©
X


10 E. Nideleit, M., Eigentum.
Berger, A., Tijchler
Gruel, E., Frau
Mathieu, E€., Ww.
MNideleit, F., Rentner 1
Saul, £., Mechanik. 8
Stoltenberg, E., Krim. Aifift.
Voß, B., Schweißer
Warczad, B., Rentner Y
12 E. Abramowsti, E., Fräfer
Abramowsti, H., Spirituojen
Delles, E., Ob. Feuerwehrm.
Sahn, N., Matrofe
Kurth, W., Werkmftr. 4
Meier, G., Schloffer 2
Berkuhn, I., Arbtrin.
Buff, M., Kohlen T.
Schildt, H., Schreiber 1
Voß, W., Rentner 2
14 j. a. Yadhmannftr. 2. 4
+ E. Roojch, A., Ww. T.. 1
Braune, F., Gemüfje Erde.
Gerdeefe, L., Ynvalide 3
Negel, G., Ingen. 2
Roojch, H., BVertr.
Vermehren, R., Schlacter=
mftr. Erdg.
Wilte, N., Leutn. a. D. 2
Witt, X, Ww. 4
B3öller, H., Arbeit. 4
<- Jachmannftr. Ze
16 eriftiert. nicht
18 E. Qauenftein, $., Rentner 1
VBabendreier, L., Lebensm. T.
VBiernakfi, B., Rentner 1
Bornhöfit, I., Invalide 2
Fuhrmann, R., Invalide 4,
Shms, Chr., Indvalide 8
Klempau, R., Former 8
Martini, B., Kupferjhmied
Märkel, X, Schif8zimmerer 4
Oito, K., Kaltulator
Paul, F., Weichenitell.
Bee, O., Boftjchaffn.
Schirrmacher, H., Arbeit.
Schwarz, E., Tatkler
Teste, D., Indvalide
Thode, H., Angejtellt.
Voß, H., Maichinift
Wejtphal, W., Majchinift 1
20 E. Schneider, M., Frau
Borchhardt, H., Werkführ. 2
Dohje, O., Fın. Angeft.
Gegenmantel, R., Wärter 4
Rajch, G., Rentner 2
Krohn, H., Werkunftr. T.
— QYda, Lebensmittel T.
Kruggel, M., Majchinenb. 3
Meß, K., Ynvalide 4
22 E. Nanft, R., Ob. Lehrer
V. Gaardener Haus: 11. Grund:
eigent. Verein e. V.
" (Katjerftr.£ 45)
Arendt, D., Wehrm. Ang. 3
Büttner, B., Majchinift Erde.
Doge, H., Heizer
Heinemann, F., Tapez.
Hort, X., Wi.
Jakobs, A, Frifeurin
rufe, W., Fijchräuch.
Lange, R., Former
Möller, ‚D., Wow.
Stein, O., Werkmitr,
Steinführer, H.,Schuhmacd.
Xroßfy, R., Invalide
Vöge, E., Majchinenb.
Willrodt, H., Arbeit,
24 E, Bauljen, F., Reeder
(Düvelshefer Weg 35)
V. Zub, M., Rentner
Dabid, H., Inbvalide 4
Duchow, E., Dreher 2
Gaedeke, R., Telegr. Facharb.
Srubert, W., Eijenbieger 2
Harps, S., Archivar 8
Heinrich, A. Majchinenbau, 4
bner, E., Ww, 2
Suhl, E., Bapierwr. Erdg.
loth, L., Näherin
Mengel, H., Lebensmittel
Schlimper, E., Majchinenb.4
Schmalz, M., Invalide 1
Steinert, W., Majchinenb. 3
<- Brommyftr. De
N NS DxıS Co
a EHEN DS

