9 E. Nehls, H., Rentner
ns (Lüdemannftr. 41)
V. Heidede, R., Majch. Erde.
Adam, M., Ww. Erdg.
ehr, M., Buchhalt. 1
Örabbert, G., Kaftwführ., 2
Horn, E., Rentner 2
Krüger, A., Telephonift
Kunze, E., Erheb.
Mohr, R., Arbeit.
9 E. Ballerftein, K., Maler-
mtr.
Baumgarten, C., Tijhl. 2
Dantlefjen, St., Schneiderm.
Hellwig, H., Mechanik. Mitr.
Lüg, W., Kranführ. 1
Peterjen, A, Rentnerin H.
NRehberg, Chr., Arbtrin. H.
Weiße, A., Arbtrin. HI;
Wriedt, H., Schneider
93 E. Schoen, W6., Tijchlermitr.
Bremer, H., Milch. Erdg.
Grage, H., Rentner 2
Sadewig, I, Telegr. Bau-
handwerk.
LPauljen, R., Rentner 2
Prehn, H,, Boftbetr.UArb.
Nöber, R., Maler
Tigri, A., Kraftwagenführ. 3
Wriedt, H., Arbeit.
NechHte Seite
2—14 ertitiert nicht
agerplaß
E. Ungenannt
Glesmann,E., Rohprodukt. T.
6 j. a. Sophienblatt 12
‚E. Preußijcher Staat
Kirchenregierung u. Landes:
1
H.
a
firdenamt d. Ev. Iuth.
LandestirhHe . Schleswig:
Hdliteins
Landesverein f. Innere Mij:
fion ti. Schlesw.=Holit. T.
18. 20 eriitiert nicht
22 ED Reichsbahn A.G.
V. Neichsb. Betriebsamt Kiel
Reichsb. Majchinenamt Kiel
Kitihun, F., Amtöob. Geh.
E. Nöper, W., Glas
(Mieltendorf)
Carfiens, A., Zitronenfabriz
fate T.
Cbgen, H., Tijchler
Frie, E., Keffeljhmted H.
Yacobjen, R., Vertret.
Ludowig, F., Wmw. KErdg,
Neumann, A. Autojatilerei T.
NRöper, W. & Söhne, Glas:
großhblg.
E. Herberge zur Heimat
-V. Trojer, H., Diakon
28 E98 ng 1 Snler
Od

V. Ratb, R., techn. Kfm.
Caffuben, K., Kolonialwr.
Höland, K., Dipl.Ing. 4
Yohannjen, W., Mechaniker:
26
‚meifter
Yöns, WW, Frijeur
Rath, W., Ww. 2
Rath & Mordhorit, Ma-
iOinenfabrit T.
a Henny, Telegr. Ser.
Schulz, F., Kfın. 8
— MM., Eleftrotehnit TH. 1
Thiele, B., Frijeur
Tieg, 6, Ubem. T. 8
Treptow, F., Telegr. Sekre:
tärin 1. RR. 4
E. Dreyer, Y, Kim. T.
Barg, M., Rentnerin Erdg.
Dreyer, I., Defen T.
Sans, W., Maler H.
Hurit, F., Buchbinderei H.
Kelm, R., Friieur 2
N.S.K.K.Motoritafel 2/M14
Rath, E., Juvalide . H. 2
Steen, M., Arbeit. H. 2
E. Sehnede, W., Kauf. T.
Carbid-Glüfing T.
Sfüfing, ©. W., Großhdl.
} für Induftriebed. T.
/ Lorenzen, A., Handelsjpezial,
82

