IT. zei Prinz Heinrich-Straße
16 Katt, H., Konreftor iR. 1
Schmidt, Th.. Heizer 1
Schrödter, E., Konditorei
18 E. Gramm, W., Getreide T.
Bauer, F., Kanzl.Sekr. a. D.2
Bryggemann, B., Frijeur
Groß, E., Krim. Beamt. 3
Harm, Th., Stadtangefiellt.
Kettlik, I, Koch 1
Lamprecht, E., Mar. Angeh.
Reutert, M., Landesinjpefkt. 4
Wegener, H., Leutn.(I.) a.D.
Welk,M., Ob, Dekoffiz.Lew.4
20 E. Schütt, R., Kfın. (Abal-
bertftraße 9)
Brummann, C.,Db.Steuerm.
Homburg, D., Kalkulat. 3
Köhler, A., WW. 1
Lehmfuhl, W., Bürovangeft. 3
Lübfe, W., Benfionär 4
Neunzig,H.,Leutn.(I.)a.D. 2
Pauli, H., Ww. 2
Rabik, W., Feinkoft T.
Schund, M., Architett 4
Schütt, B., Brothandel
22—26 Bauftellen
28 E. Wulf, O., Arztww. Erde.
Schöning, 6., Stellmach.
Siebel, $., Dr. Ing., Betr.
Direlt. T. 1
30 Bauftelle
82 E. Baafch, I., Rentner
<- Kämpenfoppel >
‘ 34 Bauftelle
36 E. Nerting, G., Frau T.
MNerking, A., Dr. med.,
praft, Arzt T.
38 Bauftelle
38a E. Zippmann, A., Frau T.
Tippmann, V., Kim.
40 E. Stein, B., Betriebsleit.
Niffen, A., Lehrerin Erdg.
42, 44 Bauftellen
44a E. Thomfen, Ch., Kim. T.
Thomjen, H., Ww. 2
46 Bauitelle
48 E. Maaßh, I, Kim. T.
50 E. Tiedtfe, F.,RentnerErdg.
Anderjen, A, Sterben,
Führ.
Bätfe, A., Majchinift 2
OD N., Hanaieuter
Drexler, R., Frau 2
Hingit, W., Majchinift 4
Hübner, F., Former
Knobloch, G., Zimmer. Erdg,
Riegker, H., Werkmitr. 4
Neinde, W., Schloffer
Rößler, W., Ob. Majch. Mt.
Seiler, M., Ww. 3
Steinborn, G., Sattlermitr.
Tiedtfe, A., Frau, Seifen
Wenberg, M., Frau
52 E. Neumann, E., Kim.
Brente, H., Ob. Stücmftr. 3
GSdardt, H., Matr. SthS.Geir.
Ernit, G., Berjorg. Anwärt.
Gerhold, R., Mar. Art. Ob.
Feldw. 1
Hanjen, F., Rentner Erdg,
Hippmann, E., Ob. San. Mt.
Kohannjen, M., Angeftellt.4
Mober, H., Angeftellt. 4
. Start, X, Benfionärin 1
Winkler, A., VBerjorg. Anmwärt.
54. 56 Bauftellen
58 E. Horit, D., Wiv. 1
Hanjen, H., Invalide Erdg.
M., Wo. Erdg.
60 E. Schmidt, S., Bankier T.
62.E Et S., Bankier
(Nr. 60)
Lamp, RP., Majchinift it. NR.
Ditrowstki, K., YJuft. Setr.
Tödt, Ch., Lagermitr. iR.
64 E. Chm8, A.,Dr.med.dent.
prakt. Zahnarzt T.
66—74 Bauftellen
76 E. Stabe, H., Wmw. KErdg,
Böhmer, K:, Korb.Kapt. T.
v. DdD. Deden, M., vw. Sez
natäpräfident T. 1
78 E. Betermann, Dorothea,
Lebensmittel


