5—13 E. Forchert,

nenbauer
Erdg.
10 E. Veut, I. Rentner (Bruns-
witer Str. 10)
Fehlberg, N, Schiffszimm. 2
Howe, H. X., Inbvalide Erdg.
Koch, H., Werkmftr. 2
Luft, A., Ww. Erdg,
VBantermöller, DM. „Werimftr.1
Sattler, F., Rlempner 3
Suhrbier” W., Ob.Heiz. 4
Wunderlich, A, Schmied 1
<- Brinzenftr. DZ
Klein-Kielftein
<- Hanjaftr. DZ
Unbebaut
Kleiftitrafe
Heinrich von Keift,


Dichter,
geb.18.10.1777, geft.21.11.1811
<- Scharnhorft{tr. DZ
Linke Seite
1 E. Scheel, Zh., Baugeich. T.
Böttger, W., Steuerinjpefkt.
Engel, I, Ww. Erdg.
Jacobi, F., Bollinjpekt. 4
Krufje, I., Zollinjpett.. Erde.
Reeje, H., Lehrer 2
Rujer, H., Mentner 1
Sippel, W., Signalnfir. 2
Stieper, H., Ww. 8
3 E. Scheel, I., Eigentümerin
(%r. 1)
E ED. Lh., Baumftr.
Godt, E., RKapit.Leutn. Tl
Hellhoff, "Rorvett. ‚Rapit. T. 3
Müller, F., verw. Prof. Erdg,
Neumann, W.., Ob. Stud.Rat
Woyda, B., Wow. 4
Baunmtftr.
(Bejelerallee 42)
E. Qudemann,
BV. d. Tann-Str.)
tich,W.,Berwalt. (Nr.13)
Kette 8., Ob.Mafjch. Mt.
een D., Mechanik.Mt. 2
aßmann, W., Artl.Mt. 3
Hufenreuter, GS., Ob. al:
Mt.
Mankobf, E., Ob.Majch. Mt.
Seipel, D., Mar. AUngeh. 1
Stöhl, R., Mar.Angeh. 2
Weiner, H., Ob.Maich.Mt. 1
Baer, G., Bootsm. Mt. Erdg.
Bels, W., W., Majch. Mt. 1
Feldau,B.,Maijcdh.Mt. Erdg.
Grube, H.,Matr.Stab&gefr, 1
Grünte, O., Bootsmt. 2
Ramien, V., Bootsm. 2
Anader,W., Ob. Majdh. Mt. 1
Gutberlet,F.,Fernjhreib. Mt.
Hode, B., Ob.Bootsmt. 2
Kraft, F., Majch. Mt. Erdg.
Schlieng, F., Mechanik. 1
Schmidt,S., Ob.Majch. Mt. 2
11 Aller, W., Ob.Majchiniit
Brojch, D., Mar, Artl. Mt.
Fildher, H., Ob.Steuerm.
Mauch, E., Ob.Mechanik.
Röbjch, R., Ob.Majchinijt
19ER Al, ee
VS , Leutn. (&.)
Pa B., Mufitfeldw. 2
Lukajczyf, G., Ob. Majchinift
Schewer, A., Ob. Majchinift
Wilner,H., Ob. Majchinijt 1
Wippich, H., Ob. Maijchinift 1
15 ertitiert nicht
<- Blücherfir. D
17 E. Borowsty, A., Eigen»
tümerin (Yorckiir. 5)
Beduhn, H..Ob.Leutn. 3.S. 1
Draheim, P., Majdh. ti. NM
T. Erdg.

