Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

  
 
| 
nz 
 
(Straßenbild 
zum Rnooper Weg) 
erzier] 
A Funafernitieg 
Damperhofs 
& if. 
Sopftodtite, 
Fr 
 
Humboldtitr, 
 
mittel. Seifingplag 
X 
 
Teil 
S 
X S 
TEN A 
> Sutens 
*\= erg, 
Annen- jr. 
 
Iunamannftr. 
 
: : 
Schauenburger Str. 
[_Aljenftr. 
— 
» 
- 
 
 
 
37 E. Fricciu8, P., Dr. med. 
(Bejelerallee 60) T: 
Bojtelmann, A., Lehrer 2 
Hader, H., Bollinipett. 1 
Müller, A., Laftautobetr. T, 
Sandenp, X Pol.Infpekt, 1 
Völtel, F., Dr. med., Arzt T. 
<- Jungfernftieg Z- 
39 j. a. Yungfernitieg 2 
E. Molgen, H., Zuche T. 
41 E. Wabhrlih, X., Kohlen T. 
(Nr. 43 
Roh D., NL 
wien, $ utjcher x 
8 ® Aahrlih, X Kohlen T. 
Wahrlich, K., Prokurift T. 1 
45 E. Behnte, E., Kin. (Nr. 47) 
Kahn, 6., Büroangeftellt, 
obde, ©, Hausdien. 1 
Schwarz, W., Kutider 2 
Stephan, $., ade. Angeft. 1 
  
 
Knooper Weg 
E. Behnte, E., Kim..T. 1 
Bauer, RN., Werkzeugiehloff. 2 
Habermann, R., Frau 
Schröder, D.,Schiffsing.Erdg. 
< Damperhofftr. Ze 
49 E. Engel, Ih., Frau T. 1 
V. Engel, A., Techn. Büro 
Carftens, R. E., Vertret. T. 
Cornelius, G.,Prof., Stud. N. 
Dau,W.,Getreidefommiff. T.2 
Fielig,W.,Amtsger.RatKErdeg. 
Finger, M., Dreher 4 
Fröhlich, H., Bankbeanmt. T. 1 
Haufchildt, (8 H.„Apothefer T. 
vom Hof, H., Reg. Nat T. 4 
Lüc, M., Angen. 3 
Müller, &., Korb. Kpt. a. D. 
Wacker, H., Dr., Rechtsaniw. T. 
Schoetenfack, F., Ingen. T. 4 
51 E. Yanjen,. L., Farben T. 
Grebe, E., Dr., Ob.Reg.Rat 
SEE Bez. Dir. ti. N. 2 
Haar, E., Kim. H: 
Henningjen, X; eDi0GEDE 
hdlg. T. 
Kanjen, L., Farben T. 
Koch, A., Kim. % 
Müller, A., Agent 3 
Mukjow,L,Damenjhneiderin 
— 9D., Kunftmaler 8 
Seidenftider, S., Ob BE 
Dffi3. 
Weber, &. z Kfm. T. 
53 Baftorat 
E. Ev.:Iuth. Barochtalverb. T. 
(Flämijche Str. 2a) 
REDET A Dr., Baftor 
55 E. Bopp, SG., Dipl. Ing. T. 
Backhaus, H., Angeftellt. 
Kopp, H. N., Maurer- 
meifter T. El] 
57 E. Qved, G., Schiffsmatler T./ 
Fröndt,G., Bezirtsverwalt. T. 
59 ne SP 6., Dr. med., 
61 . N HCHOREE 1 
<- Klopftodfir. Z 
683—71 Schulhaus 
E. Stadt Kiel 
Reform-Realgynınaf. mit 
Deutjher Oberjhule T. 
Hanjen, R., Hausmitr.Erdg. 
Beriadtte, I., SE 
<- Humboldiftr. Z 
73 eriltiert nicht 
75 E. Stadt Kiel 
V. Städt.Licht- u. Wafferwerke 
T. 
77—83 eriltierta nicht 
85. 87 Schulhaus) T. 
E. Stadt Kiel T. 
V. Rähler, H., Hausmftr. 
Städt. Handelsiehranftalt T. 
<- Lejfingplaß > 
89—95 eriftiert nicht 
97-E. Ahrens, Ch., Holzhdl. 
(Reventlouallee 4a) 
Alper8, E., Proturijit T. 1 
Meyer, 6. Buchhalt. Leit. 
99-—L08E Moves, Ch., Holzhdl. 
105 E. Cohrt,A.„Mineralwafjer= 
fabrf. T. 
Röpke, D., Wim. 2 
Schröder, K., Ob. Maich. Mt. 
107 E. Yohannfen, E., Frau 1 
E. Jobannfjen,W., Eijenwr. N 
Hanjen, S., Reijend. 
SKanfen, A., Firhräucher. 
SJanjen, WM. Wi. 3 
Hinze, E., Ww. 2 
Nagel, M., Ww. . 
4 
m: 
Scharf, D., Schloffer 
Schell, W., Schloffer 
Betiche, E., Klempner 
109 E. Kröger, A., Ww., Bäckerei 
T. 
Appel, F., Arbeit. 4 
Bruhn, D., W. 3 
Earftens, ., nn Dufit-Setdin. 
Funk, KL, 8 
Stoff, &, Bohrer 
Krüger, R., Konftrukt. 
Raufeijen, W., Ingen. 
 
