Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

   
 
ft 
U 
 
5 
 
 
 
 
Unterftraße 
 
Unterftraße 
(Stadtteil Wellingdorf) 
=<- Sabelsbergerftr. DZ 
Sinfe Seite 
LE. Haß, O.; Rentner 1 
Hambdorf, F., Arbeit. Erde. 
Into, Rentnerin Erde, 
8 Schneider, O., Invalide 1 
E. Andree,. G., Nentenempf. 
Demmler, €, Frau 
Sachert, E., Wiv. 
Siange, D., Bimmerer Terde 
Havemekiter, D., Wow. 
Be M., Ww. 1 
Rader, S., Schriftjeb. Erde. 
„ Steen, 3. Wiv. Erdg, 
I Filippi, K., Frau 1 
V. Filippi, M., Rentner. 1 
Filippi jun., %., Müller 1 
id, ©. Nieter Erde. 
Yöhnt, € Sttaßent Angel, 
RNechHte Seite 
2 E, Hanjen, C., Baugefchäft 
(Hanjens Brivatitt. 8) 
Beder, E., Tijchler Erde. 
ahann, %., Vorarb. 
E. Heinz jche Erben 
(Mönkeberg) 
- Heinz, W., Bäder (Kat- 
jerftr. 64) 
YBengier, H., Maichinenb. 1 
Stahl, F., Laternenwärt. 
Witt, Chr., Ww. 1 
%,, Dreher Erdg, 
GE Waszid, G,, Arbeit. 
Vorbei, E., Milchgefch. 
<- Feldmark. 
 
Verbindungsitrafe 
(Stadtteil Gaarben-Dit) 
Fine Verbindung zwijhen 
Karfstal und Kirchenweg 
<- Karlstal > 
1 96h, 3. Narlstal 26 
n 5 Baustellen 
„Howe, W., Baugefch. T. 
Vandt, $., Schloffer 
Bohlarann, W., Tijchler 
a Ru "Tijchler 
enrich, WW , Schloffer 
Mieljen, ., Schmied 
<Oimkat, E., Ww. 
E. Hagemeier, A, Eigentüm. 
(Adolfftr. 37) 
Bod, E., Wi. Erde. 
SUNG Arbtrin. 1 
DE 
- anjen, M., Arbeit. Erdg. 
Röhler, R., Schlofier Erde. 
Rrüdener, X., Majch. Bohr. 
Lohl, N., Invalide } 
Schröder, B., UArbitin. 2 
Stühmer, &., Ynbvalide 
Taltowsti, A, Händler 
<- Kirhenweg > 
 
Verlängerter 
Sermaniaring 
(Stadtteil Gaarden- Dit) 
=<- Germaniaring DZ 
(Unbebaut) 
 
Vieburger Weg 
(Stadtteil Gaarden:Süd) 
eg nach dem fr. herr. Hof 
Bieburg, jeßt {täbt. Erholungs: 
heim 
Ce - Hamburger Chauffee. > 
<- Biegeleiweg > 
Lintfe Seite 
Die nicht mit E. bezeichneten 
ed geh, der Stadt Kiel 
Möhl, F., Yuvalide 
arquardt, H., Verwalt. 
Angeftellt. 
SET 
 
5 E. FYedzig,R., Kuftizwachtmftr. 
Brader, RN., Pugmacherin 
7 E: Mohr, A., Maler Erdg. 
Mohr, Ch., Rentner 
9 E. Bauer, B., Majchinenb. 
11 E. Rrud, G., Schneider 
Rechte Seite 
2 E. Nowak, £., Inval. Erdg. 
4 E. Dobbelitein, H., Kim. 
6 E. Wichmann, X., Webemftr. 
8 E. Schröder, W., Bierfahr. 
10 E. Beihte, D., Schukpol. 
Mitr. 
12 E. Aid, A., Invalide Erde. 
Chriftianfen, €. Kraft. Führ. 
14 E. Böhnk, E., Boftjhaffn. 
16 E. Schütt, H., Erheber iR. 
18 E. Fijcher, D., Invalide 
Gimwoleit, W., Maurer 
20 E. Mohr, I., Boftihafin. 
22 E. Gabriel, H., Straßenb. 
Schaffn. + 
Kramber, A., Ww. 
Schacht, B., Schloffer 
24 Zimm, B., Schmied Krdg 
<- Retersburger Weg DZ 
 
Viehbergen 
(Stadtteil Prie8) 
<- Bujhblid > 
(Unbebaut) 
 
