Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

II. zeit 
178 Zrauljen, O., Arbeit. 2 
Wieje, C., Schloffer 1 
178 a E. Haufchildt, A., Rentn. 
Hanjen, I., Steinichläg. 1 
Lenjh, W., Kraftmwführ. 
Sell, X, Schachtmitr. 1 
<- Cijenbahnübergang DZ 
<- Haffeer Str. DZ 
Sachauftraße 
Nach dem fhle&Swig-holftein. 
Oberften v. Sachau, geft. 1849, 
benannt 
< Hummelwieje D 
Kintfe Seite 
Tanktelle 
Rechte Seite 
2, 4 Bauftellen 
6 E Herzog, W., Eigentüm. 
Bülow, Bertha, Zigarren 
— 9., Schmiebjdhirrmitr. 
Göttjche, M., Erheb. 
Kuhlmann, M., Ww. 4 
Möller, A., Lofomotivführ. 2 
Remus, T., Benfionät 1 
Schmidt, A., Wiv. 8 
Schul, M., Ww. 8 
Schulz, I., Bollfapit. 2 
8 E. werfen, 6, R. F., Kim. 
Iwerjen, F., Kohlen 
Lagerplaß 
E. Stadt Kiel 
<- Königsweg > 
Sacgaffe 
Ein zum Bohn: und Kähler- 
{chen Fabrifgrundftück führender 
; Gang in der Kattenftr. 
—<- Kattenftr. 
Linke Seite 
1 j. a. Rattenftir. 8 
Efjjer, X., Ww. 
Bauer, I., Ww. 
Bufchtöns, F., Maler 
Dietrich, M., Arbtrin. 
Gloe, R., Elektrik, 
HYohnion, E., Arbeit. 
Rojer, M., Benfionär 
Rolle, I, Arbeit. 
Prehn, W., Maler 
Lrien,. H., Schachtmftr. 
Quelle, N., Schneider 
Miedl, F., Klempnermitt. 
Somit, F., Kranführ. 
3 E. Möller, D., Www. 
(Solchite. 80) 
GCiolet, R., Dreh. 2 
Doje, D., Arbeit. 1 
Hinrichfen, e Hm. Angeft. 
Landgraf, L., Arbtrin. 
Beterfen, , Arbtein. 1 
Schade, K., “Heizer 
Splettitößer, AM, Feel. 
E. Möller, D., "qm. 
(Schloßitz. 30) 
Böhrnijen, W., Monteur 1 
Leterjen, C., Felnblehfolof, 
Hulg, A., Frau 
7. 9:E Stobt Kiel 
Schotter, E€., Diefehmotor. T. 
Kelling, © "Schifibauhelf. 
Will, X, Baugefch. I 
Wörner, F., Maijchinift 3 
Rechte Seite 
2. 4 eriftiert nicht 
6 geh. 3. Schloßftr. 36 
8 geh. 3. Schloßftr. 34 
Salzredder 
(Stadtteil Neumüblen- 
Dietrichsdorf). 
Führt vom Heikendorfer Weg 
nach dem Kieler Hafen 
(Salzen Wafjer) 
<- Heikendorfer Weg DZ 
(Unbebaut) 
 
 
Saarbrücenftraße 
Samwerftraße 
Karl Friedrich Lucian Samwer, 
Profefior an der Univerfität 
Kiel, Minifter Herzog Friedrichs 
VIII. von Schle&wig = Holitein 
geb. 16. 3. 1819, geit. 8. 12. 1882 
Waigiir. 
— zz 
tr. 
Krandes | Un 
—————— 
n» 
DIShaufen: 
Din 
Si} 
 