— 127 — 
109 Stibbe, E., Ww. 2 
<- Yahnftr, > 
—<- Sutenbergftr. Z 
111 E.Bellmann,SE.,Lehrerwmw.2 
(Ofshaufenftr. 12) 
Bahr, W., Bankbeamt. I 
Bellmann,$ sSenern a 
Ynijpekt. 
Brotfabrit Billa, Filiale 
Hamann, Gaardener Meierei 
Sendrejen, E., Innenarchiteft 
Kaa; Q., mw. 1 
Klimpel,S.E.,Lagerverwalt. 4 
Köpfe, I, Rentner 2 
Beterjen, B., Schloffer 
— M., Gemüje 
NRheder, E., Win. 8 
Siebers, Hildegard, Konfitür. 
Straßburg, HS. Han. Angeftellt. 
Tand, H., Zimmerer 2 
Tanneberger, D., Fahrräder 
Tensfeldt, SG., Frijeur 
113 E. Bendorf, X., Straßenb.= 
Führ. (Sophienblatt “m 
Baajch, E., Ww. 
Doje, A., "ww. 
Drews, &., Drogiit Krdg. 
Heurich, M., Rentner 2 
Klüe, E., Kim. 2 
Wa M., a a 2 
Kreußfeldt, TR m. Kontortit. 
Kuhlmann, W., Tijhler 4 
Kulide, H., Schneider 1 
— ß., Kim. 1 
Mänz, Se Marineangeh. 
Wr „ Schloffer S 
Bilde “ Ang. ) Leutn.a. e 
115 E Scwenn, %., Dr. med 3 
Sun Fr., Bolljekr, 4 
Hildebrandt, Zh., Lehrerin 3 
Krull, W., Kolonialwr T. 
Wöhlde, H., Rentner $ 
115a E. Molken, D., Kim. T. 
(Iungfernitieg 2) 
V. Hamer, E., Schuhmmftr, 
Gahde, Kaula, Gajtw. T. 
Dahm, B., Mun.-Arbeit. 1 
Dibbern,X., Schweißer Erdg, 
Grotrian, &., Ww. 2 
Hanfjen, Chr., Fuhrgejch. T. 
SYohns, W., Ob.Majch. Mt. 4 
Laar8, G., Schneidermiterin. 
— 9. Ynvalide 2 
Quftichußrevier VIII 
Schreep, E., Yuftizangeft. 3 
Strucmann, E., Kim. 4 
<- Annenftr. DZ 
115b E. Stadt Kiel 
Thun, K., Bademftr. 
Sandfuchs, F., Benfionär 
Städt. Boltsbad II 
117 E. Schmidt, H., Eigentüm. 
(Habsburger Ring 2) 
Berlin, F., Feldiweb. 
Lil, W., Hotelportier 8 
Meimte,G.,Kontrolleur Erdg, 
Mienkus,H,Sparkafjenangeft. 
Schrader, H., Stadtangeft. 1 
Stegelmann, H.,Feuermwehrm. 
Stod, E., Makler T. 
Wyluda, W., Lehrer 1 
119 eriitiert nicht 
121 E. Stadt Kiel 
V. Niclas, H., Stabdtaffift. 
Hering, E., Weber Untg. 
Vojchag, E., Heizer 1 
Richter, Ch., Rentner X 
Schmidt, M., Wiv. 2 
Weidel, E., Werkzeugausgeb. 
123 E. Majhmann’ihde Erben 
V. Bein, F„ Glajermftz. T. 
Bahr, F.,Wirtjchafterin Erdg, 
Grabbert,R.,Schlachtermftr.1 
Heinrich, W., Bauarb. 
Kühl, Chr., Handel&vertret. 1 
Lug, H., Kolonialwr. 
RC S., Arbeit. 2 
Nöhr, E., Frau 
Schmur, $., GEleftrotechn. H. z 
Steffenjen, H., Ww. 
Wätjen, D., Mebtrin. 
<= Qindenftr. > 
 
