Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

 
   
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5—13 E. Forchert, 
 
nenbauer 
Erdg. 
10 E. Veut, I. Rentner (Bruns- 
witer Str. 10) 
Fehlberg, N, Schiffszimm. 2 
Howe, H. X., Inbvalide Erdg. 
Koch, H., Werkmftr. 2 
Luft, A., Ww. Erdg, 
VBantermöller, DM. „Werimftr.1 
Sattler, F., Rlempner 3 
Suhrbier” W., Ob.Heiz. 4 
Wunderlich, A, Schmied 1 
<- Brinzenftr. DZ 
Klein-Kielftein 
<- Hanjaftr. DZ 
Unbebaut 
Kleiftitrafe 
Heinrich von Keift, 
 
 
Dichter, 
geb.18.10.1777, geft.21.11.1811 
<- Scharnhorft{tr. DZ 
Linke Seite 
1 E. Scheel, Zh., Baugeich. T. 
Böttger, W., Steuerinjpefkt. 
Engel, I, Ww. Erdg. 
Jacobi, F., Bollinjpekt. 4 
Krufje, I., Zollinjpett.. Erde. 
Reeje, H., Lehrer 2 
Rujer, H., Mentner 1 
Sippel, W., Signalnfir. 2 
Stieper, H., Ww. 8 
3 E. Scheel, I., Eigentümerin 
(%r. 1) 
E ED. Lh., Baumftr. 
Godt, E., RKapit.Leutn. Tl 
Hellhoff, "Rorvett. ‚Rapit. T. 3 
Müller, F., verw. Prof. Erdg, 
Neumann, W.., Ob. Stud.Rat 
Woyda, B., Wow. 4 
Baunmtftr. 
(Bejelerallee 42) 
E. Qudemann, 
BV. d. Tann-Str.) 
tich,W.,Berwalt. (Nr.13) 
Kette 8., Ob.Mafjch. Mt. 
een D., Mechanik.Mt. 2 
aßmann, W., Artl.Mt. 3 
Hufenreuter, GS., Ob. al: 
Mt. 
Mankobf, E., Ob.Majch. Mt. 
Seipel, D., Mar. AUngeh. 1 
Stöhl, R., Mar.Angeh. 2 
Weiner, H., Ob.Maich.Mt. 1 
Baer, G., Bootsm. Mt. Erdg. 
Bels, W., W., Majch. Mt. 1 
Feldau,B.,Maijcdh.Mt. Erdg. 
Grube, H.,Matr.Stab&gefr, 1 
Grünte, O., Bootsmt. 2 
Ramien, V., Bootsm. 2 
Anader,W., Ob. Majdh. Mt. 1 
Gutberlet,F.,Fernjhreib. Mt. 
Hode, B., Ob.Bootsmt. 2 
Kraft, F., Majch. Mt. Erdg. 
Schlieng, F., Mechanik. 1 
Schmidt,S., Ob.Majch. Mt. 2 
11 Aller, W., Ob.Majchiniit 
Brojch, D., Mar, Artl. Mt. 
Fildher, H., Ob.Steuerm. 
Mauch, E., Ob.Mechanik. 
Röbjch, R., Ob.Majchinijt 
19ER Al, ee 
VS , Leutn. (&.) 
Pa B., Mufitfeldw. 2 
Lukajczyf, G., Ob. Majchinift 
Schewer, A., Ob. Majchinift 
Wilner,H., Ob. Majchinijt 1 
Wippich, H., Ob. Maijchinift 1 
15 ertitiert nicht 
<- Blücherfir. D 
17 E. Borowsty, A., Eigen» 
tümerin (Yorckiir. 5) 
Beduhn, H..Ob.Leutn. 3.S. 1 
Draheim, P., Majdh. ti. NM 
T. Erdg. 
— 
ww 
 
