Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

  
 
© 
X 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
  
10 E. Nideleit, M., Eigentum. 
Berger, A., Tijchler 
Gruel, E., Frau 
Mathieu, E€., Ww. 
MNideleit, F., Rentner 1 
Saul, £., Mechanik. 8 
Stoltenberg, E., Krim. Aifift. 
Voß, B., Schweißer 
Warczad, B., Rentner Y 
12 E. Abramowsti, E., Fräfer 
Abramowsti, H., Spirituojen 
Delles, E., Ob. Feuerwehrm. 
Sahn, N., Matrofe 
Kurth, W., Werkmftr. 4 
Meier, G., Schloffer 2 
Berkuhn, I., Arbtrin. 
Buff, M., Kohlen T. 
Schildt, H., Schreiber 1 
Voß, W., Rentner 2 
14 j. a. Yadhmannftr. 2. 4 
+ E. Roojch, A., Ww. T.. 1 
Braune, F., Gemüfje Erde. 
Gerdeefe, L., Ynvalide 3 
Negel, G., Ingen. 2 
Roojch, H., BVertr. 
Vermehren, R., Schlacter= 
mftr. Erdg. 
Wilte, N., Leutn. a. D. 2 
Witt, X, Ww. 4 
B3öller, H., Arbeit. 4 
<- Jachmannftr. Ze 
16 eriftiert. nicht 
18 E. Qauenftein, $., Rentner 1 
VBabendreier, L., Lebensm. T. 
VBiernakfi, B., Rentner 1 
Bornhöfit, I., Invalide 2 
Fuhrmann, R., Invalide 4, 
Shms, Chr., Indvalide 8 
Klempau, R., Former 8 
Martini, B., Kupferjhmied 
Märkel, X, Schif8zimmerer 4 
Oito, K., Kaltulator 
Paul, F., Weichenitell. 
Bee, O., Boftjchaffn. 
Schirrmacher, H., Arbeit. 
Schwarz, E., Tatkler 
Teste, D., Indvalide 
Thode, H., Angejtellt. 
Voß, H., Maichinift 
Wejtphal, W., Majchinift 1 
20 E. Schneider, M., Frau 
Borchhardt, H., Werkführ. 2 
Dohje, O., Fın. Angeft. 
Gegenmantel, R., Wärter 4 
Rajch, G., Rentner 2 
Krohn, H., Werkunftr. T. 
— QYda, Lebensmittel T. 
Kruggel, M., Majchinenb. 3 
Meß, K., Ynvalide 4 
22 E. Nanft, R., Ob. Lehrer 
V. Gaardener Haus: 11. Grund: 
eigent. Verein e. V. 
" (Katjerftr.£ 45) 
Arendt, D., Wehrm. Ang. 3 
Büttner, B., Majchinift Erde. 
Doge, H., Heizer 
Heinemann, F., Tapez. 
Hort, X., Wi. 
Jakobs, A, Frifeurin 
rufe, W., Fijchräuch. 
Lange, R., Former 
Möller, ‚D., Wow. 
Stein, O., Werkmitr, 
Steinführer, H.,Schuhmacd. 
Xroßfy, R., Invalide 
Vöge, E., Majchinenb. 
Willrodt, H., Arbeit, 
24 E, Bauljen, F., Reeder 
(Düvelshefer Weg 35) 
V. Zub, M., Rentner 
Dabid, H., Inbvalide 4 
Duchow, E., Dreher 2 
Gaedeke, R., Telegr. Facharb. 
Srubert, W., Eijenbieger 2 
Harps, S., Archivar 8 
Heinrich, A. Majchinenbau, 4 
bner, E., Ww, 2 
Suhl, E., Bapierwr. Erdg. 
loth, L., Näherin 
Mengel, H., Lebensmittel 
Schlimper, E., Majchinenb.4 
Schmalz, M., Invalide 1 
Steinert, W., Majchinenb. 3 
<- Brommyftr. De 
N NS DxıS Co 
a EHEN DS 
 
