A ze

Il. zeit
11 Hanfen, G., Kim. T.
Hurtig, A., Kim. T.
Mohr, H., Treuhänder T.
Nönnig, $, Stadt-Ob. A
{peftt.
Set 6, Stubieneat 5
Zeoile, Fr Stadtfjetr.
12 E. Pieil, E., Kim.
(Schönberg)
V. Quaa8,, R., Malermftr, 3
Corves, 6, Dr. phil., Ob.»
Studiendirefkt.
Meyn, D., Kim. 1
Ko %, N RIeOHE SopiE
Wahl, S., Korvett.Kapit. T. 2
13 E. Behrens, D., Handels:
vertret. T. Erdg.
m, 8 atunternegnn
Pad ®., Dr., Chrant 2
Tannenwalb, M., Wow. T.
ME Mordhoritiche Erben
V. Mordhorit, I, Bauunter:
nehm. T. Erdg.
Hedder8s, H., Tert.Vertr. T. 1
Hudemann, D., Bauunter:
nehm. T. 2
Senjen, % Baumftr. 2
x % „ Verwalt. Injp.
Erdg.
Qabndn, ., Reg.Bauinjp. 1
Mordhorit, W., Dr. phil.,
Stubdienrat
LPrüß, E., Ingen.
RMoemer, G., Zahnarzt
— %., Ob. Roftbauinjpekt. 3
<- Yheodor Storm-Str. Z
15 E: Sonnenberg, A., Kim.
(Nr. 24
Asmufjen, H., Lehrerin
Brede, D., Handels:-Ob.=
Qehrerin
— Te, Ob. Studierättn
— 7 „Handel8jhuNehr.Erdg,
Carftens, E., Frau ER
Harder, M., Ww.
Medeker, H., Torp.: Ob. Stabs;
Ange a. en Sim
Scheff, D-
ie en nieliguttehe
16 E. Dohrenwend, X. Kfm. T. ;
GSempp, E., Landger. Rat 3
Rob, Q., Kim. T. Erdg.
Kolls, R., Fräfjer 4
A B., Prof, Satin
Rüptke, M., Ww. T. 2
Steinbod, E., Bankdivett. T.
Wallis, W., Kapit. 3. S.
a DT, 2
Wrede, E., Dr., AerztinT. 2
— F., Univ. A X 2
17:6 a „Dipl. Spt
Meifjter T.
Ba &. Sanbesbern
“>:
Gas ®., Amtsger. Mol
Müller, na Lebensm. Gel
DIg.
5
Vogel. "®, re le 3
18 E. Wifier, I „ Sim. T.
Michel, H., Kim. 2
Meßlafi, 8 Direktor
ehe 6
„ Telegr.Affift. 5
Koring, X, ‘Dr. De
Wie 3 NY, Kfm. T.
19.E RE 9, Dipl.
Opbtit.
Urmann, ©., Kfm. T. Erdg.
Dr.:Ing., an
Brandes, F.,
Reg.NRat
Dendet, H., Studienrat 2
Goo8, E., Ww. Erdg.
Kulte, D Bol. Dberitt. ®. 1
Mebehn, K., Kim. T.
20 E. Sörenjen, M., Ww. T.
Auener, W., Dr., Studienrat
GCarlau, F., Dr. med., San.
Nat, Arzt 1
“Major,
Schillerftraße
20 Kröger, B., Fabrkt. T. 1
Richter, E. A., Kim. T. 3
Tbiefjfen, P., Dr., Amtsger.
Rat 2
Voß, D., Mar.Ob.Lehrer
Warnede, S., Landger.:
Direkt.
<- Freiligrathfir. DZ
21 eriitiert nicht
22 E. Reimer, O., Architeft
(Hamburger Chauff. 142)
V. Yön8, I, a (Frei:
ligrathfir. 2
MBartling, DE Fl.
, Wwmw.
laufen, M., Kim.
DYjenjen, D., Magijtr. Ob
Baurat
Lüdemann, F.,Privatier Erde.
Ludewig, W., Gejchäftsführ.
Mentel, M., Reichsbf.Rat 3
Reeje, W., Dr. jur., Recht8=
an. u. Notar T, 2
Scharp, K., Yuft.Injpekt.
2 E a ee Kim. 2
V. OH „ Rentner 4
Mile
, Getreidematler
1
une zu Glött, ©., Graf,
Dr. jur., Mar.Ob.Kriegs:
ger.Rat Erde.
Glas, W., Kapit.Lin. (E.) 1
Sümider, %., ahlproiut.
foren %. Dr., Gejellich. Fr
WVerwert. v. Patenten T. 3
Möller, Chr., Kfm. 2
Ramlau, A., Ww. 3
Wagener, H., Kim. T. 2
Webhrend, W., Handelsver-
tret,-T.
Yachthafen u. Slip-Betriebs:
gef. der K.S.V. m.b.D. T.
24 E. Sonnenberg, A., Kim. T.
Claußen, O., SGefchäftsführ.
— M., Prokurijftin Erdg.
Glang, B., Direktor T. 3
Krämer, A., Kim. T. 2
Krohn, A, Prof., Dipl.:
Ing., Stud. Rat 1
Krzisa, A., Dr., Direktor
Lejeld, H., Betriebsitoffe T.
Momjen, Chr., Dr. agr.,
Dipl.Landw, 2
25 E. Mordhorft’jche Erben
V. Blöder, W., Kim. T. 3
BP Dr., Vrof., Sur
Rotho, €, Ww. Erde.
Beters, D., Dr. Amtsger.=
Rat 1
Lutherkirche
26E. Ev. Iuth. DE DEM
(Flämijdhe Str. 2
V. Rirchenbvorft. d. Suihergen
BE ®., Baftor T. 1
Kruje, N., Rüfter
<- Hebbelftr. Z
Schilljtraße
Ferdinand v..Schill, preukijcher
Freijharenführer im
Kampfe gegen Napoleon, fiel
bei der Verteidigung Stral=
junds, geb. 6. 1. 1776, qgeft.
81. 5. 1809