Vinetaplat 
(Stadtteil Gaarden- Oft) 
Benannt nah dem Kreuzer 
„VBineta“ 
<- Wikingerftr. DZ 
1 E. Hanfohm, W., Eijenwr. 
Bergemann, W., Mar, Beamt. 
Brunswich, W., Ob, A 
{Ohinit.Mt. 
Bumann, R., fm. Angeft. ; 
Hartmann, $. Ob.Funimt. 4 
Kordts, W., Maler 4 
Koftfa, A, Zijhler 8 
Langhoff, Wi 2 
En N., SGaftw. 
Rieper, K., techn. Angeft. 4 
SHeo 3. Feet 
Yniftit, T. 
Täger, IW., Gajtw. T. 
olaloiosti, £., Fahrz.Kontr.2 
E. Stahl. & Stiller, Manu: 
"fattior. T. (Elijabeth{tr. 59) 
V. Borjchte, RN., Zigarren 
Chalybaecus, N., Ww. 
Gärtner, A, Ob. Mir. 
Hofmann, M., Buchhalt. 2 
Köpke, O., Feifeutmfir. T.4 
Meyer, al, Aw. 4 
Stod, O., Dentift 
Sutter, x, ir 8 
Teuber, $. 
DD» 
De 
Brehmeier, W., fm. Angelt. 
Garbe, Dora, Vubgeich. 
Meyer, F., fm. Angeit. 4 
Möller, I. Mar.Setr.a.D. 
Neumweiler, A, Maichinenb. 
Sa H., Mar. Diertide 
Strömwer, W., Werkmftr.L. % 
4E Hanjohın, W., Eijentwr. T. 
(Karl8tal 16) 
Anderjen, N., Kupferfehm. 1 
Bütt, W., Dreher 
Sohannien, G., Are, 4 
Kloof, D., Zehn, 2 
Lehmiuhl, W Handlosgeh, 
Leisner, D., fan. 
Linde, D., AUrchitelt T. 8 
— 9. zen. Mar. Sn 
RAT. 
Niffen, M., 
Schmidt, H., SP ertmft. 8 
Biegler, E., Frau 8 
<- Medujaftr. DZ 
5 E. Wittmaad, H., Kim. 
(Rendsburg) 
V. Leitner, N., Kim. T. 
E. Merz,G. Slactermfte. TA 
 
— 217 — 
5 Bayer, D., Mechanik. Erde, 
Frerek, X., Nachf., Inh. RN 
Leitner, Kaffeeröfterei T. 
Srupp, E€., Tijhlermftr. 4 
‚Kampen, E€., Lehrer 
Lajch, A., Ww. 
Leitner, N., Kim. T. 
Maether, E€., Ww. 
Nold, E., Kim. T. 
Paul, W., Werknftr. a. D. 
Schöning, M., Ww. 
TeHner, A., Färberei T. 
Beh, E., Rentner 
E. Harders, E., Ww. 
Franz, L., Ws. 
Greggerjen, H., Pol. Haupt- 
wachtmitr. 
Hanien, E., Landfeh. Gärtn. 
Kuhnert, K., Lebensmittel 
Pröhl, B., Zöpfer 4 
Rofenberg, G., Bankbeamter 
Steffen, A., Büroangeft. 1 
Stier, A., Stadt-Ob.Sekr. 
Wartehalle 
E. Stadt Kiel 
<- Elijabethftr. > 
Bon ver Golg-Allee 
(Nr. 2—28 u. 31 Stadtteil 
Gaarden Süd, Nr. 17—21 
Stadtteil Haffee) 
<- Hamburger Chauffee > 
Linke Seite 
1—15 Gärten 
<- Dorotheenfir. 
17 E. Banjen, A., Buchhalt, 
Mehrens, H., Mitr. d. Schuß- 
polizei 
Baetje D., ODb.BZollfekr. 
Groß, F., Schneider 
19 E. Harmjen,G., Kim. T. Erde. 
21 E. Jungmann, F., Kfm. 
; Harms, W., Betr. Ingen. 
Hufe, W., Gärtner 
NRathje, B., Arbeit. 
23—27 Gärten 
29 a 
+ : 
a 
31 E. Blaas, Pe 
[A 
> =D 
(>71 
I 
GSaftıy. 1 
Haumann, A., Ww. Erde. 
Künkel, E., Stadt-Ob.Setr. 
4 N Erde, 
<- rufenvotter Weg > 
‚Gärten 
-<- Hornheimer Weg > 
69 FE Ranizzt, R., Angeftellt, 
On Hornheim) 
Franke, W., Ob. Infpekt. T. 
Leipholz, 6, Nohnu. Infpelkt. 
Racmtich, N., VBetriebsleit. 1 
Weiß, O., Rentner Erde. 
— 9., Abteilgsvorft. Erdg. 
71 geb. 3. Hofteichftr. 11 
E. Bantzzi, G., Eigentüm, 
(Haus Hornheim) 
$ichn, 8., Prof., Dr. phil. 
Sindemann, M., Ww 
EL ‚Bantbevollmächt. 
Schad, W., Mar.-Yntend. 
Infpekt. 
Steinert, Aazipo, oil 
prof. a. D. 
Gärten 
Necdhte Seite 
2 geh. 3. Hamburger Chauffee 75 
4—14 E. Waldwieje G.m.b.O. 
16 E. Möllgaarb, R., Fabrik. T. 
Griebjch, W., Heizer 
18 Garten 
20 E. Rraufe, E., We 
jabrft. T. Er 
Schwehn, E.,Mar.Ob. Maich. 
Stechomw, H., Kellner Erde. 
22E EI (CM Kfm. (Nr.19) 
24 E. Behrens, A, Gemeinde: 
bvorfteh. a. D T 
Behrens, H., 
Bahnarzt % 
26 E. Yacde, W., Ingen. T. 
Hochtfeppeker, M. Wertmitr. H. 
Niemeyer, D., Ww. 
28 E. Fijher, %., Gel. 
Fijcher, Ch., Studienrätin 
<- Krufjenrotter Weg 
Dr. praft. 
 
