Il. zeit
157 FAHNEN chdl.
Guttau, E., Hortnerin
— 8., Frau
159 E. Hanfen, F., techn.
YAuff:-Beamt.
Hanjen,H, Bolizeibeamt.a.D.
161 E. Behr, B., Eigen:
tümerin (Lorengend. 16)
Bahrenfuß, I., Lehrer 4
BehrendE, H., Ob. Heiz. Gefr,
Cager8, F., Univ.Prof.
Holftein, E., Verw. Direkt. 2
Suhl, I, Stadt-Injpekt. 3
Rod, F., Landger. Rat 4
Meyer, A., Büroangeft,
Preuß, E., Kangzleijefr. 1. NR.
Rehder, R., Glajerei T.
Schriever, E., Ww. 1
Sothmann, S3., Arbeit. 1
— F., Bauftoifgroßhdblg. T.
Urban, F., Buchhalterin 1
— F., Zahntechnik. 1
MWelder, F., Major 1
v. Bingler, E., Ww.
168 E. Neufh, M., Frau
(außerhalb)
Bracker, K., Mar. Obermifir,
WR
Duvier, Ch., Ww.
Green, C., Schmied
Herzig, L., Ww.
Koberg, M., Ww.
Kraft, X., Ww.
Krohn, H., Ob. Stücmftr. 3
Lange, R., Berwalt. Anw.
Müller, F., Brauer 1
Schütt, X;, Zimmerer Erdg,
165 E. Breitling, KX., Eigen:
tüm. (Frandeftr. 7)
V. Breitling, O., Maler
Arndt, G., Angeft. 1
Askanta-Werke A.=G.,/ Defau
Vertreter Kiel, Papier-
waren T.
Buddig, A., Wi. 8
Grade, E., Ingen. 8
Xöhnf, P., Ww.
Nehan, G., Rentner - 2
2
4
DS CS N
Schmidt, R., Bertret. T..
Schramm, H., Rentner
Seidel, A., Kim.
Stoltenberg, A., Kellner
<- Frandefir. Z
<- Olshaujenfir. DZ
167. 169 eriftiert nicht
171 E. Schwarf, E., Ww.
(Berlin-Fichtenau)
V.Demmien, Run Da
a. D.
Senn Sonia
v. Blumenthal, £., Ww. 4
Haufchildt, F., techn. Angeft.
Licht, H., Ob. Mufitmftr. a.D.
173 E. RMadtke,E., vw. Tierarzt 1
Boas, A., Ww. 4
Ehlen, D., Ww. 1
rant, D., UAngeftellt. 2
vethe, M., Ww. ;
Grothfopp, M., Kohlen T.
Koch, H., Angeitellt.
Küd, E., Monteur
Reterjen, H., Maurer 2
Schneider, F., Mechanik. 3
175 E. Liepner, H., Brivatier
Ehriftenjen, X, Ob. Poftjekr.
Beni E., Leuten. 3. Sn
a. D.
— Q., Sefretärin
Kacobfen, H., Buchhalt. 2
Kühn, E., Arbeit. 2
Liepner, E., Zöpfermitr. T.
— ©., Zöpfermftr. T.
Nip, R., Zoll-Betr. Aifift. NR.
Wahn, W., Spediteur T,
Wiegand, B., Möbelttichler. T.
177 E. Schiejewig, E., Ww. 1
Bufjch, SG., Baugejch. T. 3
Fohannikon, E., Wmw. 2
Lehmiuhl, F., Lijhleret T.
Meyer, F., Ww. C 8
Murawsfi, W., Kraftw.Führ.
Ortmann, M., Frau
Kunovoper Weg
177 Rogat, R., Schiffb.Inga. 1
Schmidt, G., Schaufjpielerin
Stegemann, M., Www. 2
179 E. Schröder, I., Lehrer
(Möhrkeftr. 9)
V. Deinert, E., Frau
Beffelmann, F., Zorp.Schloff.
Deinert, E., Ww. 1
Homuth, E., Stadtaffijt. 1
Hüttmann, K., Telegr.Bau-
3
führ.
SKanjen, B., Verfich. Bertr.
Koch, E., Plätterin Erdg.
Martenjen, I., Rentner 4
Nadzeika, I., Ww. 2
Thiele, E., Wi. 2
Wilhelm, H., Rentner 4
181 E. Stagar8, Al., Lin. 3. S.
D
a, D. Erdg.
Andrejen, E., Ww. 3
Birke, N., Leutn. Ing. a. D.
Engel, G., Neinig.-Initit. T.
Kiahunde, E., Elektr. Krdg,
DOswaldowsti, A., Kellner 4
Reefe, M., Sandesinjpett. 3
Reglaff, W., Krim. Setr. 1
Schmidt, H., Boftihafn. 4
Tirode, K., Ww. 1
183 E. Henningjen, O., Ange:
ftellt.
„ OGrundt, W., Seutn.Ing. a.D.
Kacobjen, B., Ob.-Steuer-
Inipekt. 3
SKanjen, G., Bädermftr. T.
Kaijer, F., Mar.Angeh.
Kallmerten, F., Roftinjpekt. 2
Makmann, H., Elektrik.
RMehder, H., Pol. Injpekt. 3
NRieckhoff, A., Steueinjpekt, 1
Schulz, N., Labat
Steller, O., Bantangeft. 4
<- Bremerfir. DZ
185 E. Hingjt,G., Ob. Poftjekr. 3
