1. Teil
106 Bauftelle
108 E. Mübhlmann, E., Buch»
ftellenleit. (Didenbg. i. 9.)
V. Vollert, H., Ob. De:
offig. a. D. 1
Broderjen, R., Ob. Voft-
infpeft. i. N Erdg.
110 E. Stadigem. Kiel
112 E. Rruje, W., Schmiede-
mit. (Nr. 46)
114 Bauftelle
/ 116 E. Meyer,I.,Meiereibei.T.
Emwert, W., Elektrik. 2
Beterjen, R., Arbeit. 1
Sprigade, H., Zimmerm. 2
Struve, H., Rentner 1
<- Nendsburger Bandftr. Ze

Haffeldiet
(Stadtteil Haffeldietsdamm)
<-Haffeldiefsdammer Weg->
Bahlte’jhes Haus
E. Bahlte, E., Arb. Erde.
Folgende Grundstücke gehören
d. Stadt Kiel
Kaczinsfki‘fhes Haus (Nr.19)
Kaczinski, R., Arbeit.
Cbhert‘jhes Haus
Ebert, F., Rentner
VBIötS {hes Haus
Blöts, A., BVertret.
<- Kolonneniveg DZ
Haffeldiefsdammer

(Stadtteil Hafieldietzdamm)
Früherer Landiveg nach dem
1910 eingem. Dorfe
Haffeldiefsdamm

(7
Sl
1a
Denpranmfte,


f Harmöltr.
N
Meyfer, |”
Eee
en]
fen
Afyı fir
Obdachlofe

©
Diekweg

81
Haffeirade
<- Rronshagener Weg D>
<- Boninjtr. Ze
Linke Seite .
LE SE S., Schlachter:
ung B en Beamt. 1

Ben, A., Ww.
Both, A., Ww.

Hajjeer Straße
1 Dubau, D., Ynftallat. 2
— 6., Stenotypiftin 8
Hanjen M., Bürvangeft. 3
3
1
3
— 6., Wo.
Kerfig, Th., Kim.
Rod, B., Maijdinenb.
Lil, DO., Architekt
LPries, K., Maler 4
Sr Irmgard, Zigarren
en OMA At Erdg
Wachhaujen, B., Ingen. 2
Seh M., Iuit. Kanzl.:
efr. 2
3 E. Wörpel, X., Ww. (Heiken-
dorf)
Boftamt 5 T.
Ball, H., Pförtner 4
Brammer, D., Stadtajfi=
ftentin 8
SGojau, H., Vertret. T.
Makowsty, F., Schloffer 4
Mieden, B., Steuerberat: T
Stein, A, "a8.
San Q- Mar. Berttübe.
2
5 E. Mörf, M., Frau T.
Bollow, R., Frau 4
Dittrich, E., Stadtinjp. 2
Engel, I., Stadtfjekr, 3
Yahns, D., Ww. Erdg.
Mörtk, R., Gütermafler T.
Richter, K., Bandagiit 4
Sandau, A., Stadtjetr.
Sinnemann,A., DrogiftKrdg.
— Küte, Drogerie T.
ThyAhjen, I., RMentner T. 1
— W., Hm, Angeft. 2
7 E N B., Maurer:
meifter T.
Ewers, X., Steuerfekr. NR. 4
Krämer, W., Tijchlerei
Müde, E., Seemajchinift
Ratje, F., Benfionär
NRohweder, H., Prokurift
Rump, A., Profurift
Schlapfohl, A., Autoreparat.
Stölting, O., MilcdHhdla.
Waldmann, G., Steuer:
vollzieh. i. NR. 2
E. Bendfeldt, W.,Baugejh. T.
Adermann, F., Tijdhlerei T.
Bielenberg, H., Zimmer:
meifter T.
Senjen, I, Bildd. T. 1
Seffen, R., Stadtamtm.i.R. 3
Mebenbabl F. Steuerberat.
1 03.00
©
NReimers, U., Kim.
Mybidi, © "mW. 8
Voß, H., Konftrukteur 4
11.E. Mews, D., Ww. Erdg,
Bauer, M:, Telegr. Injpekt. 2
Bluhm, OD. Leutn. (F.) a. D.
Bufje, F., Boftaffijtentin
Fritjche, E., Kfm.
Hannig, R., Krim. Ajfijt. 3
Haufchild, E., Buchhalt.
HE D., Voftinjp. 4
Tode, E., Ob. Poftfefr.a.D. 1
13 E Göttliche, AM, EN TEEHHEE T.
Bokler, M., 3
SKürgenfen, €. ©. Schleifer
— ß., Angeftellt.
Lamp, D., Schuhm.
Müller, Ch.,“ Arbeit.
— 9. Kraftwführ.
Plambed, K., Angeftellt.
Schumann, A., Ww.
Stehn, D., Kim.
Stoltenberg, AM. M., Ww.
Tiedemann, R., Hilisarb. 4
—<- Chemnig{txz. Ze
15 eriitiert nicht
17 E. Beamtenwohnungsverein
e. 6. m. b. Q. zu Kiel
(Knooper Weg 25. 27)
V. Schulz, $., Hausmitr.
(Bellmannjtz. 8)
Carftens, AU., Stadt-Ob.=In-
ipeft a. D.
Drewes, D., Steuerfekr. 4
Heer5, E., Lehrerww. 2
‚ Düttmanı, ©., Land. Ob.
Setr. 2
Yonas, W., Steuerfupep:
num. Erdg.
®©% San