Bon der Tann-Straße 
36 E. Yiedemann, N., Lehrer 
Obhl, C., Wo. 
Gärten 
<- Hornheimer Weg > 
Gärten 
70 E. Vietje, C., Bürovorfteh. 
Mumm, A, Frau 
76 E. Dünder, H., tehn.Stadt= 
infpektor Erdg. 
Leue, SG., Erheber 
Gärten 
80 E. Rrechberger, R., Gew. 
Ob. Lehrer T. 1 
Fraechdorf, R., Autovertret, 
Henning, D., Wertführ. N. 
Kern, F., H., Ob. Reg. Rat. 
<- Barkauer Weg > 
Bon der Horft- 
Straße 
Ulrich Angelbert Freiherr von 
der Horit, General d. Schles: 
mwig-Holiteinijhen Armee, geb. 
16. 11. 1793, geft. 9. 5. 1867. 
<- Ol8haufenftr. Ze 
Linke Seite 
1 E. Rne8pel, H., Maurerpolier 
Dellenbujch, X., Korrektor 
Einfeldt, E., Bote 
Haye, O., Schubhmmitr. 
Knauthe, H., Bucdhdrucker 
Kubalsty, SG., Maurer 
Beterfen, F., Ingen. 
Schian, E., Ingen. 
Storm, $., Stadtangeft. 
Widmann, R., Ww. 
3 E. Büttner, O., Rentner 
(Sammwerftr. 29) 
Ebeling, G., ftädt. Kammer- 
mufifer 4 
Ernit, $., Rentner Erdg. 
Hausmann, B., Iuft.Ajfift. 1 
Littau, E., Mar. Angeh. 1 
Marquardt, B., Wim. Erdg. 
Beterjen, B., Schloffer 2 
Neisberger, E., Boftichaffn. 3 
Rühr, I, Benfionär 2 
Thode, Z., Vorarb. 2 
Bittlau, E., Mar. Angeh. 1 
ichoyan, A., Kraftmwführ. 3 
„. Büttner, O., Rentner 
(Samiverftr. 29) 
Asmus8jen, M., Steuerinjpekt. 
Hävelmann, B., Hm. Angeit. 
Hermanni, E., Sahorant. 
Hinz, E., Frifeurin 
Hörfchelmann,W.,Feldiv. 1 
Kruc, G., Magazinmftr. 1 
nt „H.Bol.Ob.Wacht- 
mftr. 
Schröder, M., Ww. Erle 
Staa, O., Kfm. 
E Dieckmann, MM. Wiv. Erde 
Blod, Dr Mafchinift 2 
Die S., Kraftwführ. 1 
Teiler, K., Geigenbau. S 
Feldt, L , Aw. 
Hinz, I., "Yınts-Ob. Geh. in 
Reterjen, A., nr Haupt: 
wachtmfir. . 2 
Schmud, O., Geitiein 
Schütt, W., Majchinenb. 
Tanf, Wr Maurerpolier 
E. Hinz, A, Wi. \ 
Blaas, I, Schloffer 
‚ Blod, Kim. 
Fernau, O., Ingen. 
Quth, O., Rentner Erdg. 
Melchert, F., Stadtinjpekt. 4 
Bederjen, K., Betr. Technik. 
Reterfen, Se Steinjeß. 4 
Rieden, A., Zimm. Bol. 3 
Schuhze, €, Werkmftr. 2 
11E.BVerbraucher-Genoffenfchaft 
e, G.m.b.9. 
V. Mier, H., Ww. 
Geneble, A Elefktrif. 2 
Gohlte, KR © mw. Er Tdg. 
Müller, G., Schneider 
 