De &., Bi05IE
ER
Dohje, H., Maler 4
Dührina, BP. Zollinjpekt.Erdg.
od. Gyldenfeldt, Marg.,
—-
Rentnerin
— Marie, Reninerin 1
Hingit, D., Dentift 8
Seffen, H., Mar.Ingen.Erdg.
Lorenz, H., Lin. a. D. 2
Mubhs, H., Rechn. Direkt. 3
Schütt, W., Mar.Ob.Stabs-
zahlınftr. a. D. 2
187 E. Cofte, R., Www. 2
Fend, G., Mar. Ob. Kriegs
gerichtärat 8
Klüpfel, K., Konteradmiral
a. DD.
Mards, E., Mar. Maichinift
Djann, Mathilde, Dr.med. T.
189 E. Ruhberg, B., Maler-
miftr. T. 1
Bertichat, E., Kim. 1
— 6., KMabierlehrerin
Diebow, A., Werbeleit. 4
Gundlach, G., Mar. Int. 9%
Inip.
Haaje,F., Mar.Ob. Ing. a.D.
Lau, O., Profurift 3
Reeje, H., Kim. 4
Vok, A., Ob. Iultizkaffen-
Tajfier. 2
Warenverjandgef. m. b. H. 1
Wejtendorf, W., Steuer:
infpett,
Bindler, M., Wmw. Erdg.
— Glijabeth, Poftfefr. Erdg.
Rechte Seite
2 E. Berg, Lh., Manufakturwr.1
Battte, W., Kapit. Leutn. 4
Collenburg, Chr., Hm.
Ungeit. T. 4
ED ©., Amtsvorft.
i 1
WR.
Engelte, F., Zahnarzt T.
Gtühlampen Vertriebs=
Gef. Nordmark m. b. OH.
Yenjen, Cbh., Studienrat 3
Sach, D., Archivar
— 128 —
4 E. Dittrich, D., Kim. T.
Allgemeiner Wegweijer
Agentur Kiel
Dittrich, Ch., Ww. Erdg.
6 Lagerplaß
E. Damenftift aus Danfkbar-
feit
V. Rappftein, B., Baftor
(Nr. 538.)
Holdmann, D., Spedition. T.
8—10 eriitiert nicht
12 E. Damenftift „Aus Dant-
barfeit“
Averhoff, M., Frl.
— %., Fl.
Bahr, W., Tijhlermfir,
Boldt, D., Rentnerin
— F., Renmerin
Brandt, E., Frl.
Chalybaeus, I., Oberin
Cdert, C., Buchhalterin 1
— CE, Rentnerin 1
Hanjen, A., Frl.
Kahl, D., Rentnerin 2
Kattein, El., Fl.
Marquardt, E., Rentnerin 2
— 6., RNentnerin 2
Meder, A., Rentnerin Erdg.
Satowsti, El., Fl.
— 9. Frl.
Schmidt, Ag. Frl.
— MAug., Fl.
Schrader, X., Nentnerin
Sievers, B., Rentnerin 2
Stau, A., Hauswart Erdg.
thor Straten, E., Nentnerin
Tieg, AW., Rentnerin Erdg.
Zander, H., Reninerin 2
14—20 eriftiert nicht
SYatobikirche
<- Waijenhofftr.
22 E 6. €. 6. Verbraucher
Genoffenich. e. 6. m. b. O.
(Segeberger Str. 11)
V. Seeger, H., Kim. 2
Gichelberg, L., Landesinjp. 4
Eilten, $., Bucdhhdla.
Gottjchewsty,AW., Rechtsanmw.
Leega, H., Kim. T. 2
Lig, A., Buchbinder
Loder, I, Kim.
— WM, Buchbinder
Münkvig, A., Frau
Riis, R., Lehrer
Radebach,Yıma, Kinderiwg. T.
Schlüter, W., Wi.
Tensfeld, A., Kim.
Thomas, G., Buchführ.
24 E.Gehrt,Yohannes, Feinfoft T.
Cilaußen, X. M., Wim.
Ehmite, H., Fubruntern.
NehlS, K., Elektromont.
NRollte, I., Backwr.
Wöhlt, H., Rentner
26 E. Fetjhmann,., Zigarr. T.
Below, K., Obft
Berg, L., Büchjenmacdh. 3
Bonn, v., M., Frau 2
Eilfen, H., Bücher Erdg.
Grakmay, F., Bootsmann
Hendrih, I., Maler
Kunze, R., Radio T.
Müller, H.,, Büroangelt.
Rath, D., Priv. Plätterin 3
Schulg, M., Frijeur T. 1
Siefmann, £., Unterofitz.
28 E. Liebow,E., Sattlermfir. T.
Fahrenfkrug, Kaffee
Frahm, W., Milcdhausträg,
Siebow, K., Sattlermftr, T.
RBortius, B., Schloffer H. 1
Pries, H., Zimmerm.H.Erdg.
v. d. Smiffen, O., Arzt-Ww.2
Stir, D., Fahrräder
30 E. Schöning, M., Frau
(Biegelteich 7)
V. Sange, F., Kim.
Breitfeld, K., Elektrik. 1
Sräning, X, Rentenempf. 1
Holm, E., Tijchleret
Sahnu, M., Wo.
Iwan, G., Arbeit. HH
Rohrt, M., Wertit. Schreiber
Tonke, Gertrud, Konfitüren T.
2
1
1
1
> NH 0
DE