<- Hardenbergfir. DZ
inte Seite
1—7 E. Beamten-Wohnungs»
Verein 3. Kiel, e.O.m.b.H.
(Rnooper Weg)
V. Hoop, W., Verwalt.
(Hardenberaftz. 39)
1 Bruhn, 6., Ob.Zollinjpekt. 2
Büns, I, Zollamtm. Erdg,
Frerihs, F-, Reg.Apothek. 1
Kozlowsti, E., Fregatten:
Kapit. 1
Laß, CH Ob.Schullehr. 1,R.3
Möller, NR. Torp.Ingen. a.D.
Niffen, I, Steuerinjpeft. 3

Stellbrinf, F., Ob. Lin. - 2

— 190 —
3 Baajch, F., Kontrolleur 1
Gotthaus, E., Bürogehilfin2
Hamer, F., Frijeur Erdg.
Lampe, M., Ww. 1
Schneider, I., Mar. Angeh.
Voß, H., Gasuhrkontroll. 2
Wulf, G., Rentner 8
5 Bartelt, A., Aw. 2
eh, I, en 3
SGrabow, Do. Funimt.
Ieß, CB. Renee 4
Sudnies, CE. Ob.Feuerw.Mt.1
Poppel, E., Laborant 4
Reber, D., LandesDb. Saft
Spieler, D., Ww.
Böhlt, D., Lehrerin £. N. 2
Holbe, SD. Verforg.Anwärt.
Huchftedt, A., Prov.Angeft. 1
$löfforn, W., Bohrer Erdg.
Kunze, W., Waffenwart S
Lange, C., Ww.
Schlichting,£., Ob. Mafaiik
Wiedenbadh, E., Verwalt.:
Feldw. Erdg.
Witthöft, R., Schneider 3
E. Gemeinnüg. SG. m. b. O.
zur Schaffung von Wohn:
gelegenh. für Reichs:
angehörige (Berlin)
V. Karftie8, H., Leutn. d.
Mar. a. D. (Holten-
auer Str. 210)
Schlidht, P., Waffenmftr. 2
Schlichting, W., Ob; Leutn,
Trimborn, W., Fachlehrer 1
11—21 E. Gemeinnüg.6®.m.b.9.
zurSchaffung v.Wohnungs»
gelegenh. für Neichsange-
hörige (Berlin)
V. Rarjties, H., Leutn. d.Mar.
D
a. D.
11 Beffjert, I., Schreib.Feldw.
DYafite, A, Ob. Majchinift
Medewig, A., Majchinift. Mt.
Trueljen, A., Bootsmt.Erdg,
Wallajh, F., Maicdhinift. Mt
Wulf, W., Steuerm. 2
13 Hubridh, R., Mar. Angeh.
Küchenthal, E., Bootsm. 1
Münch, DO., Ob. Steuerm.
13. 15 Arlt, E., Signalhnftr.
Bolit, M., Majdh. Mt.
Haufjendorf, E., Verjorg. An:
wärt.
Maad, I., Signalmftr.Erdg.
Riegert, K., Ob. Majcdhinift
a D., Schreib. Stabs:
OBERE Verwalt.Seir.1
Bützer, O., "Ob. Mir. Gejfr.
Koch, F., Ob. Feuerwerk. 2
17 Beder, N., Matr.Stabsgefr.
Demte, A., Ob. Majch. Mi.
Henning, X. Matr.Stabsgefr.
SE W., Ob. AO
Re M., Verjorg. Anwärt.
Ungefroren, F-, Unt.Difiz. 2
19 Blöje, H., Ob. Steuerm. 1
Detjcher, H., Bootsm. 2
Langenbach, R., Ob: Matr.
2
eft.
Mohrenftein, F.,Db.Majchin.
Schult, G., Reg. Infpelkt.
Wolter, KX., Funkmftr. 1
21. Birr, A., Majchinift
Hildebrandt, W, „Int. Injpekt.
Möllenhoff, W., Leutn.
Sauerbrey, F., "Angen. 1
Schulz, A., Ob. Maid. Mi.
Stöhr, A., Ob. Matr. Gefr.
Nedhte Seite
Bauftellen
12-24 E. Gemeinnüg. G.m.b.9.
3. Schaffung von Wohn»
gelegenh. für Reichsangeh.
V. Karfties, O., Leutn. DD.
„Mar. a: D (Holten:
auer Str. 210)
12 Banna, A, Ob. Feldw.
Bijchoff, W., Angeftellt.
PS]
ol