ww

23 E
2.E OO


Spedt, E., Telephoniftin 3
tbor Straten, F., Seekapit. 3
Witte M., Oberftleutn. a.D. 1
19 E. Howe, A. Frau(Yahnftr.9)
V. Hausverwertung
SI.Howe u. Söhne, Holiten-
jtraße 1031.
Asmuffen, BP., Mar.Db.
Ingen. 8
Eagert, F., Wertit. Borfteh.
Gerdts, F., Landesinjpekt. 1
Grothfopp, SG., Maurerpol.
Kapke, W., Lehrer 3
Möller, E., Ww. Ss
Schmidt, H., Wiv.
SO X, Reichsbk. 9.
Ynipett
2E Kanjen, G., adecufte
(Kuooper Wea 188)
V. Henningjen, O., Rentner
VBrecour, W., Landesrata.D.
Fahrenfrug, H., Stadtjefr. 2
rapengeter, <%., Ob. Voft-
jchaffn. a. D. Erdg.
SYacobjen, I, Schuhmmftr.
SJanzen, D., Mar. Feuerw.
Leutn. a. D. 1
Weinknecht, N Lehrer, 1
Ant 0 D0-Bolje
Bielenberg, L., Kim.
(Niemannsweg 160)
V. Broich, A., Kim. T. Erdg,
Broich, SG. Schneidermfirin T.
Hamer, A., Ronditor
— 9D., Schleufenarb. 3
Krüger, Re Kaffenleit. 1
NS „ Mar.Int. Sn
peft
Snefer W., Od. Sol
%. Erdg.
Seröter, M., Fl. 8
Volberg, A. &., Wim. 1
Bander M. Mar. Int. Iujpelt.
25 E. Sarg, Cr Mer Seut
aD.
Brater, H., Ob. Poftinjpekt. 3
Sampdenien, €. Seutn.(3)
etublCn, % Küchendhef 2
Zembrecht, W. „ Dipl.Ingen.
Schaube, A., "Roc 3
Schidedang, W., Dipl. ng.
Wurmfjee, A., Ww.
— M., hl 1
Benfionär
Burjy, M., Wo. 1
Claujen, %., Dr. phil., Se
dienrat
Conpek, F., fm. Angeft.
Reichert,®G., Dipl.Obering. T.
Schneider, W., Mar. Inoen.
Wegener, D., "gar. Sport:
Iehrer 1
Webhling, ., Ingen. 8
29 E. Teihmann, S., Leutn.
(F.) a. D. (Prinz Hein-
rich=-Str. 8)
V. EN Verwalterin
Bodyjen, A., Betr. Ingen.
Carftens8, R., Krim. Aifijt. 1
Hartmann, 6, Ingen. 1
Rieiel, D., Reg. Inipett. 2
Martens, %., Urchitett T. 2
Rofemann, A., Wem. 3
Schiller, PB. ‚Angeitellt. Erdg.
Schlichting, D., Ww. Erdg.
<- Holtenauer Str. Ze
81-33 eriftieren nicht
35 E. Bocjch-Wüftnei, Sejchw.
(Düvelsbefer Weg 29)
Brennede,F.,Gejchäftsführ. 3
Hering, L., Ob.Maichinijt 2
Hucho, F., SGaureferent
Veters, F., Angeftellt. }
Den S., Stadtangelt.
Schöer, Schneidermftr.
Se ieltiber M., We.
Voges, G.,
aD
37 Biafjtod, G., Ob.Sign. Mi.
39 V. Karfties, Verwalt. (Hol-
Erdg.
41 Arnold, S.,Vermw.Ob.Injpekt.
43—47 Marine-Fistus
43 Berndt, W.,
45 Grundichot, Q., Ingen.. 1
47 Befeldt, W., Mar. I
57 Steinmegwerkitatt
59 E. Marine-Fistus
Garnijonfriedhof
2 eriitiert nicht
4—10 E. Stegelmann, 3., Bau-
4 Gide, O., Ob.Majchinift. Mt.
6 Grafinik, E., Ob.Bootämt.

2
Maid. Mi

Seng, B., Maijchiniit Erdg.
Herre, W., Ob. Majch. Mt. 2
Kirften, A., Ob.Leutn. (I.) 2
Marr, E., Ob.Infpekt. 1
Ollefh, W., Verwalt.Sefr. 1
<- Sohillftz. >
tenauer Str. 210)
Fijcher, 6. Mar.Lagermitr. 1
Schlünz, €., Mar. Waffen-
miftr.
GSareis,®., Ob. Majdhin.Erdg.
Wejtfamp, NR., Ob.Funimt. 1
<- Fichteftr. DZ
V. Karftie8, Mar.Leutn. a.D.
(Holtenauer Str 210)
Ob.Reg.Bau=
injpett. 1
David, K., Mar. Intendant.-
Ynjpekt. E!
Lange, R., Mar. Ob. Bud
halt.
Soyfa, A., Flieg. aofeumle
Halbach, A., Inipekt. Erde.
Hoced, H., techn. Angeit. Erde.
Kohlhaje,R., Berw.Injpekt. 1
nt.=
Inipekt. 1
Krufe, D., Kangzl. Ajfijt. Erdg.
Möhring, F., Ob.Leutn.(I.)1
Kopp, F., Materialverwalt,
<- Nichuhrfir. Z
E. Stadt Kiel
Großmann, O., Bildhauerei
— D., Gärtnerei
Marine-Fisius, Standorts:
friedbhof T.
Seabart, O., Lagermftr.
E. Stadt Kiel
Rechte Seite
gef. (Scharnhorftitt. 9-11)
Gothfe, K., Maijchinift
Lampel, E., Rentner
Lejer, I., Mafjchinift. Mt.
Schnadler, K., Hoboiftenmt.
Wiedemann, A., Bootsmt.
Die, H., Majchinift
Rother, H.,ODb.Mafjchinijt. Mt.
Schulze, D., Ma Mt.
Stadelmeier, H., DOb.-Me-
Hanik.
Wichmann, I., Kin.
8 Dear S., Ob. cr
Hippe, W., SOSE
Holler, A., "Ob. Majchiniit 2
öfter, A, Db.Mafehinift, Mt. 7
Nau, G., Ob.Signalmt.
Riet8, D., Ob.Mt. 1
10 Buttmi,R., Ob. Mechanik, Mt.
Fiicdher, F., Ob.Funimt. 1
Scheurer, W., Ob.Bootsm.-
Mt.
Schmidt, L., Ob.Bootsm. Mt”
Seyler, H., Ob. Majchintit, Mt.
Bühl,G.,Majchinift. Mt. Erdg.
12 Bauftelle
<- Blücherftr. Ze
14 E. Minetti, A, Eigen-
tümerin (Berlin)
V. Minetti,H., Stadtbaumftr.
(Moltkeftr. SO)
ande, S.,
Gehe Ka Cefobienw
Leiter T.

