Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

A 
ES ed) A A N) 
   
  
 
  
 
 
  
  
 
 
   
 
Tirpikjtrafe 
180 OL Sochle, $., Maijchinenb. 
Scheublein, ©, Rentnerin 1 
imm, M., Handelsvertret. T 
Warnsholz, OH... Bultanif. 
132 E. Claußen, W., uf 
„. Sefr. 
Sennina. M., Kochfr. 1 
Aagelmacher, ’9B., Schneider 
Micheljen, &, Dr. phil. 
bifit. T. 
Blamynet, A, Dr. phil. 
Univ. Lett. 
Wolfen, H., Dr. phil., Sir 
dienvat 
134 E, Brägas, Gebr. 
v Bemburger Chauffee 63) 
V. Hausverwertung 
. Howe u. Söhne, Hol: 
Henfiraße 1031 
Brir, E., Gauwalter der 
D. A. T 2 
- 
Dolainsti, W, Hauptm. a.D. 
1 
Gide, $., Dr. phil, Stu: 
dienrat 1 
Garbers, F.-K., Studienrat 3 
ult, D., Bimmerm. 
Rule ., Dr. Ing., Landes: 
baurat T. 3 
Lohde, O., Freg.Kapt. T. 2 
Stooß, ©, Kapt.Leutn. T. 
Würfel, K.. Dr. med., Mar. 
13 Db. Stabsarzt T. Erdg. 
6 E. Brägas u. Miteigent. 
- Hausverwertung 
Howe u. Söhne, Holz 
Tenftraße 1081 
eithorn, £., Seeoifiz. Erde. 
Heine, Prof. Dr., Geh. Med. 
Rat, Facharzt T. 
Hölicher, F., Ob. Se 
tinär a. D., Dr. med. 
Vet. T. 3 
Sn % Dr., Brof., Augen: 
Yuan X., Feuerwehrm. 
Schildwächter, ©., Kraitwf. 
1388 E. Stapf, £., Urchitett 
Amen 66) 
H., Mar. Angeh. 1 
Rüde, G , Klempner 
Koeppen, Pa Dr., Senat5: 
präfid. 2 
Menzel, T., Univ. Prof. T. 1 
Möller, E., Ww. T. Erdg. 
Runge, M., Wien Feldw. 
Seolowst, , Majch, Mt. 
N lm Qdg. Direlt. T. 
u Wluta, E., Ob.Majichin. Mt. 
0 E. Nemboldt, Dr. Prof. 
(Danzig- Oliva) 
V. Seffau, U, Frau 4 
Cihheim, N., Dr., Mar. Ob. 
Kriegsger. Rat a.W. 1.1458 
amann, €, Rentner T. 1 
Hofmann, 6, Dr., Stadtarzt 
Seffau, ©., Malermifte. 
aftanien, 8, Kapit, 3. S. T. 
2 E. Mis, Nehisanıo. (Holz 
jtenfte. 81) 
V.-Beuler, E., Angeitellt. 
Former, le Kord. Rapit 
S. 
Orael, €, Korv.=Rapt.(I) + 
Srunge, A, Angeftellte 
Roc, F., Ob. Bis, Mit. 1 
ehing, M., vw. Korv. Nas 
tän 
Saint 
een €. 
T 
Oi DBülowftr. > 
1 <- Yorditr. Ze 
44 E. Nifjen, ©., Dr, Zahn: 
m Arzt (Sonderburg) 
muß, Meta, Frau 
Cichitädt, H., Rechtsanw. 2 
arries, M., Ww. 
v. Heinge, T., Dr. Soeben 
Präj. d.Land.Kirch. TE 
au, O., Kim. 
Otto, M., Steuerpratt. 5 
Yeinz, 3, Wo. 
Schmidt, ©., Ob. Landger.: 
Rat T. Erdg. 
. Wejemann, R., Kapt.: 
Seutn, & Pi 
EN EEE 
144a E. Schraufitetter, Bug- 
führ. (Gadersleben) 
V. Stegelmann, B. N., Ver 
walt. (Fleethörn 18) 
Berteljen, H., Mar.ODb. Ing, 
Srauel, I., Lehrer a. D. 
Harmijen, F., Kapt.-Leutn. 
Knospe, K., Betr. Leit. 
Qoeber, K., Kapt.-Leutn, 
Makifius,%. „Ob.Mar.Baurat 
LT 8 
Müller, H., Reniner Krdg, 
Mibbeck, W., Dipl. Ina. 2 
Tarnow, D., Dr.med., Mar, 
Stabsarzt 
146 E. Groß, I, Frau (oma 
V. Stegelmann, DB. N., Haus: 
verw., (Fleethörn 18) 
vo. Conrady, H.-D., Korv.z 
1 
Kapit. 
Seife, ., Kelln. 8 
Haß, H., Rentner 8 
Heinrich, CE, Frl. 
Heinrich, E., Mirtelichulton- 
reftorin 1. N. 
— 3. be TO UMebrei 
Wölf, KX., Ob.Stud. Rat 
148 E. Haufchildt, B., Ww. 
Dengel, Mi Mar, Baurat 
Dich 1 
Rogge, B., Korb. Kapt. T.2 
Ruvyter, E., Dr. jur., ‚Land. 
Finanzamt8&divelt. T. 3 
Stoll, I, Elektr. 4 
150 E. Rath. Kirchengemeinde 
(Sasftr. 1) 
Kath. Pfarramt Riel-Nord T. 
Kinginger, E., Baltor T. 
Lampe, €... Wim. 
Spengler, F.. Maler Krdg, 
152 E. Neinde, H., Ob.Ing. 3 
V. Hausverwertung 
X. Howe u. Söhne, Holz 
itenjtraße 103 I 
Mitterbujch, R., Dr. phil. 
Univ. Prof. Bwg. 
Schröder, Di Dr. phil.T. 1 
Siemens, £., Freg.-Kapt. T. 
Wehjer, Re "af. Erdg. 
154 E. Stadt Kiel 
Behnde, A., Admiralsww. T. 
Berndt, GE, Ww. 1 
Döring, K., Krim.-Beamt. 
De W., Atadem. Beiden 
Tehr. 
Leonhardt, I., Dr, Univ. 
Prof, T. 8 
Lund, A., Ww. 2 
— Hedwig, Bibliothekar. 2 
— Berta, Berufsberat. 2 
Mohr, Cl., Oberingen. T. 1 
Laffarge, BB Dr. phil. 
NRohwedder, A., Ww. Erdg. 
— 6, Stadtangeft. Erdg. 
Wiejengelände 
Kath. St. Heinrichs=-Kirche 
E. Deutjches Reich 
172 Pfarrhaus 
E. Deutjches Reich 
V. Marine-Standortverwalt. 
Kiel-Wif 
Erhardt, A., Frl. Erdg. 
Eitevan,, Dr., Mar. Ob. 
Piarr. T. 1 
Heinrich, I., Mar. Küfter 
A SEREMETENS Pfatr- 
Eordpp M., Frl. 1 
<- Düvelsbeter Weg 
 
