Full text: (1936/37)

 
 
Sr 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
Sinfe Seite 
2, 4 Bauftellen 
6 E. Heitmann, D., Wo. 
Heitmann, O., Werimnftr. 
Veterjen, A., Invalide 1 
8 E. Breittopf, D., Tifchl. 
Sange, H., Werftbhuchhalt. 
Prüß, W., Arbeit. 
10 E. Baulede, K., Maichinift 
12E. Stefanowsti, M., Melter 
(Eutin) 
Stefanowsti, N., Steinmeb 
14 E. Lreitkat, St., Invalide 
E. Qythje, O., Elektrit. 
18 E. Raichel,A., Maich.Schloff. 
E. Cbert, M., Wi. 
Eichendorff, E., Eleftromont. 
2 E. Hüttmann, G., Rentner 
E, Leichjenring, N., Schloff. 
26 E. Biche, A, Wow. 
28 E. Biepgras, R., Ynvalide 
30 E. Meß, O., Arbeit. Erde. 
Meß, K., Steinjeb. 1 
32 E, irthe, O., Maler 
(Schönfirchener Sir. 4) 
Claufjen, I., Heizer 
Hirte jun., O., Kraftwführ. 
34 E. Qualo, M., Rol.Haupt- 
wachtmftr. 
36 E. Stahmer, H., Rentner 
E: Hafemann, A., Arbeit. 
40 E. Goering, G., Arbeit. 
NRikman, D., Schlofl. 
E, Argens, CE. Werimftr. LNR. 
Arbeiter-Bauverein für 
Dietrichsdorf u. Umg. 
e.6.m.b.9. 
Schreiber, W., Schiffsführ. 
E. Hanjen, O., Stanz. 
E. Hanjen, A., Pflegerin 
48 E. Hundertmark,H., Schmied 
B Maler, K., Frau 
2 E Steffen, F., Schlachter 
E. Nücert, A. Frifeurmite. 
E Froeje, F., Seemann 
5 täger, W., Former 
8—68 E, Stadt Kiel 
Müller, AU., Ww. 
© Hahn, H., Arbeit. 
Kummer, B.,Majcdh.Schloff. 
64 lUrgens, N., Arbeit. 
66 Lehmann, R., Schiffbauer 
Hoeit, E., Wertit. Schreib. 
6 Sen y 
ulz, F., Bohrer 
72 E. Stadt Kiel ) 
V. Steffen, I, Schulhausmitr. 
Stühmer, A., Fl. 
Bauftellen ® 
<- Heitendorfer Weg DZ 
Helgolandsstraße 
(Stadtteil Haffee) 
Benannt nach der 
Helgoland 
<- Hamburger Chauffee Z 
Sinkfe Seite 
1 E. Selmer,E., Stellmmite. T. 
Sale €. €., Bolftermö- 
 
Bauftellen 
<- Schleswiger Str. DZ 
Bauftellen 
7 E. Möller, F., Eigentüm. 
Crich, E., Wi. 
en FF, Schiffszimmerm. 2 
eM Ch., Milchverteil. T. 
Öger, R., Reichsb. Betr. 
Ai. 
Zn A Wi. 2 
vodt, H., Stemmer 1 
19 E. Stadt Kiel 
Be nmer, Rev, Wachtmftr, 
quentom, 5, Schuhmmitr. 2 
Bühler, M., Erheb. Erdg. 
Son D., Bötthermitr. 
Oneege, A., Mar. Angeh. 
Stölting, ©. Kim. 2 
9 << Karpfenteih Ze 
1—28 erijtieren night 
Injel, 
 
