Schönkirhener Straße
22 GE Friedeiien, M., Wi. 1
Senkow, D., Schiffsingen. 8
Kauder, R., Ingen. 2
Sange, N., Bollbeamt.
Rofeneid, 8 , Kfm.
Schmidt, "Schlachterei T
Schwentine- Bant e. S6. m.
6.5. T.
24 E. Voß, E., Kim.
Meyer, &., Bez. Schornftein-
fegermftz. T. 7.
Sechn, £., Db.Bollfjetr.
Schlüter, ©, Rentner
0ß, €, Manufakturwaren
Witthinrich, M., Mitteljchull.
ES Schufterbrücde
96 EMattbieien, ., An
Babbe, M., Arbeit.
Heimberger, S., Klempnerz
mftr. He
EG T „ Steuerjetr.
en wotsbauer
28 Baustelle
E. Voß, Quije, Schreibwr. T.
Schindler, R , Mechanik.
Wähner, A “Müller
32 E. Rähler, F., Arbeit. 1
Holjt, B., Arbeit.
Schmidt, W., Klempner
Zhomfen, % Schmied H.
üren, %B., Maurer Erde,
Boelet, AM, Frau
MNir-Bieljeldt, Helene,
Handarbeiten
36 E. E. Henning, E., Leutn. d.
ar. a.
Fuhr, G., Invalide Erde.
Möppel, ÜM Klempner 2
athjen, M., Arbeit. 2
Schüler, OD oe 1
ao Sulz, EC w. Erdg.
SE ee W., Tijchler
iermann, D., Dreher
Evers, &., ihre 1
Höppner, W., Bautiichl.
40E Sao „Kräparator Erde:
Boller, B., Kunftmaler
E. Dittmer, W., Schiffs
aimmerm. (Hamburg)
._ Reeje, R., Arbeit.
4E Koelner, A., Frau Erdg
KO „Seuermerleleug.
„De
46 E. Fink, F., Bimmerpolier
inte, S., den er
Koch, A., Arbeit.
id, Soifielmmern.
teffen, Rentner
48 E Stadt Kiel
* V Dorfsdotter, R., Haus
mftr. Erdg.
52 Reimer8, &., Konrett. .. H.
SE Sind, F., Schmiede-
Erdg.
sehen, Schiffszimmerm.
ne N DEN W., Arbeit.
Kahl, Ch., Maurer
60 Rover, a, Kranführ. Erdg,
Bandholz, MN., Schiffs:
almmerer + A
Sr S. N rer
mittner, eizer
62 E, Bandholz, S., Boots:
rs (SGrenzftr. 7)
64 Arp, E., Arbeit.
Stoltenberg, Elije,
66 | Schanftw.
‚E Jungjodann, W., Mar.-
g ME ER
mmer, ww.
68 E E. Schact, D., Frau
Seffen, O., Maler
An OR, Wim.
ohnbuchhalt,
T0— Aderlaud
Voß, Se Gemeinde:
Ser. a. D. Erdg.
SHanjen, E., Konrektor i. R.1
90 Aderland
E. a, SU hoN M., Leutn. (&.)
Yenjen, SF Ingen. Be
92 euitelle
Spa afer Weg >