Tonberg 
(Stadtteil Gaarden-Süd) 
Der ftark, tonhaltige Berg 
wurde früher von BZiegeleien 
ausgenußt 
<- Alte Lübeder Chauffee > 
1—5 Bauftrellen 
6—14a E. Stegelmann, $., Bau: 
geich. (Scharnhorftftr.9-15) 
6 Berndt, en Motorenjchloff. 
Filcher, E., Ww. Erdg, 
 
Hibmann, A, Eijenflecht. 1 
Kalljen, %., Mushiljsheiz. Y 
— 215 — 
6 BO €, AP 
D. 
Qünie, A., Bäder Erde. 
Molder, M., Koch Erdg. 
Möller, H., ichtfpielvorfüht. 
Stender, D., Helfer 2 
Blum, H., Orthop. Mechanik. 2 
Bruhje, W., Polier X 
Greve, X., Angeftellt. Erdg. 
Grunert, D., Zugführ. NR. 1 
Laws, A., Sch offer 2 
Schmidt, I., Anfchläg. 2 
Sell, F., Inuvalide 1 
Stegelmann, F., Maurer 
10 Böhnte, B., OU Bye 
Eggers, W., 
Yacobjen, Al, Söloffer ; 
Klöhn, A., Arbeit. Erdg. 
Lilienberg, ©., Schiffazim- 
merm. 1 
Liegich, H., Arbeit. KErdg, 
Repenning, A., Nieter 2 
% 
Star, ©., Ynvalide Krdg. 
Strumwe, A., Arbeiterin 2 
Bychsti, I., Arbeit. 
12 Anderfon,E., Schloffer Erdg, 
Bartel, D., Vorarb. Erdg. 
Grüttner, ©. Eleftrif. 1 
Schneider, W., Arbeit. 1 
Wohnrath, B., Schubhn. 
14 Beder, K., Bohrer Krdg, 
Branditedter, K., Arbeit. 2 
Buhmann, M., Klempner 
Gengich, S., tim. Angeft. 
Nager, H., Arbeit. 
Konogakti, A., Arbeit. Erde, 
Krins, H., Schloffer 
Krügfeldt, Frau 
Kuhn, D., Autojloff. 
Lerlig, Chr. Arbeit. 
14a Bolgen, G., De 
A 
Bötel, 
DI 
., Frau Erdg. 
5 S ; Anvalide 1 
Yacobs, ",, Heizer 2 
SJonaffon, D., Arbeit. 2 
Kannenberg, al. Klempner 2 
Meyborn, . ‚Bageratb. 1 
Meyer, F., W 
Baulkjen,A., Fi Betr. Aifift. 
Schwarz, H., Bohrer Erdg. 
Sichau, R., "Gijenb. Angeit. 
Sothmann, Q., Tangle 
ieh. 
16. 18 geb. 3. Nr. 14. 14a 
20—32 Bauftellen 
34.34a SE Deutjche Reichsbahn 
A 
Büll, L., Reichsbahnaffift. 1 
Kähler, S NReichsb. Arbeit. 
Thiehen, ©. Reichsb. Bau- 
injpeft. 
Werk Tonberg geh zu Flint: 
beler Str. 46 
<- Friefenftr. Ze 
Torftraße 
Teil der alten Straße „Hinter 
der Mauer“ vom Holften-Lor 
bis zum Flämijhen Tor 
<- Holften{tr. 
Linke Seite 
1 f. a. Holftenftr. 15 
E. eopold, A., off. Han 
bdelsgej. (Holitenfir. 5), 
Kod, F., Kutjdher 
3 E. Karjtabt, N., A.=G., del 
haus (Holitenftr, 1.8) 