23 E 
2.E OO 
 
 
Spedt, E., Telephoniftin 3 
tbor Straten, F., Seekapit. 3 
Witte M., Oberftleutn. a.D. 1 
19 E. Howe, A. Frau(Yahnftr.9) 
V. Hausverwertung 
SI.Howe u. Söhne, Holiten- 
jtraße 1031. 
Asmuffen, BP., Mar.Db. 
Ingen. 8 
Eagert, F., Wertit. Borfteh. 
Gerdts, F., Landesinjpekt. 1 
Grothfopp, SG., Maurerpol. 
Kapke, W., Lehrer 3 
Möller, E., Ww. Ss 
Schmidt, H., Wiv. 
SO X, Reichsbk. 9. 
Ynipett 
2E Kanjen, G., adecufte 
(Kuooper Wea 188) 
V. Henningjen, O., Rentner 
VBrecour, W., Landesrata.D. 
Fahrenfrug, H., Stadtjefr. 2 
rapengeter, <%., Ob. Voft- 
jchaffn. a. D. Erdg. 
SYacobjen, I, Schuhmmftr. 
SJanzen, D., Mar. Feuerw. 
Leutn. a. D. 1 
Weinknecht, N Lehrer, 1 
Ant 0 D0-Bolje 
Bielenberg, L., Kim. 
(Niemannsweg 160) 
V. Broich, A., Kim. T. Erdg, 
Broich, SG. Schneidermfirin T. 
Hamer, A., Ronditor 
— 9D., Schleufenarb. 3 
Krüger, Re Kaffenleit. 1 
NS „ Mar.Int. Sn 
peft 
Snefer W., Od. Sol 
%. Erdg. 
Seröter, M., Fl. 8 
Volberg, A. &., Wim. 1 
Bander M. Mar. Int. Iujpelt. 
25 E. Sarg, Cr Mer Seut 
aD. 
Brater, H., Ob. Poftinjpekt. 3 
Sampdenien, €. Seutn.(3) 
 etublCn, % Küchendhef 2 
Zembrecht, W. „ Dipl.Ingen. 
Schaube, A., "Roc 3 
Schidedang, W., Dipl. ng. 
Wurmfjee, A., Ww. 
— M., hl 1 
Benfionär 
Burjy, M., Wo. 1 
Claujen, %., Dr. phil., Se 
dienrat 
Conpek, F., fm. Angeft. 
Reichert,®G., Dipl.Obering. T. 
Schneider, W., Mar. Inoen. 
Wegener, D., "gar. Sport: 
Iehrer 1 
Webhling, ., Ingen. 8 
29 E. Teihmann, S., Leutn. 
(F.) a. D. (Prinz Hein- 
rich=-Str. 8) 
V. EN Verwalterin 
Bodyjen, A., Betr. Ingen. 
Carftens8, R., Krim. Aifijt. 1 
Hartmann, 6, Ingen. 1 
Rieiel, D., Reg. Inipett. 2 
Martens, %., Urchitett T. 2 
Rofemann, A., Wem. 3 
Schiller, PB. ‚Angeitellt. Erdg. 
Schlichting, D., Ww. Erdg. 
<- Holtenauer Str. Ze 
81-33 eriftieren nicht 
35 E. Bocjch-Wüftnei, Sejchw. 
(Düvelsbefer Weg 29) 
Brennede,F.,Gejchäftsführ. 3 
Hering, L., Ob.Maichinijt 2 
Hucho, F., SGaureferent 
Veters, F., Angeftellt. } 
Den S., Stadtangelt. 
Schöer, Schneidermftr. 
Se ieltiber M., We. 
Voges, G., 
aD 
37 Biafjtod, G., Ob.Sign. Mi. 
39 V. Karfties, Verwalt. (Hol- 
Erdg. 
41 Arnold, S.,Vermw.Ob.Injpekt. 
43—47 Marine-Fistus 
43 Berndt, W., 
45 Grundichot, Q., Ingen.. 1 
47 Befeldt, W., Mar. I 
57 Steinmegwerkitatt 
59 E. Marine-Fistus 
Garnijonfriedhof 
2 eriitiert nicht 
4—10 E. Stegelmann, 3., Bau- 
4 Gide, O., Ob.Majchinift. Mt. 
6 Grafinik, E., Ob.Bootämt. 
 