Herzog Friedrih-Straße
34 E. Schmidt-Caritens, E., Ei:
gentümerin 2
Dobinski, R., Farben T.
Hoyer, K., Frl.
Köfter, H., Slektromont.
RKoßmüller, H., Dipl.Ing.
Schöning, W., Ww. Krdg.
36 E. inn, H., Fabrifant T.
Dohje, H., VBermieterin
1
2
Sojch, B., Frau
Radow, F., Stulpturenmwerk
Kinn, OH. X, Konfitüren-
fort. T.
38 E. Binn, H., Fabrkt. (Nr.36)
Blund, E., Ww, 2
Bölling, H., Wächter
Dohje, H., Frau
Faiftle, M., Ww. 2
Kinn, O. I., Konfitüren-
fort. I.
40 E. Timm, I, Eigentümerin
Lille & Zimm, Lacfabrit T.
Betereit, E., Kim. T.
Range, K., Kuftizrat i. N. 2
Schröder, K., Paijtor i. N.
42 E. Zimm, M., Kim.
(Mr. 40)
Levin, L., Handelsvertret.
Malich, Augufte, Benfion 1
Raabe, O., Mitteljhullehr.
iR
44 E. Maly, A., Galvanij. T.
Calljen, H., Saft. 1
Dreift, I, Ingen.
Horn, A., Stellmach.
Roßti, N., Tijhler Erdg,
Maly, A., Bernidelanitalt T.
Meyer, D., Kim.
Möller, A., Maler 2
Scholz, R., Werftarbeit. 2
VBolkmeier, W., Arbeit. H.1
46 E. Harloff, M., Eigen:
merin
Bellmann, A., ieh PL
— ©., Fijhkijten T.
Harloff, K., Kim.
48 E. Ströh, A., HandelSvertr.
E. Ströh, F., Erpedient
Henningjen, H., Vertret. T. 2
— S3., Bolitermöb.
Pfeffer, M., Weiknähihule 1
— h., Autoerjagteile T.
50 E. Möller, R., Eigentümerin
Bisitram, D., Braumftr. 1
Yuft, M., Nentnerin Krdg.
Möller, E., Drogift T. 2
NRickel8, F., Arbeit. Erdg,
52 E. Sell, £., Kfm. T.
Nicel, M., Kraftwführ.
Sell, 9., Inh. Karl Sell,
Porzellanhaus T.
<- Schülperbaum >
54 eriftiert nicht
56 E. Sellmer, B., Wertmitr.
Bracker, W., PuHmacherin 2
Bruns, H., Kapitän
Glindemann, I, Rev.Beamt.
Hauije, X, Ww. 1
Hurit, F, Bapiergejch. T.
Meyer, & D
Runge, E., 4
Tiedle, H., Schuhm.
Wente, A., Schneidermfir. 1
58 E. Schüß, R., Bolsieh,
Beamt,
Albrecht, A., Schiffbau. 2
Goerlig, H., Ingen.
Hark, W., Ob.Zollinjpekt. 1
Hogmann, E., Werkführ.
Ibens, X, Kraftw. Führ. 4
Kuhlmann, K., Makler 4
Magnuffen, H.. Bühnenmitr,
Beterjen, K., Dr., San.Rat T.
Maigrokki, D., Zollinjpekt. 3
Miekhof, A, Frau
Steeger, E., Eleftrif,
60 geh. 3. Weberftr. 7
<- Weberfir. DZ
62 geb. 3. Weberftr. 6
64 E. Bath, I. E. W., Land.
Ob. Sefr. (Goetheftr. 16)
V. Adermann, A., Privat,
VBedmann, O., Frifeur

