X
fe
4
|
1Or
19 Simon, N., Ingen.
Thiele, B., Schiffsingen. 3
21 E.Grunert, A. Wertmitr.a.D.
Boljahn, H., Werftinjpekt. |
a. D 1
Bolze, B., Aw. 8
Fijcher, E., Ob. Dedoffiz.a. D.
ÖSrunert, R., Dreher 4
Hinridhjen, H., Angejt.. 3
Hoffmann, X, Ww. Erdg,
Runge, M., Ww. 4
Staa, N., Schiffbau-Ing. 2
Tijchendorf, H., Kfm. 1
23 E. Stadt Kiel
V. Turfowsti, O., Feuer:
werfältn. a. D. 8
Boldt, E., Malermitr. T. 1
Brunde, M., Ww. 2
Örether, Z., Kim. Erdg.
Ötrote, M., RKentnerin 83
Henke, E., Arbeit. 4
Henkel, F., Beamt. 1
Kaftan, H., Maid. Schloff. 4
Maar, B., Zollinjpett. 2
25 eriitiert nicht
RNehHte Seite
2 E. Haupt, Lh. EigentümerinT.
V. Hausverwertung
F.Howe u. Söhne, Holften-
{traße 1031
Demmin, Frieda, Poftangeft.
Diedmann, £., Feinkoit I.
Düljen, W., Ww.
Haupt, A., Initallat. T. 1
Kepler, W., Schiffs-Ob. Ma:
ichinift 1. NR. 4
Lenfoh, E., Magaz. Ang .a. D.
Müller, E., Tifhlermitr. T. 2
Nietmüller, E., Ww. Erdg
Ruß, F., Km. Angeft. 2
Stod, Fr., Siedlg.Infjpekt. 1
LXhomjen, W., techn. Angeft. 3
Wodäge, A., Tiichler 8
4 E. de Ina Motte, C., Kim. T.
V. Roth, W., Modelltijchl.
Bentin, H., Ww.
Buffe, A., Leutn. a. D. 2
Feldmann, H., Küchenmitr.
Slötnen, A., Feuerw. Leutn.
a
— 9., Buchdruck,
Selbe, W., Bäder
Kroll, | M., Wo.
Möller, E., Büroangeft.
— MM, Arztgehilfin
üller, W., Radiohdl.
BPeterjen, A., Ww.
Synowzig, S., Strafanft:-
Db. Wachtmftr. 2
Beidler,H.,Leutn.z.See a. D.4
6 E Fabiente, L., Rentner
(Suijcht)
V. Hausverwertung
S-Homwe u. Söhne, Holften:
ftraße 1081
Andrejen, H., Bore 4
Hagedorn, K., Rentner 2
Haujchilot, W., AWbteilgsleit.1
Hempel, E., Gau-Ob.Mufit-
3ugführ. Erdg.
Hinrichjen, W., Angeft. 1
Moulin, 6., Schifib.Ing. 4
Vleß, H., Steuerinipett.
Si M., Nord. Kapt.
a. D. 3
Schöfer, A. Fabrkdirett. a. D.2
Oimennı, A., Ws. 8
8 E. ange, F., Dr, Nechtsanw.
(het 10)
V. Bojch, I., Schorniteinfeg.5
Baumgärtner, G., Marine-
angeb.
Dreyer, A., fm. Angeit.
Groß, N., Großkim. 1
Suhra, R., RoftBetr.Arb. 4
Hanien, H., Bädermftr, T.
omann, WW, Kfm. 1
Kalftröm,F., Wehrm.Angeft.4
‚Sange, M., Wim. 3
Beterjen, Ch., Bantvoriteh. 2
Michter, E., Ingen. 8
Schmidt, F., Steuerinjpett.2
*- Bon der Horft-Str. DZ
Butjchto, E., Kim. 1
anjen, Ch., Ww. 4
LS
S Ha


OÖlshaufenitraße
10 Kaufmann, $., Bantbeamt. 1
Sittler, A, Schloffer 8
Kojch, G., Ob.Matr.Gefr.
Lange, H., Benfionär 8
Lüßenhop, B., Frau 4
Müller, R., Kolonialwr. T.
Wagner, N., Radiohdlg.
