Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

  
  
7 Herzig, %., Od. Feldweb. 1 
Sefien, E., Metallarb. 1 
Möhring, H., Stadtangeft. 3 
uzicha, $., Benfionär 
Oramm, Fr., Frau 
Sommer, €., Rentner 
Steinhagen, H., Feinmech. 3 
E Riß, W., Reihäbt.Ob. 
Geldzähler 
Emmelmann, A., Ww. 1 
Faßbender, A: Ob. San.Gefr. 
ar Knuth, H., Vertret. 8 
O Lau, L., Frau 
Oberichely, A., Singn. Mit. 
Meiter, R., Bol. Aifilt. 2 
d Nüß, L., Lebensmittel 
; Schaarfchmidt,®., Schlacht. 2 
# Biinmermann,W., Boftichaffn. 
ME. Stölting, M., Maurer: 
Mitr. (Nr. 13) 
Albrecht, G., Lagerift Erdg. 
Bes, WA, Mar. Angeh. 
Göttjhe, B., Straßenbahn: 
3 führer . 3 
1 Harder, H., Meifter 2 
; Kröger, G., Zimmerer 1 
N Möller, A., Arbeiter 1 
ER Nizze, G., Arbeitrin 8 
% Rizolla, M., Ww. Erdg, 
— BEE Stölting, M., Bauunter- 
nehm. % 
Bornjchein, M., Wi. 
GCzirr, G., Mafjchinift. Mt. 
  
Detjen, H., Schaffner 1 
Doje, W., Arbeiter 2 
Fald, H., Straßenb. Schaff- 
ner 1 
Gojch, M., Seemann 2 
Öriebel, M., Schloffer 3 
Lütten, H., Arbeit. 
Oramm, €, Straßenb. 
Schaffner 
Stölting, Hedwig, Kolontal- 
waren E 
 
Vollertjen, K., Setr. a. D. 3 
E, Qennt, D., Sutsfjetr, 
(Sut Lammbhagen) 
V. Halltnecht, B., Frl. (Qü- 
demannftr. 39) 
Anderfjen, W., Oberjhaffn. 
u 3; 
Appel, F., Arbeiter 3 
Vrinetöpfe, G:, Fuhrm. 2 
ehlandt, A., Arbeit. 1 
vümmert, H., Majchintft 
Kukurus, Ch., Straßenbahn: 
FE führer 2 
8 Möhl, ©., Schloffer Erde. 
G - Reichmann, S., Ww. 3 
Rohde, I., Arbeit. 
17 ubert, M., Arbeit, Frde, 
TE, Hjort, Co., Majchinift 1 
Centio, D., Arbeiter 8 
Hiort, H., Baggermftr. Erde. 
Sentjch, R., Bäcker 
Klinner, H., Buchhalt. 3 
 Nicolaßen, W., Erpedient 
Sudau, D., Kranführ. 2 
19 Wirte, D., Ww: 2 
9 E, Giedfeld, E., Frl. 
(Martensdamm 13) 
Genzen, W., Tijhler 1 
Knaac, W., Arbeit. 2 
Krumböhmer, A, Pflegerin 
Sundt, k., Invalide 3 
Tüß, H., Maurer 2 
Wilt, W., Angeftellt. 3 
RNechHte Seite 
3 eriftiert nicht 
; *E Baulien, R., Material. 
12 Ausgeber 
| Fuhrmann, W., Ob. Majch. 
Hartwig, E., Ww. 1 
Dotid, O., Tijhler 4 
ürgenjen, E., Wartefr. 3 
Kiene, H., Boitichafin. 2 
Kopaius, F., Rentner Erdg, 
ge bant, D., Feuerwehrm. 2 
Schmüfer, K., Bauun- 
N 
tinz Heinrich-Str. 43) 
Clmitadt, O., Maichinijt 
BC rün, %., Rentner 1 
} Taczensti, F., Schloffer 2 
ebla,%., Yuftizdiätar 
15 
8 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
Hanfjenftraße 
6 Betermann, &., Strafanftalt- 
Ob. Wachtmftr. iR. H. 
Schulze, A., Lagerhalt. 2 
Sowein, F., Ww. _ Erdg. 
Tiede,E.,Strabenb.Schaffn.3 
Wendt, A., Wim. 1 
8 E. Schmiütfjer, C., Bauunter- 
nehmer (Prinz Heinrich: 
Str. 48) 
Artler, H., Reihsangeftellt. 
Brieje, R., Steuerjeivet, 2 
Gutwaffer, K., Ob. Maid. 
M Erdg. 
ft. 
Rerfer H.Db.Abrechn. Beamt. 
Kucharzewsti, A. Ob.Feldw.1 
Röhren, H., Rammer 3 
DOitermeier, E., Lan desobfetr. 
Plög, R., Maichinift 2 
Preuß, F., Wo. Erdg. 
Schiller, E€., Wein 
“N 
Sude, H., Ob. Poftihafin. 
10 E. Bubelach, H., Bimmerer 
Aliter, H., Verf. Anwärt. 3 
Anton, E., Bürovangeft. 2 
Benjch, E., Schneider 
Chmiel, B., Kranfenpfleg. 2 
-Holit, F., Krim, Sekr. N: 
Kafimier, D., Seemann 8 
Lütten, F., Schloffer 
12 E. Subhr, H., Frifeur 4 
Dittjchlag, D., Sehilen N 
a. D. irdg. 
Geblaff, E., Milch T. Krdg. 
Hennings, K., Kanaliteuerm. 
T. 
Hölge, W., Ob.Gefreit. 1 
Hölzer, OD. Ob.Vermwalt. Injp. 
Müller, R., Schriftieger 3 
Rohrbek, D., Schloffer 1 
Schneider, A., Schneidermiftr. 
Subhr, 6., Boitaffiit. a. D. 
Welter, W., Ob.Bootsmt. 3 
Wiedede, H., Ob. Main 
a. D. 
14. 16 Bauftellen 
18 Straßenreinigungsdepot T. 
E. Stadt Kiel 
K8jeld, A, Futtermitr. H. 2 
YWeichert, K., Betriebsmftr, 
<- Rrojenzdorfer Str, Ze 
 