= 
© 
en 
Erdg. 
Rauls, F., Feldw. 
Schütt, M., Malermftr. T. 
Thiele, B., Ww. 2 
& 
© DO > A CDS 
4 
Nupnat, M. ., Wo. S 
1 
 
1l. zeit 
RNehte Seite 
2 eriitiert nicht 
4 E, Hinz, D., Frau (Amerika) 
V. Sausvermertung 
X.Howe u. Söhne, Saiten 
jtraße 1038 I 
Ehler8, H., Wi. 2 
eG M., Bürovorfteh. 4 
Reecbe, W. , Wächter Erdg. 
Kratvzac, WW. Maijchinift 4 
Landau, L., Ww. Erdg. 
Megger, D., Dreher 1 
Sievers, B., Büroangeft. 1 
Starte, A., Dreher 
Weiß, H., Schmied 8 
Wittenhagen, W., Mafjchinift 
E. Seelbech, B., Steuervollz. 
a. D. 
Becker, F., Ww. 1 
Beelig, G., Rentner 2 
Gloy, “ ui AUngeit. 4 
Hilfe, D., Erdg. 
Lerch, M., Derwalt: Anwärt. 
Schulz, 6. RPflegerin Krdg. 
Sellhorn, 5. Buchhalterinl 
Strumwe, E., "Büroangeft. 4 
Tamm8, RB. Schloffer 8 
Wulf, Rb., Zimmerm. 
Zumwinkel, O., ODb.San. Mt. 
E. Hende, O., Rentner Erdg. 
Albers, Ch., Rentner 
Beyerädorf, &, Inijpekt. 3 
Korfant, M., Mafjchinift 
Krug, F Rentner 
Kuticher, %., Feinmechanik, 
May, A., Berjorg: Anwärt. 
Tripmaker, N., Rentner 4 
Wendt, R., Ronitrutt. 3 
Wulff, A., DE Erdg. 
10E Krull, , Ww. Erde, 
Gebhl, R., en Erdg. 
Knuft, %, Eijenbieger 4 
Krull, W., Kim. T. 1 
Meß, X., Frau T. 4 
Rubink, H., Arbeit. 
Stamp, R., Angeftellt. 
Utecht, A., Frau 
Witt, F., qm. 8 
Wuttky,F., Mar. Werkf.a. D.1 
12 E Schröder‘ joe Erben 
V. Eagers, D., Kraftw.Führ. 
Bordel, E., Tel. Affift 
% 
Brader, &, U : 
Bröhan, € 
Hanjen, %, ‚Tide re 
Hoffmann, E., fm. Angelt. 
— 6, Weihnäherin 
Niffen, B., Rentner 
Schröder, M., Wi. % 
Schwemmfen, H., Arbeit. 
Strümpel,$H.,Steuerbetriechss 
AWifilt. LM. 
14 E. Schröder‘jhe Erben 
V. Eager8, D., Kraftwführ. 
(Nr. m 
Bröhan, L., Maler 8 
Sefutjch, SG., Schloffer 4 
Kaminsty, F. HEN, 2 
Rapejch, X, Brauer 
Scheunemann, £., Mar.Ang. 
Schlüter, H., Lebensmittel 
— 3, Wo. Erdg. 
Staad, R. SEE 
Stümer, E., 8 
Weymanı, ®. ‚<ufteeangel 
16 E. Rähler, M., Ww, 
AUDIO a er oe 1 
Bock, u Oloffer 
Freeje, W., Stemarbd 
Göders, N., Ofenjeß. 
Horn „6. Frau 
Kans-®., Stadt-Ob.Gärtner4 
Müller, CM Inbvalide 8 
Baukjen, X Roftichaffn. 2 
" Schufter, D., Zeichner 4 
<= Bremerfir. > 
EEE EEE, 
Bon der Tann- 
Straße 
Qudw. Samjon 
EN ber Tann, 
geb. 18. 6. EN 26.4.1881 
(Straßenbild |. nächfte Seite) 
=D
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.