Wittmann, W., Ingen. 2
12 E, Ohljen, W., Baugeich.T.
Bahling, N., fın. Angeft.
Bellnann, E., Ww.
Cobobus,M.,tedhn.Lehrerin
Hiljebein, W., Oberingen,
Köhler, W., Ingen.
Koffac, H. U., Ingen.
Martens, D., Ob. Ingen.
Preger, D., Ww.
Miepen, B., Kim. T.
Salnı, A., Dipl. Ing.
Lagerplaß hinter 12
E. Oblien, Wilh., Baumftr.
(Navensberg 1)
Ohlien, Walt., Architett. T.
14 E. Beterjen, H., Gejhäftsz
führ. (Niemannsweg 69a)
Berg, N., Ob. Tel.Setr.a.D.1
Glinia, B., Benfionär 2)
Hinrichjen, M., Modiftin
Henjen, E., Abteilgsleit. 3
Müller, A., Artill.:Ingen. 3
Müntkel,I.,Straßenb.Führ. 4
Rathmann, E., Benfionärin
Schill, M., Leutn. a.D. 1
Sperling, E., Koh Erde,
— W., Ob. Bolljetr. N.
16 E. Voß, H., Lebensmittel T,
Bäder, F., Ingen. 8
Buchholz, A., Frau %
Hübner, K., Leutn. 3. S. a. D.
Kalliente, W., Steward 3
Rloth, H., Rentenempf. 1
Krugifowsiy, A., Aw. 2
— F., fan. Angeft. .
2
4
=
=
HR DENN
Rauls, I., Nieter
Rickhoff, G., Ingen.
Nikling, OH. G., Angeftellt.
Schwarze, 6., Leum. (I.)
a. D:
Standte, D., Benfionär
Stehl, H., Techn.
Taf, O., Drogift
<- Samiverfir. Z
18 E. Wagner, F., Inijpekt.
Arp, E., Ww.
Diedmann, SG., Ww.
Gerhold, M., Ww.
SE F., Feuerw.Leut 5
3
4
2
1
T.
4
1
2
N.
0 D::
Langer, W., Graveur
Schöning, I., Konftrukteur4d
Schroeder, F., Ww. 8
Staerf, O., Betr. Leit. 3
Veit, X, Bootsm. Erde.
20 E. Rähler, I., Baugejch.T.1
Bennewig, E., Kapit. Leutn./
Hinz, K., Ob. Steuerm. 4
Hölbe, F., Ingen. 3
Kühler, K., Baumftr. T.
Leopold,W., Baningen. Erdg.
Rave, H., tedhn. Stadtinjpelt.4
RNüß, E., Frau f
Strehlau, W., Bucdhhalt. T.
Studenholz, E., Benfionär 2
22 E. Marks, R., Fenfterreinig.:
Yatititut T, .
Be £., Ob. Tofinibele
GSerhold, M., Technik, 4
MNiegel, A., Frau 4
Schmidt, B., Drogift Erde.
Siemonjen, $., Milchhdl.
Sproß, R., Ingen. 8
Stahlhut, S., Krim. Aifijt. 1
Stern, B., Yuft. Selr. + 2
Weber, A.,Stadt-Ob. Setr.3
24 E. Hohenjec, K., Bolizeimftr.
E. 3elzer, M., Hotelier
(New York)
— 163 —
24 Schmidt, A., Ww. T. Erde.
Schreiber, W., Verw.Infpekt.1
Starte, E., Ww. 1
26 E. Zrö, M., Frau (Ning-
Jtr.:75)
V. Bang, W., Oberlehr. 1
Geiger, K., Vorarbeit. Erde,
Häbide, D., Steuerinjpelkt. 4
Kraufe, W., Buchdruc.Erdg.
