benfionär 1
Siomian, ., Bohrer
Stahl, 8., Schneider 2
Wyrwid, F., Schweißer 2
<- Yohannesftr. DZ
E. Bubko, H., Rentner (Ol8:
haufenftr. 10)
VBiedelach, F.,VBermeff. Technik,
Ejemann,$.,Hm.Angeftellt. 2
Friedrichjen, M., Maler 3
©
Siller, E., Www. 4
SIjenjen, W., Majcdhinenb.
Muß, H., Buchbind. 8
Niceljen, Th., Arbeit. Erdg,
Weicdhke, F., Ynvalide 2
11 E. Mede, R., Werkmftr. 1
Drews, O., Roßfchlacht.
Eggert, H., Ww. 1
Gansauge, M., Schloffer 2
Kafura, F., Kontrolleur 2
Klee, D., Ce” inamNeNt, S
Beterjen, ©., Bote
Em , Meiereipeod.
Nathjen, D., Helfer
Riemann, %., Lag.Vermwalt.3
NedhHte Seite
E. Stahl, A., Böädermftr.
(Blantenefe)
EEE R., Majch. M
Soledi, D., Ww.
»
Dateien Krim. Ajfift. 2
Haufchild,D. „Maid. Schloffer
enede M.,Elettromont. 1
Holz, A, Krim.Sekr. N. 3
Maier, ., Ww. Erdg.
Dt „&., Bol.Db. Medi
Schories, E., Ww. s
Schwipper, Da ir 4
Wittmaad, D., W mw. Erdg.
E. Stiegemund, I., Ww.
(Hebbelitr. 7)
Schütt, W., Arbeit.
Bartels, D., Reichsb. Sefret.1
Förit, H., Rentner 4
Käbding, W., Rentner 2
Kägbein, Ch., Rentner Erdg.
Kreibig, W., Stoßer Erdg,
Kuhwald, A, Schneiderin 3
Linden, A., Stadtangeft. 8
Meier, Alida, Frif. Salon
— ß., Seemajchintit _ Erde,
Schütt, W., Arbeit. 4
Thiedemann, E., Penfionär 2
Trepte,W.,Marinefetr.a.W.3
6 Stäbtijhes Boltsbad II
E. Stadt Kiel
V. Göfjch, D., Bademftr. 3
8 E. Linnig, H., Eigentümerin
Schönberger Strand)
V. Gaarbd. Haus: u. Grundeig.
Verein e. VB. (Kaijerftr. 45)
Albert, D., Stadtangeft. 4
Bauer, I, Schiffb 1
Ernit, A., Takler 4
Hanjen, Ch., VBertret. 3
v. Hofen, D., Hın. Angeft.
-
NRöjdhmann, A., Fräfjer
Taegtow, I., Frau 2
Bemte, G., Bohrer 2
10 ES E€., Bädermitr,
Haar, Db. Bofticha!
aar, D., A 0 fe
Ri „, Ten. Mar. Ser
ce M., Konftrukt. 1
Lange, D., Wertmiftr. RN. 83
Lejchte, D., Ingen, 2
Nideljen,H., SandesObh.Selr,
Schröder, E., Schloffer
Simonetti,
B., Mar, Bent
majc. tt. RR.
12 E. Schmidt, B.,Mafjdiniftl
Dierks, Ch., Heiz. Mont. 1

— 238 —
12 Einfelvt, M., To: Erdg.
Köpfe, W., 2
Kuhlmann, A., Bertnftz 4.
Lemfte, A., Keffelfjhmied 3
eterfen, D. See-Ingen. 2
Biepras, E., Lehrer a. D.
Lünne, W., Rentner 4
Schlapfohl, K., Kim. T. 4
14 E. Rejum, £., Mafjhineniol
Bauer, A, Maler
— 8. Schloffer 3
Bombor, N EeU Lebensm.
— F., Schmied Erdg.
Bill, A., Ww.
Greve, $., Schiffbau.
Kämpfe, O., Rentner
Kiel, ., Rentner
Ninnemann, E., Arbtrin.
Teterfen, A., Boftihaffn.
Roller, G., Schloffer
Stube, S., Rentner
Subrbier, W., Werkeugm. &
Wallat, G., Rentner
<- Yohannesftr. Ze
16 E. Dittmann, X. Malerm{ftr,
(Aömusftr. 5)
Ehmte, S., Ww. 2
Srichjen, S., Bol. Haupt-
wachtmftr. 8
Fig, H., Kalkulat. 4
SJungjohann, A., Maler
ange, W., Rentner 1
2
00H A DO a DOT
Loof, A., Rentner
Luczinski, X., Rentner
Rodhl, H., Semi Erde
Räjchte, %, Kim.