94--100 Bauftellen
102 E. 3il8, S., Frau (Rangau)
V. Stender, R., Schweißer
Baumann, I, Schifbaubelf.
VBehrend, F., Tijchler 4
GSaarg, H., Kontroll. 2
Hanndorf, L., Rentner
104 E. Maas, I., Schiffd. 1
Wipperling, F., Stemmer
106 E. Hanjen, O., Zimmerm.
Biel, H., Majchinenbau. 1
Hanfen, Martha, Kolonial-
waren
Giesler, M., Uhrmach.
Horftimann, E., Arbeit. Erdg.
SIenfjen, F., Schiffbauer 1
Tiedtje, H., Schmied 2
108 E.Schmidt,W.D., Gaftwirt
(Gettorf)
V. Choynada, R., SGaftw. T.
110 E. Beiste, ©., Wow.
Beiste, R., Drehern 1
— W., Kraftw.Führ.
<-SGemartung Schöntkirhen >
Schuhmacherftraße
Früher Schomafterftrate,
benannt nach dem zur Zeit der
Stadtgründung dort anfäfjfigen
Gewerbe der Schuhmacher
<- Holften{tr.
Linke Seite
1 eriftiert nicht
3E. Gy. N SieHGEETNNE
Verb. Kiel
Nikolaitirche ;
<- Nikolattirhhof > |
5 eriftiert nıcht
7 E. Zannenwald, -H., Kfm.
(Lorengendamm 5)
Bernhard, D., Hausdien. 4
Dahnke, E., Kim. 8
Leuthold, F., Dentift 2
Lijchte, W., Lotje T. 8
Starte, W., Bapierhdl. T.
Tannenwald, H., Ww. T. 1
— I8., Herrenfleid. T.
9 E. Dela, C. F., Möbel
117E Dela, EC. F., Kim.
Amwe, N., Proturift - T.. 1
Schulz, L., Kraftwag. Führ. 2
13 E. Claujen, G., Hüte T.
15—21 E. Dela, Ch. F., Möbel»
fabrit T.
23 E. Schulge, A., Frau
Körber, F., Rentner 2
Schulge,L.,Goldjchmiedemftr.
— ., Goldjchmied 1
Wache, E., Schloffer
25 E. Mudi, .D., Frau
Engel, E., Wo.
Maurer, A., Schloffer
Möller, A., Ww.
Rucki, WW. St., Schuhwr.
— WM., Stadtangeftellt.
— M., Korrejpondentin
27-E. Sönio, 6, Ww. Wein:
hdig. T. Erdg.
Camp, ©. Verwalt. 3
Göttich, $. GSrogfeller
Schröder, N., Frijeurmftr. 1
Sintens, G., Büfettier 1
Steen, $., a T. 3
29 E. EEG „„ Weinhdlg.
(Nr,
rent R., Kellner 1
SGnenjch, B., Rentner 2
3L’E Beterfen, R., Kim.
(iemannöweg 89)

Do
Conrabdi, W., Inb. KR. RoORe
arfümeriegropbhdlg. T.
Graf, Ww.
Hanjen, H SO 2
SYatob, A, Schiffbau. 2
Beterfen, X. F., Ingen. De
Ried, W., Majchinenbau. 1

Lietjhmann, W., Kraftiv.z
Führ, 2
Weidner, RN., Büfettier 1
88 E. Sied, X., Mentier
Schütt & Sen, Sn
rüftung T. Erdg.
Sie, R., Kfm, T, %