Licertijtraße
26 E.Bierwig, H., Fleijhermftr.
(Auguftenftr. 31)
V. Beer, H., Drogiit T
Bendt, B., Unteroffiz.
Brinimann, A., Schiffbau. 1
Dombrowstki, L., Rentner 2
Gentih, D., Ww. Erdg,
Hinz, M., Wow.
Müller, E., Schiffazimmer. 1
Schedelgarn, X., Schiffs-
zimmerer 8
Staade, H., Stemmer
Tieke, K., Ww.
Boll, N., Dreher 2
28 E. Ebert, W.,Indvalide Erde.
Albrecht, F., Yuft. Wachtmftr.
Appel, E., Schloffer
Barkholt, K., Dreher 2
Ebert, H., Bäder 2
Lund, E., Mafjchinift
Lüthge, Chr., Werkz. Ausgeb.
Nöhren, F., Frl.
30 Garten
<- Bothwellftr.
32 geb. 3. Bothwellftr. 1
34 E. Beterjen, A., Fwudku.
E.Beterfen,F., Bankangeftellte
Arnold, I., Invalide Krdg.
Boy, B., Werkmftr. 8
DYajchewsti, N., Rentner
Kleinfeld, X., Hobler
Kors, R., Schiffbau.
Sembee, CEh., Bauhandw.
Reichert, W., Dreher
36 E. Hoppe, F., ODberpoft:
n» © DD
ichaffner 1
Donath, I., Arbeit. 8
Cichherit, K., Tijchler 2
Haß, G., Schiffbau. Erde.
Kruje, W., Schiffbau. Erde
A4bl, €., Schiffbau, 2
v. Neffen, I., Dreher 1
Remuß, K., Kupferfhmieb 3
<- Erneftinenftr. >
<- Kaßheide DZ
tn
Planckftraße
(Stadtteil Gaarden-Oft)
<- Helmbholbftr. DZ
Spielplag 2
<- Stofchftr.
Plag Vichurg
(Stabtteil Gaarden. Süd)
E. Gumand, S., Hilfs{chiffb.
Kraus, D., Dreher
Plöner Strafe
(Stadtteil Ellerbet)
Bis zur Eingemeindung Eller:
befs — 1910 — Harmsftr., nach
dem Förderer des Arbeiter:
bauvereins Adm.-Rat Harms
<- Franziusallee D
Linke Seite
Die nicht mit E, bezeichneten
Srundft. gehören dem Arbeiter:
Baubverein
1. 3 Baustellen
5 E. David, N.,. Kalkulat.
7 E. Marks, H., Konftrukteur
9 Semwerenz, O., Rentenempf.
11 Stelter, N., Invalide
13 E. Riemann, E., Eigentüm.
(Berlin)
Dähnis, H., Modell.
15 E. Dittmann, O., Werkmftr.
Moll, H., Betr.-Angeft.
17 E. SJiche, A, Ww. 2
Hoth, B., Malermftr. Erdg,
19 E. Blumenjaat, D., In-
valide
Müller, H., Schlofer
21 E. Schröder, F., Invalide
— 167 —
23 E. Schwahn, G., Tech
nif. (Yadhmannftr. 32)
AWöhlt, H., Maurer Erde,
25 E. Burchard,Chr., Kim. T.
27 E. Wöhlt, F., Kontrolleur
WöhlE, H., Fk.
29. 31 E. Näuchereiverein ii.
Elerbef, ce. SG. m. b. H
(Vrinzenftr. 26a)
Beer, E., Schlachter
Büth, F., Kranführ. 1
Fijchräucherei
<- Srabaftr, Z
33—39 eriftiert nicht
41 E. Beffer, F., Rentner 1
V. Hausverwertung
X. Howe u. Söhne, Hol-
ftenftr. 1081.
Hrohbö-, W., Buchdruc. H.
Gramakti, D., Rentner H.
Schwarz, D., Rentnerin
438 E. Bartich, E., Kapitän
Stahmer, H., Rentenempf.
45 E. Yasper, K., Invalide
47 E. Subhr, R., Eleftromont.
49 E. Blund, I, Mar. Wert-
führer it, N. Erdg.
51 E. Möller, I, Boftajfift.
53 E, Käning, W., Marine-
jefretär a. D,
55 E. Krupp, Cb., Wim.
E. Rrupp, E., Erpedientin
57 E. Hamann, 6., Bantbeamt.
59 E. Weingarth, F., Ynval
<- KMofterftr. Z-
Nechte Seite
Die nicht mit E. bez. Grundit.
geh. d. Arbeit. Bauverein
2. 4 Bauftellen
6 E. Babbe, I, Kfm.
8 E. Fahrenfrog, W., Heizer
Holg, R., Autoichloff.
10 E. Dooje, G., Majich.Schlofi.
12 E. Schmidt, %., Monteur
14 .Dofe,F..Schiffb. Nonftrukt. 1
Gröpper, X, Nentner
IJürgenfen, E., Zimmerer
16 E. Simon, W., Neichsb.
Aifift.
18 E. Babendreier, D., Elektro:
1Omweiß.
- Klapproth, E., Schiffbauer
20 E. Stapelfeldt, H. Majcdhb.
22 E, Meejen, L., Ww.
Meejen, H., Schiffbau.
24 E. Engellandt,&., Steuerm.
26 Bud, D., Rentner 1
— W., Rentner Erdg‘
28 E. Wulff, B.,Werkit, Schreib.
Kuchel, F., Boftfchaffn. Erde,
80 E. Hein, Chr., Renner
32 E. Frank, H., Kontrolleur
34 V. Barejel, X., nvalide
Barefel, A., Schiffbau.
36 E. Müller, W., Rentner
Krull, Ch., Invalide
38 Bahr, D., Werkzeugm.
Neubauer, A., Schloffer
88a E. Drews, U., Schloffer
40 Ehrlidmann, W., Ww.
40a E. Müller, W.,Modellmach.
<- Srabaftz. DZ
42 E. Voß, E., Eigentüm, (Feld
fir. 32)
Schröder, N., Milchhdlg.
42a _E. Engel, ®., Arbeit.
44 E. Schaffer, H., Stadt-Ob.
Ser. (Brockitedt)
Lenjch, H., Wärter
S