NT
64 Buck, H., Kim.
— 9. Boftinjpekt. a. D.
Kühler, G., Schiffb.
Ulbricht, M., Ww.
66 E. Schürbel‘jhe Erben
Beufter, M., Bürobedarf T.
Boe, G., Saft.
Häbig, M., Aw. 3
Mengel, A., Boft- Kraftw.
Führ. .
Schlüter, A., Majchinenb.
Schürbel,M., techn. Angeftellt.
4
3
Sprenger, £., Schloffer 2
Stoltenberg, M., Frau 3
Suhr, W., Kajfierer A
Weffeling, W., Pol. Ob.
Wachtmftr. Erdg.
68 E. Pries, W., Gaftw.
(Eichhof)'
V. Müller, A., Rentner
Badura, E.,. Kellner
Einfeldt, W., Ww. 3
Hagge, H., Helfer 4
Hanjen, E., Kranfenpfleg. 3
Klein, R., Reichsb. Setr. 2
Lanamaad, ., Ww. Krdg,
Moll, G., Frau
Stejfen, F., Wm. 1
70 E. Mews, I., Rentner
Bujchle, E., Kolontaltwr.
Chriftenjen, M., Kim.
Hacder, A., AWw.
Mederow, H., Rentner
Neubauer, W., Koch
range, &., Schmied
Schemborsti, W., Wiv.
72 E. Fijdher, E., Neifend. 2
Bartelt,D., Ro hu. Benfionär 3
Friedrichfen, E., Rentner 3
Krabbenhöft, K., Schneider 2
Pbhilippczyk, B., Stehen,
Führ.
Roddiek, E., Rentner 1
Schmiederhamp, H., Arbeit.
Stoß, D., Reijender 1
Winzelberg, H., Handelsm.
74—84 Brauerei Eiche geh. 3.
rüne 17. 19
<- Schahftr.- >
86 j. a. Schaßftr. 138
E. Seemann, S., Eigen:
tümerin (EMerbef)
V. Heimel, B., Schloffer
Bornemann, A., Rentner 1
Hodorff, A, Schneiderin 2
— W., Zijhlermftr. 2
Kante, I., Arbeit. .
Rock, R., Lebensmittel Erdg.
Martini, M., Ww.
= © N
Sacht, A., Schlachter 2
Schröder, F., Zigarren
Witt, A., Handelsm. 3
88 E. Seemann, X., Eigen:
tümerin (EMerbet)
V. Heimel, R., Schloffer 3
(Schaßfitr. 13)
Bunte, P., Polier 8
Engelmann, F., Wächter 2
Kramer, W., Bader 4
Rohde, K., Lofomot.Heizer
Schröder, M., Ob. Poftaf-
fijt. WW. Erdg.
90 E. Bockhorn, H.,Brennftoffe T.
Asmuffen, W., Inval. 2
eben jun., $., Ingen.
roßhenning, £., Zimmerm.
Kahnke, W., Mentnerin Erdg,
Kunze, A., Nentner 8
Löffler, I., Rentner
Maß, K., Milch.
Meier, A., Rentnerin
Oltersdorf, D., Schloff.
Svenfjon, I., Rentner
Wriedt, L., Rentner
92 E. Brods, F., Kohlen T.
Albrecht, R., Schubhm.
Di Q., Stadtangeftellt. 2
ebauer, M., Arbeit.
Halley, W., Schloffer
Krauhje, A., Frau Erdg.
Kıufe, H., Schmied X
94 E. Krämer, M., Frau
(Kirchhofsallee 29)
V. Allers, H., Nentner-Erdg;
Allers, H., Arbeit, 2
1
X
@
H.

‘ Hinterfronsberg
94 Baajch, M., Arbeit. Erdg.
Hamer, E., Arbeit. Untg.
Havemeifter, W., AWmw. Krdg.
Kinda, S., Rentner Untg.
Schwee, B., Bofthelfer
Stelzig, A., Elektrik,
Trautmann, H., Matrofe 1
<- Mingftr. >
Hildebrandftraße
(Stabditeil Wit)
«<- Adalbertftr. Z
Eingang zur Marinekafjerne
5 E Wehrm. Mar. Fisius
V. Zange, D., Mar.VBerwal:
tgs.Amtm.
Betruskirche