78 Kummerfeld, E., Verfich. Be-
Erdg.
amt.
Neutmann, Ch. Verkäuferin 1
Retermann, E., Kim. 1
Reterfen, H., Technik. 2
Schütt, A., Ww. Untg.
Weidemann sen.,P., Rentner
— jun., %., Maidinift 2
Wriedt, I., Rentner
<- Schüttenredder
80 Bauftelle
82 E. Hempel, M., Ww.
_ Claujen, 3., Ob. Reg. Bau
jefr. a. D. . 1
84 E. Rüßmann, I, Steuer»
injpett. Erdg.
Filczet, E., Ww.
86 E. Schmidt, E., Www. 1
Möller, A., Bol. Hauptmwacht=
mtr. Erdg.
Ohl, I, Rentner 1
88 E.v.d. Fecht, A., Schlachter
mtr. (Ringier. 86)
V. Sürs, I, Arbeit.
Böhm, G., Dreher
Brocks, W., Kraftwiühr. 1
Hanjen, B., Arbeit.
Brick, A., Arbeit. 2
Rudolph, PB. MöbeltijchlereiT.
90 E. Schmidt, I., Bankier
(Nr. 60)
Helmer, G., Dr. rer. pol.
Dr. jur. 2
Nibbe8,W., SA-Brigadeführ.
92 E. Wulf, F.,Tijolermitr. T.
Blank, A., Torpedowerfführ.
Hings, Drogiit
Xenien, H., Schifstühr.
Levemann, D., Zollbeamt,
Linde, E., Drogerie T.
Steinhauer, W., Ob. Feldw.
Stiröde, Frau
Timm, O., Frijeur
Vinzinstki, F., Arbeit.
94 E. Gerhard, H., Monteur
Anthony, I., Rentner 2
Boldt, F., Dreher X
Günther, R., Mar. Angeftellt.4
Holit, M., Angeftellt.
Kähler, Chr., Straßenb.Führ.
Koch, H., Mar. Buchhalt. 3
Qaue, E., Berforg.Anmwärt. 3
Scholz, H., Kapit.
MWarzcak, E., Telegr. Arbeit.
96 E. Delis, D., Ww.
Rlöhn, B., Arbeit. Erdg,
Klütmann, I., Tijoler 1
Qöhndorf, N., Lokomot.Führ.
Mijchte, M., Ww. 2
Neumann, W., Frifeur
Schmude, D., Wi. 4
Sped, K., Näherin 2
Wegner, D., Di
a. /D.
98 E. Grönhoff, I, RMektor u.
Miteigentüm. (Bären:
{coog 7)
V. Burmeifjter, M., Arbeit.
Ruorr, F., Wäjdherei H.
Ragburg, M., Frau
Wald, F., Rentenempf. 1
MWiczynöki, St., Arbeit. Erdg.
100 E. Blöß, H., Gaftw. T.
Bandholz, X, Gärtner _ 2
Dittmann, G., Glajer T.
Harn, F., Maurer
Molle, H., Glajfermitr. T.
Rujch, F., Rentner
102 E. Wilhelmy, E., Butter:
Erdg.
gefchäft
Bugbach, A. Klav.- Pädagogin
— M., Ww.
Spota, R., Bauarb.
104—108 eriftiert nicht
110 E. Vöge, G., Gaftw. T.
«<- Wiler Str. Z
112 eriftiert nicht
114 E. Schmidt, ©.” Landm.
(Dorfitr. 33)
V. Hausverwertung
X. Howe u. Söhne, Holjten-
jtraße 1081
Feldmann, A, Hebamme T.
— W., Makjonerderei T,