2 
Maid. Mi 
 
Seng, B., Maijchiniit Erdg. 
Herre, W., Ob. Majch. Mt. 2 
Kirften, A., Ob.Leutn. (I.) 2 
Marr, E., Ob.Infpekt. 1 
Ollefh, W., Verwalt.Sefr. 1 
<- Sohillftz. > 
tenauer Str. 210) 
Fijcher, 6. Mar.Lagermitr. 1 
Schlünz, €., Mar. Waffen- 
miftr. 
GSareis,®., Ob. Majdhin.Erdg. 
Wejtfamp, NR., Ob.Funimt. 1 
<- Fichteftr. DZ 
V. Karftie8, Mar.Leutn. a.D. 
(Holtenauer Str 210) 
Ob.Reg.Bau= 
injpett. 1 
David, K., Mar. Intendant.- 
Ynjpekt. E! 
Lange, R., Mar. Ob. Bud 
halt. 
Soyfa, A., Flieg. aofeumle 
Halbach, A., Inipekt. Erde. 
Hoced, H., techn. Angeit. Erde. 
Kohlhaje,R., Berw.Injpekt. 1 
nt.= 
Inipekt. 1 
Krufe, D., Kangzl. Ajfijt. Erdg. 
Möhring, F., Ob.Leutn.(I.)1 
Kopp, F., Materialverwalt, 
<- Nichuhrfir. Z 
E. Stadt Kiel 
Großmann, O., Bildhauerei 
— D., Gärtnerei 
Marine-Fisius, Standorts: 
friedbhof T. 
Seabart, O., Lagermftr. 
E. Stadt Kiel 
Rechte Seite 
gef. (Scharnhorftitt. 9-11) 
Gothfe, K., Maijchinift 
Lampel, E., Rentner 
Lejer, I., Mafjchinift. Mt. 
Schnadler, K., Hoboiftenmt. 
Wiedemann, A., Bootsmt. 
Die, H., Majchinift 
Rother, H.,ODb.Mafjchinijt. Mt. 
Schulze, D., Ma Mt. 
Stadelmeier, H., DOb.-Me- 
Hanik. 
Wichmann, I., Kin. 
8 Dear S., Ob. cr 
Hippe, W., SOSE 
Holler, A., "Ob. Majchiniit 2 
öfter, A, Db.Mafehinift, Mt. 7 
Nau, G., Ob.Signalmt. 
Riet8, D., Ob.Mt. 1 
10 Buttmi,R., Ob. Mechanik, Mt. 
Fiicdher, F., Ob.Funimt. 1 
Scheurer, W., Ob.Bootsm.- 
Mt. 
Schmidt, L., Ob.Bootsm. Mt” 
Seyler, H., Ob. Majchintit, Mt. 
Bühl,G.,Majchinift. Mt. Erdg. 
12 Bauftelle 
<- Blücherftr. Ze 
14 E. Minetti, A, Eigen- 
tümerin (Berlin) 
V. Minetti,H., Stadtbaumftr. 
(Moltkeftr. SO) 
ande, S., 
Gehe Ka Cefobienw 
Leiter T. 
 