46 E. Gundelacdh, K., game
Gundelach, M., AWw.
48 E.Schumader, E., Dreher
Schumacher, H., Schneider
50 E. Preßer, GE, Wow.
Spindelhirn, M., HFın. An-
geftellter 1
52 E. Hagelftein, F., Rentner
54 E. Vütbje, F., Ynvalide
Lüthie, K., Kfm.
56 E. Pußkausti, A., Ww.
58 E. Rraufe, B., Invalide
60 E. Gohr, E., Werkmitr.
62 E, Orunau, A., Former


Pofadowstyjtraße
62 Grunau,
haberin
<- Kofterfir, Z
64 E. Stadt Kiel
Lüc, I., Arbeit. Erdg.
Schmidtendorf,W., Schweißer
Wentorf, B., Kraftwagen:
führer
Wohlert, K., Feuerwehrm.
<- Große BZiegelftr. Z
D., Gefjhäft8in-

Poppenbrügger
W
(Stadtteil Kronsburg)
Lintfe Seite
<- Barkauer Weg DZ
Die nicht mit E. bez. Grundst.
geh. d. Eigenheimfiedlg. Krons=
burg, e. 6. m. b. 9.
Bauftellen
TE. Cd, W., Eleftromfitr,
9 E. Jacobjen, E., Maler
Yacobjen, A., Autofchloff.
11 E. Bierfreund, F., Werkmftr,
13 E. Chmien, R., Rentner
Dahm8s, H., techn. Angeft. 1
15 E. Rod, R., Ynvalide
Ko, O., Kutfjcher
17 Bauftelle
19 E. Wagener, E., Majchinen-
bau-Ingen. Erdg.
Fiedler, D., Hın. Angeft. 1
21 E. Self, &., Wo.
Hanfjen, H., Arbeit. 1
238 E. Schnur, R., Wo.
Scheele, W., Schloffer
<- Rronsburger Str. DZ
25 E. Hammel, H., Schreibwr.
Hopfgarten, Frieda, Gemijcht-
waren
27 eriitiert nicht
29 E. Rnobbe, E., Reichsb.Setr.
Knobbe, W., Kraftw. Führ.
31 E. Möller, F., SchiffSzim-
merm.
33 E. Förft, B., Helfer
E. Förft, S., Frau
Horn, F., Hebamme
85 E. Hanien, Ch., Ynvalide
Hanjen, D., Elektrik. x
37 E. ®oepel, W., Invalide
<- Fahrenktuhl >
39 Bauftelle
41 E. Engler, E., Majchinenb,
43 E. Sager, Zh., Raltulat.
Haferftroh, K., Schloffer 1
45 E. Beder, H., Lagerarb.
47 E. Maul, I., Wertmftr.
49 E. Gütjhow, X., Bote
51 Schroeder, L., Dreher
<- KRuhlader <—
53 E. Arendt, AW., Büroangeft.
55 E. Clajen, E., Rentner
57 _E. Beterjen, D., Schmied
E. Reterfen, K., Frau
Bornhöft, N., Arbeit.
Icbe, Q., Arbtrin.
59 Tornow, A., Schloffer
— $., Wo. 1
61 E. Löhndorf, I., Rentner
— Zdh., Arbeit.
65 E. Frahm, H., Arbeit.
<- Bahndamm <-
Rechte Seite
2—8 erijtieren nicht
10 E. Wohnsdorf, A., Helfer
12 E. Gempf, N. Maurer
14 E. Nochau, Eh., Meichsb.
Schaffn.
16. 18 E. Erich, F., Maurer
E. Willers, C., Schmied
Arndt, A., Dreher 1
20 Bauftelle ;
22 E. Hehl, W., Monteur
24 E. Schaper, U., Schloffer
26 E. Blod, H., Maler
Evers, H., Schmied
— $., Reichsangeft,