 
Helenenftraße 
25 E, Kühl, C., Kfm. 
Kannenberg, V., WW. 2 
Sangbehn, S., Ref. Lokfomot, 
übhr. 
Lindemann, W., Neijend. 2 
RNahr, E., BVertret, * 
— Gertrud, Kolonialwr. 
Sievers, Hochbautechnik. 
Stahmer, E.,. Ww. 
27 E. Dahntke, W., Schloff. 
Bauer, G., Rentner 
Damm, H., Arbeit. 
Harder, A., Boftichaffn. 
Reuftadt, I, Rentner 
Reter8, W., Sefr. 
Wilhelm, E., Lofomot. Führ. 
Bühlte, H., Rentner Erde. 
29 E. Nathje, Ch., Bierfahr. 
Kordt, W., Schmied 
Kuchel, G., Tijchler 8 
Reter8, F., Re). Lofomotivf, 
Propft, A., Arbeit. 
Schleweit, E., Kraftwführ. 
Schneidereit,: F., Schloff. 
31 E. Karffie8,6., Kim. T. 
Chriftianjen, N., Straßent.- 
Angeft. 
Xb8S, H., Arbeit. 
Kühler, F., Arbeit. 
Krügfeld, M., Wi. 
Lorenzen, D., Wi. 1 
Sell, E., Schloffer 8 
33 E, CiHmann, W.,Baugefch. T. 
Urndt, D., Bäder V 
Burmeilter, S., Ww.. 3 
2 
3 
2 
DE He 
Diener, E., Kim. 
Garleff, W., Wi. 
Gödede, I., Arbeit. 
Lehmann, K., Arbeit. 
Rechte Seite 
<- Shlezswiger Str. DZ 
2—16 Bauftellen 
18 E. Möller, H., Bautechnik. 
V. Möller, EC. Tijchler (Nr.20) 
Carftens,.,Eijenb.Betr.Arb. 
Käwel, W., Eijenb.Betr.Arb. 
Rübne, O., WW. 
Qanbhoff, N. Klempner T 
en, '8., e 
a Oebete, x, Rentner Erdg, 
Theuerkauf, B., he Erdg: 
MWamier, O., Audalide 3 
20 E. Möller, E., edler 
Bauer, M., Maichinift Erde, 
Hamm, I., Ref. Lokomotivf. 2 
Mangelfen, B., Straßenb. 
Raay, H., Maler Erdg, 
Seidel, E., Bol.Aifift. a.D. 2 
Stölting, G., Stofausgeb. 3 
22, 24 Bauftellen Ü 
<- Rarpfenteich D 
26 E. Collrepp, R., Monteur 
(Arnis) 
Borwig M., Wiwwv., Erdg, 
Bujdh, Ch., Angeitellt. 4 
Groth, €, Ww. 8 
Hein, X., Wi. 
Huep, B., Büroangeft. 
Kurgeleit, F., Rentner 
Meier, F., Kranführ. 2 
Nilfon, G., Rentner 1 
Schröder, E., Kutiher 1 
28 E. Qüthde, E., Töpfermfir. 
(Mubhliusftr. 77 a) 
V. Hausverwertung 
X. Howe u.Söhne, Holften: 
{traße 1031. 
Bujack, H., Mufik. Erdg. 
Fibe, N., Angeftellt. 
Harder, F., Poitillion 
Haushahn, X., Ww. 
Aniel, F., Maijchinenfhl. 
Nyrell, G., Anterwickl. 
Rogagenfac, E., Ww., 
Rofe, E., Werkitattichreib. I 
30 E. Diekelmann,£., Bauuuters 
nehm. T, 1 
Hecht, N., Arbeit. 3 
Köhrjen, D., Invalide 2 
— M., Arbeit. 2 
Manifowsti, I, Ri 
. wachtmftr. 
rk, D., Gärtner Erdg. 
NN DO 
 
N A 
30 Schreiner, R., Maurer 
Stahl, $., Aufieh. iR. Erdg. 
<- Rendsbhurger Landfir. Z 
HelmholGitraße 
(Stadtteil Gaarden=Oft) 
Herm. Ludw. Ferd. Helmholg, 
Royfiker und Naturforjcher, 
geb. 31. 8. 1821, geft. 8. 9. 1894 
<- Kaijerfir. ZD 
Linke Seite 
1—3 ertitiert nicht 
5 E. Beyer, H., Kohlen 
Behring, H., Ingen. 3 
Bimberg, A., tehn.Rbhn.Ob. 
Ynfpekt. iR. 4 
Blebe, R., Kim., 2 
Bode, H., Krim.Beamt. 1 
Delikjcher, W., Ob.Mafjch. 
Maat Erdg. 
Gnicchwig, A., Ob. Majchinift 
Holit, D., Mufik: 8 
HYahnke, W., Kim. 2 
Kürgens, D., Ingen. 8 
Köhnte, E., Kim. L 
MNöhrkaften, A., Abtlgs.Leit. 
Nöjhmann, W.,, Stadtfekr. 
Schenblein, R., Ingen. 4 
Schmieder, AU., Mar.Angeh. 1 
Stern, R., Mar. Angeh. 1 
Voerde, M., Ingen. Erde, 
7 Eee ASS 
Bornhold, H., Wiegemftr. 4 
Dechner, R., Hoteldien. 
Grammersdorf, R., Rentner 3 
Harlos, W., Bootsm. 4 
Hell, W., Schloffer 4 
Herring, F., Schiffb. 4 
Huth, F., Schloffer 
— Marie, Zigarren Erde. 
Xa8mann, M., Betr, Angeft. 1 
Röbhfe, W., Drogerie 
Kühl, &., Nenner 2 
Bohlmann, E., Wi. 1 
Samlensti, A., Maijcdhinenb.2 
Schnepel, W., Maichinenbau, 
Steinbod, D., Ww, 
Weidner, O., fm. Angeft. 
Welge, Emma, Wäicherei 
Wilde, E., Frau 8 
Wittmer,A., Majdhinenbau 3 
—<- Yltisftr. DZ 
9 eriftiert nicht 
11 E. Baul, A., Arbeit. I 
Danfkert, X., Schuhm. Erdg. 
Dreicher, W., Dipl.Ina. 2 
Klöckner, K., Bollmafchinift 
Kowalski, Q., Melt 
T rdg. 
Meins, E., Ob. Pofti Da 
a. D. 
Melzer, U., Pol.Ob.Wacht- 
"meifter 8 
Baul, N., Rentner ı 
Nohlis, X., Mar. Ingen. 
Schmitt, A., Kontorijtin 1 
Uebermuth, A., Ajfijtentin 
Bauftellen 
<- Gaußftr. Z 
 