Braaich, x Inbvalide Erdg, 
— W., Arbeit. 
Harn, M., Wärterin 1 
Hilbert, ©. Bootsmann 1 
Yopek, W., Arbeit. 
Rod, E., 
a , Böttcher 2 
Lau, OD., Wächter 
Leberecht, R., Arbeit. 2 
Möller, F., Bauarbett. 
Blewka, F., Bohrer H.Erdg, 
Weber, P., Dreher . H. 2 
 
 
5 E. Nebendahl, A., Kfm, u. 
Gejchwijter (Lirpig{ir.104) 
 
 
 
Treppenftraße 
5 Nebendahl, H. A., Kolonial- 
waren T. 
7 geh. zu Holitenftr. 1. 3 
9 E. Rnüppel, I, Kim. 
(Lorengendamm 37) 
Holdermann, E., Händler 
Schwarz, H., Rentner 1 
11 E. Möäbhl, H., Nentner 1 
Evers, K., Arbeit. 2 
Henninger, G., Rentner 2 
Mundt, E., Arbirin. 
<- Praffenftr. Ze 
13 E. Lenid, E., Ww. 
(Wilheminenfir. 19) 
Knauf, WW. Mufifdivekt.a.D. 2 
Marienfeld,%., Kabarettfäng. 
Nemzat, R., empnerei 
15 Abbruch 
15a eriftiert nicht 
15b E. Bauljen, Y., Sanitäre 
Anlagen (Wilbelminen: 
{tr. 14b) 
17 E. Dela,'C.F.,MöbelhHausT. 
17a E. Stadt Kiel 
Höpfner, SGebr., SG.m.b.D., 
Metallwarenfabrik T. 
19 E. Netlig, E., Eigentüm. 
Netlik, F., Lagerhaus T. 
21 E. Netlig, E., Eigentüm. 
(Wall 38) 
Drews, A., Elektrofchweiß. 1 
Knopp, E., Lager 
Schröder, ®., Buchhalt. 2 
23 f./a. Sohuhmacherftr. 24 
E. Baulkjen, A., Sanitäre Anz 
lagen T. (Wilhelminenfir. 
14 
b Drag. 
25 geb. 3. Schuhmacherftr. 26 
ZT EEE 28 
E. Dela, CE. F., 
(oma "L1—15) 
VBlaas, D., Arbeit. _H. 2 
Dela, 6. 8 Möbel T. 
Hameifter, D., Rentner H.3 
SO a. Schuhmacherftz. 36 
u. Priv. Bank 
, il. Kiel (Holften- 
©) 
Gabriel, W., Arbeit. 2 
Geyda,, M., BVertret. 
Mattukat, W., Arbeit. 
Beterjen, I, 
Ritowsti, P., Arbeit. 
Zhun, I. Arbtrin. 
81 1. a Souhmacherftr. 36 
E. Commerz= u. Priv. Bank 
AM. G., Fil. Kiel (Holiten- 
itraße 64) 
Kohn, b., Firdhändl. 1 
Möller, I, Möbelträg. 2 
Stanislaus, 6. Rentenempf. 
Witthöft, F., Arbeit. 1 
< Schuhmacherftr. Z 
33 Abbruch 
35 Abbruch 
NedhHte Seite 
Grundstücke geh. 3. Wall 2—56 
<- Jlämijhe Str. ZZ 
Treitihkejtraße 
Dr. Heinrich v. Treitjchtfe, Sch. 
Regierungsrat, Profeffor der 
Geijchichte u. Bolitif in Kiel 
v. 1866—1867. Geb. 15.9.1883 
in Dresden, geft. 28, 4. 1896 
in Berlin 
<- Ravensberg DZ 
(Unbebaut) 
 