Peter5, M., Kontrolleur 4

Biegler, R., Reg. Baumftr.a, D.

32 E. Soffau, €, Klavier:
Tehrerin 1
Adamfjen, K., Telegr. Arbeit.
Bauer, A., Erheber
Bumann, E., Seemann
Call, F., Frijeurmftr.
Donickt, N. Schmied
Fröber, K., Betr. Leit.
Hameijter, Ch., Wiw. 2
Schadte, F., Schloffer
Schlotfeldt, A., Arbeit.
Steen, D., Ww. I
Tihacher, W., Brenner H.
34 E. Blidhenberg, X., Ww.
Calljen & Niemann, Autos
repar. T.
Geidus, H., Schlaffer H.
Höhne, A, Gaftw. T.
Lampe, I, Maijchinift 4
Mordhorit, H., Graphologe
— ©., Konrektor
— X., Wo.
Nieljen, X, Konditorei
Schlotfeldt,M., Stenotypijtin
Schulz, X, Zuft. Injpekt. 1.NR.
Sengftate, H., Verwalter 2
36 E. Yacobhjen, F., Eigentüm.
Balzus, M., Rentner 2
Blod, H., Rentner
Fiedler, KR., Schweißer H.
Frahm, M., Monteur Erdg.
Hei, W., Kraftw.Führ. 3
Hilbert, M., Vertäuferin HH.
Xanken, W., Konditor Krdg,
SKordan, R., Wachtm. H.
Kriep, A., Ww.
— I, Mech. Werkit.
Qöhndorf, K., Arbeit. 2
Reterjen, E., Schweißer 3
Stery8, E., SchneiderinKrdg.
Strud, W., Schloffer
Stühmte, F., Rentner 1
Tevs, I., Rentner 2
38 E. Obhm8s, R., Klempner-
mtr. (Qübeder Chauff.100)
Gebert, H., Klempner X
Gohrt, M., Frijeur
Gondejen, E., Majchinift H.
Suhl, W., Schloffer H. 2
Hajemann, D., Büchjenm. 2
Höppner, H., Ww. 2
Xens, Chr., Ww. H.
Ruge, W., Schneider H. 2
Sauber, Ww. 1
Siverfrüppe, D.,
Un.
Thomjen, M., Pflegerinkrdg.
Will, F., Arbeit. H. Erdg.
Biegler, A., Arbeit. H:
40 E. Beterjen, I., Rentner
(Achtermehrer Str. 18)
Herb, B., Tijchler 2
Herzog, M., Frau, Höterei
Hoffmann, W., Mufik. Erdg.
NYads, F., Schubm Untg.
SYanken, H:, Rentner 1
Krüger, C., Schloffer 1
Reterfen, H., Schneid.
Senger, $., Dr.jur. Regiff. 2
42 E. Böicher, H., SGaftw.
(Fleethörn 73)
Blöcker, A., Ww. 8
Budys, S., Ob.Gewandmitr.
Hinrichjen, E., Kaffee
Lamberg, L., Wow. x
Reterfjen, F., Schneidermftr,
Winzelberg, S., Webiwr. T.
<- Feethörn DZ
44 E. Qorenzen, N., Eigentüm.
(Hufum)
V. Lorenzen, R., Rentner
(Nr. 126)
Breiter, H., Schlachter 3
Calljen, K., Zigarren
SKejperjen, W., Lijchler
Kühl, H., Dr, Steuerberat. T.
— W., Vertreter 4
Lediwolorg, B., Nentnerin H,
AnatenNO0N Marg., Blumen
Neuhof, F., Rentnerin 3
Richter, A., Kim. T.
Roeper, D., Galanteriewr.
Thiem, E., Schloffer H. 1
Wilde, HD, Kim.
Verjorg.:
Erdg.