— RO
17 Raad, W., Landesinjp. 3
Mordhorit, R., Reichsangeft.3
Benderod, W., Ww. Erde.
Beterjen, H., Lehrer 1
Warning, O., Beamt. 1
<- Bellmannftr.
19. 21 eriftiert nicht
23 E. Y., Brink, Kapitän
(Qoittirfeby)
V. Hausverwertung
SI. Howe Te Holften:
itraße 103
Adam, W., Sb. Roftinjpett.
Groth, V., Lehrer Erdg.
Hinkze,E. , Kuftizinipett.i iR. 3
Krufje, H., Boftinjp. 8
Linde, ®D., Rentnerin 1
Ringel, I., Ob. Voftz
Infpekt. 2
Repenning, A., Lehrer I
Schulz, K., Nektor 4
Sternberg, St., Poftinjp. 4
WER Q- Sb. Bale-
25 geb. 3. Harm$ftr. IE
vw. SHarmöftr. >
27 E. Ce €. Ww. Erde.
Behnte, RN. , Haushaltior. %
VBöhle, Br Profurift 4
Gerdjen, W., Bantdbeamt. 3
Same €b., ET
Silben W., techn. Sr
Holit, I, Garnijonverwalt.
njpett. a. D. Erdg,
Krufje, I., Boftinjpeft. NR. 3
Kufjerow, W., Stadt-Ob.
Setr. 1
Langbartels, G., Bürobed. T.
Lüthje, W., Boftinfp. a. D.
Pe „Bankbevollmächt.
4
— Sans Bantfbeamt.
— Helmut, Bantbeamt.
ah
Ki 6 7 and. Ob. Injp.
&
Sour M., Rentnerin 1
29 E. Krumlinde, H., Brauerei:
vertr, T.
V. Hausverwertung
I Howe u.Söhne, Holiten-
ftraße 103 I
Behrens, M., Ww. 1
Berkes, H., Prokurijt T.
Blume, RX. Kaffenangeft. Erde,
Dehne, A Iuft. Sefr. LR.2
Fride, M., Ww.
Hanjen, F., Steuerberat. 1
Rannier, R., Lehrer 4
Vierek, F.,Mittelidhullehr. T.3
Wolff, X, techn. Inipekt. 4
31 E. Rähler, E., Maurerpol.
Funk, B., techn. Ob. Inipekt.
Stark, A., Mar. Buchhalt.
Kindling, A, Ww. 4
Knode, K., Handelsvertr. 2
Lorenz, D., Ingen.
NRoder, Sr Telegr. Werkmitr.
Rolf, £., Wi. Erdg.
Sachje, R. Landesjekr.
33 E. Arp, S., Ww.
Ahrenbed, HD., Kfm. 3
Urp, W., Ingen. T. 8
Bauer, W., Stadtinjpefkt. 2
Denks, K., Kulturbaumftr.
Dreijcher, R., Reichsbk. In-
jpeftt. 4. RN. Erdg.
Fiicher, N., Kammermufik,
Muis, K., Benfionär T4
Quiring, %., Buchhalt.
Steffens, I., techn. Mar. Setr.
— 8., Ingen. 2
35 nen
—<- Gellertfir. DZ
37 Garten
89. 41 E. Moormann, N.,
Brennereibef. (Werne)
V. Steffen, F., Tijchler Erdg,
Biera, N., DHeizer
43 E. Stadt Kiel
V. Hauptbüro d. Kieler Stadt-
miffion 12)
DObdachlojenafyl d. Stadt:
miffton T.
Rolizeiwvache