Licertijtraße 
26 E.Bierwig, H., Fleijhermftr. 
(Auguftenftr. 31) 
V. Beer, H., Drogiit T 
Bendt, B., Unteroffiz. 
Brinimann, A., Schiffbau. 1 
Dombrowstki, L., Rentner 2 
Gentih, D., Ww. Erdg, 
Hinz, M., Wow. 
Müller, E., Schiffazimmer. 1 
Schedelgarn, X., Schiffs- 
zimmerer 8 
Staade, H., Stemmer 
Tieke, K., Ww. 
Boll, N., Dreher 2 
28 E. Ebert, W.,Indvalide Erde. 
Albrecht, F., Yuft. Wachtmftr. 
Appel, E., Schloffer 
Barkholt, K., Dreher 2 
Ebert, H., Bäder 2 
Lund, E., Mafjchinift 
Lüthge, Chr., Werkz. Ausgeb. 
Nöhren, F., Frl. 
30 Garten 
<- Bothwellftr. 
32 geb. 3. Bothwellftr. 1 
34 E. Beterjen, A., Fwudku. 
E.Beterfen,F., Bankangeftellte 
Arnold, I., Invalide Krdg. 
Boy, B., Werkmftr. 8 
DYajchewsti, N., Rentner 
Kleinfeld, X., Hobler 
Kors, R., Schiffbau. 
Sembee, CEh., Bauhandw. 
Reichert, W., Dreher 
36 E. Hoppe, F., ODberpoft: 
n» © DD 
ichaffner 1 
Donath, I., Arbeit. 8 
Cichherit, K., Tijchler 2 
Haß, G., Schiffbau. Erde. 
Kruje, W., Schiffbau. Erde 
A4bl, €., Schiffbau, 2 
v. Neffen, I., Dreher 1 
Remuß, K., Kupferfhmieb 3 
<- Erneftinenftr. > 
<- Kaßheide DZ 
tn 
Planckftraße 
(Stadtteil Gaarden-Oft) 
<- Helmbholbftr. DZ 
Spielplag 2 
<- Stofchftr. 
Plag Vichurg 
(Stabtteil Gaarden. Süd) 
E. Gumand, S., Hilfs{chiffb. 
Kraus, D., Dreher 
Plöner Strafe 
(Stadtteil Ellerbet) 
Bis zur Eingemeindung Eller: 
befs — 1910 — Harmsftr., nach 
dem Förderer des Arbeiter: 
bauvereins Adm.-Rat Harms 
<- Franziusallee D 
Linke Seite 
Die nicht mit E, bezeichneten 
Srundft. gehören dem Arbeiter: 
Baubverein 
1. 3 Baustellen 
5 E. David, N.,. Kalkulat. 
7 E. Marks, H., Konftrukteur 
9 Semwerenz, O., Rentenempf. 
11 Stelter, N., Invalide 
13 E. Riemann, E., Eigentüm. 
(Berlin) 
Dähnis, H., Modell. 
15 E. Dittmann, O., Werkmftr. 
Moll, H., Betr.-Angeft. 
17 E. SJiche, A, Ww. 2 
Hoth, B., Malermftr. Erdg, 
19 E. Blumenjaat, D., In- 
valide 
Müller, H., Schlofer 
21 E. Schröder, F., Invalide 
 
 
 
 
— 167 — 
23 E. Schwahn, G., Tech 
nif. (Yadhmannftr. 32) 
AWöhlt, H., Maurer Erde, 
25 E. Burchard,Chr., Kim. T. 
27 E. Wöhlt, F., Kontrolleur 
WöhlE, H., Fk. 
29. 31 E. Näuchereiverein ii. 
Elerbef, ce. SG. m. b. H 
(Vrinzenftr. 26a) 
Beer, E., Schlachter 
Büth, F., Kranführ. 1 
Fijchräucherei 
<- Srabaftr, Z 
33—39 eriftiert nicht 
41 E. Beffer, F., Rentner 1 
V. Hausverwertung 
X. Howe u. Söhne, Hol- 
ftenftr. 1081. 
Hrohbö-, W., Buchdruc. H. 
Gramakti, D., Rentner H. 
Schwarz, D., Rentnerin 
438 E. Bartich, E., Kapitän 
Stahmer, H., Rentenempf. 
45 E. Yasper, K., Invalide 
47 E. Subhr, R., Eleftromont. 
49 E. Blund, I, Mar. Wert- 
führer it, N. Erdg. 
51 E. Möller, I, Boftajfift. 
53 E, Käning, W., Marine- 
jefretär a. D, 
55 E. Krupp, Cb., Wim. 
E. Rrupp, E., Erpedientin 
57 E. Hamann, 6., Bantbeamt. 
59 E. Weingarth, F., Ynval 
<- KMofterftr. Z- 
Nechte Seite 
Die nicht mit E. bez. Grundit. 
geh. d. Arbeit. Bauverein 
2. 4 Bauftellen 
6 E. Babbe, I, Kfm. 
8 E. Fahrenfrog, W., Heizer 
Holg, R., Autoichloff. 
10 E. Dooje, G., Majich.Schlofi. 
12 E. Schmidt, %., Monteur 
14 .Dofe,F..Schiffb. Nonftrukt. 1 
Gröpper, X, Nentner 
IJürgenfen, E., Zimmerer 
16 E. Simon, W., Neichsb. 
Aifift. 
18 E. Babendreier, D., Elektro: 
1Omweiß. 
- Klapproth, E., Schiffbauer 
20 E. Stapelfeldt, H. Majcdhb. 
22 E, Meejen, L., Ww. 
Meejen, H., Schiffbau. 
24 E. Engellandt,&., Steuerm. 
26 Bud, D., Rentner 1 
— W., Rentner Erdg‘ 
28 E. Wulff, B.,Werkit, Schreib. 
Kuchel, F., Boftfchaffn. Erde, 
80 E. Hein, Chr., Renner 
32 E. Frank, H., Kontrolleur 
34 V. Barejel, X., nvalide 
Barefel, A., Schiffbau. 
36 E. Müller, W., Rentner 
Krull, Ch., Invalide 
38 Bahr, D., Werkzeugm. 
Neubauer, A., Schloffer 
88a E. Drews, U., Schloffer 
40 Ehrlidmann, W., Ww. 
40a E. Müller, W.,Modellmach. 
<- Srabaftz. DZ 
42 E. Voß, E., Eigentüm, (Feld 
fir. 32) 
Schröder, N., Milchhdlg. 
42a _E. Engel, ®., Arbeit. 
44 E. Schaffer, H., Stadt-Ob. 
Ser. (Brockitedt) 
Lenjch, H., Wärter 
S 
 
