Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

 
;c 
 
 
Kanalitraße 
Kanalitraße 
(Stadtteil Holtenau) 
Nach dem Nord-OftjeezKanal 
benannt 
<- Hochbrüde DZ 
Villa Hohened 
E U M., Frau (See= 
blid 
V. Frand, W., Gaftwirt T. 
<- Prinz-Heinrich:Brüde 
<- Weg nach Knoop 
<- Gravenfteiner Str. DZ 
1—4 eriftiert nicht 
5 E. Banjen, W., Fuhruntern, 
6 E. Deutiches Reich 
V.. Fiegerhorft Kommandant. 
Holtenau 
Alte, G., Reg. Oberinjpett. 
Roob, X., Meg. Inijpekt. 1 
Koog, R., Reg. Infpett. 2 
7 E. Wibken, G., Kanaliteurer 
GSraulich, R., Naut. Injp. 3 
Bauftelle 
9 E. Schröder, E., 
Fijcher, I, Omen, 
Reich, O., CN tje 
10 E. Sucht‘ihe Erben T. 
V. Sucht, H., Kolonialw. T. 
Doeds, W., Lotfe 
Lucht, I, Klempnerei T. 
— 8., Ww. 1 
Mangeljen, B., Technik. 
Reecje, E., Steuerm. 
MVöltert, G., Schiffskapit. a.D. 
NE Ruh Xh., Rentier 
Begin, K., Kanalfteuerer T. 1 
Ehlers, Ss Kim. g. 
Kollmes, O., EEE 2 
YNaeve, F., Schmied 
Reis, W., Schleujenverw. 
Schulg, I, Ad 
Sörenjen, M., Ww. f 
12 E. Heyden, O., Rentner 2 
Re R. Hm. Angettellt 
Voigt, X , Qotie T. 
Benter, &, Lotfe 
12a E. Sönnichjen, R., Tief: 
bauunternehm. 
_ Rrahn, $., Lotfe 
vo. Rroge, Lotje 
13 E. Grammerftorf, R., Needer 
(Bismardallee 24) Tı 
Sen %., Bahnhofsvorfteh. 
D. 
FE Dachdedmftr. Erdg: 
@Grostlo8, Schneidermiftr. 
Henningjen, H., San. Rat T. 
Krafit, A., Bez. Schornitein: 
fegermftt. DD. 2 
14 E, Wendenburg, E., Bürger: 
meifter a. D. T. 
15 E. Röpte, F., endet 
Halt, F., Bautechnik. 
Koch, F., Krim. it. n 
Kraushaat, D., Dentijft T. 
Neven, W., faufın. Angeft. 4 
6 CE, Mat. Prüfer 
E. Sonaffon, ®., SO 
Beder, G., Telefonift 
VBielenberg, D., Schloffer 
Bitellis, 0 Arbeit. 
Georgi, W., Schifib. Ing. 
Golleste, CE, Arbeit. 2 
17 E, Rehwald, A, Ww. 
Deutjche Arbeitsfront, Ort5= 
en Holtenau 
N. SD. U. WR. Ortsgr. 
"Holtenau T 
Rehwald R., EEE 
— Bankbeamt. Krdg. 
Thomfen, E., NMentner 1 
18 E. Quds, 6., Sehter Erde 
Braad, X, Kapitän a. D. 
auftelle 
<- Yaegerallee Z 
Bauftelle 
21 E. 3ytjema, E., Ww. 
Gerligti, Ss Angeftellt. 
Nommenjen, B., Lotie 
htiema, R., fin. AM 
22 (Serdes, I, „Kanalfteurer T, 
Böttcher, B., Ingen, 
Zimmermann, E., Wr. 
 