Bau-Kampfbahn 
Nehte Seite 
2, 4 eriftiert nicht 
6 Bauftelle 
8 Kobhlenplaß 
E. Beyer, H., Kohlen (Nr. 5) 
10 geb: 3. tisfir. 24 
<- Yltisjtr. DZ 
12 E. Preuß, W., Baumeifter 
(Atisfir. 16) 
V, Gaardener Haus-u.Grunds 
eigent. Verein e. D. 
(Kaijerftr. 45) 
Engelmann, R., Mar.Werfe 
mir. a. D. 2 
Fröhlich, Friedel, Lebensmitt. 
— ß., Mod. Tijchler 
Harnijch, E., Mufit. T. 1 
Heinede, W., Verf. Anıw. 4 
Ko, W., Ingen: 
Kroll, E., Kfm. T, 
 
Hermannftraße 
12 Krüger, H., Bucdhdruck. 
Lamp, W., Rentner 3 
Martens, H., Steuerfelr, 
Niffen, A, Mar.Sekr. 1. R. 
Ohm8, R., Klempnermftr. T. 
Stödmann, W., Schifbauz 
ingen. 
TWeitermann, E€., Majchinift 
Jittfop, W., fın. Angeft. 
14 E. Rnobbe, W., Ww. 1 
Bauermeifter, Helene, Zigarr. 
— W., Majdinenb. KErdg. 
Behntke, F,, Majcdhinenb. 4 
Kloß, X, Gußpuger 4 
Kohn, S., Werkmftr. 8 
Kreibig, M., Frau 
Meier, A., Arbeit. 1 
Mikfeld, W., Invalide 3 
NMahlf, H., Straßenb.Angeft. 
Subhrbier, M., Näherin H.1 
16 E, Stender, E., Frau 
Beder, X., Rentner 1 
Egger58,9., Milchhdl. T. Erdg. 
Hartmann, W., Wiegemitr. 3 
Hecht, F., Kernmach. 
Krüger, A., Majchinift 4 
Kühl, H., Steuer-Sekr, 4 
Ragels, W., fın. Angeft. 
Rathte, E., Modelltiichler 3 
Schiller, A., Schloffer 1 
18 E. Ant F.„Bolizeimfitr. 
a. D. 
Bliejemann, D., Ww. Krdg. 
Breittjichneider, B., Monteur 
Genz, E., Angeftellt. 
Handjhubh, G., Mont. 3 
HSöhlein, A., Aw. 8 
NXarozewsti, IX:, Rentenempf. 
Kinkel, F., Werftangeft. 2 
Krabbenhöft, W., Werft: 4 
angeft. 
Kröplin, H., Werkmitr. 2 
20 E. Schmale, H., Majchinift 
Bruns, E., Schloffer 3 
Dargark, A., Invalide 2 
KXohannfjen, F., Buchbind. 
— Hulda, Lebensmittel 
Kaifit, N., Maurer 4 
Mahnfke, W., Mar. Werkfführ, 
iR. 2 
Nähring, H., Modelltijchl. 1 
lijchke, H., Arbeit. 2 
Rönnfeldt, K., Schiffbauer 
Schnad, G., fm. Angeft. 4 
Statelbef, H., Invalide 1 
Stürmer, W., Hammerführ. 4 
Svenjon, H., Vermalt. 3 
Beidler, R., Fräüjer 8 
<- Gaußfitr. DZ 
Bauftellen 
<- Germaniaring Z 
Bauftellen 
<- Herbitr. DZ 
 