Bremer SIS__ Str. 
<- Waißftir. DZ 
Linke Seite 
E. Dooje, Ww. (Hanjaftr. 6) 
na E., Wo. 
Sroh, N., Majchinift 
Heldt, ©. Schmied _ 
Hell, H., Rentner 
Hook & Agendlum, a 
Werfit. T. 1 
Kock, A., Seife 4 
Lucdmann, en NRieter 4 
Schröder, S., Angeftellt. 1 
Stange, H., Rentner 8 
Vetter, L., Angeftellt. 
Wegner, E., Blumen 2 
3 E. Horn, H., Eigentümerin 
Bill, D., Tijhlermitr. 1 
Hofmann, R., techn. Angeft. 
Holzmann, A., Ww. KErdg. 
Horn, E., Wi. 
— ©, SP RHGaNOr 
Gärtnerei 
Bauljen, F., Kim. 
Meinad, H., Wehrm. Angeft 
Rieden, H., Dreher 4 
Schiffner, F., Bandagifit 1 
Sievers, H., AWw. Erdg, 
Stübing, E., Arbeit. Erde, 
Witwer, O., Müller 
5 E. Hoeld’ihe Erben 
V. Hausverwertung 
I. Howe u. Söhne, Hol- 
ftenftr. 1081. 
Anderjen, H., Maurer 
Bücdhmann, &., Zimmern. 
Förit, F., Hoboift. Mi. 
Höllwig, 
Müller, £., Ww. 
Stier, F., Taucher 
Weinftod, R., Marineang. 1 
Wilfen, M., ftädt. Arbeit. 4 
Bolta, &., Landesinjpekt. 1 
E. Dölder, H., InvalideKrdg. 
Büchmann, A, Bierkutich. 4 
Dölder, P., Meierift Erdg. 
Hamann, B., Schloffer 
Jürgenjen, I., Arbeit. 4 
Koch, H., Schloffer Erdg. 
Krüger, I, Wo. x 
Ludewig, S., Hauptwacht: 
mftr. d. Schußpol. 
Majuchni, E., Ww. 
Sell, H., Handelsvertret. 
Starte, Dr Verforg.Anw. 
E. Gebhl, X, Dienftmann 
Bäuerin, O., Bootsm.. 
Fid, I, Matroje 
Haß, W., Malermitr. 
Herrmann, A., Technik. 
Kobarg, B., Helfer 
Leu, B., Arbeit. 4 
Meyer, W., Bohrer Erdg. 
Schwörke, K., Feuerwehrm. 
Simon, E., Feuerwehrm. 1 
11 E. Nothitein, O., Wirtfeh. 
(Herthaftr. 4) 
/. Roje, O., Verwalt. 
(Lornfenftr. 36) 
ijcher, R., Lebensmittel T. 
Toyer, H., Buchhalt. 
Krüger, F., Leutn. 3. Sı 
| 
2 
3 : 
6., Wo. 2 
8 
4 
 
— 184 — 
11 Ohm, £., Kim. 
Rlath, F., Rentner 4 
Rabe, B., Schneiderin 2 
Richter, A., Mar.Offiz. a. D.3 
Schmidt, N., Ob.Majchinift 1 
Schulg, M., Bootsm. 4 
Schwarz, I., Schuhmmftr. 
<- Frandeftr. DZ 
13 eriftiert nicht 
15 E. Bielenberg, M., Bäder- 
meifter T. Erdg. 
Ehmte, X., Schloffer 2 
Grau, M., Bierfahr. 
Hagemann, E., Landesaffift. 
Kellermann, X., Ww, 
Müller, C., Tijdhler 3 
Saate, F., Schloffer 4 
Samtleben, A., Ww. 4 
Wuli,R., Vol.Ob.Wachtmftr. 
17 E. Spengler, ©., SGaftwirt 
(Ederniörder Str.) 
V. Hausverwertung 
SS. Howe u. Söhne, Holz 
ftenftr. 1081. 
VBottin, F., Bauarb. 
Cornell, Ch., Wertmftr. 
Gluth, W., Kanzlift a. D. 
Hohn, A., Wim. 
Sach, W., Tijchlermftr. 
Labuttis, W., Ob.San. N 
Marten, I., Wow. 
Meier, E., Ww. $ 
Möller, C., Ratswachtmitr. 1 
Pries, D., Majcdhinenjhloff. 
Taciat, St, Schmiedemfir. 
19 E. Zaube, E. L., Schuh: 
machermitz. (Schottland) 
V DE SET 
X. Howe u. Söhne, Hol: 
jtenitz. 1981. 
Brunfe, G., Brenner 
Frahm, A, Mechanitmftr. 
Sorjch, . Schiffsheizer 
Hanjen, E., Ww. 
Horn, W., Verfjorg. Anwärt. 
HYjanjen, $., Tapezierer 
ef, €, Wo. 
Rod, H., Dreher 8 
Meier, G., Telegr. Arbeit. 4 
Reimers, H., Maijchinift 2 
Theden, I., Rentner 
21 E. Jörn, E., Wertführer 
Hertel, E., Werkzeugmach. 4 
Yenjen, W., Bäder Erde, 
Köpfe, B., Ob. Feldw. 1 
Lachmuth, W., Dreher. 1 
Maijidhmann, D., Rentner 
Röchter, I, Ob. Artl.Gefr. 3 
v. Mönne, A., Ww. 4 
Schlodtfeldt, A. Mufiklehrerin 
Schlüter, E., Rentnerin 3 
23 E. Schlüter, O., Schlachter 
meifter T. Erdg., 
Ahrendt, Sn Stadt-Ob. Setr. 
Brüning, AU., Ww. 2 
Cdardt, A., Ob. Kellner 3 
Heitmann, D., Schuhm. 
Henfel, K., Tijchler 4 
Heb, N., Ob. Zolljetr. iR. 
Madhon,C., Stadt: Ob.Sefr. 2 
NRegenftein, R., Majchinend. 
Wallner, I., Ww. 4 
<- Ol8shaufenftr. DZ 
25 E. Herbit, F., Bäcermite. T. 
V. Hausverwertung 
I. Howe u. Söhne, Hol- 
ftenftr. 1081. 
Altendorf, W., Yuft.Angeft. 2 
Haverlandt, Ella, Autover- 
mig, T. 4 
Hude, H., Ob. Zolljefr. iR. 
Kock, I., Leutn. 3. S. a. D. 1 
Kropp, G., Zolljetr. 8 
Rogowsty, K., Mar. Betr. 
Beamt. 1 
Söllid, W., Landesjetr. 3 
27 E. Blumenftengler, W., Frau 
(Amerika) 
V. Rupfhuß, N., Benfionär 
Bedmann, W., Verf. Anwärt. 
Berg, M., Ww. 4 
Ewert, I., Böttcher 2 
Gebhler, A., Rentner Erdg, 
Hanjen, B., Schuhm, Erdg. 
 