23. E. Nofe, F, Wi. 
Wöbahr, W., Schiffämakl. x 
Krumbholz, a8. Erdg. 
Reijch, K., Angeftellt. 2 
24 E. Bünting, I., Lotje a.D. 
Möller, B., Schiffsmatl. T. 
25 E. Göttich u. Untiedt, Bau- 
gef. 
Boftamt T. 
Sreng, R., Schagmiixz. 1 
Siepmann, ©., Gartbaubetr. 
25a, b,c E. Stadt Kiel 
V. Stiba, B., Kranführ. 2 
25a Köhler, W., Buchhalter 
Röfter, A., Hın. Angeftellt. 
Lütt, H., Kim. 1 
Reinhardt, M., Ob.Feuerw. 
25b Lehrmann, M., Kim. 
Raabe, I., Reichsangeftellt. 
Winkler, H., Verw. Angeft. 
Bilian, A., Kim T. Erde. 
25c Ludwig, B., Schiffsing. 
Müller, H., Dr.. Meteorolog. 
Siebert, RP., Mar. Ajfiit. 
Weije, L., Dr. med., Stadt- 
arzt T. 
<- Apenrader Str. DZ 
<- Marrite, DZ 
26 E. Köhn, M., Ww. 
Bahr, F., Ob. Boftichafn. 
Blatt, A., Schneidermitrin. 
Siewsfi, A., Mittagstijch 
27 E. Werk, W., Stadtrat 
Meterfen, HD., Kim T. 
Thiede, E., Blumen 
28 E. Manthey, A, Penfionär 
Voß, A, Verwalt. Infpekt, 
29 E. Namm, S., SGaftw. T. 
GEijentraut, E., Reichsangeft. 
Fahrentroog, W., Tijchler 
Kamm, Y., Schnellaftvert. T. 
30 E. Schmidt, H., Schlachter: 
mtr, 
Bauer, D., Kim. 1 
Chriftenjen, Alwine, Konfit. 
— C@o., Heizer 
Lorenzen, E., techn. Angeft. 
Reterjen, DOD., Kfm. 
Staniewsty, H., Zimmerer 
31 E. Bunks, H., Kim. 
Bunks, L., Kim. T. 8 
Gier, ©. Bäcker 
Höfer, K., Bol. Mitr. a. ® 
— 9, Malermfir. 
Meyer, H., Ob. Boftichafn. 1 
Mikfeldt, F., Ww. 
Matbhje, B., Heizer 
Teglof, N., Schifsing. 
32 E. Zucht, O., Tifchlermitr. T. 
Böge, M., Kanaliteuerer 2 
Blohm, R., Kanaliteuerer T. 
Snmook,W., Ob. Dedoffiz.a.D. 
Stender, $., Tijhler 
33 E. Behrens, ., Saft. 
A 24) 
Herb, W., Saft. T. 
34 geb. 3. Wendenburgftz. 1 
<- Wendenburgftr. DZ 
835 E. Mogenjen, W., Schlach- 
termitr, T. 
- Beder, A., Arbeit. 
Fritidhe, B., Frijeur 
Lohje H., Kanaliteuerer 2 
Lund, I, Se Heiz. Seit. 
Mogenjen, D., Ww 
— 3... u. Söhne, Splad): 
teret 7. 
Reters, E.; Kapitän 5 
Wollejen, W., Kanaljteuerer2 
36 E. BPeter8, A., Kim. T. 
Srunmze, £., WW: 1 
Sn ©., Ranallotje a. D. g 
— 9, WW. 
Möller, W., "Kanalfteuerer 3 
Peters, W., Kaufhaus T. 
Mitich, A., Ob. Funimt, 
Trauljen, A., Drogerie T. 
Wied, W., Sebensmittel T. 
87.E. Kieler Spar: und Leih- 
fafje(Lorengendanum28-30) 
V. OD u., Sparlafl. 
MVorit. 
Der Oberbürgermeifter, Ber: 
waltung Miele Holtenau T. 
 