Neuhaus, H.;, Benfionär 3
Reißig, L., Reichsbt.ODb.Zähl-
mtr. 8
Mireder, K., Ob.Steuerm.2
Seidemann, D., Hausinfp.1
Vosgerau, I., Rentner 2
Wieje, B., Wow. 4
<- Hanjaftr. DZ

Oppendorfer Weg
(Stadtteil Neumübhlen-
Dietrichsdorf)
Benannt nach dem adel. Gut
Oppendorf an der Schwentine,
innerhalb des Gutsbezirfs Op-
pendorf „Blomenredder“ nach
dem Grafen Blome,
<- Schöntirdhener Str. Z
Linke Seite
Aderland
15 E. Frahm, A., Baugeich. T.
17 E, Veterjen, I., Baumftr. T.
Grapengeter, F., Schloffer
19 E. 6. €. 6. Berbraucher:Ge:
noffenjchaft e. 6, m. b. H.
Hotow, R., Angeft. 1
21 erijtiert nicht
<- Zrenntrader Weg >
23 E. Geng, F., Meift. Maat
25 E. Keil, O., Zimmerm.
27 extitiert nicht
—<- Rantzauweg Z
29 E. Fink, O., Majchinenb.
Müller, M., Schloff.
31 E. Bult, D., Ingen.
Lemwerenz, I., Schmied
38 E. Sangfeldt, W., Bürogeh.
Langfeldt, Martha, Kolonial-
waren
35 E. Vosgerau, K., Glafer
Held, K., Frau
87 E. Fegebank, F., Iuvalide
Schütt, I., 89 E. Boll, A., Ww.
Theede, H., Zimmerm.
<- Ulmenmweg >
43 Mikfeld, X, Nieter
45 Bauitelle
47E. Hartwig, G., Sängewerf3:
arbeiter
Nechte Seite
Aderland
16 E. Bohnjack, Herm., Maurer
Asmuffen, M., Arbeit. 1
Bohnjag, Hugo, Bootsbau.
— R., Kfm. T,
<-Gemartung Schöntirchen->
<- Schwentinetal >
<- Bahndamm >
18 E. Plagmann, C., Ww.
Duchow, W., Tafler Erdg.
Blagmann, R., Maurer 1
<- Spigentamp DZ
20E. Eigenheim-SGenoffenjchaft
& SG. m. 0... eu:
mühlen-Dietrichsdorf
Batichinsty, O., Magazinarb.
22 E. Öries, W., Maurer
7 E. Friedrich, P., Nieter
Aifilt. it. N
Armonat, N., Seutn. a. D. 2 |28 E, Pukke, X, Arbeit.
Hanjen, E., Klempnermitr. T. Kraft, O., Schuhın. Dachg,
I M., Db. Sieuerfef. <- Qandıveg >
a
Rojenthal, M., Milch 8
Roßmann, M., Leutn.a.D.3
Sanftenberg, D., Mar.Ob.
Sefretär 4


<- CEllernbroot >
80 E. Speth, F., Dreher
32 E. Mufjche, K., Maurer
Dahm, A., nm. Angelt.


' Bapenkamp
34 E. Bohn, A., Schneider
Bohn, A., Frau
Schlüter, X, Elektrofchweiß.
36 E. Bauer, E., Stemmer
Schneider, D., Schweißer
<- Spigenfamp >
38 E. Schmidt, X, Maurer
40 E. Billing, E., Zeidhner
<- Gemarfungsgrenze
Otto-Streibel-Str.
(Stadtteil Gaarden-Sid)
—<- BPeftalozzijtr. Z-
Linie Seite,
1—19 Neubauten
Bauftellen
Rechte Seite
Bauftellen
<- Hermann: Schmidt-Str. >
Ottweiler Str,
(Stadtteil Haffee)
<- Stadtrade Z
Sinfe Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Storrer, D., Koch
5 E. Broderius, H., Hausdien.
7E. Safe, €. Straßenb.Schaffn.
9 E. Wentorp, O., Hm. Angeft.
E. Wentorp, X., Frau
11 E. 3ech, W., Mar. Ingen.
NedhHte Seite
2, 4 Baustellen
6E. Ewert, F., Mar. Be:
triebsleit. i. N.