Witt, H., Schlachterei
Kuooper Weg
46 E. Anugen, Chr., Kim.
(Sonderburg)
nehm. (Sonderburg)
V. Oben, A., Oberjetr.
a. D. (Feldftr. 37)
Berg, N., Zollbeamt. 4
Carftenjen, W., Tape. T. H.
Döpping,M.,Stadtangeft.i.R-
Flemming, M., tädt.Angeft.3
Hirich, Dora, Pianohdlg. T.2
Kräuter-Pfilug, E. X. W.
Pflug T.
Martin, M., Ww.
Beter8, E., Rentner
Pflug, €. I. W., Drogift
Plambeck, W., Gefhäft8f.
Riren, D., Schuhmacher
Art
SC
X
VWiende, D., Brauer 3
48 E. Sammer8, F., Gelderh. 4
Urp, N., Amtsger. Rat. 1
Sieger, Th., Buchbinderet T.
Hödle, M., Ww. 1
Mohr, Maria, Ww. 2
Richnom, I., Wi. 3
Spethmann, W., Kfın. T. 2
48a E. Noher, So, Kim.
(Schülperbaum 23—25)
V. Ladner, A., Kim. (Königs-
Fuß, F., Ww.
Goeden, A., Lehrer 9
Hinaft, N., Frijeur
Hunte, I, Kim. )
Meiners, A., Ww.
Megger, I, Händler Erd.
Möller, H., Frau 4
RPlewka, E., Zigarren
Reichert, O., Ww.
Schumacher, A, Fuhrunter“
nehm. Erdg.
50 E. Rirchner, W.,cand.phil.1
Dachdekermftr. ;
Kirchner, X. Bligableiteranl
. Erdg. u. 1
7 9. Technik... T. 1
Kohlmorgen, K., Handelsm. 2
Obhrt, W., Gärtner 2
Scheel, A., Wiv.
Schmidt, W.,Kraftfahr.Erdg:
50a E. v. Döhren, W., Ww-
(So 6) 1
Beth, A., Frau 4
Bettmann, W., Generalagent
Boyjen, X, Kim. 2
Mattenklodt, H., Piano-
magaz. T.
N. S. D. A. P. Kreisleitung
Kiel, Frauenjhaft T.
NReimer8, M., Brot Erdg.
— D., Maler Erdg.
Schweizerijche Unfall-Ber-
fih.-Gejellih., General“
agent. T..
„Winterthur“, Lebensver*
fich.-SGefjellih., General“
agent. T.
50b Bauftelle
Bauftelle
52 E. unbefannt
Brammer, F., Somied 1 H-
Caritenjen, X, Bauarb.
Gwers, S., Arbeit. 2. H. 2
Gieie, D., Arbeit. A.
Kochinsti, M., Rentner
Mahler, AW., Schloffer
Mallon,
Möller, F., Arbtirin.
Schuldt, M., Arbtirin. 21.2
Sell, H., Kraftfahr. .
Siever58, A., Arbeit. HE.
Thedens, A., Ww.
<- Wilhelminenfir. Zr
54. 56 E. Stadt Kiel
Stäbt. Hochbauamt
Büchner, W., Ob.Stud.Dir- I
Bimmermann, G., Prof. 7

<- Führitr. Z


E. Sevens, B., Bauunters
weg 26) a
Bielenberg, Th., Ing. a.D. z $
Heifje, D., I. Kirchner 0 A
Sordder, 8 Sando.. 2
Caye, E., Arbeit. t
Diekmann, A. Schachtmftr.H-
— B., Kraftfahr. HE.


Göhmann,£.,Glasbläjer H.l
SG. Scomelzer H.2


#
£
;
R
m

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.