1. Teil .
61 Anbubhl, W., Kapt. Leutn. 3
Berrens, P., Ob.Majch. Mt.
Bode, Ih., WW. 1
Bufie, RN., Biblioth. Inipekt.
Heberle, RN., Priv. Dozent
Dr. soz. pol. T.
Sell, M., Dreher
63 E. Häfner, E., Briv.Schul=
direkt. T.
Kieler Privat-Realjchule m.
Schilerheim
Einfeldt, M., Arbeit. Untg.
Emmerich, M., Dbemft,
+ 9
f RAT
65 E. Korte, A., Ww. Erdg.
Heitmann, Y., Rentner 2
Meyer, W., Rentnerin 1
Tönnies, B., Arbeit. Untg,
67 E. Beter8, C., Frau 2
Baumann, M., Torp. Kapit.
Erdg.
a. D.
Kock,6., Stadt-Ob.Infjpekt. 1
67a E. Beterjen, O., Geihäfts-
führ. T.
Meier, Käthe, fm. Angeftellt.
Rietjch, W., Dr. phil., Kim.
69 E Eber8, W..D., ZiINg.
Qojepbi, H., Ww. 3
Neinede, E., Wi. Erdg.
71 E. Fedderjen, R., NRecht8=
an. u. Notar T.
Rojenfeld, O., Schiffbau. H.
71a E. Levit, A., Frl.
E. Levit, M., Rentnerin
73 Bauftelle
<- Wejerfahrt. >
75 E.Arp,B., Landm.(Broders-
Dorf)
Kern, R.,Stadt-Ob.Sefr, T. 3
Lehmann, M., Ww.
Aiflen ., Dr, Landricht,
a. D.
v.d. Mede, L., Freifr., Ww. 1
MRuhl, L., pen. Sängerin T.
Schmidt, M., Ww.
Schufjter, W., techn.Angeft.H.
77 E. Scheunemann, M., Ob.
Rofjtrat T. 1
Cordts, H., Monteur 8
Friedrich, H., Dr.phil., Pris
vatdoz. 8
Korinth, E., Verw. Angeft.
Kante, R., Dr. phil., Univ.
Will.
Riemann,
iR.
Tullenweber, S., Ob. Schul-
Tehrerin 1. NR.
Wulf, H-D., Dr.phil., Univ.
Wil. Erdg,
79 E. Yohnjen, D., Eigentümerin
E. SJodhaujen, I., Eigentümerin
Chöyte, A., Meiereibej. Untg.
Zilie, Wdmiral a. D, Erdg.
Muckpaul, A., Frau
81 E. Schmidt-Kretting, E., Gi-
gentüm.(Lorengendamim19)
Hedde, A., Lehrerin iR. 2
Matthieffen, $., Dr., Bigepräs
fident d. Ob.Landesger. T.
Range, M.,Dr., Ob. StabSarzt
81a E. Hahn’ihe Erben
V. Hausverwertung
X.Howe u. Söhne, Holiten:
{traße 1031
Drews, W.,Schneidermitt. T.1
Humwaldt, N., Rentnerin 3
Kürgenjen, H., Bürodiener
Sunghans,E., Fabritbef.Wmw.
Köhr, H., Automob.Vertret.
Meyer, W., Schiffb.Ingen. T.
Rurig, A., Wi. 2
Törring, F., Gew. Ob.-
Lehrer 3
Vogt, Dr., Univ. Prof T. 2
81b E. Hahn‘iche Erben
VW Hausverwertung
$. Howe u. Söhne, Holften-
ftraße 108 I
Hertwig, KX., Gärtner
83 E. Günther‘ jche Erben
Berndt, F., Kim. T. N
Günther, £., Buchhakterin
Lüthje, I, Kim.
©: Umtäger. Rat
Niemannsweg
85 E. Edmann, I., Lehrer
(Hennitedt)
“V. Beterjen, I, Bauarb.
Rape, H., Dr., Reg.NRat Erdg.
Uthemanu,A.,vw.VBizeadmiral
— Urjula, Kunftgewerbl, T.
87 E. Zheedeihe Erben
v. Brocddorif, E., Baron,
Dr. phil., Univ. Prof. _2
Shit F., Gen. Major a. ®
v. Studnig, D., Kapitän 3.
See a. D. T. Erdg.
87a E. Theede, M.,. Ww.
(Rathausftr. 2)
V.Sandow,W., Tijchler Untg.
Selbe, H., Stadtob. Inipekt.
a. D.