 
Kuvoper Weg 
125 E. Mitjcher, F., Gaftıw. 
Braune, F., Ingen. 
Hüttig, E., Stadt. Inip.i.R. 1 
Sanfen, I., Nentner 8 
Meyer, W., Ingen. 2 
Nolting, H., Vortier 3 
Pagel8, K., Wächter 4 
Ritjher, W., SoOnellaftverk. 
Schumacher, E., Ww. 4 
127E.Wofjchet,KXohann, Direktor 
a 
V. Wojchet, X., Schneider: 
mite. 1 
Bodmeyer, D., Ww. Erdg. 
Brandt, E., Heizer 
Bujch, ., ww. 
@w05d3, Ob. FT ICHE Mi. £ 
Schneider, E., 
129 E. Kaczensti, a “Gaftıo. ; 
(Lübeder Chauffee‘ 11) 
Böttcher, H., Mufik. 3 
Cordes, F., Rentner 1 
Haubner, W., Schlofier 4 
Hofmann, P., Brauereiarb, 3 
Holzhauer, B., Reinmachfr. 4 
Momjen, H., Rentner Erdg. 
Rafch, N., Arbeit. 1 
v. Refkowsti, A., Rentnerin 2 
Schmidt, R., Regiftrator 2 
Waligora, H., Drogerie T. 
<- Schauenburgerfir. Ze 
131 E. Fürft, AW., Schlachtermftr. 
Bielenberg, P., Rentner 3 
Biffau, X., Kraftwgführ. 2 
Finke, H., Rentner 
Fürst, R., Schlachter Erdg, 
Klofe, W,, Straßenb.= 
X Kontrolleur 
Schulg, G., Ynvalide 
Thiede, L., Heimarbtrin. 3 
133 E. Böhlt, M., Frau 
(Kirchhofallee. 65) 
V. Buftorf, W., Rentner 1 
Büchl, X., Bootsm. 2 
Srothkopp, £., Buchhalt. 3 
Magen, O., Spediteur T. 
Rilarsti, K., Wem. 
Reimer, H., Ww. Erdg. 
Schmidt, F., Maid. 
Schlofferei . 
Tapper, I., Prediger 2 
1388 E. N £., Ww. Erde. 
Woraham, A. „ Arbeit. Erde 
Band, D., Frau 
Beder, SB, Korbm. Unter 
Carljen, &., eurer; 4 
v. Elm, F., W 
Sude,M., Dreher H. 
Hartmann,W., Tapezier. H.4 
Hinz, H., Bohrer H. Erde. 
Sürgens, D., Arbeit. Untg. 
Kühler, E., Ww. H. Erdg, 
— Y., Benfionär 2 
AKloth, M., Ww. 8 
Köhler, E., Frau 
Miers, © N NE H.1 
Rarbit, U fm. 
NRichter, Al, Stadtangeft. 1 
Roßmann, "9, Frau 
Seemann, F.Maurerpol.H.1 
Siemjen, E., Schiffbauer 4 
Trimpf, W., Arbeit. H. 2 
Wamjer, E., Maurer, H.3 
Willprecht, H., Kellner 
Wüftenberg, N Ww. HK. 1 
135 E. Schüler, W., Kim. 
(Bejelerallee 41) 
Grieje, O., Angeftellt. 1 
SEN & Wichmann, Kohlen 
Schulze, G., Dachdekmitr. T. 
AT E. Brojell, A., TO 
De W., MW. 
H—Db 
Bund, K , Ynvalide w: 8 
Füicher, &, Verw.:Sefr. % 
Görken, I, Schloffer 
Wrube, Lijolermite. H. $ 
Günther, I., Kutfcher Erdg. 
Hanien, P., Maler 4 
Have, A., Urbeit. H. 2 
Senfen, B., Arbeit. 1 
Feb, E., Wov. 1 
Krüger, H., Tijchlermftr. 2 
Maaß, E., Arbeit, H. 4 
Neugebauer, A., Schloffer H. 
ARE 
 