Hajjeldiefsdammer Weg
43 Drews, F., Diakon
Schüßenhaus
E. Gr. Grüne Schüßengilde
V. Holt, W., Gartenbau
Kilia- Sportplaß
E. Stadt Kiel
„S- EC. Kilia v. 1902“ e.V.
(Wilhelmplag 2)
<- Mühlenweg DZ
<- Kolonneniveg DZ
Die nicht mit E. bezeichneten
Srundftüce find Eigentum
Dd. Kleinfiedlungsgenoffen:
ichaft e. ®. m. b. 9.
179 E Cr W., Architett
Bocdwig, E., Ingen.
18LE. ER „B..Reg.Lehrer
183 E Srummt, W., Feinmech.
<- Dielweg DZ
185 Mahmens,C., Telephonift
187 Bochl8, H., Ermittler
189 E. Wehrend, H., Rammer
191 Webhrend, A., Rammer
— X, Un
— CE., Mechanik,
198 V. fon 7 A HEORNOEN:
Nilfon,. M.,
195 E. LE elepbon. T
A enjchaft
e. 6. m. D. T.
197 V. Wulff, M., Stadtangeft.
Horn, O., Maler
199 E. Meier, E., Steinjes.
Meier, H., Terrazzofjchleif.
201 Rufahl, €., Oberheiz.
Reininghaus, H., VBultanif. 1
203 E. Tartih, M., Maler
Rindfleijch, E., Schloffer
205 E. Sangfeld,®., Schnürmftr.
Srun, £., Tijhler
207 Salewsti, ., Terrazzo-
ichläg.
Woller, KX., Rammer
209 E. Meier, K., Stadtangejft.
211 Hanfen, K., Telephonift
<- Haffelrade
213 Wilde, W., Monteur
215 Rijhmann, R., Stadt-
affift.
Seehaber, A., Ww.
27 E Verbrauchergenoffenfch.
e. 6. m: b. O., in Liqu.
(Segeberger Str. 11)
Krull, H., Lebensmittel T.1
«<- Bahnübergang D
Rechte Seite
2 E. Schmidt, K., Hotel:
befißerin T,
Carjtens. H., Heizungsanl. T,
Hotel zum Katjer Friedrich,
Klara Schmidt T.
Mohr, F., Stadtaffift. 3
Mollnau, D., Ingen. 2
Schüdel, D., Monteur 2
Willert, H., Handelsvertr. T.1
Winkler, W., Bürvangeft. 3
Bander,H.,MöbelbeizereiT.H.
Lagerplaß, geh. 3. Nr. 2
E. Dohm, D., Ob.Setret. T.1
Ener, H., Arbeitrin. 4
alt, Dora, Ww, 2
DS
Sanjen, W., Sattler 2
Kiecbad, W., Ww. 8
Alindt, N., Frl., Bäckereifil.
Kriep, I , Frau
Beeb, X ” Müller
Saggau, A., Maurer
Volkers, 8 " MWeritarb. 1
E. Ochs, 8 „ Ynftallat, Tr
Bededorf, %. Mufkik. 8
VBröcder, H., Monteur
Krengel, A., Buchhalt. iR.
Nifjen, HH; Rentner 2
Bauftian, H., Schlachter
Qualen, F., See 2
Siebert, M., 1
Will, R., Rontrofleur 4
8a E. Albrecht, F., Dachdeder
che 21)
V. Hausverwertung
%
S.Howe u.Söhne, Holften: '
jtraße 103 I