— 195 —
85 E. Sindt‘ihe Erben
V. Rönfeldt, E., Verwalterin
(Hojpitalftr. 42)
Dujcher, A, Schneider
Lemwark, R., Wi. 3
Sıyraynstfi, B., Bäder 1
37 f. a. Vorftr. 31
E. Noeinijche Hypotheken:
banf (Berlin)
V. Breitenftein, W., Berwalt.
(Holitenbrüce)
NR 6, EDGE %
Koch, R., Vertret.
Lindenberg, E., Automat 1
Schmalz, E., Fijcdher 2
<- Torfir. DZ
39 E. Stadt Aiel
Mepichies, M., Straßenb.:
Beamt. 1
NRopers, H., Schiffsbedarf T.
Steger, jun., Nautijche
Werte T.
NehHte Seite
2—8 geb. 3. Holitenftr. 1. 3
10 E. Nebendahl, A, Kim.,
(Xirpigftr. 104)
Nebendahl, A. F., Kolonial-
waren Erdg.
— ©. M., Kolonialwaren T.
<- Pfaffenftr. De
RE oaR Ole u.Stahl-
Berufsgenoffenjh.Sett.5 T.
Braa, A., Landwirtjchaftl.
Erzeugn.
Schlegel, Rofa, „Reformhaus“
Stolle, A., Stahlwaren f
BVerdiek, H., Schiffbau.
14—16 E. Karftadt, N., AG.
(Holftenftr. 1—8)
Kaufhaus
18 E. Gejelljch. freiwil.Armen:
freunde T. Erdg,
V. Ieß, © Gefchäftsführ. 2
Dierds, E., Büroangeftellte
Krüger, S- NRentnerin T.4
Thomjen, W., Fußpflege T.
20 E. Martienjen, E., Gaftw.
(Kunvoper Weg 96)
V. Stender, E., Gajtw. T.
Trierweiler, A.,Steuerberat. T.
22 E. Bod, F., Baumftr.
(Danewerktr. 22)
V. Rojendblum, W., Geflügel T.
Montan, I., Wäicherei 1
Rojenblum, B., Felle T.
Seemann, F., Kraftwführ. H.
Wilf, W., Werkmftr. 2
24 f. a. Torfir. 23
E. Bauljen, A., Kim.
(Wilhelminenftr. 14b)
Friedrichs, I, Hausmitr. 4
Lenjch, E., Weinhdlg. u.
Winzerftube T.
Lod, H., Hdl8.Vertr. T. 2
Stoltenberg, E., Frau 4
Wulff, H., Verw.Angeft. 3
26 E. Stadt Kiel
Gailowig, M., Arbeit
AN. & Co., Werkzeug:
Er
Hauberg, I., Schneiderei
„ Rentner x
Bochte 8. & E. Hefje, Ber:
tre
Tebalige Nothilfe e.V. T.
28 fj. a. Torftr. 27
E. Bels:Leusden, F., Dr.
(Wilhelminenftr.)
V. Fijcher, Bücherrebif. (Wil
heiminenftr. 31)
Freefe, N., Invalide 8
Heim, G., Gaftwirt 1.2
Howaldt, G., Kim. 2
Hückjtädt, m Neederei-Ob,=
Infpelt. T. 8
Köpfe, E., Frifeur
SidieS5 ‚Biergroßbbla. 7
Son Br Werft. Bertret.4
Timm, D., Schneidermfir. T.
Werkgenoffenfchaft jelbftäns
Mine Schneider e.O.m.b.9.
MWeltphal, L., Prokurift T. 4

Schülperbaum
30,E. SCI R., DBürften:
© Te = Allee 20)
Brandt, E., Frau 1
Fraedrih, G., Matroje 2
Göttich, A, Weine T.
Haaije, W., fm. Angeft. 1
Ca Saftw. T.
Höhe, E., Ww. 2
Yanfen, H., Wi, 8
Kraufe, Der Bürftenfabr. T.
Metelmann, E., Ww. 2
Niffen, H., Vertret. T.
Wolter, R., Graveur
32 E. Nifodem, I., Gaftw. 1
Brei, H., Gemije
Neeje, A., Invalide 2
34 E. Weitemeyer, F., Kaffee:
hausbejiger (Hannover)
Nordmeier, H., Saftw. T.
36 j.a. Yorftr. 29
E. Commerz= u. Privatbtk.,
A. SG. Fil. Kiel, Holiten:
ftraße 64
Humwald, O., Monteur 2
Iochimjen,H.,Mot.Schloff. T.
Rauft, H., Zimmerm. 2
Steffen, D., Krankenpfleg. 1
Tieg, F. N., Chronometer T.
Balewsti, A., Boftichaffn. 4
<- Yorftr. DZ
38 geh. zu Wall 48
<- Wall >
Schülperbaunm
Benannt nach dem ehemaligen
Schlagbaum „Der Schülper:
baum“ am Gingange des
Königswegs
Linke Seite
<- Gr. Kuhberg DZ
1. 3 f. a. Großer Kuhberg 51
E. Greuer, H., Drogerie T.
Brotfabrit , „Kilia“ (Fil.)
Freydag, A., ‚Dr. Jur., Rechts:
anw. T. 2
Godberfen, E., Rektor
Yacobs, O., Stadtangeft.
Kieler Matragenjabritf, NR.
Hinz, Ingen. T.
Pape, W., Kim.
Beterfen, E., Frau
Röichel, © ‚Buchbind. Mitr. T.
Steller, O., Zigarrenhdlg.
Treite, 6. William, Lebens:
mittel T.
Werwach, S., Ww. 8
Lagerraum
E. Clajen, SGejhw. (Timm:
dorf)
V. Harnad, SG. & H. San
der8, Kohlen T.
<- Widhmannftr, Z
E. Qaurien, L., Frau
(SGablenzftr. 6)
V. Ströh, W., DR Angelt.
(Sablenzitr. 6
Schneider, K., Konditormftr.
f. a. Wichmannftr. 2
E. Stadt Kiel
V.Baluthe, W., Uhrm.(Nr.11)
VBachelin, £., Ingen. Erdg,
Elendner, D, Kim. 1
Hürdler, K., Soldat
Olderog, H., Kim.
Timm, R., Strafanft. x
Wachtmjtr. 8
Wilkenfeld, &, g NDeläm
11 E. Stadt R
V. ‘Baluthe, K Ubhrmach. 2
Dittmer, M., Kim. Erde.
Diang, A, Sngen. 2
Pries, W., Ingen. Erde,
NRüenbrint, ®, Gejhäftsführ.
Schröder, E., Ww.
13 j. a. Walterdbamm 18
E. Neimers, A, Schlachter:
mtr.
Büfing, N., Drogerie T.
Dittmann, D., Ww. 2
Frier, G., Goldwr.