Engels, F., Feldw.
Greggerfen; Q., Bootsmt.
Sihleswiger Straße
12 Münchberg, A., Verw.Inip.2
Widmann, F., Flieg. Unt.z
Difiz.
14 „Sodenjad, MM. Funimt. Fe
Kühl, H., Mufitmfitr.
Wilms, F., Leutn. 1
14. 167 Bodenitein, F., Mair:
Stabsgel te
Boos, R., Maichinift
Heidrich, CN Reg. Infjpekt. 2
Hoffmann, B., Schifämajch.
Kraßel, K,, Heiz. Stabsgefr.
Schulze, W., Maichinift. Mt.
16 Glembogfki, I, Ob. Feldw.
Hinke, 6. ‚4 Berforg. Anwärt.
Krömer, N Ob. Steuerm.
18 Becher, D., Angeftellt.
Sriem, H., Angeltellt. 2
Knirim, W., Amtsgeh.
Looje, B., Wehrm. Angeh.
Sott, O., Wehrm. Angeh.
Wödel, A., techn. Angelt.
20 Garte, G., Ob. Steuerm.
Heller, E., Ob-Majch. Mt.
Wolterhötter,R.,Wehrm.Ang.
22 Yurptlo, I., Waffentwart. 1
Martiny,V., Sign. Stabsgefr.
NRothaujcher, X., Hob. Mt
NRüger, B., Ob. Signalmt.2
Segelbacher, E., Majch. Mt.
Vier, H., Ob. Feldw. 2
24 Denhardt, H., Ob. Sa:
nitätsmt. Erdg.
unge, I., Feld. Erdg.
Maijenbacdher, W., Ob.
Bootsm. Mt. 2
Menzer, E., Ob. Feldw. 1
VBanvor, H., Ob. Feldw.
Weinert, A., Schreib. Feldw.
<- Keififtr. Z
Schlachthofitraße
Nach dem ftädt. Schlacht= und
Viehhof benannt
<- Bahnhofftr.
1 ViehHquarantäneanftalt
E. Stadt Kiel
Haad, E., SadoxoBbbig. T.
Mann, €. Fletihmaichinen %
Marftgemeinjch. f. Schlacht:
biehverw. T.
2, 4 Schlacht u. Wiehhof
E. Stadt Kiel
Babhl, E., Fleijhagentur T.
Danieljen, S., Viehagentur T.
— S., Ind. Danieljen, G.,
jun. ET
— W., & Co., Biehagent. T.