N VA 
10. zeit 
137 Nitjh, DO., Arbeit. H. 2 
eins, X. Zimmerer H.Erdg, 
Rutiche, F., RNeinmachefrau 3 
Schaffner, H., Mufit. H.Erdg. 
Schemel, A., Ww. H. 1 
Schlüter, W., Arbeit. 2 
139 j. a. Aljenftr, 1 1 
E. Brügmann, W., Rentner 1 
Brügmann, F., Yuft. Ynfpekt, 1 
— Margarethe, Zahntechnik, 
YJjohannjen, X., Lehrer i. RN. 
Klindt, E., Elektrik. 4 
Nodhr, F., fm. Angelt. 2 
Schneider, E., Bankbeamt. 
Noeske,G,Mar.Ob.Werkmfitr. 
Ramwlowsti, A., Steuerinjpefkt. 
Sechaje, €., Ww. 2 
— F., Wächter 2 
Sievers, I., Stadtangeft. 2 
An ®., O6. BeihtinoNg 
— Baula, Boftbetr.Angeft. S 
<- Aljenftr. Ze 
141E. Run D- 
1844, e. % 
Huch, A, Kaffierer 
Staaf, D., Wiv. 
143 E. Kieler Männer-Turn- 
verein v. 1844, e. V. T. 
(Yahnftr, 8a) 
Sportplaß 
145 E. Stadt Kiel 
‚Wegner, E., Reichsangeft. 1 
147. E.. Burmetiter, D., Ingen. 
(Berlin) 
V. Gramm, £., VBerwalt, 
(Weißenburgftr. 11) 
Krauße, M., Steuerinjpett, 
Lembtke, R., Rentner 8 
Möller, ee Malerm{txz. 1 
Schütt, W., WW. 2 
Vogt, H., Ungeftellt. 4 
149 E. Zheede, F., Privatier 
Brods, X. E., Baugefch. H. 
Burmeifter, W., Schmied 4 
Chriftianjen, Ch., Kanzlei= 
vorfteh. 1 
Howe, F., Plätterin 2 
Krüger, K,, Leutn. 3. S. a. D. 
Lajjen, X., Bootsfteuerer 4 
Magnuffen, F., Buchdrud. 2 
Marjchner,E., Schneidermftr, 
Meß, M., Näherin Erdg. 
Möller, M., Malerei HH: 
MRoggenjack, Chr., Töpferei H. 
Runde, W., Verforg. Univ. 
151€ Witt, W., Kfm. 
(Blodsberg 5) 
Brauch, H., Ob. Funimaat 
Egger8, OH., Rentner 4 
Kock, A., Kraftw.Führ. 2 
Kugellis, © En ES 
Qaas, H., Ww. 
Reigbert, M., Wo. 3 
Schmuldt, A., Di 8 
Schmüß, 60, 2 
Thierfelder, € 7 Cchlleh X 
Benfer, M., Wi. 4 
151a E. Qafferenz, E€., Stadt- 
angeft. 
Baudach, F., Schmied 2 
Depri, R., Penfionär 8 
Doje, A., Schloffer 38 
— F., Rentner 1 
GSojch, W., Bauarbeit. 1 
Krämer, W.,Materialverwalt. 
Feldweb. 
eterich, K., Laborant 4 
Puijch, F., Schloffer x 
Schönwerth, Th. Mar.Feldw. 
Witt, O., Unteroffiz.d. Mar. 1 
153 E. Haß, W., Mentner 1 
Behrend A., Rentner 1 
Dreier, W., Wow. 
Hoidis, M., Rentnerin 
Rellermann, W., 8} fm. 
Kunz, R., Vertret. Erdg. 
Bauftian, ©., EC 
Broich, Q., Frl. 
Math, A., fm. Angeft. $ 
Siemfen, ., MilcdhHhdig. T. 
Weiß, FF. ohrradhdlg. HE. 
<- Wail tr. > 
155 eriftiert nicht 
DNRr 
{a 
A 
A EN St OA 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.