Schulg, W., Kapitän 3. See
D Erdg.
a. D.
—Bogel, I, Prof. ArchitettT. 2
89 E. Beterjen,E., Frau T. 6
V. Beterjen, £. F., Ingen. T. 1
91 E.Burejch, H..Wmw. (Meran)
V. Bureich, E., Dr., Sandes-
Verwalt. Rat T.
— O.W., Reg.Affeff. a.D. T.
Ehmien, W., Bote
v. Schlippenbach, G., Baron,
Referend.
<- Bartelsallee >
93—97 eriftiert nicht
99 E. Rahjer, L., Ww.
Düvelius, E., Ww.
101 E. Rudolph, W., Dr. phil,
Direktor T.
108 E. Hell, F., Dr. med., Arzt
T.
Mylord, $., Dr., Rechtsaul,
105 E. Nehve, E., Fabrit.
(Nr. 113)
Bartels, E., Hauswart Untg.
Mangold, W., Mar. Baurat T.
Raul, X., Freg.Kapit. 1
107 E. Yiener, I, Ww. T.
Groth, E., Benfionärin 2
Yodies, E., Aw.
LPeter8, F., Pförtner
Simonis,9. Bizepräfid.i.R. 1
109E.Hinrichjen, R.Q.,Dr.Zahn-
arzt T.
Schmidt,F., Dr.Ing. T. Erdg.
111 E. Kein, G., Kont. Admiral
a. Di.
Edert,9., Prof., Ob.Studien:
rat a. D. T. Erdg.
113 E. Nehve, E., Fahrt. T.
Wen, A., Frau
Wijabki, W., Hauswart
Landger. Direktor 1. N. T.
117 E Brumm, D., & Sohn,
Getreide (Preeß)
Hoppe, W., Arbeit.
Jarzecha, W., Kapit. 3. S.
<- Capriviftr, Z
119 exiftiert nicht
121.E. Qütbje, H., Kim. (ES-
marchfir. 24)
V. Hamann, £., Telegr. Arbeit.
N.S. Kraftfahriorps, Motor-
Brig. Nordmartk T.
128 E. Niejchling,H.,Rechtsanmw.
u. Notar T.
Dubier, R., Schloffer
Fride, G., Dr..Univ. Prof. T.
Grakmann,W,, Rapit.3.S. T.
1283a E. Seibel, A., Kim.
125 E. Fisius
Univ. Sternwarte T,
Bölfe, S., Mechanik. Erdg,
Stobbe, S., Dozent, DrPAE
Wirg, 6., Univ. Prof, Dr.
hi 1
phil. T.
127 E. Hanien, O., Rentner T.
Molter, E., Schloffer
Wit, KN., Ob. Leutn. (I) T.
— 8., Wo.
129 E. Matbhje, H., Nechtsanw.
u. Notar T.
131—138 E. Behntke, H., FrauT.
Behnde, L., Konjul T.
135 geb. 3. Mr. 137

115 _E. Nasmuffen, B., Dr. jur.
ZTG0
137. E. Bündgens, B.,..vw.
Konjul T.
Fod, W., Invalide
Frieje, E., Fabrit. T.
139 E. Bündgens, B., vw.
Konful (Nr. 137)
<- Moltfejtr. Z
141 Bauftelle
143 E. Frefielt,D., Dr.rer.pol.,
Kin. T.
145 eriitiert nicht
147 Nervenklinit T.
E. Preuß. Staat
RPfychiatrijche Klinik. d. Univ.
Kiel T.
Braun, E., Oberin
Buffler, A., Krankenjhweit.
Day, A., Krantenjhweft.
Eljiner, L., Schweiter
Günther, A., Schweiter
Iohnjen, D., Krankenjhweft.
Lübke, F., Majchinenmfir.
Lug, L., Kranfenjhweiter
Maibauer, B., Schweiter
Mizgaisti, M., Schweiter
Schulz, F., Küchenvorfteherin
Sterg, ®., Dr. med., Univ.
Brof. T.
Wegener, H., Ob. Pfleger
Wehrhahn, L., Schweiter
Wide, G., Univ. Injpekt. T.
149. 151 eriftiert nicht
158 E. Stadt Kiel
Meyer-Quade,I., Pol. Präf. T.
Tiedemann,M., Feuerwehrm.
195E.Diederichjen, H.,Dr., Kim.
(Mr. 178)
Mohr, H., Kraftmagenführ.
