Neue Reihe

250Linke Seite
1a geb. 3. Steinberg 12
1.3 E. Jordi, Ih. W., Gaftw.
(Gr. Kuhberg 38)
Brzozezat, R., Wi.
—9., Arbeit.
Duffner, B., Arbeit. 2
Hüttmann, W., Sn
Vawel, D., Wi 3
) —W., Nieter
— Ybode,F., Nieter X
5 Suppen
871. E& Sr. Kuhberg 42
Horit, R., Möbel
ZN Kubberg 42)
8 Carftens, H., Rentner
El Dabelftein, E., Schlofjer
— Anel8, N., Rentner
Kopikte, M., Schloffer
Samann, B., Schloffer
Möller, AU., Rentner
Lrüß, ©. Schuhmmitr.
N F., Handelsm.
E 9j. a Gr. "Ruhberg 44
—E Rnabe, A., Eigentüm.
E (Hamburg y
4 Diestau, W., Arbeit. Krdg.
ReHESH00 Al, Arbeit.
offmann, O., Arbeit. %
DHaolit, A, Frau
Sindemanın, &, Frau Erde
Rath, X., Rentner 2
x 11. a Gr. Kuhberg 46
S E. Siewers, Th., Gaftwirt
(Gr. Kubhberg)
‘8, Polizeirevier T.

a N

ZN A Nohonnfen, %B., Invalide
A ding, G., Frau H.
A Sangbehn, ., Wo. x
7 Miß, B., Wi. 2
Schacht, X., Wi. 1
ng, Ww. 2
SM. 13 geh. 3. Erergierplaß 5
Si Nechte Seite
A <- Bierträgergang DZ
A Bauftelle
| t*E Anugen, I, Futtermittel
8 (Ererzierplag 4)
Ca Ebbe
E. Hinz, L., Klempner
Baligti, 8. ” Schubm. H. 2
| Dittert, 6b. Ww.
Senjhau, SX., Arbeit.
A SU H., Kutjcher
0 E Sohulz, E., Ww. (Elm:
Ale: u enbag en)
V Doee, H., Meierift (Nr.12)
Mabhrt, A, Arbeit. Erde.
Scheibner, G., Bader Erde.
cher, E., an,
RE Soul, 6, Wo. (Elm
Meierift
y. enhagen
} V. Hoce, D., '
Be 8 Dooster, M., Invalide
€ Ddroth, M., Arbtrin.
K 8 orn, M., Arbeitrin 1
| Sebmann, W., Kuvalide £
1
Wr
Or Sofau, E., Andalide
Ra Som, S., Eijenbieg.
& Schröder, H., Arbeit.
. ihns, G., Rentner
N E, Augen, X, Sämereien
An seEl 4)
Karajche, S., Werkmitz. 1
Somit &, Arbeit. Erdg.
16 — ©., Arbtrin. Erde.
E Knugen, I., Sämereien
we Crerzierplab 4)
de, E., Arbeit. 1
Sedein. 6., Wo. 1
Haderl, I., Nieter 3
‘2
2ojentranz, Wim.
S Bot
18 tanfewig, %. Aiphaltier.
geh. 3. Ererzierplaß 4
= GCrerzierplag >.
Neuer Weg
_ (Staditeis Friedrichsort)
„ - Borch Fod-Str. >
Mbft.d. Deutihen Werke. S.

rund
Linfe Seite
1 Ahrens, W., Bote 1
Kojel, SG., Rentner Erdg,
Rechte Seite
2 Arp, A., Invalide
— 8., techn. UAngeftellt. 1
4 Schlegel, R., Keffeljhmiech
Witthans, E., Former 4
6 E. Ortman,W.,SchlofferErdg.
Möller, W., Kranführ.
8 Schneider W., Dreher
Stuhr, E., Schloffer
<- Lange Str. DZ