8a Delvendabhl, E., Pflegerin
Franz, G., Kranführ,
Hanjen, So Regijtrat. 2
Harms, D., Schneider 1
Holft, Ch., Majchinenb. 3
Kruje, C., Ww. I
Lange, 8 Schloffer KErdg.
Maaß, B., Arbeit.
Beterjen, M., Rentner 2
Woejt, G., Helfer
10 E. Dunker, I., Kartoffelhdl. a
Bood, B., Monteur
Iebe, Emma, Ww.
Krügfeldt, F., Rentner 3 ;
Morzurfewiz, F., Maler Erdg.
Rudnigfy, X, Schloffer 3
OH %. Jw. 1
Tremp, M., Monteur %
Wilt, M., Rentnerin
10a E Dunten, 3, ef ;
Dont 0 ‚Handel8m. Krdg.
Manthe, A., Mufit. Erdg
Schröder, W., Fiihbhdl. 1
12 E. Cjemann,$., Biehhandel
(Schüßenftr. 10)
Blod, 2 Roftfekr, 1
Menzel, W., Stadtjefr.Erdg.
Thomfen, E., Angeft. 2
14 eriftiert nicht
14a E. Rlabund‘jhe Erben
V.. Kabund, F., Amtm.
(Burgftr. 4)
Grabis, R., Rentner
Horn, D., Geichäftsführ. 1
Hörgenjen, %.,
Meufjel, W., Maurer
en 6. Hausdame
RPries, € , Majchinenjhl. 8
—8., Ob. Boftichafin. .R. 3
Seifert, 8.
mftr. a. IC)
<- Chemnibf{tr. >
16 eriftiert nicht
18—36 E. Stadt Kiel
Baajch, M., Zimmern.
Bredow, RN., Seemann
Faufel, H., Gipjer
Sroth, O., Arbeit.
Hengelhaupt, E., Schiffbau. 1
Manfkmwald, A., Dachdec.
Noad, E., Arbeit.
LPlambed, E., Arbeit.
Salewsti, N., Arbeit.
— ., Arbtrin.
<- Mebitr, ZZ
38 eriftiert nicht
40 E. Siever8, X., Lehrer
Burmeifter,S., Elektr. Ingen. 1
Calljen, £., Vermwalt. Inijpeft.
Dinger, E.,Stadtajfift. a.
er D., Angeftellt. 1
Gaedide, & 2
Höppner, D., Frau 4
SE D0-Kelear Sell:
Qyde Bi Landes-Ob.Infpelt.
ee D., Lebensmittel T.
Nizze, SH , Qehrerin
range,
Nottmerhujen, D.,
hdig.
Sell, W., Rentner
42 E.Bargum, A. Frl. (Schiller-
ftraße 9)
E. Tönnies, M., Frau (Wil-
heiminenftr. 38)
Fahrrad-
V. Börner, F., Makler (Wil
helminenftr. 33)
Berens, .R., Kfm
Habenicht, H., Leutn. (X.) 2
Kaegel, H., Ingen. 1
Klähn, O., Gen
Langenbuch, E. A, Staats
meter wet & 2
atthes ipl.Ing. Erdg.
Erdg.Schmied 2
‚ Bol.Ob. Wat

MM. Stadtajfijt. 2

|


N „Sim.
Strud, E., Kfm. 4
Weber, T Betriebsleit. 4
Wilde, M., Www. 1
44 E. Betefet AM., Senffbrf. T. 1
Gierg, € „Lehrer u“. a
Hennig, A, Dipl. Ing. 1
Soggerit, &., Bollinip. 4

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.