NE NE
1 —
114 Frohriep, X., Straßenb.
Angeft. Er
Kerws, E., Ob. Boots.
a. D. 2
Krahnte, F., Koch 1
Lampe, A., Rentnerin
Laß, B., Lebensmittel
Logplat, X., Frau
Neumann, W., Rentner H.
Baafch, B., Schloffer 8
Sohrt, H., Rentner N
116 E. Dehmke, A, Frau 1
Danker, E., Klempner 2
Dehmte, L., Schuhwr. Erdg,
Kasper, W., Kutfher 3
118 E. Wulf, D., Malermitr. 1
Blohm, Frau
Butenjhön, A., Kolporteur
Dath, Arbeit. .
Franke, W., Beamt.Antwärt.
Kähler, A., Angeftellt.
Kirichitein, K., Schlachter
Möller, W., Kontrolleur 3
Schwarzart, M., Ww. H.
Self, H., Rentenempf. 4
MWilichewsti, D., Arbeit. H.
Wulif, A., Unteroffiz.
— 6, Stadtangeftellt.
— Frau, Seifen
118a E. Früchting, W., Milch T.
Früchting, H., Meierift 2
Kieje, R., Majchinift 1
Rlehich, Th., Steuerbeamt. 2
Ramin, KX., Prüffeldmftr. 2
Sauer, A., Berjorg.Anwärt.
Stelzner, D., Technik. 1
Voß, A, Maurermftr. 8
— jun., M., Baugejch. T.
120 E. Lohmann, H., Klemp-
nerei T. Erdg.
Fiehöfer, E., Zigarren
Hamann, E., Kim.
Kalten, A., Kim. 8
Kraufe, A, Ww. 2
Lohmann jJun., E., Klemp=
nermftr. T, T
Müller, KX., Konrelt. L.R. 2
Nachtwey, F. Feldw. 4
RBeterjen, W., Majchinijft 4
Rebien, H., Buchhalt. 8
Schulze, D., Gemüfehdlg. T.
122 E. Franken, K., Ingen.
(Berlin)
Barth, A., Ob.Zolljekr. iR.
Clajen, O., Arbeit. . Erdg.
Kaufhaus Kamm, Inh. W.
Alügfeldt, Manufatt. T.
Lippert, W., Mar. Angeh. 4
Mierfen, R., Baumftr, 4
Müller, H., Uhrmachermftr. T.
Söntkjen, I, Leutn. a. D.
Szigarsti, W., Injpelt. 83
BimbehL,A.,Leutn.3.S.a.D. 2
124 E. Hormann, Q., Eigentüm.
(Hannover)
V. Voß, A, Bauuntern. T.
Bernitt, H., Lebensmittel
Brocks, E., Schifsfrijeur
Hanjen, M., Aw.
KIver8, I., Gemüfegeich.
Söhnk, I, Pol. Haupt-
"mwachtmfir, iR.
Knop, F., Ob. Boots. Mi.
Moier, R., Zimmerm.
late, A., Ob.Leutn. (6) 3
Schulze, R., BücherrevijorT,
Wolters, ©., Kanallotje T.
126 E. Witthöft, H., Schlach-
termftr. T. Erdg.
Behrens, E., Ob. Mech. Mt.
Gehrte, A., Arbeit. 4
Morig, A., Zimmerm. H.
MWitthöft, H., Nentner 2
Biemte, F., Boftinipekt. 3
128 E. Schütt, ., Frifeurmftr.
Ahrens, A., Zeichner 8
Frieje, H., Dr. med. praft.
Arzt T.
Greve, I., Färberei Krdg.
Kürgens, D., Stabtangeft. 4
Vegband, H., Benfionär
Reichharbd, E., Frijeufe
Schütt, W.,. Frijeurmfir.
Stahmer, H., Invalide Erdg,
Thiele, M., Wim, “2
Thomjen, W., SchlofferProjensdorfer Straße
130 E. Höppner, D., Wiv.
(Knorrftr. 4. 6)
V. Möhl, X, Getreidehdlg. T.
132 E. Janffen, I. W.,
Bapierhdlg. T. 1
Baarde, E., Kord. Kapit. 2
Hammerich, A., Delikatefjen T.
Haufe, N., Konrelt. 3
Lammers, D., Lehrerww. 1
Lautenjchläger, A., Mar. Ob.
Injpekt. 2
Beterfen, B., Poftinipekt. 3
Quade, P., Betr. Aifift.
Sammann, W., Drogerie T.
Schmidt, M., Ww.
<- Rnorr{tr. DZ
134—138 Bauftellen
140 E. Neve, H., Schlachter-
miftr. AR. Erdg.
Hol, K., Feldw. 1
Rifter, E., Auto-Reparatur T.
142 E. Wöhlt, Jobanna, Wiwv.,
Hotelbef.
LQuftichußgrebvier 9 d. NR. &. DB.
Ortsgruppe Kiel
Vetter, H., Dolmetjch. 2
Wolter, H., Ob. Steuerm. 2
<- Schleufen{tr. >
Probiteier Pla
(Stadtteil Neumühlen-
Dietrichsdorf)
<- Quittenfir. DZ
Turnhalle geh. 3. Turnfir.
<- Zurnftr. ZZ
3 E. Howaldtswerte A. G.
Appel, N., Werkmftr. a. D.
Arp, O., Bootsbau. H.Krdg.
Behring, H., Former H.2
Erdmann, R., Rentner Erdg.
Fokgreen, E., Ingen. 2
Freeje, F., Schloffer Krdg,
Hameifter, T., Erpedient 3
Alehn, A, Dipl. Ingen. 2
Miller, W., Ob.Majch.Mt. 1
Schulze, D., Autovermiet.
Senting, H., Bolljetr. 8
Will, C., Werkmftr. a.D. H.3
Zwenzner, Zh., Schloffer H.
«<- Gefberg D
<- Quittenftr. DZ
Probiteier Strafe
(Stadtteil Ellerbet)
Bis zur Eingem, Ellerbels
— 1910 — Hanfjenftraße zu
Ehren des Förderers der Ars
bheiter-Bauvereine, LandesSver=
ficherungsrat PB. Chr. Hanjen
in Kiel. NYebt benannt nach
der Landfchaft „die Probitei“
—<- Franziusallee >
Die nicht mit E, verfehenen
Grundftüce geh. d. Arbeiter:
Bauverein, e. SG. m. b. H.
Linke Seite
1 E. Martens, H., Arbeit.
Tank, W., Sattler
3 Zübhlfe, B., Werhufir,
5 V. Scheel, C., Wmw. Erdg.
Herbit, A, Invalide
7 E. Schlünjen, W., Rentner
(Xrummenjee b. Malente)
V. Kernthen, W., Former
9 E. Mijchte, W., Schifsbau-
meifter Erdg.
11 E. Sörenjen, %., Inval.
13 E. Franfe, E., Wi.
Urp, I, Nevijor Erdg.
15 V. Meyer, H., Maichinenb.
17 E. Lange, R., Schloffer
V. Berndt, K., Iuval.