A 
“| 37 Stäbt.Lungenfürforgeftelle T. 
Standesamt Kiel-Holtenau 
Drehler, E., Dipl. Ing T. 3 
ee ®., Ob. Lotje 
DT. 2 
Aieler Spar: und Leihlaffe 
Nebenftelle VI T. 
Klumpp, E., Apothete.T. 2 
Nühs, I, Lotje x 
v.Roden, A., Dr., Zahnarzt T.1 
Bauich, D., Studienrat iR. 
38 E. Stender, C., Ww. 
Coch, E., Lehrerin 4 
Dufjdhinsti, S., Kapitän 8 
Günther, W., Gaftw. T. 
Neumann, A., Bez.Vertret. T. 
39 E. Romeite, H., Zigarren: 
Imp. T. 
Dill, H., Pol. Od. Selr. iR. 
Keyer, F., Behörd.Angelt. 2 
Knothe, N., RMegiftrat. & 
Bauftian, W., Land. Setr, 
Rajft, G., Angeft. 
Vespermann, X. Kanalfteur. 
Wiebers8, E., Krim. Affijt. 
40 E. Raphael, M., Frau 
(Amerita) 
V. Hausverwertung 
SS. Howe u.Söhne, Holjten- 
itraBe 108 I 
: Bröjel, K., Funker 
Dielmann, I-, Rentner Erdg, 
Sohannjen, I, Tijchler Erdg. 
Meinert, B., Yrbeit. 
Nathje, E., Maurerpol. 2 
Schellin, H., Maichinijft 3 
Schulz, X., Arbeit. 1 
Sütel, A., Arbeit. 8 
Weimann, W., Kanalfteuerer 
41E Bilftermann, %., Map 
A , Banfbeamt. 2 
Harder, M., Ww. 3 
Kunze, Friedel, Papierwr. T, 
Leejemann, R., Kim. T. 
Mabhlitedt, O., Kim. 
Schumann, G., Lotfje 
Schwabel, D., Ww. 
Söht, O., Lotje 
Stier, E., Schreibersmt. 
Tiedemann, €., Koch 
42 E. Yacob8, T., Angeftellt. 
Brotfabrif Kilia 
Casper, H., Kanaljteuerer 2 
Göttel, A., File T. 
Hegner, I., Frijeurge[h. 
Kunze, R., Angen. T. 
Maad, M., Filialleiterin 
zur Mühlen, SG., Frau 3 
Volquarts,H.,Gefhäftsführ T. 
43 E. Stabt Kiel 
V, Yacobi, F., Penkionär 2 
Albrecht, W., Naut. Injpelkt. 
VBlumjchein, Ch., Frau T. 
Vogt, H., Ww. 
Werner, A., ea Schaenftehe 
fegermftr, T. 
44 E. SPEEHiEN, ©., Schiffs: 
händl. 
Beth, X, meitetlt 
DR NN 
KRöhn, S, Schneiderei 2 
Schoof, M., Lotje 1 
Türen, E., Ww. 
45 E. Qud8, M., Kim. (Nr. 46) 
V. Marcus, E., Lagerverw. 
Hanjen, W., Kanallotje 
Livonius, W.W., Flugzeug: 
ta 
Waßle, M. 
46E. Cng,R.. ‚konjul Ciendsb ) 
V. Qud8s, M., Kim. T. 
10. Poliz. Rev. 
47 E. Deutjches Reich 
E. Reichstanalamt (Muhlius- 
{tr. 65) 
V-WafferftraßenamtHoltenau 
Strauch, D., Hafenmftr. 
48 E. Deutjches Reich 
V. Ranalamt (Mubhliusftr. 65) 
Aurich, B., Ob. March. Mt. 
Dürr, L., techn. Betriebsinfp. 
49 E. Deutjches Reich 
V-WafjerjtrakenamtHoltenau 
Neichstanalamt 
Tramm, H., Naut.Injpekt. T. 
 
 
 
Kantitraße 
50 E. Neichstanalamt, Kiel 
V-WafferftraßenamtHoltenau 
Fehler, I, Vermwalt. Infpekt. T. 
51—B58 eriftiert nicht 
<- Kaftanienallee > 
54 E. Grimm, $., Holzhdig. T. 
55 E. Grimm, ©., Kim. TI. 
Schwed. Vice-Konfulat T. 
56 eriitiert nicht 
57 E. Anterjen, R., Schiffs: 
ausrüft. T, 
58 erijtiert nicht 
9 E. Neichstanalamt T. 
Lüders, H., Kanalmftr. 
60 E. Neichskanalamt 
SE D., Holzhdlg. 
61— E. Breuß, Staat 
Sm £ , Holzhdlg. 
65 E. Yreuß. Finanzamt 
Dill, K., Arbeit. Erdg. 
Vollmer, E., Ww. 
67 E. Grimm, WW, Bremu- 
material. T. 
68 eriftiert nicht 
69 E. Preukijiher Staat 
Behrens, G., Kapitän 
LQüth, E., Gafjtw. T. 
70 E. Deutiches Reich 
Hayken, K., Reg. Baurat T. 
71 E, Preukijcher Staat 
Schulz, W., Land. 
72 eriftiert nicht 
73 Scheune 
E. Deutiches Reich 
75 eriitiert nicht 
76—78 E. Deutjhes Reich 
V. Warnde, G., Rejtaur. 
Wartehalle T. 
Kantitraße 
<- Kronshagener Weg > 
Qinfe Seite 
1—7 eriftiert nicht 
9 E. Mleinfiedlungsgenoffen: 
jchaft e. G. m. b. ©. T. 
V. Biemann, $., Stadtinjpekt, 
11 E. Hillebrand, I, ftädt. 
Kammermufif, 
13 E. Keinfiedlung (Haffel- 
diefsdammnıer Weg 195) 
Claajen, X., Krim. Selr. T. 
19, 21, 25, 33, 39 E. Rein: 
EMO NENNEN €. 
„m. b. 9. 
15 E. Beud, I, Boftihaffn. 
17 E. Zimm, H., Poftichafin. 
19 Mübhrfe, A., ftädt. Kranführ. 
Mübhrke, O., Buchbind. 
21 Haar, N., Landesinfpekt. 
23E. Gummert, H., Bez.Schorn- 
fteinfegermftr. T. 
25V. er 3..Chemigraph. 
27E. N Yu ., tädt. Kammer: 
mufiter 
QE, SRH 
aD. 
31 E. Rnobel, F., Werfmftr. 
33 Krebs, K., Fräjer 
35 E. Votthaft, K., Borarb. 
37 E. Zhomfjen, B., Werbz. 
Yusgeb. 
39 Arpe, O., Schneider 
41 E. Biederich, A., Ww. 
59, 63, 69, 71, 77 E. „Gagfah“, 
Gemein. A. 6. f. Angeft.= 
Heimftätten (Berlin) 
43E. Benz, R.,Autovermietg. T.1 
Kiftel, F., Zijchler 
Sachtler, W., Krartw. Führ. 
45 E. Argens, & Schneider 
47E. Müller, A., Buchhalt. 
49 E. Schultes, F., Kalkulat, 
51E.Schneider, I. „hotographT. 
Schneider, G., Lageriftin 
— Margarete, Pugmad. 
58 E. Hanfen, H., Bucdhhalt. 
55 E. Rnop, N., Schneider 
57T E SP Ange Fr: Lehrer 
Fürfjorgerin 
 