— D. Großichlachter
— %., Grobichlachterei
Gäde, D., Biehagentur T.
Handwerferinnung für das
Schlachter: 1. Großjchlacht.=
Handw. T.
Dal De Schlachtereibeb.
Golan $., Dr., Schlacht:
hofdiveftor T. 1
Kahlert, W.,& Rathjen, Groß:
ihlachterei T.
$luth, D., Darmhdlg.
König, I, Saft. 1
- Lafrenz, F., Vichagentur T.
Lundquift, 8. Großjchlacht. T.
Mann, E., Fleijchereibed. T.
Pommerejdh, H.,Majchinenm.
LPries,B., Dr. Darm u.LeberT.
Rohde, B., Kopfichlachterei
Sanmani $., Darmbhdig.
Schlesw. Holft. Viehverwert.
e.6.m.b.©. 3. Altona T.
Sigmund&Co.,ViehagenturT.
— D., Feifjchagentur T.
Straß, 6., Gewürze T.
” Nebel, 8., Sadinduftrie T.
Wildens, R., Darmbhdlg.
Willing, D, Schweinegroß:
handlung T.

Böllner, 3., Darmhandl. T.
6 eriftiert nicht
Gaedejun., U., Großichlachter |-


8 E.Häute-Yntereffengemeinjd.
e. Gm. bh Q.T.
Siena R., Betriebsleit. T.
<- Lagerhofftr. Ze

Schlageterpark
(Stadtteil Ellerbef)
<- Ahrenshorft Ze
<- ZYröndelweg DZ
<- Lütjenburger Str, Ze
Anlagen
Schleswiger Strafe
(Stadtteil Haffee)
<- Rendsburger Landftr. Z-
Linte Seite
1—321 eriftiert nicht
<- Danewerlitr. D
23 gehört zu Danewerfitr. 11
25 E-Wollmann, R., Schneider:
meifter (@Oneijenauftr. 21)
Blaffert, N „Stellwertämftr.L
Hanjen, A., BVorhandwerk. 2
Haß, D., Rohn. Schaffn. 2
Mau, A., Arbtrin. KErdg.
Borich, E, Schloffer 8
Beterfen, g Mufit. Erdg.
Ragogfi, A., Klempner 1
Start, M., Bförtner
27 E. SchramowSti,., Werkz.*
Schleifer Fe
Sn Den Ww. 8
— W., Arbeit. 2
Denker, N., Reichsb. Arbeit.
Kreußfeld, CM ‚Bäder Erdg.
Nebendahl, H., Majchinen
iOloff. 2
Stümer, G., Frau 8
— ., Zijchler
<- Helgolandftr. >
29—41 Bauftellen
43 E Dean R., Konreftor
gelbonjen, &. Kupfer
45E. Gerner, A., Wmw. 1
47 E. Drenkhahn, N., Kennel
Reimers,W., „Hiljsmwagenmftt-
49 E. Delis, H., Rentner Erdg-
Cvertz, E., Kaltulat.
51 E. Delis, O., Rentner
(Nr. 49)
Bauer, $., Dr.rer.nat. Bopfif
Gottichewiti, A, Buchhalt,
Holpert, H., Roftfekr.
Weiß, F., Mevijor E
NehHte Seite
2—18 eriftiert nicht
<- Danewerkfir. DZ
20 E. Schlichting, X. Wertmftr-
(Betersburger Weg 25)
Funke, W., Mar. Angeh. 2
ner $., Büroangeft.
Hayn, M., Mar. Angeh.
Rranfen, A, Ungeftellt. 1
Sellmer, ® Rentner Krdg-
Thomjen, A., Heizer
22 Lagerplaß geb. e Nr. 228
22a E. Schwebler, E., Töpfer“
mtr. .T. H.
Freeje, W., Majchinift
Shwebler, ©, Roblenddlg. I
Thiele, A, Wow. E
24—30 Gärten
<- Helgolandftr. D
82 E. Wollbrandt, H., Kim. T-
Claufjen, D., Kfm.
Wollbrandt, H., G. m. b.Q-r
Ne ip T.
34 E. Rräft, M., Lehrer
36 E- Yimm, 3, GEijenb.Infjpelt
Qui ©. Lehrer Ti
88 E. Grohmann, Y.,; KM
reftor . 1. N.
YJürgenjen,S., Yuvalide Erde,
‘ öhl8, ©., LehrerNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.