Il. zeit
Bauftelle
<- NReejenberg DZ
Baustellen
32 E. Borchert, F., Schloffer
Schütt, N., Invalide 1
34 E. Borchert, N., Former
Henningjen, W., Tijhler 1
36 Dellermann, F., Tifdhler
Bauftellen
42 E. Wiegand, M., Betr.Ang.
44 E. Schütt, Ch., Rentner
Schütt, X., Gärtnerei Erde.
Wulff, H., Maurer }
46 Weitphal, X., Reichsb. Arbh.
48 Gaden, H., Ww.
Knoblauch, E., Maurer
Lütjens, X., Kuticher
50E. Kur, F., Motorenjhloff,
Wulf, H., Boftichaffn. iR.
52 E. Barmivater, E., Rentner
RPeter8, AB., Lijhler
Bauftellen
<- Kuhlader DZ
Bauftellen
60 E. Aarhuus, Fr., Bol.Beamt.
62 E. Martens, B., Buchhalt.
64 E. Sörenjen, 6., Kupfer-
jOmied
Bauftellen
70 E. Dittmer, H., Bäcker
Rehje, H., Kupferfhmied 1
<- Stadtgrenze DZ

Poppenrader Weg
(Stadtteil Gaarden- Oft)
Nach einer alt. Flurbezeihnung
in Gaarden
<- Stojchftr,. DZ
<- Ragöheide DZ
Gärten
<- Niffenftr. D
(Unbebaut)

Pofadowsfyftraße
(Stadtteil Ellerbet)
Graf Pojadowsty, Preuß.
Minifter, Förderer desESMerbefer
Arbeiterbaubvereins
-<- Franziusallee D-
Linke Seite
Die nicht mit einem E, bez.
Grundst. geh. d. Arbeiter:
Baubverein
1—5 eriitiert nicht
7 E. Sacobjen, B., Büderet T.
Tiedemann, D., Kim,
9 LToltsdorf, FF, Schlachters
mitr.
11 E. Ragichte, H., Schlachter
Treidel, G., Arbeit.
13 Yasper, M., Steuerm,
— €, Frl.
15V. Beterjen, X., Tijchler Erdg,
<- Bucdhholgftr. >
17 E. Bleier, G., Helfer
Madjen, W., Schloffer
19 E. Barczyk, I, Inbvalide
Kemming, W., Bote
21 Kubhrt, E., Invalide Krdg.
— D., Elekftromont, 1
28 E. Viebijt, I, Schloffer
Bien, M., Wow.
25 Göttidhe, H., Rentner
Lange, ©., Dreher
27 Dittmann, E., Schiffszimm.
29 Wieje, F., Kim: (Sulz)
Wieje, E., Wo. f
Wilhelmjen, E., Arbeit.
831 E. Käfer, F., Ww.
Boldt, E., Schrer
<- Grabaftr. Z
33. 35 Bauftellen
87 E. Berner jhe Erben
V. Nahı, K., Schiffsingen.
39 E. Wedeleit, K., Meilter
41 Göttjch, $., Ynvalide
<- DrewSsfir, Z
\

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.