Obhl, X., Stadtaffift. NR. 3
Wenk, M., Angeftellte 1
Baubiger, K., en URN
Biehr, Ch., W
16 E. Wegener, "& Siene
Infekt. (Zirpikfte. 165)
Biederftädt, CE., Mar.Leutn.
a. D. Erdg.
Franken, B., Berf.Agent 2
Hornung, H., techn. Reichs:
Ob. Injpekt. iR. Erdg.
Ihnen, R., Berw. Infp. 3
Ram, H., Angeitellt. 2
Schröder, W. SC Leutn. N
Seiwvard, I, Ww.
Verdied, D., So. 3
Wandichneider, M., Ww. 3
18 E. Neufert,F.,Elektrit. Krdg,
Armbruft, I, Yuft.Infpelkt.
Dohndeke, N., Ob.Leutn.(X.) 2
Seffen, O., Iuft Angeft. 3
BE ., Leutn. 2
kenn „Yuit.Ynfjpekt. 1
Schümann, F., Schloffer:
mtr. T. H. Erdg.
Schüffel, E., Kfm. T. 1
Stender, E., Reijender 2
20 E. Gerbrandt,G., Cigentüm.
(Esmarchitr. 57)
Brügmann, W., Zimmerm, 3
enger, A., Wi. E
Kortum, H., Mar. Untertunit:
amts-Direlt. t N. 1
a Kr Torp. Matte
infp 7
übers, NReichsbt. Spel
Maad, O., Atome N Erde
Mag, A, Wiv.
Schmidt, Ch., Gaubertulpett.
Bl D., Tantitell. Pit
22 Er "xenjen, N „Beiganf
„Frauenlob“ T. Erdg.
EC %., Qandesob. sn
a D., Boftinjpekt. ;
George, R. Angen. 2
Klima, B., Mar. Saft. Anjbelt
Ludwig, A, Ww.
Sechling, M., Ww. 5
24 E. Göbel, 8. Eigentümerin
(Berlin)
V. Iver8, Sen y SEHE
(Harmö8ftr. 6!
Wltefrüger,D., ee Kommiff.
Fedderjen, H., Reg. Infpekt.
Foerfter, R., Ob.Leutn, 3. S.
Goepel, M., Ww. 1
Hanjen, Dr Seetapit.
"Hargen, X., Stadtinfpeft. 1
Oh Far Kan. 2
Rothe, R., Motor. Schloff. 4
Tremp, M., Kim. 2
26 E. eisen, I. Kim. (Ring:
ftraße 7
E. N KEG Kymn. (Ring-
itraße 71)
V. Boll, %., Lagermitr. 1. NR.
Bode, W., Technik. Erde.
Herrmann, ;A., AWw.
Körfe, NR. Pol.Hauptm. a.D. 1
Kraufe, X. den Infpett.2
May, E., Ob. Wafienwart 1
Müller, K., OT
Schneider, A, Bootsmt, 4
Voigt, A., Ob. Telcar. AInfp. 3
<- Holtenauer Str.
Gärten
<- Garniioniriedhof
Klinfe
Benannt nach einem früheren
Schlagbaum „De holten Klint”
bei der Schevenbrüce
<- Holftenfir. D
Linfe Seite
1 SEIEN
V. Nacobjen,Zwangsveriw alt.