 
Trenuntrader Weg 
(Stadtteil Neumühlen- 
Dietrichsborf) 
Nach einer alten Flurbezeich: 
nung „Zrenntrad“ benannt 
<- Oppendorfer Weg DZ 
Linke Seite 
1 E. Eigenheimgenoffenfchaft 
6 b. N 
e. 6. m. b. OD. eu 
mühlen=DietrichEdorf) 
 
8 
Arbeit. L 
3 
 
IT. zeit 
3 E. Gradert, E., Lebensmittel 
5 E. Schulg, W., Schmied 1 
Doempfe, A., Blechichmied 
7 E. Appold, K., Dreher Erdg. 
Tornow, A., Arbeit. 
9 E. Richter, E., Mar. Ob. 
Buchführ. Erdg. 
11 E. GOrage, W., Flugzeug: 
Hichl. Erdg. 
13 E. Yacobjen, W., Arbeit, 
15 E. Stölting, W., Maler 
Stölting, O., Kontoriftin 
17 E. Möller, M., Ww. 
19 E. Mielfe, H., Zijoler 
Mielke, A., Maurer 
21 E. Schröder, K., Dreher 
23 E. Geeit, O., Kolonialwr. T. 
25 E. Niß, W., Wajchmitr. 
27 E. Weimann, H., Werk- 
zeugfabt, 
29 E. Schröder, K., Rentner 
831 E. Mundt, H., Rentner 
Mundt, RB. a 
83 E. Kroll, W., Rentner 
Dietrich, Sn ” Glettrit. 
35 E. Suttmann, RN, Majcht- 
nenmiftr. 
Quttmann, H., Majchinenb. 
37 E. Alsheimer, F., Schiff: 
bauhelf. 
Luttmann, R., Feinblech- 
jhloffer 
39 E. Fiebe, D., Modvelltijch- 
Termitr, 
41 E. Schulf, F., Ww. 
RPiechnik, A., Mechan. 
< Am Mondijpiegel D 
NedhHte Seite 
Grundftüde d. Eigenheimgen. 
EAN Dietrichsdorf, 
e. 6. m. b. ©. 
ZE Oyortiewie, U, Ropf- 
ihlachter 
Lenjh, X., Handlgsgeh. 
4 E. Bornholdt, E., Majch. 
Arbeit. 
Hornung, H., Former 
Kraft, R., Frijeur 
6 E. Bagenfopf, K., Lijhler 
Lingner, H., Bimmerm. 1 
SE. Schlüter, W., Kranführ. 
10 E. Seichijenring, R., Schloffer 
12 E. Borges, F. „SchlofferErde. 
Borges, F., Räucher. H. 
, Mechanik. 
VBotamm, E., Schmied 
14 E Kucharnowsty, FF. Fräjer 
16 E. Ströh,%., Werkmftr. LR. 
<- Rojenfteg DZ 
18 E. Stühm, I., Poftichafin. 
20 _E. v.Dematowsty, X. Arbeit. 
Turowsti, G., Schloffer 
22 E. Kuhrt, E., Werkmitr. 
Kuhrt, N, Tijoler 
ME Freudentbal, Der me 
m{fi 
26 E. Schröder, H.,Eiektromont. 
Schröder, W., Semeidermfte, 
2E Schnoor, € „, Qagergieß. 
<- Am Mondipiegel > 
<- Waldweg > 
Treppenftraße 
Die Straße verbindet durch 
eine {teinerne Treppe die 
Waifenhofftr. und Fleethörn 
<- Fleethörn DZ 
Linke Seite 
1 E. Gätje, D., Viechagent 
Grimm, C., Lebensmittel» 
großbdlg. T. 
Lamwrenz, W., Majchinift. Mt. 
Schulz... ‚Saftautovermiet T 
 
8 E. Hark, W., Kin. T. 
Detlefs, D., "Rraftio. Führ. 2 
Hark, E. L. W., Beerdig. 
Ynftit. © en "Erdg. u. 1 
Y 
5 E Höle ie. "Erben 
V. Hausverwertung 
I: Howe u. Söhne, Hol: 
EEE 1081 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.