;c


Kanalitraße
Kanalitraße
(Stadtteil Holtenau)
Nach dem Nord-OftjeezKanal
benannt
<- Hochbrüde DZ
Villa Hohened
E U M., Frau (See=
blid
V. Frand, W., Gaftwirt T.
<- Prinz-Heinrich:Brüde
<- Weg nach Knoop
<- Gravenfteiner Str. DZ
1—4 eriftiert nicht
5 E. Banjen, W., Fuhruntern,
6 E. Deutiches Reich
V.. Fiegerhorft Kommandant.
Holtenau
Alte, G., Reg. Oberinjpett.
Roob, X., Meg. Inijpekt. 1
Koog, R., Reg. Infpett. 2
7 E. Wibken, G., Kanaliteurer
GSraulich, R., Naut. Injp. 3
Bauftelle
9 E. Schröder, E.,
Fijcher, I, Omen,
Reich, O., CN tje
10 E. Sucht‘ihe Erben T.
V. Sucht, H., Kolonialw. T.
Doeds, W., Lotfe
Lucht, I, Klempnerei T.
— 8., Ww. 1
Mangeljen, B., Technik.
Reecje, E., Steuerm.
MVöltert, G., Schiffskapit. a.D.
NE Ruh Xh., Rentier
Begin, K., Kanalfteuerer T. 1
Ehlers, Ss Kim. g.
Kollmes, O., EEE 2
YNaeve, F., Schmied
Reis, W., Schleujenverw.
Schulg, I, Ad
Sörenjen, M., Ww. f
12 E. Heyden, O., Rentner 2
Re R. Hm. Angettellt
Voigt, X , Qotie T.
Benter, &, Lotfe
12a E. Sönnichjen, R., Tief:
bauunternehm.
_ Rrahn, $., Lotfe
vo. Rroge, Lotje
13 E. Grammerftorf, R., Needer
(Bismardallee 24) Tı
Sen %., Bahnhofsvorfteh.
D.
FE Dachdedmftr. Erdg:
@Grostlo8, Schneidermiftr.
Henningjen, H., San. Rat T.
Krafit, A., Bez. Schornitein:
fegermftt. DD. 2
14 E, Wendenburg, E., Bürger:
meifter a. D. T.
15 E. Röpte, F., endet
Halt, F., Bautechnik.
Koch, F., Krim. it. n
Kraushaat, D., Dentijft T.
Neven, W., faufın. Angeft. 4
6 CE, Mat. Prüfer
E. Sonaffon, ®., SO
Beder, G., Telefonift
VBielenberg, D., Schloffer
Bitellis, 0 Arbeit.
Georgi, W., Schifib. Ing.
Golleste, CE, Arbeit. 2
17 E, Rehwald, A, Ww.
Deutjche Arbeitsfront, Ort5=
en Holtenau
N. SD. U. WR. Ortsgr.
"Holtenau T
Rehwald R., EEE
— Bankbeamt. Krdg.
Thomfen, E., NMentner 1
18 E. Quds, 6., Sehter Erde
Braad, X, Kapitän a. D.
auftelle
<- Yaegerallee Z
Bauftelle
21 E. 3ytjema, E., Ww.
Gerligti, Ss Angeftellt.
Nommenjen, B., Lotie
htiema, R., fin. AM
22 (Serdes, I, „Kanalfteurer T,
Böttcher, B., Ingen,
Zimmermann, E., Wr.

23. E. Nofe, F, Wi.
Wöbahr, W., Schiffämakl. x
Krumbholz, a8. Erdg.
Reijch, K., Angeftellt. 2
24 E. Bünting, I., Lotje a.D.
Möller, B., Schiffsmatl. T.
25 E. Göttich u. Untiedt, Bau-
gef.
Boftamt T.
Sreng, R., Schagmiixz. 1
Siepmann, ©., Gartbaubetr.
25a, b,c E. Stadt Kiel
V. Stiba, B., Kranführ. 2
25a Köhler, W., Buchhalter
Röfter, A., Hın. Angeftellt.
Lütt, H., Kim. 1
Reinhardt, M., Ob.Feuerw.
25b Lehrmann, M., Kim.
Raabe, I., Reichsangeftellt.
Winkler, H., Verw. Angeft.
Bilian, A., Kim T. Erde.
25c Ludwig, B., Schiffsing.
Müller, H., Dr.. Meteorolog.
Siebert, RP., Mar. Ajfiit.
Weije, L., Dr. med., Stadt-
arzt T.