a. D. 
Neumann, O., 
 
 
Il. zei 
59 E. Edding, W., Vertret. T, 
61 E. Weng, W., Stadtjefr. 
63 E. Schubert, Lehrer 
Fijdher, H., Lehrer 
65 E. Meiter, C., afadent.geprüft. 
m 
EN . 
E. Bethte, G., Daltiek, 
9 E Ahrens, A., 
71 E. Wieben, $. “Dirett. Stell= 
vertr. i. RN. 
73 E. Relm, W. Pächter 
Eckhardt, M., ArchHiteft 
75 E. Rongfted, M., Lehrer 
TE EDS AERO 
a. D. 
79 E. Kelm, I., Kellner 
Fenneberg, S., Ww. 
81E.Brindmann, G.,Kontoriftin 
Lütje, E., Ingen. 
— M., Lehrerww. 
83 E. Pfiaffe, N., ffın. Angeft. 
85 V. Schulz, E€., GoldjhmiebT. 
Lbhillipp, G., Boltspflegerinl 
NedhHte Seite 
2—8 ertitiert nicht 
10—38 E. Poftbauverein 
SG. m. b. ©. (Kronshagener 
Weg 83) 
10 Hildebrandt, X., Nentner 
Ropb, F., Boftihafin. 
12 V. Wrage,E., Ob. Poftichaffn. 
Wrage, Marie, Poft-Betr. 
Angeft. 
14 V. Beiß, I., Telegr.Leitg8.= 
A 
uff. 
16 Schmidt, A., Telegr. Sekr. 
18 Qüders, H., PofjtBetr.=Arh, 
Wächter, Chr., Rentner 
Wadewig, H., Ob. Mair, 
Geir. 
20 Labewig, W., Werkit. Arb. 
22 Günther, W., Werkit. Arb. 
24 Xohannifon, B., Kaffiererin 
Stender, D., Pofthelf. 
26 dv. VBugt, A., Boftjhaffn. 
28 Appuhn, M., Klav.Lehrerin 
Leonhardt, A., Poftbetr.Aifift. 
30 Qunau, O., Boftichafn. 
32 Maringer, X., Kernmach. 1 
Teige, W., Boftihafin. 
Häufjer ohne E. geh. d. Bau- 
genoffen{dh.Kinderfreunde‘ 
34 Mohr D., Pol.Hauptmwacht= 
mt; 
36 Chriftianjen, F., Kraftwführ, 
Chriftianfen, X., Gärtner 
— ß., Bucdhbinder 
38 Tietgen, E., Gejchäftsführ. 
40 E. Matthiejen,C., Lel.Leitg8. 
Auffeb. 
42 E. Nagel, A., Iuftizangeft. 
44 E. Railid, O., Heizer 
46 E. Bauer, A., Ww. 
48 E. Laffen, K., Kellner 
50 E. Build, E., Hormerin 
E. Bujch, H., Büroangeft. 
E. Bujch, D., Tanzlehrerin 
Bujch, M., Ww. 
Mannweiler, F., Frau 
52 E Gerdes, H., Buchhalt. 
54 E. „®agiah‘“, Gemeinn, 
WM. 6. AUngelt. „Heim: 
jtätten (Berlin W) 
ahl, H., Stadtangelt. 
Fleijhhauer, AW.,, Motor: 
jcOf. Lehrl. 
Martens, E,, Ww. 
56 E. Nehl8, W.. Verf. Beamt. 
58 E. Floor8, M., Dr., Lehrer 
60E. NN ©., Ob. Verw. 
Sefr 
62E. Sul, [% Rev.Db. Wacht- 
64 E. Nentjeh, M., Ww. 
66 E. Witt, H ; Zijchlermftr. 
68 een "©, Wertmit. 
a. D. 
70 E. Schulz, A., Ingen. 
72 E. Bod, H., Poftjelr, 
74, E. Schotter, Kim. T. 
WE: dem, G, „, Handel8- 
vertret, T. 
78 E Tiebe, F., Radio T. 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.