8 Bauftelle
<- Mettlachftr.— Balifadenweg
(Stadtteil Friedrichsort)
—<- An der Schanze Z
Niß’iches Haus
E. Niß, D., Fachijhul-Kon-
reft. (Tirpikftir. 59)
V. Voß, I., Kapitän (Fried-
ricdhSorter Str. 7)
Möller {ches Haus
E. Möller, E., Rentner
Gernerjhes Haus
Angaben verweigert
<- Weg nad Faltenhorft
Papenkanıp
(Bapen (niederd.] Baftor)
Name einer der Nikolaitirche
gehörenden dort belegenen Flur
IT. zei
<- Ringfir. >
Sinfe Seite
1 geb. 3. Ningftr. 47 >
3 E. Sangrehr, R., Ww. 1
Braafe, I., Rentner Erde.
Dauw, L.,Rentnerin H. Erde.
Ehmte, F., Bäder H. Erde:
Eimenthaler, O., Arbeit. 1
Fengler,M., Straßenb. Arb.2
ÖSreve, Chr., Rentnerin 3
Sangrehr, O., Gerichtsaffefj.2
— 3, Heilgymnaftin 2
— %., Stadtamtm. 2
MNößler, GE, Buchbind. Erde,
Weiorki, M., Aw. 1
E. Hagelitein, F.L., Handels:
bertret. T.
Boll, W., BucHhalt. 8
Heinrich, R., Kraftwführ.
Hillmann, F., Maurer H.2
Hinrichs u. Eymes, Waren:
großbdlg. T.
Kähler, K., {tädt. Angeft. 2
Lange, F., Stadtangeft. 2
Sinn, I, Schiffbauhelf. H.1
Neddermann,V.,Lagerverw. 3
Neve, CI., Invalide H.
Bermin, I., Schweiter T. 1
Sabazti, A, Wmw. H. Erdg,
Schott, A, Schweijter T. 1
Schulze, E., Elettrit. H.2
Sorg, R., Radio T.
Sturzrehm, W., Schiffb. H.1
7 E Krüger, ©., Kim. (Bad
Bramftedt)
„ V. Roh, F., Fräfer
Brenner, R., Bezirtsleit.
Srohmann, W., Bader H.
Gutowsti, W., StemmerH.1
Heller, Clara, Wi. 1
Heurich, X., Tapez. 1
SIenjen, E., Schuhm. H.
Knuth, F., Schlofier 2
Krämer, R., Handelsm. H.2
Marknann, I., Rentner 3
Mielte, H., Dreher HH. 1
Rolmann,H., Hauptbuchhalt.
Schiefewiß, K., Win. H. 7
Schulz, M., Rentnerin Erdg.
Sped, M., Frau 4
Trepkau, E., Frau 4
Wilfens, D., Schloffermftr.3
9 E. Schlüter, H., Hökerei Erde.
Bed, B., Rentner 2
Brocder, W., Handelsm. H.
Hopp, A, Wi. 1
Sans, B., Arbeit. 4
FYenjen, D., Rentner 4
Knoblauch, E.I., Graphit, T.H.
Kramagti, O., Maurer 3
Sehmann, M., Schloffer 2
Meyer, H., Heizer 3
on
Ab hole Erdg
öhlt, W., Tijchler Erdg,
11 E, Gebhlert,. @., Rupferz
{Omiedemftr. T, "ZwgB.
Bot, E., Arbeit, 8
Cieslaf, A., Handelsm. 1
Ellefjen, M., RentnerinZwg,
Findeijen, A. Schloffer Zwg.
Horn, H., Straßb. Angeft.
Yrgenjen, H., Berjorg.Anw.
Kluge, M., NMentnerin 8
Kohler, I, Elektrojchweiß.
Sandau, W.,Stadtajfift.a.D
Stuhlmacher, A., Inval. 2
Unger, M., Nenmerin Erde.
Voß, I., Stadtinjpett. 1
Wrangel, RM., Arbeit. 1
13 E. Bauer‘jche Erben
V. Rerber, M., BVerwalterin
ALU Sen 2
eldmann, F., AWmw. Erdg,
ÖSerte, O., Straßenb.Schaffn.
Rerber, D., Sattler Krdg.
Otto, W., Ejfigmitr.
Quell, B., Dreher
Rucho, M., Bootsmt.
Wendt, O., Ww.
15 E. Sell, H., Privatier
Aljen, W., Ingen.
Borchers, K., Ww.
Burmeifter, H., Molfereipros
dufte T.
Ewers, B., Schneiderin 2
LI
= CD a OD

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.