<- Apenrader Str. DZ
<- Marrite, DZ
26 E. Köhn, M., Ww.
Bahr, F., Ob. Boftichafn.
Blatt, A., Schneidermitrin.
Siewsfi, A., Mittagstijch
27 E. Werk, W., Stadtrat
Meterfen, HD., Kim T.
Thiede, E., Blumen
28 E. Manthey, A, Penfionär
Voß, A, Verwalt. Infpekt,
29 E. Namm, S., SGaftw. T.
GEijentraut, E., Reichsangeft.
Fahrentroog, W., Tijchler
Kamm, Y., Schnellaftvert. T.
30 E. Schmidt, H., Schlachter:
mtr,
Bauer, D., Kim. 1
Chriftenjen, Alwine, Konfit.
— C@o., Heizer
Lorenzen, E., techn. Angeft.
Reterjen, DOD., Kfm.
Staniewsty, H., Zimmerer
31 E. Bunks, H., Kim.
Bunks, L., Kim. T. 8
Gier, ©. Bäcker
Höfer, K., Bol. Mitr. a. ®
— 9, Malermfir.
Meyer, H., Ob. Boftichafn. 1
Mikfeldt, F., Ww.
Matbhje, B., Heizer
Teglof, N., Schifsing.
32 E. Zucht, O., Tifchlermitr. T.
Böge, M., Kanaliteuerer 2
Blohm, R., Kanaliteuerer T.
Snmook,W., Ob. Dedoffiz.a.D.
Stender, $., Tijhler
33 E. Behrens, ., Saft.
A 24)
Herb, W., Saft. T.
34 geb. 3. Wendenburgftz. 1
<- Wendenburgftr. DZ
835 E. Mogenjen, W., Schlach-
termitr, T.
- Beder, A., Arbeit.
Fritidhe, B., Frijeur
Lohje H., Kanaliteuerer 2
Lund, I, Se Heiz. Seit.
Mogenjen, D., Ww
— 3... u. Söhne, Splad):
teret 7.
Reters, E.; Kapitän 5
Wollejen, W., Kanaljteuerer2
36 E. BPeter8, A., Kim. T.
Srunmze, £., WW: 1
Sn ©., Ranallotje a. D. g
— 9, WW.
Möller, W., "Kanalfteuerer 3
Peters, W., Kaufhaus T.
Mitich, A., Ob. Funimt,
Trauljen, A., Drogerie T.
Wied, W., Sebensmittel T.
87.E. Kieler Spar: und Leih-
fafje(Lorengendanum28-30)
V. OD u., Sparlafl.
MVorit.
Der Oberbürgermeifter, Ber:
waltung Miele Holtenau T.

A
“| 37 Stäbt.Lungenfürforgeftelle T.
Standesamt Kiel-Holtenau
Drehler, E., Dipl. Ing T. 3
ee ®., Ob. Lotje
DT. 2
Aieler Spar: und Leihlaffe
Nebenftelle VI T.
Klumpp, E., Apothete.T. 2
Nühs, I, Lotje x
v.Roden, A., Dr., Zahnarzt T.1
Bauich, D., Studienrat iR.
38 E. Stender, C., Ww.
Coch, E., Lehrerin 4
Dufjdhinsti, S., Kapitän 8
Günther, W., Gaftw. T.
Neumann, A., Bez.Vertret. T.
39 E. Romeite, H., Zigarren:
Imp. T.
Dill, H., Pol. Od. Selr. iR.
Keyer, F., Behörd.Angelt. 2
Knothe, N., RMegiftrat. &
Bauftian, W., Land. Setr,
Rajft, G., Angeft.
Vespermann, X. Kanalfteur.
Wiebers8, E., Krim. Affijt.
40 E. Raphael, M., Frau
(Amerita)
V. Hausverwertung
SS. Howe u.Söhne, Holjten-
itraBe 108 I
: Bröjel, K., Funker
Dielmann, I-, Rentner Erdg,
Sohannjen, I, Tijchler Erdg.
Meinert, B., Yrbeit.
Nathje, E., Maurerpol. 2
Schellin, H., Maichinijft 3
Schulz, X., Arbeit. 1
Sütel, A., Arbeit. 8
Weimann, W., Kanalfteuerer
41E Bilftermann, %., Map
A , Banfbeamt. 2
Harder, M., Ww. 3
Kunze, Friedel, Papierwr. T,
Leejemann, R., Kim. T.
Mabhlitedt, O., Kim.