46 E. Gundelacdh, K., game 
Gundelach, M., AWw. 
48 E.Schumader, E., Dreher 
Schumacher, H., Schneider 
50 E. Preßer, GE, Wow. 
Spindelhirn, M., HFın. An- 
geftellter 1 
52 E. Hagelftein, F., Rentner 
54 E. Vütbje, F., Ynvalide 
Lüthie, K., Kfm. 
56 E. Pußkausti, A., Ww. 
58 E. Rraufe, B., Invalide 
60 E. Gohr, E., Werkmitr. 
62 E, Orunau, A., Former 
 
 
Pofadowstyjtraße 
62 Grunau, 
haberin 
<- Kofterfir, Z 
64 E. Stadt Kiel 
Lüc, I., Arbeit. Erdg. 
Schmidtendorf,W., Schweißer 
Wentorf, B., Kraftwagen: 
führer 
Wohlert, K., Feuerwehrm. 
<- Große BZiegelftr. Z 
D., Gefjhäft8in- 
 
Poppenbrügger 
W 
(Stadtteil Kronsburg) 
Lintfe Seite 
<- Barkauer Weg DZ 
Die nicht mit E. bez. Grundst. 
geh. d. Eigenheimfiedlg. Krons= 
burg, e. 6. m. b. 9. 
Bauftellen 
TE. Cd, W., Eleftromfitr, 
9 E. Jacobjen, E., Maler 
Yacobjen, A., Autofchloff. 
11 E. Bierfreund, F., Werkmftr, 
13 E. Chmien, R., Rentner 
Dahm8s, H., techn. Angeft. 1 
15 E. Rod, R., Ynvalide 
Ko, O., Kutfjcher 
17 Bauftelle 
19 E. Wagener, E., Majchinen- 
bau-Ingen. Erdg. 
Fiedler, D., Hın. Angeft. 1 
21 E. Self, &., Wo. 
Hanfjen, H., Arbeit. 1 
238 E. Schnur, R., Wo. 
Scheele, W., Schloffer 
<- Rronsburger Str. DZ 
25 E. Hammel, H., Schreibwr. 
Hopfgarten, Frieda, Gemijcht- 
waren 
27 eriitiert nicht 
29 E. Rnobbe, E., Reichsb.Setr. 
Knobbe, W., Kraftw. Führ. 
31 E. Möller, F., SchiffSzim- 
merm. 
33 E. Förft, B., Helfer 
E. Förft, S., Frau 
Horn, F., Hebamme 
85 E. Hanien, Ch., Ynvalide 
Hanjen, D., Elektrik. x 
37 E. ®oepel, W., Invalide 
<- Fahrenktuhl > 
39 Bauftelle 
41 E. Engler, E., Majchinenb, 
43 E. Sager, Zh., Raltulat. 
Haferftroh, K., Schloffer 1 
45 E. Beder, H., Lagerarb. 
47 E. Maul, I., Wertmftr. 
49 E. Gütjhow, X., Bote 
51 Schroeder, L., Dreher 
<- KRuhlader <— 
53 E. Arendt, AW., Büroangeft. 
55 E. Clajen, E., Rentner 
57 _E. Beterjen, D., Schmied 
E. Reterfen, K., Frau 
Bornhöft, N., Arbeit. 
Icbe, Q., Arbtrin. 
59 Tornow, A., Schloffer 
— $., Wo. 1 
61 E. Löhndorf, I., Rentner 
— Zdh., Arbeit. 
65 E. Frahm, H., Arbeit. 
<- Bahndamm <- 
Rechte Seite 
2—8 erijtieren nicht 
10 E. Wohnsdorf, A., Helfer 
12 E. Gempf, N. Maurer 
14 E. Nochau, Eh., Meichsb. 
Schaffn. 
16. 18 E. Erich, F., Maurer 
E. Willers, C., Schmied 
Arndt, A., Dreher 1 
20 Bauftelle ; 
22 E. Hehl, W., Monteur 
24 E. Schaper, U., Schloffer 
26 E. Blod, H., Maler 
Evers, H., Schmied 
— $., Reichsangeft, 
 