NMeumühlener
Straße
(Stadtteil Wellingdorf)
Nah der Nacdhbargemeinde.
dem mit Dietrichsdorf vereinigt,
Neumübhlen, genannt
<- Rojenfelder Str. DZ
Linke Seite
DE
9 E. Nebensdorf, K., Schiffb.
Ingen.
51 E. Diefmann, SI, Elektrif,
53 E. Schmidt, G., Renmer
55 E.-Steffen, ©. Lijchlermftr. T.
57 E. Nagel, E., Kapt.-Leutn.
59 E. Landhausbauverein
Wellingdorf e. 6. m
Lenß, Q., Bantbevollan,.
RNechte Seite
DBauftellen
<-Naisdorfer Str. >
Bauftellen
<- Feldmartl
Niebuhrftr,
<- Hanjaftr. Z
<- Ravensberg D
Grundit. ohne E. geh. d. Gefell-
{haft 3. Schaffung v. Wohn-
gelegenheiten für Reichs
angehörige m.b.9. (Berlin)
V. Karftie8,6G., Leutn.d. Mar,
a. D (Holtenauer Str. 20)
Sinfe Seite
Bauftelle
Tennispläße
<- Wafferturm DZ
Bauftellen
<- Hardenbergftr. Z
43 Braajch, F., Bootsmann 1
Keudel, D,, Bootsm. Erdg.
Kijter8, G., Kanzl. Ob. Feldw,
Morig, K., Mar. Buchhalt
45 lid, X., Mar-Angeh. Erdg.
Hollnoocf, M., Mar. Angeh.
Ramliczek,X., Mar. Scemajch.
Priebe, R., Mar.Angeh.
47 Blafius, F., Waffen.
Madei, E., Ob. Majchinijft 1
Schmidt, G., Ver]. Anwärt.
Trowe, H., Ob. Majchinift
49 Mordhorit, W., Mar. Buch.
Schöß, B., Verf. Anw. Erdg.
Stanzid, A Mar. Ynaeltele
51 Boch, £ Stab8geft.
abri, BR . Funtmt. Inder
ojat, D., Mar. Werkmftr. 1
Schiel, N. Ob. Bootsmt.
58 Abendroth, GB. Ob.Bism.Mt.
Hüttenrauch, F., Majcdh. Mt.
Sziymaniat, B., Feldw. 1
"Untub, F., Maid. Mt.
55 N D., RNeichsw. Ang.
Konold, A, , Reichsw. Ang.1
Niemann, D., Mar. Angeh.
Schmidt, H., "Mar.Angeh. 1
57 Albrecht, I, Ob. Do Ohii
Kröning, €., Leutn. 3. St
Schmidt, Fu Feldw.

Seidel, F , Majcdinijt, mi.
59 Blod, F., Ob. Majchinift 1
Haberjad, X., Ob. Majchintit
Schubert, K., Ob. Mechanik,
Weiner, F., Wehrm.Angeh. 1
61 Kaijer, F., Vorhandw.Krdg.
Schnif, X, Ob. Sign. Mi.
Webers, D.,Db.Hoboijt.Gejr
AWelz, A., Verj. Anwärt.
NehHte Seite
Gärten
<- Bremer Str. >
Gärten
12 E. Gemeinnüg.Kleinwohng-
Baugefjellichaft Kiel-Mitte
m. 6.9. Fährftr. 187.
‚Büchjenihuß, & F., Feinmech.
E18holz, %., Monteur 2
Haferkanıp, W., Majch. Mt.
Iöhne, I., Schlachter Erde.
Müller, E., Ingen.
Naeve, H., Poftbetr.Arb. 3
Schubbe, A., Ingen. 1
Biegler, D., Bootsbaumftr.3
14 E. Jvens, A., Frau (Hol
tenauer Str. 69)
Fijher, F., Kapt.-Leutn. 2
Veipziger, E., Leutn. (I) a.D.
Lift, F., Chefredalt. 2
U8sbed, M., Organift 8
Wifiol, H., Dipl.-Ing.
Bimmer, C., Gerichtsaffeff.
16 E. Beckmann, I., Schneider:
mitrin. (Xnooper Weg 31)
Flentge, W., Dipl.-Ing. 1
Gjottidhneider, H.,Dr., Chemit,
Yvanodvius, E€., Majchinenb.
Kloje, K., Ingen. Erdg.
Rudolph, A., Poliz.-Infpekt.
Schmidt, A., Stadtlandın. 1
— G., Dipl. Kim. 2
— D., Gew. Ob. Kontroll.
Wegner, Di, KT 8
18 E. Meyer, A., Ww. Erdg.
V. Meyer, W.,Gerichtsreferend
Adolph, F., Bolizeimftr. i. N.
Bahnjen, &, Ww. 4
Burbott, W. Bol. Hauptivadt-
mtr.
SGronow, W., Mar. RO
Kochanowsti, H., Buchhalt. 2
Meier, X., Fliejenleg. 4
Meßmer, W., Ob. Mont. 3
Schulg, M., Heizer Erdg.
Binnendorf, D., Krim. Affijt.2
—<- Steinjtr. DZ
Gärten
<- Hardenbergitr. >
42—48 E. Gemeinnüß. SGefjell-
. ichaft 3.Schaffg. v.Wohnge:
Tegenbheit. für Neichsangeh.
m. b. ©. (Berlin)
V. Karftie8, F., Leutn. der
Mar. a.D. (Holten.Str. 20)
42 Bengien, H., Ob. Feldw.
Hille, H., Ob. Mat. Verwalt.
Keil, G., Ob. Majchinijt 2
Schaffbirt, W., - Mar. A
Infpekt.
Tiedemann, R., Leutn (W) >
. Babel,E., Wafenmitz. Erdg.
44 Baufjch, X., Ob. Mafjchiniit
Fijcher, I, Majchiniit 2
Jung, E., Sanit. Mt.
lade, N., Ob. Majdhinift
Rnittel, M., Mar.BuchHhalt. 1
Mehrpahl, H., Mechanik. 2
46 Füchtenjhnieder, O., Mir. Mt.
Höfer, K., Majchinift
Köhler, H., Majchinijt
Nordt, D., Ob.Steuerm. 1
48 Bott, D., Ob.Feldıv. 1
Heejch, W., Berw.Anwärt.
Welt, O., Maichinift 1
Wentemann, I, Majchinift
50—58 E. Deutjches Reich
V. Rarfties, F., Leutn. d. M.
a. D. (Holtenauer Str. 20)
50 Brandt, A., Bootsmann 1
Fijher, D., Dh. Maich. Mt.
Mergelmeyer, SG. Db.Steuer-
mann Erdg,
Ullemeyer, B., Lazar. Infekt.
52Döfcher,6., Leumm.d.Mar.a.D.