18 E. Diftmann, £. aateamit
(Asmusftr. 5)
Beder, C., Meifter
SGrawe, g. Invalide 3
KoskowSti, . Dreher 1
Madeprang, E., Schloffer
Montag, W., fun. 8
Road, A., Straßenb. Führ.
Bauftian, W., Dreher 2
Roffen, F., Bootsm.
Schröder, I., Dreher
Voß, R., Rentner
20 E. Fijdher, R., Aw. 4
Fijdher, K., Rentner
Jahnke, R., Schloffer 2
KO Mafjdhinenb.Erdg,
Möller, K., Keffelihmied
— 8, Schiffbauer
Beters, R., Arbeit. 8
Rapp, D., "Bäder 4
Roftet, X Maurerpol. 2
Verdied, Sa Maichinenb.
Meifte 4
n. a. ifabetoitz. 59
E. Stab, Cb., Kim. T.
E. Stiller, G., Kfm.
Eagert, E., Wi. 8
Klind, A., Eleftromont. 2
Schäfer, F., Wi.
<- Vinetaplag >
Wilhelminenftrafße
Prinzeffin Wilhelmine, Tochter
Königs Friedridh VI. von
Dänemarf, Gemahlin des
Herzog8 Karl von Glhücsburg,
nach welchem die Karlitr.
benannt ift.
<- Brunswiker Str. DZ
Linke Seite
1 E. Qütbh, N en X
(TXirpikftr,
Benatu G.m.b. N Eletir. Rod
u. Heiz-Apparate
Hermann, B., astaleran!t
SKenfen, E., Autofahrlchr. T. $
Kaad, M., Ww
SE W., Kim. T. 3
S. DM %. Kreisleitung
z er YUmt f. Kriegsopf. T.
Nationaljogialiftijche Krieg8=
opferverforgung T.
Norddeutjhe Apparate-Baus
Anftalt G.m.b.O. T.
RT Glühlampenfabrif
m.b


Wilhelminenftraße
1 Mir, H.u.Q., Bapiergroßhdl. T.
Sathmann, Z., Arbeit. H. 1
Stegmann, €., Ww.
Ströh, A., Rentner H. 2
Thom8, L., Schneidermfirin.
Bwingmann, W., G.m.b.O.,
techn. Vertret. T.
3 E. Günther, M., Ww. 4
Friedrich, P., Ww. 2
Günther, K., Bädermftr. T.
na Ww., Blumen:
8
haus T.
Kulidhitfy, E., Damen:
jOneiderei 2
Sebvede, H., Bol.VBerw.Infp.3
7 E. Behrmann, $. F.,
Spirituojen T.
>
Brammer, M., Papier:
großhdlg. T. 2
GSodziek, A., Kim. T. 2
A M., Ingen. 3
Ydms, S., Wi 2
Martens, W. A. Cleftroz
Großbdlg. T.
Niede, H. S., Dr. med.,
Priv. Doz. T.
Weidner, A., Zivil-Stemward 4
Bilian, A., Betr. Ing. 4
E. Rölter, L., Ww. (Neu-
münfter)
Ingwerfjen, L., Zigarren
Knappif, C., Büroangeftellte
— S., Schneidermftr, 1
Köfter, Gebr., Färberet T.
Müller, M., Filialkeitrin.
Beter8, E., Bootsmann 4
Tambfe, H., Schiffb.Ingen.2
Woebhs, F., Vertret. 8
<- Bergftr. DZ
11 E. Wüftnei, H., vw. Ges
heimrat (Düvelsbhefer
Weg 29)
Gröpper, E., Hm. Angeft. 1
Hende, E., Zigarren
Ley, E., Buchbhalt. 2
Mumm, 3., Bhoto-Atel. T.
Thurau, E., Yuftizangeftellte2
Türen, K., Benfionär
13 E. Hoffmann, I, Dentift
(Edernförde)
V. Hausverwertung
S.Howe u.Söhne, Holften-
{traße 108 I
Claßen, A., Spediteur T.
Hahn, H., Frifeur
Hartmann, E., Ww. 4
Hermann, RN., Maffeur 1
Kühne, H., Rentner 1
Otto, W., Leihbücherei
Hr a a.D,3
Nöfcher, W., Ynbvalide Erde.
Schmidt, %, ‚ Gejchäftsführ. 5
Volte, H., Ingen.