205 Gärtnerei Forfted
E. Diederichjen, H., Dr., Kfm.
(Ne. 178)
Schranf, F., Ob. Gärtner
211 Forftbaumchule
E. Stadt Kiel
Thomjen, Ch., Gärtner
<- Düvelsbeter Gehölz >
<- Roefterallee Z
Gärten
235 E. @rundftücsamt der
Stadt Kiel
Goerte, A., Schmied KErdg.
Kraufje, S., Ww. 1
Gärten
247 E. Bohl, E., Kant. Pächt.
(KajerneWik,Wirtjh.Geb.)
V. Bo, E., Invalide
Wolichte, M., Ww.
Rechte Seite
<- Klaus Groth: Plaß
2 E. Schlint, E., Kim. T.
Greve, A., vw. SGymnajial-
Direlt. 2
Timm, 6., Ob.Poftrat a. D. 1
4 E. Prinz, E., Architeft
(Lorengendanım 20)
Arendt, E., Lohnbuchhalt.
Gier, H., Bäder 3
Sangen, S., Ww.
Kerner, E., Wow. T.
Kornhardt,H.,Reg.=u. Landes:
fulturrat Erdg.
Menzell, E. u. G., Frl. 1
Vollbehr,D. E.I., Gejchwifter
Warner, von, E., Ww. 1
Biegenbein, D., Stellv.Kreis:
leiter
<- SKirchenftr. DZ
6 E. Gröbler, E., Wiv. (Altona)
Untg.
Hildebrand, H., Neichsblk.-
Inijpekt. | X
Krömer, A., Arbeit. - Untg.
Weidemann, K., Int. Sn
aD:
— ß. S., Bantvorfteh. 2
SE Brodmeyer, M., Eigen:
tüm. T.
V. Reinide, M., Kim.
Frohwann, M., Ww.
Kart, M., Kraftw.Führ. H. 1
Lauenftein, Q., Ww.
Zembtke, W., Konrektor Zrdg

Hartwig, D., Reg.Rat Erdg. |

Nikolaikirhhof |
8 Mechlenburg, K., Dr., Legat.=
Nat a. D. 3
Reinice, M., Schifsaus:
rüftungen T.
Sprenger, E., Major (E) T.
10 E. Prinz, E., Architekt
(Lorengendamm 20)
V. Möller, Chr., Schmied
AUrp, M., Fürforgerin 8
Eceberg, H., Lehrerin T.
Hedler, G., Bibliothefsjekre
tärin
Homann, E., Fürforgerin
Kähler, I, Rentnerin 2
Marfily, N., Frl. 2
Möbius, Di, Rentnerin 1
Rendtorff,E., Lehrerin i. R.T.
Stüben, D., Fürjorgerin T.
Studt, B., Lehrerin 1. NR. 2
12 E. Holftein, I., Rentnerin
Andrejen, VB., AWw.
Dinje,R., Dr.,Bibkiothefsrat 1
Holitein, H., Kim. Erdg.
LQuig, E., Wim. Erdg.
14 E. Bedmann, W., Dipl.
Ing. T.
Hammerthaler, G., Ob.Mon-
teure 1. 1
Lauber, W., Reg. Ob. Baus
injpett. Krdg.
Marr, E., Ww.
Beterjen, L., Angeftellt.
Schein, K., Antiquitäten T.2
<- Garnijonfirhe >
16 E. Kirchengemeinde
Stehr, I, Rentner
18 E. Kruje, Ob.Baurat (Dü-
{ternbroofer Weg 73a)
V. Müller, F., Stellm.
Alnor, K., Dr. Prof. T.
Opig, D., Bankkajfier. 2
Rieck, K., Dekorateur T.
20 E. Wichenborn, F., Ww. T.
Kauch, YA., Ww. T. 2
Kühnen, W., ftaatl.Angeftellt.
22 E. Niffen, H., Ww. 2
Apmus, $., Dr., Facharzt T. 1
Nifen, H., Dr.jur., Studien:
affelf. T.
Saalwächter,
miral T.
24 E. Qubinus, S., Dr. med,,
San. Rat T.
26 E. Loewe’jche Erben
V.Qveive, G., Stadtjyndifus T.
26a E. Ajcher, KR. Konteradniiral
a. D.
28 E. Schulte,F., Bäcermftr. T.
30 E. Bodendahl, I., Ww. T.
Kahn, G., Dipl.:Ing., T.
32 E. Benje, Elly, Benfion. T.
Bendief, Dr. med.
Böhl, H., Kim.
v. Koblinsti, D., Oberftleutn.