Hindenburgufer
<- Zum Hindenburgufer DZ
Signalftation
E. Deutjches Reich
60—64 geb. 3. Düfternbrooker
Weg 110—118
65. 66 geb. 3. Düfternbroofer
Weg 120—122
67 geh. 3. Düfternbrooter Weg
er. 124
68—70 geh. 3. Düfternbroofer
eg 126
71 oh 3. Düfternbroofer Weg
Tr.
‚132
72 geh. 3. Düfjternbroofer Weg
Nr. 134
<- Carl Lvewe-Weg >
73 E. Bartling, D., Frau T.
74 E. Heinicke, W., Kim. T.
Heinide, 3., Kim.
Lindemann, N., Kapit.Leutn.
Rahl, H., Kapit.Leuln.
75 E. Sandamannfchaft Che
ru8cia T.
V. Zubl, N, Apothef,
(Holtenauer Sir. 156) T.
Schmidt, E., Mechanik.
76 77 E. Stadtvermwaltg. KielT.
Edermann, B., Hausmftr.
Segelausfjch. d. Org.Komit. f.
5. XI. Olympiade T,
78. 79 E. Kieler Kontorhaus
SG. m. b. 5. (Wall 1)
V. Hausverwertung
I. Howe u. Söhne, Hol-
itenftr. 1038 I
Hinz, W., Ingen. Erdg.
Horn, H., Direlt. T, 1
Niemeyer, N., Bankdirelt.
0 Dal Erdg.
Rehder, A., Lagerijt Erdg,
Wever, B., Freg. Kapit.
Wolf, L., Univ. Prof. T.
80. 81 E. Braajh, I, offene
Handelsgefelljhaft. (Neu=
münfter)
v. Andreatta, B., Dr. Ing. T.
Hole, A., Kapit. Leutn. (I
-Sellmer, E., Schneiderin T.
Türke, W., Dipl.Ing.
Kapit. Leutn.
Wallberg, Th., ZBollamtm. T. 1
82 E. Waßner, E., Kapitän
3. S. (London)
V. Flidenjhild, I, Bank
direkt. (Düppeljtr. 65)
Richter, A., Dr. jur., Recht5=
anm. u. Notar T.
83 E. Henningfen, ©. Landw. T.
84 E. Neichsluftfahriminift.
Dibbert, E., Ww.
Bander, K., Generalleutn. T.
85. 86 geb. 3. Düfternbrooker
Weg 160. 162
87 geh. 3. Düfternbroofer Weg
Nr. 164
88 E. Ungenannt
Bergmann, H., Amtsger, Rat 2
Hobedt, W., Stadtrat 1
Mumm, R., Gärtner
+ Zhomjen, B., Architett 2
Witte, E., Bezirfsdivett, Krdg.


IT. zeit
89 E. Böttcher, A., Geihäfts
führ.
90.91 E. Emde,M., Dr., Recht5-
an.
92 geh. 3. Düfternbroofer Weg
Nr. 174
93 E. Danieljen, W., Kim. T.
100 E. Stadt Kiel
V. SGenz, ©., Bademftr. T.
<- Barkitr.. DZ
Bauftellen
<- Roejterallee Z
215 E. Stadt Kiel
V. Reinde, A., Invalide
Hitler-Jugend Bann 184 T.
Kieler Wafjerjport-Bereinig.
Gärten
217 E. Stadt Kiel
Haefte, M., Elektromont.
Gärten
251 E. Wulf G., Kätner Erdg.
255 E. Wulf, G., Kätner
Wulf, F., Rentner
257 E. Dibbern, H., Landıw.
AUrlt, Arbeit.
Ringert, D., Straßenb.:
Angeft. 1
259-—269 Bauftellen
271 E. Chm8’jche u. LauerS‘ {che
Erben
V. Mathje, E., Landm. T.
Dooje, W., Kraftwagenführ.
273 Bauftelle
275 E. Hanjen, M., Eigen-
tümerin
Ben, I., Boftihafin. a. D.
Hanjen, .L., & E., Fijhkfom-
miffion T.
Röhling, Ch., Gärtnereibef.
Rechte Seite
Kaifjerlidher Yachtflubhafen
OQlympiahafen
Badeanftalt
Flandernplag
«<- Witev Str. DZ
Bauftellen :
<- Admiral-Scheer=Sir. DZ
Hinter der Mauer
Früher Blang de Muren
(niederd.) = neben der Mauer,
Straße innen neben‘ der
Stadtmauer
<- Hlämijche Sir. Z
Linke Seite
37 E. Stadt Kiel
V. Emming, £., Invakide
(Fährfir. 6)
Blädel, F., Schloffer 8
(Ellrott, E., Lokomot.Heizer 2
Kramer, M., Frifeur 1
39 E. Stadt Kiel
V. Emming, 8., Invalide
(Fährftr. 6)
Sied, F., Invalide 1
Springer, W., Rentner 2
41 E. Andrigki, A., Frau
43 E. Stadt Kiel

V. Emming, R., Invalide
Fährit. 6
Schulz, H., Seemann
Spedin, E., Arbeit. A
45 Bauftelle }
47. 47a geb. zu Fijcherfir. 24
Rechte Seite
Grundstücke geh. 3. Wall 58—72
«<- Fijcdherfir. DZ

Hinterfronsberg
(Stadtteil Hammer)
<- Wiegenkrog DZ
Mufjterhaus
E, Stadt Kiel
Schmadtte, O., Arbeit,

Neubauten

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.