—«& Kontoriftin 1

Niemannsweg
52 Gerftenberger, E., Stenoty-
bijtin
— M., Sekret. Erdg.
Gyllenswärd, H., Ingen,
Scheel, K., Ob. Leutn.(I) 1
54 Rellner, H., Verw.:Injpett.
Lehmann, H., Mufit-Feldw.1
Nümmler, A., Ob. Steuerm.
Sievers, W., Ob. Buchhalt.
56 Fider, R., Ob. Mafjchinift
Kleinjhmidt, W., Leutn. 1
Rudolph, K., Ob. Buchtühr.
Schindler, K., Ob. Majch. Mt.
58 Geride, W., Kapelnftr.
Harder, F., Artl.Ob.Mit.Erdg.
Krauß, B., Verw.-Injpelkt.
Lüder, D., Maler
Michler, H., Ob. Mafjcdhinift
Rofe, F., Ob. Majchinift 1
<- Kleiftftr. Z

Nientannsweg
Auguft Niemann, Profeffor der
MNationalöfonomie an der Uni-
berfität Kiel 1787—1882,
Mitbegründer der Gef. freiw.
Armenfreunde,
geb. 30. 1. 1761, geft. 21. 5. 1832.
(Straßenbild j. näcdhfte Spalte)
—<- Klaus-Groth-Plaf DZ
Linke Seite
eriftiert nicht
11—18 E. Fistus
EEE Seminar d. Univ.
Kiel LT. X
Inftitut f. Futterbau, Preuß.
Verf.= u. Forjhungsanft. T.
an Inititut d. Be
Sulbenbrechen, ©. Auhit
Gebilfe 2
15 Bauftelle
17 E. Stadt Kiel
V. Meyer, H., Verwalt.
19 E. Beginus,A., Gejch. Führ.
Hud, R., Dr. med., Augen.
„arzt 2
Lemke, F., Dr. jur., Land:
gerichtSdirekt.
19a E. Mendelsjohn, A., Dr.,
Chefarzt (BadLippfbringe)
Kohl, N., Dr. Studienrat
Dr E Niffen, ®, ALS unipurdtin
Niffen, &.,
2 E Böhmer, A Kim. T.
25 E. Preuß. Staat
Herkt, F., Ww. 1
NUeberjchaer, M., Univ. Ober:
pedell Erdg.
<- Lornjenftr. Ze
27.29 eriftiert nicht
31E. Koreuber, AM. F. F., Dr.
med., Arzt
Hullmann, A., Ob. Schweit.
Beterjen, C., Oper. Schweit.
RPrivatflinit Dr. med. Ko:
reuber T.
33 E. Vollmer, I., Ingen.
(Windhutk)
V. Vollmer, N., Wi.
Hepp, Lijelotte, Dr., Medi:
zinalpraft.
— D., Dr., Aiftft. Arzt
Nedlien, G., Fabrit.
Rogge, E., Dipl-Ing., Archit.
<- Forftiveg ZD
35. 37 eriftiert nicht
39 E. Ramien, H., Magiftr.:
Baurat a. D. K
Bofelmann, E., Rentnerin 1
Filcher, I, Dipl. Bib-
Tiothekarin 2
Lorey, E., Rentnerin 2
Nolte, W., Dr., Stubienrat
RNödling,D., Wirtjchafterin 1
Sarnov, RP., Benftonärin 2
41 E. Evang. Rirchengem. Vers
N

Nieljen, K., Pajtor T.

1. zei
(Straßenbild zu Niemannsweg)
Kıaus-Gro
lag >
Sternwarte
Diüfterbrooker -Gehölz
u

43—47
eriftiert nicht
49 E. Joens, S., Wo.
51 E. Neimer8, F., Landwirt
1RT
Ua M., Frau T. 1
58.1 EAADEADS Dr., Univ.-
Profeffor T.
55. E: Ten N. Mittel:
ichulNehr.
Gregerjen, O., Zehrerin Erde.
Schirten, E., Lehrerin
— M., m.
57 E. Behrend‘ihe Erben
Soll E., Korv.Kapit.
MD
Goldbed-Loewe, A. Rentnerin
<- Bejelerallee DZ
59 E. Pauly, S., Dr., Stadt:
Oberbaurat a. D. T.
61 E. Zönnies, M,, FrauEEE NE VE vll al DEN EEE
SS
x
RS
BEE
Kerl

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.