Herderftraße 
X. Gottfried v. Herder, Dichter, 
geb. 25.8. 1744, geit. 18. 12.1803 
<- Schiller{tr. DZ 
Linke Seite 
1 eriftiert nicht 
3 E. Blund, Ch., Ww. 1 
Barth, A., Bol. Hauptm. 3 
Clajen, £., Ww. 2 
Doberich, E., Ko 8 
Ejemann, ©., Schuhm. 
Horn, D., Ww. Erdg. 
Krofta, £., Wim. 1 
Nemeth,Y.,Dr.,Kammerfäng. 
Leters, E., Gärtner 2 
Vollertjen, E., Rentner 3 
E. Möller, I., Zimmermftr, 
(Chriftiangrufe=Str 10) T, 
Bauer, E., BVertret. T. 1 
Gerberding, H., Gemwerbe=Ob. 
Lehrer 2 
Kacijer, E., Wahenmitr. 3 
Kruje, O., Benfionär 1 
Relz, B., fm. Angeft. Erde, 
Keterfen, H., Ingen. Erdg, 
Ralf, H., Bankbeamt, 8 
Stegelmann, A., Staats: 
angeft, 7 
Sr 
 
AN. zeit 
7 E. Schmidt, B., Wo. 1 
Buchholz, K., vw. Baftor 
Lehmann, B., Bolizeimitr. 
Lobfien, M., Lehrerww, 2 
Mahrt, E., Win. S 
Megger, E,, WW. Erdg. 
Seidenftrider,R. Pol. Infpekt. 
Thomjen, E., Abtlgs.Leit. 3 
Rechte Seite 
E. Wohlfahrt, E., Profeffor 
(Berlin) 
V. Weinrich, G., Berwalt. 
(Kaftanienftr. 15) 
Sroffe, L., Kfm. 8 
Herbig, A., Ww. Erdg. 
Hoc, F., Amtsger, Direkt. 
Niken, D., Rentner Erdg. 
Reterjen, E., Ww. T. 2 
E, Bachaly, A, Eigen: 
tümerin (Hohenzollern: 
ring 58) 
Böttger, AU., Studienrat 2 
Döring, H., Dr.phil., Chemit, 
Hammer, M., Dr.phil. Prof. 
Studienrat iR, 1 
Xacob, W., Kapitän T. 3 
6E. Zraulfen, K., Drogift 
(Flensburg) 
V. Salau, E., Berwalt, 
(Goetheftr. 29) 
Anders, N., Land.Ob.Sekr. 3 
Botje,/I., Stadt-Ob.Injpekt, 
Glodni, D., Wwv. 2 
— R., Bankangeft. 2 
Heuermann, F., Lehrer 1 
Heyer, K., Ob. Boitjekr. a.D. 
Lohmann, H., Reutnerin 3 
— M., Rentnerin 8 
Rogge, C., MitteljchulNehrerin 
— 6,, Lehrerin iR. Erdg. 
Warnsholdt, Ch., AWmw., Erdg. 
no 
I 
Weyh, I., Rektor 1 
8. 10 E. Martens, Tierarzt 
(Molfiece) 
V. Börner, F., Verwalt. T. 
(Wilhelminenftr. 33) 
Bielenberg, E., Landmajch. T. 
Böttcher, C., Vertret. T. 
Clajen, E., Ger. Affefl. 8 
Günther, A, Iuft. Infpekt. 
Hadenfeld, D., Stud. Ajjef. 2 
Harder, E., Leutn. 3. See 2 
Heinzel,E., Hauptichriftleit. T. 
Lahann, N., Ww. 1 
Ludwig, O., Mafieur Erdg, 
Meyer,®., Dr.phil. Bhyfit. 3 
Müller, W., Oberleutn. 1 
Nüter, H., Hauptitellenleit. 3 
Utermöhlen, W., Meijevertret. 
12 E. Weide, H., Ww. 1 
Dohrn, O., Iuft. Infpekt. 1 
Henjen, B., Buchhalt. 3 
Lange, H., Reg. Inipekt. 2 
Langrod, H., Ingen. 2 
Ment, W., Juit.Angeft. Erdg, 
Vielbaum, O., Prokurijit 3 
Biefing, M., Ingen. Erdg, 
<- Cdernförder Allee > 
Hermann-Schmidt 
Straße 
(Stadtteil Gaarden-Siid) 
<- Krujenrotter Weg D- 
 
 
(Unbebaut) 
Hermannftraße 
(Stadtteil Neumübhlen: 
Dietrichsdorf) 
Nach dem Leiter der Firma 
Gebr. Homwaldt, Mafchinen- 
fabrif, Hermann Howaldt, 
benannt 
<- Möntkeberger Chauffee > 
Linfe Seite 
1. 3 Bauftellen 
5 E. Plumeyer, W., Schloffer 
7 E. Med, F., Arbeit. 
9 E. Schneider, R., Werkmftr, 
11 E, Oraßl, A, Arbeit, 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.