Obhl, X., Stadtaffift. NR. 3 
Wenk, M., Angeftellte 1 
Baubiger, K., en URN 
Biehr, Ch., W 
16 E. Wegener, "& Siene 
Infekt. (Zirpikfte. 165) 
Biederftädt, CE., Mar.Leutn. 
a. D. Erdg. 
Franken, B., Berf.Agent 2 
Hornung, H., techn. Reichs: 
Ob. Injpekt. iR. Erdg. 
Ihnen, R., Berw. Infp. 3 
Ram, H., Angeitellt. 2 
Schröder, W. SC Leutn. N 
Seiwvard, I, Ww. 
Verdied, D., So. 3 
Wandichneider, M., Ww. 3 
18 E. Neufert,F.,Elektrit. Krdg, 
Armbruft, I, Yuft.Infpelkt. 
Dohndeke, N., Ob.Leutn.(X.) 2 
Seffen, O., Iuft Angeft. 3 
BE ., Leutn. 2 
kenn „Yuit.Ynfjpekt. 1 
Schümann, F., Schloffer: 
mtr. T. H. Erdg. 
Schüffel, E., Kfm. T. 1 
Stender, E., Reijender 2 
20 E. Gerbrandt,G., Cigentüm. 
(Esmarchitr. 57) 
Brügmann, W., Zimmerm, 3 
enger, A., Wi. E 
Kortum, H., Mar. Untertunit: 
amts-Direlt. t N. 1 
a Kr Torp. Matte 
infp 7 
übers, NReichsbt. Spel 
Maad, O., Atome N Erde 
Mag, A, Wiv. 
Schmidt, Ch., Gaubertulpett. 
Bl D., Tantitell. Pit 
22 Er "xenjen, N „Beiganf 
„Frauenlob“ T. Erdg. 
EC %., Qandesob. sn 
a D., Boftinjpekt. ; 
George, R. Angen. 2 
Klima, B., Mar. Saft. Anjbelt 
Ludwig, A, Ww. 
Sechling, M., Ww. 5 
24 E. Göbel, 8. Eigentümerin 
(Berlin) 
V. Iver8, Sen y SEHE 
(Harmö8ftr. 6! 
Wltefrüger,D., ee Kommiff. 
Fedderjen, H., Reg. Infpekt. 
Foerfter, R., Ob.Leutn, 3. S. 
Goepel, M., Ww. 1 
Hanjen, Dr Seetapit. 
"Hargen, X., Stadtinfpeft. 1 
Oh Far Kan. 2 
Rothe, R., Motor. Schloff. 4 
Tremp, M., Kim. 2 
26 E. eisen, I. Kim. (Ring: 
ftraße 7 
E. N KEG Kymn. (Ring- 
itraße 71) 
V. Boll, %., Lagermitr. 1. NR. 
Bode, W., Technik. Erde. 
Herrmann, ;A., AWw. 
Körfe, NR. Pol.Hauptm. a.D. 1 
Kraufe, X. den Infpett.2 
May, E., Ob. Wafienwart 1 
Müller, K., OT 
Schneider, A, Bootsmt, 4 
Voigt, A., Ob. Telcar. AInfp. 3 
<- Holtenauer Str. 
Gärten 
<- Garniioniriedhof 
Klinfe 
Benannt nach einem früheren 
Schlagbaum „De holten Klint” 
bei der Schevenbrüce 
<- Holftenfir. D 
Linfe Seite 
1 SEIEN 
V. Nacobjen,Zwangsveriw alt. 
 