on
a
©

== EZ —_—- SEN
MN. zeit
13Yanfen, H., Klempnermftr. T.2
Mir u. Geneft A.G., Mon:
tagebiro T, 8
Mues, R., Ob. Mont. T. 3
Mapczayak, F., Mach. Arbeit.
15 E U Slate
oendöft, "©. Rol.Db. a0
m{ftr.
Düffert, W., Mafjchinen:
ftricderei T.
Offen, N., Herrenbekfleidg.
Maflevsti, M., Klempner 1
Schmidt, W., Hın. Angeit. 3
<- Walterbamm >
17—19 eriftiert nicht
21 E. Linde, Ch., Direkt. NR. 1
Burmeifter, A., Wem. 2
Lammert, 8., Kernmacdh. 3
Rehder, W., Lebensmittel T.
Schiller, F., Ingen. 1
Sn E., vw. Rechnungs»
Erdg.
Stefan © „ Wertmfir. 8
Sydow, SD. Möbeltijchlerei
Thiemer, A., Vertret.
Wittenberg, H., Ingen. 2
23—25 E. Stadt Kiel
AhsbachsE & Co. 6. m. b. DH.
Spirituojen
— R., Kfm.
Dallmeher, al, Makler T. i
Ebner, X., Kim,
Herold, H., Buchdrucerei T.
Hofmann, £., Möbel KErdg,
Sue &.; Banfbeamt,
Nodher, S. , Afm. T. .
Röbbel,M. „rim, Kommiff. T
Siemens: SE puerhocutehl 6.
Lager
27 geb.3. N EHOOSEDELOENE 52
<- Herzog Friedrih:Str. Z-
29. 31a gehört zu Herzog
Friedrih-Straße 53. 55
81 Eee a. „Det30g Friedrich-
tr. 5
E N ran S., Wwmw. (Herz
309 Friedrich-Str. 55
Dunkel, W., Früchte
Lindor, Strumpflad.
Steffens, I., toffiliale
838 E - Onugmann, GE, Düder
U "8, E 4
Kirchhoff, N., Hauptwacht-
mftr. d. Schukpol.
Mertens, O., Gejchäftsführ.
Müller, G., Blumen
Sievers, A., Handelsvertr. 2
Stahmer, E., Monteur 38
Rechte Seite
<- GCrerzierplaß DZ
<- Sandluhle >
2—14 E. Stadt Kiel
V SE B., Tijhler
2 Gaude F., Mitr. d. Schuß-
Gral, E., Frau x
A &, GEleftrif, 2
bamme
DA 3 ER 0Ef-
— R.,
Mening, 6 , Rofigafn, 8
Schenermann, B „ Bigarren,
Konfitüren T,
Stender, H., Milchverteil. 2
Strußberg, D., Vertret.
- Sugge, I.,. Invalide 8
Bekiche, A., Farben T. 1
CEchorn, E., Tijhler 1
A Gew. Ob. vr
A %. Mechanik. T.
Mahns, K., Telegr. Setret.
Saß, B., Stadtjetr.
Start, ©., Celoetht. 1
V. Ballnus, A, Schmied
Bögemann, W., Arbeit.
Meß, E., Frau 1
Brahl, A, Ermittl, 2
Scherer, B., Tijchler
Stapelfeld, B., Verwalt.s
Stellenleit. 2
I
>
IL 18*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.