Wulf, I. F., Nentner Eric
15 E.Ratbje,I.N.B.,Lederhdl. T.
Burmeilter, F., Telegr. Bau-
hand. Erdg.
Kiep, W., Studienrat 8
Martens, R., Dr., Studien:
rat
Mundt, R., Benfionär
Seemann, Dr. Ing. Stud.
17 rn Badel, W., Dentift
Hüfchens, F., beeid. Yiger:
rebijor T.
— Q. ze lb T.
Preuße, € BA 4
le W., DELOG 2
eftor
Sapı, QM, Glettzoteconit.
19 Er "Brandenburger, N.
Schneidermftr. (Elmichen-
agen
E. Brandenburger, Th.,
DNESDOEIEENT (Hofholz-
allee 48)
Brandenburger, L., Schnei-=
dermitz, T. Erdg.
Dal, A., Tertilvertret. 1
Hilbers, "€. Lebensmittel
— S., Majdhinenb. KErdg.
Lenijch, E., Ww. 1
Lig, A, Buchbinder T.
DT
4
5
1


19 Martens, L., Benfionär 4
Einnehm. T.
Spethmann, R., Ob. Mate:
rialienverw.
Voß, K.,Buchdrucereibei. T. 2
Warnede, X, Telegr.Ob.
Injpekt.
MWeiskam,W., Db. Bollinjpelt.
21E. Fleßner,B., Leutn. (Wa. D.
E Din nn M., Frau
Arb, Kim. G. HB.
Sattel. 3. Kim. Erdg,
Barth, X, Win 4
Fijcher, M., Inftallation T&
Knoll, R., "Bert ir. T2
Tippmanı, R., Kim.
23 E. Schulz, X, Et mfi
Duntkelmann, H., Ingen. 4
Frojt, A., Kinobef.
Hente, M., Ww. T. 2
Ketel8, H., Monteur Erde
Schmidt, L., Frau
25 E. Kulp, D., Kim. (em
neniveg 25)
V. Hausverwertung
Howe u. Ohne Solften-
{traße 103 I
Holters, E., Krim. Direlt. 3
Rollenhagen, E., Steuer?
injpeft. 4
Schminde, $., Wolle
Thomfjen, $., Dr., Stadt?
N Dr 2
Trauljen, Br mL
27 E. Hilbert, A. Se (Drag
b. Ibehoe)
V. Nieljen,%., Baumftr. T. 1
Dringenberg, W., Buchholg-
Friedrichjen, A., Bez. Shoe
fteinfegmftr.. T.
Quer, Emma, EEE
Molgen,W „Feinfoft T.
1
Müller, L., Ww. DT
Beterfen, K., Baftor i. N
Schnell, M., Marfümerien;
großlag. GM 4
Wendt, DH., en Mont.
29 E. Hinz, CE. H., Gymnal-“
Lehrer (Eim8born)
V. Göbbert, D., Lehrer
(Königsiweg 26)
Both, I., Lehrerin iR.
— N. Sehrerin N
—_ M., Paftorenww.
Claujen, E., Affeturanz*
Austunitei T.
Corves, E., Ww.
Käjelau, A., Wi.
— 6, m
Lafrenz, © Ing T.
Sietan 20 Quififtin 8
Lübey, B. 4 MaiOineninger
Schlegel, D., Bücherrevil- T
Wehrend,S., Grundst. Mail.
Bachring, M., Buchhaktering
31 E. Yacobjen, A., Büroleit-
E. Sobr, €, al. 3
Bernitt, H., Kim. T. $
Bracmann, W. „Bantbeamt-*
Fijcher, x Bücherrevifor T2
Hanjen, W., Bertret.
Hof, FA Realichullehr. iM 5
Senna, R., Bermwalt. Amtm-
Samwurch, W., Hochfch, ‚Da
Sperber, M., Lehrerin 1.R-*
4
Runde, ©. Staatl. Batterie 8
ORStorm, €, 2w.. Erde
88 E. Bappe, R., Kim. T. 2
Börner, F., ybothefen T
— ., Makler T.
Coenen, ©., Steuerinjpelt-
Sieje, G., Dentijtin a
ZN,
Höggren, W., Tapez.
Matthee, A., Frau T.
Naß,
Sommer, W., Radio T. 3
Tönnies, M., Ww. T.
<- Fährftr. Z
Boltzeipräfidhum geh. 3. Blue
menftr.
<- hehe >
35—41 eriftieren nicht
Dentift a
Günzel, B. rat Direlt.$
GS., Konfttüren Erdg-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.