Schumann, G., Lotfje
Schwabel, D., Ww.
Söht, O., Lotje
Stier, E., Schreibersmt.
Tiedemann, €., Koch
42 E. Yacob8, T., Angeftellt.
Brotfabrif Kilia
Casper, H., Kanaljteuerer 2
Göttel, A., File T.
Hegner, I., Frijeurge[h.
Kunze, R., Angen. T.
Maad, M., Filialleiterin
zur Mühlen, SG., Frau 3
Volquarts,H.,Gefhäftsführ T.
43 E. Stabt Kiel
V, Yacobi, F., Penkionär 2
Albrecht, W., Naut. Injpelkt.
VBlumjchein, Ch., Frau T.
Vogt, H., Ww.
Werner, A., ea Schaenftehe
fegermftr, T.
44 E. SPEEHiEN, ©., Schiffs:
händl.
Beth, X, meitetlt
DR NN
KRöhn, S, Schneiderei 2
Schoof, M., Lotje 1
Türen, E., Ww.
45 E. Qud8, M., Kim. (Nr. 46)
V. Marcus, E., Lagerverw.
Hanjen, W., Kanallotje
Livonius, W.W., Flugzeug:
ta
Waßle, M.
46E. Cng,R.. ‚konjul Ciendsb )
V. Qud8s, M., Kim. T.
10. Poliz. Rev.
47 E. Deutjches Reich
E. Reichstanalamt (Muhlius-
{tr. 65)
V-WafferftraßenamtHoltenau
Strauch, D., Hafenmftr.
48 E. Deutjches Reich
V. Ranalamt (Mubhliusftr. 65)
Aurich, B., Ob. March. Mt.
Dürr, L., techn. Betriebsinfp.
49 E. Deutjches Reich
V-WafjerjtrakenamtHoltenau
Neichstanalamt
Tramm, H., Naut.Injpekt. T.Kantitraße
50 E. Neichstanalamt, Kiel
V-WafferftraßenamtHoltenau
Fehler, I, Vermwalt. Infpekt. T.
51—B58 eriftiert nicht
<- Kaftanienallee >
54 E. Grimm, $., Holzhdig. T.
55 E. Grimm, ©., Kim. TI.
Schwed. Vice-Konfulat T.
56 eriitiert nicht
57 E. Anterjen, R., Schiffs:
ausrüft. T,
58 erijtiert nicht
9 E. Neichstanalamt T.
Lüders, H., Kanalmftr.
60 E. Neichskanalamt
SE D., Holzhdlg.
61— E. Breuß, Staat
Sm £ , Holzhdlg.
65 E. Yreuß. Finanzamt
Dill, K., Arbeit. Erdg.
Vollmer, E., Ww.
67 E. Grimm, WW, Bremu-
material. T.
68 eriftiert nicht
69 E. Preukijiher Staat
Behrens, G., Kapitän
LQüth, E., Gafjtw. T.
70 E. Deutiches Reich
Hayken, K., Reg. Baurat T.
71 E, Preukijcher Staat
Schulz, W., Land.
72 eriftiert nicht
73 Scheune
E. Deutiches Reich
75 eriitiert nicht
76—78 E. Deutjhes Reich
V. Warnde, G., Rejtaur.
Wartehalle T.
Kantitraße
<- Kronshagener Weg >
Qinfe Seite
1—7 eriftiert nicht
9 E. Mleinfiedlungsgenoffen:
jchaft e. G. m. b. ©. T.
V. Biemann, $., Stadtinjpekt,
11 E. Hillebrand, I, ftädt.
Kammermufif,
13 E. Keinfiedlung (Haffel-
diefsdammnıer Weg 195)
Claajen, X., Krim. Selr. T.
19, 21, 25, 33, 39 E. Rein:
EMO NENNEN €.
„m. b. 9.
15 E. Beud, I, Boftihaffn.
17 E. Zimm, H., Poftichafin.
19 Mübhrfe, A., ftädt. Kranführ.
Mübhrke, O., Buchbind.
21 Haar, N., Landesinfpekt.
23E. Gummert, H., Bez.Schorn-
fteinfegermftr. T.
25V. er 3..Chemigraph.
27E. N Yu ., tädt. Kammer:
mufiter
QE, SRH
aD.
31 E. Rnobel, F., Werfmftr.
33 Krebs, K., Fräjer
35 E. Votthaft, K., Borarb.
37 E. Zhomfjen, B., Werbz.
Yusgeb.