Günther, M., Monteur Erdg. 
(SS 
 
(Adolf-Hitler-Plag 1) 
or 
- 
11 E. Rähler, H 
 
IN. zeit Kleine Ziegelftrafe — 124 — Klinke 
8 Rilia, en 17 Hefie, © Handelsm. Erdg, 37—41 E. Gemeinnügige®Gejell= | 14 Hanjen, F., Rentner 2 | 1 Alt, O., Fahrräd. T. 
Hinz, N., Heizer 1 Kraufe, H., Frau ihaft m.b.D. zur Schaffung Hah, E., Rentnerin 1 Anderfen, F., Automobile T. 
Qäger, H , Büroangeft. 1 Mathiejen, X Ww. 2 vd. Wohngelegh. (Berlin) Kadmann, G., Goldjhmicd 2 Flüggen 5. D. & Co., Farben: 
Wulf, W., Rieter 2 TED D., Berw. Infpekt. V. Rarfties, Mar.Leutn. a.D. Klauß, A., Ww. 8 fbr£. 
Bielastowsäly, E., el N. 2 (Holtenauer Str. 210) Leijching,E., Handel&vertr. T. Cena u. Cie, 6. m. 
b.9., Verficherungen T 
SYacob, © Ob.Bootsmt. 
Mann, E., Kim. 
Willrodt, I., Wim. KH: 
E. Wegner, H., Eigentümer 
(Wanfendorf i. Holft.) 
E. Wegner, £., Frl. (Tirpik- 
ftraße 88) 
E. Wegner, S., Ww.(Tirpiß- 
{traße 838) 
„Cobona“, Kaffee = Großröft. 
DE SC. Ch 
E: Eau bi0e Eryben 
V. Schmidt, H., Ingen. 
(Heitendf.) 
Anderfen,F- ArOHOOTNGET 
Dringenberg,W., Buchhdlg. T. 
Neffeler, RX. F. CE. NRordijcher 
YWerbebienft T 2 
Schuftereit, A., Kraftwführ. 1 
Wehrend, K., Radio T. 3 
9 E. Preuß. "Beamtenverein 
LebenSverfich. Verein 
(Hannover) 
YWachener u. re 
Verfich.® 
von nr % Kim. T. 4 
Reimer8, K., Ww. T. 2 
— Schreibmajch. und Näh- 
majdh.-Bertrieb T. 
Soeth, Helene, Boftajfiit. 4 
Vollbehr, X., Dr.med.dent., 
Bahnarzt T, 
a 1 
Dommijdh, RB. 5. Sei 
Gefr. - 
‚Herrmann, YA., Uormach. 7 
Kähler, A., Telegr. Betr. 
Ayiitin. 
Ploth, B., Art. Arb. 
Ufer, S., Wo 
N 
13 E. Dombdey, GE. „Baugefch. T. 
E. Domdey, T., Frau 
Heide, H., Wirt T. 
Spiefermann, X., Arbtrin. 
Steffens, $., Lebensmittel T. 
15 E. Rarbit, E., Anl T. 
Frank, S., Dipl. Ang. T. 
Rautenberg, E., Rechtsanw. 
u. Notar T. 
17 E. Krämer, A., Kim, 
(Schillerfir. 94) 
V. Moijcdhner. G., Schweißer 
Buchmeier, A., Runftmal. 
Draht, I., RMechtsaniwv. u. 
Notar T. 1 
Krämer, A, Gummiwr. T. 
Banzig, R., Angeftellt. 
19 E. Greuer, Q., Drogift 
(Bejelerallee 59a) 
V. ED UE RR, Rentner 
Ar, Be „ rau 
GSehl, N., Buchdruc. 4 
Gejch, W., Werkitattjchveib- 
Yöns, Frieda, Gajtw. T. Erdg- 
Kniel, 8 Kim. 
Kortum, K., Boftinijpekt. 
LQüttgens, S Antiquität. T. 
Schäfer Stamer, Heilprakt. 
Stamer, H., Heilprattif, 
Voß, H. G., Bantbevoll- 
möächtigt. 4 
<- Fabrifftr. D 
21 E. Darmit.= ® Nat. Banf 
Kom.Gej. a 
Allgem. Gletir Sei TI 
Bruhn, D.B., SG. m. b. D- 
Getreide T. 
Deutiche Reichs=Poftreflame, 
Snı.b.9., Gejchäftsit.Riel T- ; 
Germanijcher Lloyd, Schiffs“ | 
Majcdh.Infpektionen. T. N 
SGrunow, N., Kim. T. 
Kos, Gebr., Mübenfbrt. I. 
Se ie Kraftwerk Rigeberd 
b.©. T. ; 
ie & Kürs, Techn. Groß“ 
hdig. Tı 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.