Samwerftraße 
27 Nebdendahl, X., kaufm. Anz 
geftellter 4 
Roddig, M., Ww. 1 
Wegner, R., Stadtfefr. 
Wiedemann, I., Ww. 
29 E. Büttner, M., Frau T. 
Dannenfeld, E., Ww. 
Frilund, M., Kim. 
SGaupner, E., Ww. 
Harın, I, Rentner 
Huch, M., Ww. 
Ibien, F., Ww. di 
Neumann, H., Zollbootsm. 3 
Schmidt, A., Frl. 
Stender, D., Kim. 
31 E. Büttner, M., Frau 
(Nr. 29) 
Brafin, D., Ww. 1 
Darjes, G., Brauer 4 
GSerfe, M., Frau 4 
SGrabowsti, H., Werkmnftr. 3 
Yacobjen, S., Ww. Krdg. 
Mahnken, 6, Ob. Majch. 
Maat Krdg. 
Rriemwe, P., Amtsgeh. 3 
Schinfel, M., Ww. 2 
Stender, M., Ww. 
Trojdhig, L., Win. 
838 E. Herrmann, Gejchw., 
gentüm. 
V. Herrmann, A., Ww. 
Becker, E., Vertret. 1 
Blundg, RN., Büroangeft. 4 
Denker, CC, Wim. 
HR B., Mafjchinijit 4 
Ernit, 3. , Rentner Erdg‘ 
GSittel, ©. eo Mitr. t. N. 3 
Serzmann, D „techn. el 
Sinz, S., Wow. 
Hofmann, 6. ‚Seuin, DE Sıa, © 
Wunderlich, B., 
35 E. Dräger, Dr. ie) 
Eggers, H., Tijchler 8 
Ehlers, Ww 
Ehrich, Ri Lofomot.Führ. 4 
Jordan, F., Ob.Schreib.Mt. 
SYungjobann, Ch., Ww. 
Krebs, E., Pol. Beamt. 
Lajdh, H., Rentner 8 
Lajogga, H., Heiz. Mont. 
Madeprang, E., Rentner 
Nagel, K., Benfionär 4 
Richter, Int.Sekr. 
Rutenkranz, E., Ingen. 1 
Seidel, X., Wachtmitr. +4 
Bimmath, %., Ob.Br8.Mt. 
Rechte Seite 
E. Misfeld, Ch., Ww. 
(Waikftr. 90) 
Delis, I., Maler 
Howe, D., Plätterin KErdg. 
Jordan, F., Arbeit. 
Ko, A., Ww. 
— M., Ww. 
Kübler, E., Betr. Ingen, 
Kühnemann, A., Buchhalt, 
Nöhren, I, Ww. 
Rohde, W., Lagermfitr. 
Schlicht, E., Wo. 
Schobel, F., Anfchläger 
4 E. Struthoff, Gertrud, Eigen- 
tümerin (Yeßjtr. 17a) 
V. Böllner,B., Leutn.(I) a.D. 
Berhorit, H., Elettromitr. T. 
Hofmeifter, A., Archivar 1 
Ijanffen, Z.,Straßenbführ, 
Kähler, H., Rentner 
Kaufch, W., Arbeit. Erdg, 
Meier, W., Kraftwführ. 
Schwerdt, O., Kim. 
Stahl, E., Bol. Mitr. a. D. 3 
Zuleger, 5. Buchhalkterin 
E. Lajcheit, ©. Wow. 
Anderfen, H., Uhrmmftr. 
ie a 6., Ob. Sign.Gefr. 
rieje, M., New 
Erdg. 
3 
 