39 Arpe, O., Schneider
41 E. Biederich, A., Ww.
59, 63, 69, 71, 77 E. „Gagfah“,
Gemein. A. 6. f. Angeft.=
Heimftätten (Berlin)
43E. Benz, R.,Autovermietg. T.1
Kiftel, F., Zijchler
Sachtler, W., Krartw. Führ.
45 E. Argens, & Schneider
47E. Müller, A., Buchhalt.
49 E. Schultes, F., Kalkulat,
51E.Schneider, I. „hotographT.
Schneider, G., Lageriftin
— Margarete, Pugmad.
58 E. Hanfen, H., Bucdhhalt.
55 E. Rnop, N., Schneider
57T E SP Ange Fr: Lehrer
Fürfjorgerin

a. D.
Neumann, O.,


Il. zei
59 E. Edding, W., Vertret. T,
61 E. Weng, W., Stadtjefr.
63 E. Schubert, Lehrer
Fijdher, H., Lehrer
65 E. Meiter, C., afadent.geprüft.
m
EN .
E. Bethte, G., Daltiek,
9 E Ahrens, A.,
71 E. Wieben, $. “Dirett. Stell=
vertr. i. RN.
73 E. Relm, W. Pächter
Eckhardt, M., ArchHiteft
75 E. Rongfted, M., Lehrer
TE EDS AERO
a. D.
79 E. Kelm, I., Kellner
Fenneberg, S., Ww.
81E.Brindmann, G.,Kontoriftin
Lütje, E., Ingen.
— M., Lehrerww.
83 E. Pfiaffe, N., ffın. Angeft.
85 V. Schulz, E€., GoldjhmiebT.
Lbhillipp, G., Boltspflegerinl
NedhHte Seite
2—8 ertitiert nicht
10—38 E. Poftbauverein
SG. m. b. ©. (Kronshagener
Weg 83)
10 Hildebrandt, X., Nentner
Ropb, F., Boftihafin.
12 V. Wrage,E., Ob. Poftichaffn.
Wrage, Marie, Poft-Betr.
Angeft.
14 V. Beiß, I., Telegr.Leitg8.=
A
uff.
16 Schmidt, A., Telegr. Sekr.
18 Qüders, H., PofjtBetr.=Arh,
Wächter, Chr., Rentner
Wadewig, H., Ob. Mair,
Geir.
20 Labewig, W., Werkit. Arb.
22 Günther, W., Werkit. Arb.
24 Xohannifon, B., Kaffiererin
Stender, D., Pofthelf.
26 dv. VBugt, A., Boftjhaffn.
28 Appuhn, M., Klav.Lehrerin
Leonhardt, A., Poftbetr.Aifift.
30 Qunau, O., Boftichafn.
32 Maringer, X., Kernmach. 1
Teige, W., Boftihafin.
Häufjer ohne E. geh. d. Bau-
genoffen{dh.Kinderfreunde‘
34 Mohr D., Pol.Hauptmwacht=
mt;
36 Chriftianjen, F., Kraftwführ,
Chriftianfen, X., Gärtner
— ß., Bucdhbinder
38 Tietgen, E., Gejchäftsführ.
40 E. Matthiejen,C., Lel.Leitg8.
Auffeb.
42 E. Nagel, A., Iuftizangeft.
44 E. Railid, O., Heizer
46 E. Bauer, A., Ww.
48 E. Laffen, K., Kellner
50 E. Build, E., Hormerin
E. Bujch, H., Büroangeft.
E. Bujch, D., Tanzlehrerin
Bujch, M., Ww.
Mannweiler, F., Frau
52 E Gerdes, H., Buchhalt.
54 E. „®agiah‘“, Gemeinn,
WM. 6. AUngelt. „Heim:
jtätten (Berlin W)
ahl, H., Stadtangelt.
Fleijhhauer, AW.,, Motor:
jcOf. Lehrl.
Martens, E,, Ww.
56 E. Nehl8, W.. Verf. Beamt.
58 E. Floor8, M., Dr., Lehrer
60E. NN ©., Ob. Verw.
Sefr
62E. Sul, [% Rev.Db. Wacht-
64 E. Nentjeh, M., Ww.
66 E. Witt, H ; Zijchlermftr.
68 een "©, Wertmit.
a. D.
70 E. Schulz, A., Ingen.
72 E. Bod, H., Poftjelr,
74, E. Schotter, Kim. T.
WE: dem, G, „, Handel8-
vertret, T.
78 E Tiebe, F., Radio T.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.