:19 E.Somahl, C., Rentenempf.
— M., Schneiderin Erdg.
Rechte Seite
eriftiert nicht
. Reichardt, E., Rentner
2
4E
6 E. Möller, C., Wertmftr, LR.

jen8dorf am Kanal.

8 E. Schwirner, F., Rentner
10 E. Herold, 6., Revijor Erdg.
12 E. Meyer, K.,StadtOb.Selr.
Möller, K., Rentner
14E. Rniphals, D., Ww. Erdg.
Wilfen, H., Eijendbieg. 1
16 E. Fellbaum, A., Ww.
Gonfior, M., Penfionär
18 E. Steffen, €, Bootsführ.
<- Hollmannftr.

Projensdorfer
Straße
(Stadtteil Wil)
Benannt nach dem Sut „Pro-
Früher
Sreneftraße nach der Prinzeffin
Irene von Preußen, nach der
Revolution umgeändert.

Elend:
Tedder


S
Sangenrade
<- Holtenauer Str.
Linke Seite
Bauftelle N
E. NMienow, M., Buchbind-
(Biel, Schweiz)
E. Nienow, B., Näherin, 1
Mundhenke, E., Rentnerin,
Riegel, K., Helfer 2
Bauftelle 7.
E. Robarg, Ch., Privatm, )
Böge, A., Pol. Hauptwahl |
mtr. 1
Gildemeifter, K.,. Ww.
Hammerich, | 3
Hempelmann, I. Werkzeug:
Kojchinstt, F., Bol. Hau
wachtmftr. %
Koltermann, %., Bolfjirede
Setr.
Kowalit, G., Feuerwehr:
Thie8, Q., Ww.
Wafferkampf, F, IngeN-
—-
ao

1 SA
5

€, Oo. get |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.