Günther, M., Monteur Erdg.
(SS

(Adolf-Hitler-Plag 1)
or
-
11 E. Rähler, H

IN. zeit Kleine Ziegelftrafe — 124 — Klinke
8 Rilia, en 17 Hefie, © Handelsm. Erdg, 37—41 E. Gemeinnügige®Gejell= | 14 Hanjen, F., Rentner 2 | 1 Alt, O., Fahrräd. T.
Hinz, N., Heizer 1 Kraufe, H., Frau ihaft m.b.D. zur Schaffung Hah, E., Rentnerin 1 Anderfen, F., Automobile T.
Qäger, H , Büroangeft. 1 Mathiejen, X Ww. 2 vd. Wohngelegh. (Berlin) Kadmann, G., Goldjhmicd 2 Flüggen 5. D. & Co., Farben:
Wulf, W., Rieter 2 TED D., Berw. Infpekt. V. Rarfties, Mar.Leutn. a.D. Klauß, A., Ww. 8 fbr£.
Bielastowsäly, E., el N. 2 (Holtenauer Str. 210) Leijching,E., Handel&vertr. T. Cena u. Cie, 6. m.
b.9., Verficherungen T
SYacob, © Ob.Bootsmt.
Mann, E., Kim.
Willrodt, I., Wim. KH:
E. Wegner, H., Eigentümer
(Wanfendorf i. Holft.)
E. Wegner, £., Frl. (Tirpik-
ftraße 88)
E. Wegner, S., Ww.(Tirpiß-
{traße 838)
„Cobona“, Kaffee = Großröft.
DE SC. Ch
E: Eau bi0e Eryben
V. Schmidt, H., Ingen.
(Heitendf.)
Anderfen,F- ArOHOOTNGET
Dringenberg,W., Buchhdlg. T.
Neffeler, RX. F. CE. NRordijcher
YWerbebienft T 2
Schuftereit, A., Kraftwführ. 1
Wehrend, K., Radio T. 3
9 E. Preuß. "Beamtenverein
LebenSverfich. Verein
(Hannover)
YWachener u. re
Verfich.®
von nr % Kim. T. 4
Reimer8, K., Ww. T. 2
— Schreibmajch. und Näh-
majdh.-Bertrieb T.
Soeth, Helene, Boftajfiit. 4
Vollbehr, X., Dr.med.dent.,
Bahnarzt T,
a 1
Dommijdh, RB. 5. Sei
Gefr. -
‚Herrmann, YA., Uormach. 7
Kähler, A., Telegr. Betr.
Ayiitin.
Ploth, B., Art. Arb.
Ufer, S., Wo
N
13 E. Dombdey, GE. „Baugefch. T.
E. Domdey, T., Frau
Heide, H., Wirt T.
Spiefermann, X., Arbtrin.
Steffens, $., Lebensmittel T.
15 E. Rarbit, E., Anl T.
Frank, S., Dipl. Ang. T.
Rautenberg, E., Rechtsanw.
u. Notar T.
17 E. Krämer, A., Kim,
(Schillerfir. 94)
V. Moijcdhner. G., Schweißer
Buchmeier, A., Runftmal.
Draht, I., RMechtsaniwv. u.
Notar T. 1
Krämer, A, Gummiwr. T.
Banzig, R., Angeftellt.
19 E. Greuer, Q., Drogift
(Bejelerallee 59a)
V. ED UE RR, Rentner
Ar, Be „ rau
GSehl, N., Buchdruc. 4
Gejch, W., Werkitattjchveib-
Yöns, Frieda, Gajtw. T. Erdg-
Kniel, 8 Kim.
Kortum, K., Boftinijpekt.
LQüttgens, S Antiquität. T.
Schäfer Stamer, Heilprakt.
Stamer, H., Heilprattif,
Voß, H. G., Bantbevoll-
möächtigt. 4
<- Fabrifftr. D
21 E. Darmit.= ® Nat. Banf
Kom.Gej. a
Allgem. Gletir Sei TI
Bruhn, D.B., SG. m. b. D-
Getreide T.
Deutiche Reichs=Poftreflame,
Snı.b.9., Gejchäftsit.Riel T- ;
Germanijcher Lloyd, Schiffs“ |
Majcdh.Infpektionen. T. N
SGrunow, N., Kim. T.
Kos, Gebr., Mübenfbrt. I.
Se ie Kraftwerk Rigeberd
b.©. T. ;
ie & Kürs, Techn. Groß“
hdig. Tı

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.