1
a D. e
Mastow, E., Freg.Kapit.
34. 34a E. Howe, K., Bäder
(Yahnftr. 9)
V. Hausverwertung
S.Howe u.Söhne, Holiten-
jtraße 1081
Arndt, A., Frau
Behrens, AB., Boftinjpett. T.
Dümte, M., Rentnerin. 3
Ebijen, Lh., Boftrat T. 2
v. Oyn3z-Refowsti, Marianne,
Rianiftin S 1
Wilten, F., Mitteljhullehr.
36 E. Weber8‘jhe Erben
V. Webers, E., Nenner
Albrecht, W., Dr., Reg.Rat
Brinkmann, A., Lehrerww. 3
Claußen, F., Reijend. Erdg.
Göders, K., Arbeit, H.
Krufe, ©., Schlofermftr.”
Schöne, M., vw. Prof.
38 E. Schmelker, I., Land.
(SGroß-Brebel)
Bruhn, B., Lagermitr.
Krohn, H., D. Rehn‘8 Nflg.,
Feinkoft T.
Schumacher, H., Konditorei T.
Sievers, H., Drogerie
40—44 'eriftiert nicht
<- Reventlouallee >
MU, Vizead-
Er

46 E. Qaubinger, M., Ww.
Kühn, W.,Freg.Kapt.(Ing.)T-
Reters, R., Kutfcher
46a E. Krupp, F., Germania:
werft Att.Gej. (Gaarden)
Büro-Räume d.S.A.-Oruppe
Nordmart T.
48 E. N. S. D. A. N., S.A.
Gruppe Nordmark
50 eriftiert nicht
52 E, Bijhoff, M. A., Kfm. T.
(Harburg)
V. Friedrichjen, E., Kraftw. {
Führ.
<- Karolineniweg DZ
54—74 eriftiert nicht
76 E. vers, RN., Needer .. T-
78 E. Provinzialverwaltung
(Sartenitr. 1)
Röer,D., Landeshauptmann T.
80. 82 eriftiert nicht
84 E. Wegener, A., Konjul T. 2
Birch, H., Bantdivett. T. 1
Wittern, K., Dr, Juit. Rat T-
86 erijtiert nicht
88 E. Lüder8,E.,Dr., Vizepräfid.
RT
Maag, R., Dr. med. T.
90 E. Rähler, D., Dr. Jur.,
Rechtsanw. u. Notar T.
90a E. Breede, K., Frau T.
92 E. Starfe, O., Geh. Konjift.
Rat a. D.- (Hannover)
V.Ramien, H.,Magijtr.Baurat
Genste, W., Freg.Kapit. T. 1
Langhals, R.,Landwirtjch. Rat
Menfing, D., Dr.phil., Univ.
Nreof. T. a
Struve, Chr, Invalide
94 E. Wildhagen,£.,Dr., Univ.“
D
Prof. T.
94a E. Xenjen, Cb., Kim. T-
96 E. Krupp, Fr., Germania-
werft, Att, Ge].
Deiten, K., Schifib. Direkt. T-
Weinert, H., Prof.
98 E, Alingmüfler, 3.,Dr, Bol,
Kühnke, M., Baurat T.
100 E. Ahlınann, W., Banf?
haus (Nr. 102)
Knaack,H., Kraftwführ. Krdg-
102 E. Ahlmann, £., Dr. jur.
Bankier T.
ElBe,R., Kapitänleutn. a.D. T.
Mehrens, Chr., Rokangeftellt-
<- Düjternbrooker Gehölz Zr
152 E. Chriftian-Albrecht- Haus
d. Univerfität
V. Horn, E., Heimleiterin T.-
; Bauftellen
—<- Lindenallee z
160 E. Bielenberg, L., RNentnek,
T Erdg-
Worrejhte,E., Dr, Betieb®
Prüf.
162 E. Bielenberg, L., Rent“
ner (Nr. 160)
Bielenberg, H., Dr. Jul.
Rechtsaniw. T.
164 E ca Q., Dbering-
1 NT
166 E. Haenitjch, D., Frau I
Haenijd, ., Dr. Facharzt T-
<- Bismardallee
178 Billa Forfteck |
E. Diederichjen,9., Dr. h. C
Kim. T. a
<- Barkitr. >
Diivel8beker Gehölz
<- Koejterallee
Gärten
<- Hindenburgufer
Nikolaikirch hof
Straße an dem früher Die
MNikolaikirche umgebenden
Kirchhof |
<- Zämijhe Str. Zr

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.