Henning, F., Sebensmitte 
Lege, E., Majchint 
Magen, M., N OhCEH 
Moll, W., Yuft. Ser, 
8 E. Hahn, HG., Händler 
(Schweffelfir. 14) 
Beng, Da Maurer 
Conrad, A., Rentner 
Schaffn. 
10 E. Yahn, 
PAR 
3 
2 
Hammer, S., 4 
1 
4 
2 
 
8 Dreeffen, H., Laftautobetr. T. 
Hachnchen, F., Mafjchinenb. 
FYenjen, H., Schloffer 8 
Kahl, H., Kohlen T. H. 
Mokeik, W., Klempnerei T. 
Schörgendorfer, F., Schablon- 
iD 
jOneid, 
Subhr, O., Ausbldgsämftr. 1 
Wendland, M., Sreaßent 
S. Ch. A, sen., 
Rentner T. 
Wit, B., Slektromftr.. 
Bahr, W., Reichsb. Betr. 
Affift. 1 
„Brandt, M., Ww. 2 
Srell, H., Benfionär 
Hahn, F., jun, Bautifh- 
Teret T. 
Kahl, H., Kohlenhdl. T. 
Ko, W., Funimfit. 8 
Reimer, M., Angeftellt. 4 
Schniker, D., Bildhauer 
Tichentjcher, M., Ww. 8 
Wendt, M., Majchinenbau. 4 
<- Frandeftr. Z- 
12. 14 eriftiert nicht 
16 E. Alnor, A., Kim. 
(Rotenkrug b. Apenrade) 
V. Carftenjen, &., Ingen. 
(Hanjaftr. 64) 
Bodanowig, E€., Feuerw.s 
Leutn. a. D. 2 
Cech, I, Ingen. 
Finfe, A, Frau 
Griem, M., Ww. 
RKretiomann, A., Dachdeek. 
Sab, B., Steuerfetr. 
Scheel, De Behörd.Angeft. 
Schildt, X., Behörd.Angeft. 3 
Schulz, E., Angeftellt. Erdg. 
— 8, Bimmerer x 
— D., Süßwr. T. 
Starte, G., Betriebsangeft. 4 
MVölfers, C., Schneiderin 4 
18 E. Dedow, H., Bol. Ob. 
Wachtmftr. NR. 
Adamsty, D., Ww. 
Glaubtke, E., Angeftellt. 
Klaus, D., Frau 
Krug, N., Rentner 
Küfter, O., Majchinijt 
Meyer, D., Schneider 
Beterjen, A., Ww. 
Schröder, H., Kraftwführ. 
Wiebe, M., Telephoniftin 
20 E. Rod, Xh., Haushofs 
mftr, (Hemmelmart) 
V. SGiefe, A, Schloffernuftr. 
Bod, L., Rraftwiühr. 
Frey, M., Ww. 
Gieje, D 
SX., Kutjcher 
Ww. 
Ohljon, we” Werkmftr, 1 
Peters, A., Ww. 1 
Steinte, A, Seemafhinift 8 
22 E. Neudek, M., Kfm. (E83 
mardchitz. 18) 
V.Misjeldt, R., Majch.Schloff- 
Bandow, H., Gärtner 2 
Hjanjen, H., Maffeur 
Lorenzen, A., Ww, 
Mambrey, G., Ob.Btsm.Mt. 
Mikjeldt, K., Kfın. 8 
Otten, H., Steuerajfift. 
Meterjen, N., Boftaffijt. 1 
Schröder, G., Stadtangeft. 
Streeje, W., Schloffer 
24. 26 eriftiert nicht 
<- Dlshaufen{tr. Z 
28 E. Roggenfak,Ch., Dfenjeß. T. 
Bengien, M., Verj.Anwärt. 2. 
CC a ie 
traf, Se ajdhinenm 
Erdg. 
Sol * Rentner | 
NRöhling, O., Rentner - 2 
Schmittner,‘ M., Aral « 
Führ. 5 
Schwerdt, X., Rentner 1 
Steffen, O., Maler 
Unger, F., Wow. 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.