 
Il. zeit 
Bauftelle 
<- NReejenberg DZ 
Baustellen 
32 E. Borchert, F., Schloffer 
Schütt, N., Invalide 1 
34 E. Borchert, N., Former 
Henningjen, W., Tijhler 1 
36 Dellermann, F., Tifdhler 
Bauftellen 
42 E. Wiegand, M., Betr.Ang. 
44 E. Schütt, Ch., Rentner 
Schütt, X., Gärtnerei Erde. 
Wulff, H., Maurer } 
46 Weitphal, X., Reichsb. Arbh. 
48 Gaden, H., Ww. 
Knoblauch, E., Maurer 
Lütjens, X., Kuticher 
50E. Kur, F., Motorenjhloff, 
Wulf, H., Boftichaffn. iR. 
52 E. Barmivater, E., Rentner 
RPeter8, AB., Lijhler 
Bauftellen 
<- Kuhlader DZ 
Bauftellen 
60 E. Aarhuus, Fr., Bol.Beamt. 
62 E. Martens, B., Buchhalt. 
64 E. Sörenjen, 6., Kupfer- 
jOmied 
Bauftellen 
70 E. Dittmer, H., Bäcker 
Rehje, H., Kupferfhmied 1 
<- Stadtgrenze DZ 
 
Poppenrader Weg 
(Stadtteil Gaarden- Oft) 
Nach einer alt. Flurbezeihnung 
in Gaarden 
<- Stojchftr,. DZ 
<- Ragöheide DZ 
Gärten 
<- Niffenftr. D 
(Unbebaut) 
 
Pofadowsfyftraße 
(Stadtteil Ellerbet) 
Graf Pojadowsty, Preuß. 
Minifter, Förderer desESMerbefer 
Arbeiterbaubvereins 
-<- Franziusallee D- 
Linke Seite 
Die nicht mit einem E, bez. 
Grundst. geh. d. Arbeiter: 
Baubverein 
1—5 eriitiert nicht 
7 E. Sacobjen, B., Büderet T. 
Tiedemann, D., Kim, 
9 LToltsdorf, FF, Schlachters 
mitr. 
11 E. Ragichte, H., Schlachter 
Treidel, G., Arbeit. 
13 Yasper, M., Steuerm, 
— €, Frl. 
15V. Beterjen, X., Tijchler Erdg, 
<- Bucdhholgftr. > 
17 E. Bleier, G., Helfer 
Madjen, W., Schloffer 
19 E. Barczyk, I, Inbvalide 
Kemming, W., Bote 
21 Kubhrt, E., Invalide Krdg. 
— D., Elekftromont, 1 
28 E. Viebijt, I, Schloffer 
Bien, M., Wow. 
25 Göttidhe, H., Rentner 
Lange, ©., Dreher 
27 Dittmann, E., Schiffszimm. 
29 Wieje, F., Kim: (Sulz) 
Wieje, E., Wo. f 
Wilhelmjen, E., Arbeit. 
831 E. Käfer, F., Ww. 
Boldt, E., Schrer 
<- Grabaftr. Z 
33. 35 Bauftellen 
87 E. Berner jhe Erben 
V. Nahı, K., Schiffsingen. 
39 E. Wedeleit, K., Meilter 
41 Göttjch, $., Ynvalide 
<- DrewSsfir, Z 
\
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.