Hardenbergitraße 
Fürft Karl Auguft v. Harden- 
berg, ehem. Preukifcher Minifjter 
geb. 31.5. 1750, geft. 26. 11. 1822 
<- Blücherftr. Z 
Linke Seite 
1 geb. 3. Blücherplag 5 
3 E. Grichien, B., Kfm. (Forft- 
weg 28) 
V.. Sbiering, 3., Nachfolg. 
Verwalt. (Holftenftr. 33) 
Bartow, I, Ob. Aerfnite 
N 
YT. & 
Bartels, W., Leutn.I.a.D. 3 
Fehringer, B., Iuit. Ser. 
Gode, W., BVertret. 2 
Hochftrate, F., Schuhm. 
RBeterfen, X., Steuerfjetr. 1 
Better, M., Malermitr. T. 
Wegener, W., Malermitr. T. 
5 E. Dabelitein, M., Ww. 
Demmin, D., Kim. 8 
Hennings, A., Ww. 
Krohn, F., Aw. 2 
Megner, H., Kapit. Leutn. T. 
Rappold, A, Buchdruckereis 
befiß. T. 1 
Richter, E., Aw. 2 
Schulze, B., Kin. 8 
Stadie, H., Oberleutn. 2 
7 exiitiert nicht 
9. 11 E, Stadt Kiel 
7. Knabenvoltsichule 
8. MädchenvolfSichule 
Hagen, F., Schulhausmfir, 
Senfen, X., Hausmitr. 
138 eriftiert nicht 
15 E Sülich, A, Frau, Pri- 
vatiere T, 
Fo, F., Etjenb.Ing. MR. 1 
 
 
ZN 
15 Hoffmeifter, N., Zollinjpetr. 
Hoppe, G., Wim. 4 
Kajper, B., Kapt. = Leutn. 2 
Muth, €., Dr. phil., Dipl.- 
Landıv. 1 
Rohwer, H., Ingen. 2 
Sandlamp, C;, Kapt.-Leutn. 
Schüler, D., Schloffermftr, 
Sievers, C., Ww. 1 
<- Holtenauer Str. Z 
17—21geb.z3.HoltenauerStr 159 
28 E. Hildebrandt, P., Ww. 1 
BA Yoh., M.Werkf. 
a 
„D. Erdg. 
Brüggemann, K., Khan. 
Frahm, H., Fliejenleger 
Freng, M., Frau 
Lohmann, Chr., Wiv. 2 
Rasmuffen, $., Boftichafin. 4 
Semmelhack, I. Werfthhotog. 
Steller, M., Benfionärin 6 
Winterberger, L., AUCH 
Beamt 
25 E. Netlig, F., Kim. (Wall) 
Boronowsti, L., Ww. 2 
Cgge, N., Kim. 1 
Anetjel, R.,Leutn. 3.S. a. D.3 
Röffak, W., Vorhandwerk. 4 
Reinhold, 11., Boftjetr. 3 
Röder, H., Korrejpondentin 
en E., Mar. Angeh. 
Sptinger, H., Kfm. 4 
Wagner, L., Wi. 1 
Warnke, E., Majdh. Schloff. 
‚27 E. Maß, M., Eigentüm. 
(Soetheftr. 6) Erdg. 
Berthold, A., Gefchäfts=Reil. 
Bindfeil, H., Landesinipekt. 1 
Garling, E., Mar. Ob. Fach- 
jhulLehr. 
Iohannijen, E., Näherin 4 
Jung, W., Kaptleutn. L. NR. 3 
Mühlbichler, Joh., Kolontal- 
waren 
Peters, D., Rentner 4 
Springer, €., Ww. 1.1; 
— W., Architeft Erdg. 
Weftphal, L., techn. Lehrerin 
29 E. Seld, C., Gajtw. 3 
Baafjch, A, Krafttv. Führ. 2 
Becfedorf, N., Gaftitättbebd. T. 
Friedl, M., Schloffer 4 
Froit, H., Schifshdl. 1 
Sehens, W.,Landesinipekt. 2 
ade, R., Metalldrud. 3 
Möller, R., Frau Erde. 
Neumann, P., Rentner ' "4 
Ott, N., Autorep.-Werkft. T. 
Reftorff, I, Baumftr. Erdg. 
31-49 E. Beamt.-Wohn.=Verein 
e.6.m.b.9. (Rarlitr.13.15) 
V. H00p, W., Verwalt. 
31 Anderjen, A. Mittelichullehr. 
Bättger, M., Ww. 8 
Behm, A., Phyfiker 1 
Filcher, J., Hausdame 2 
EEE ., Handelsvertret, 
enntes, R., Bankbeamt. 2 
Kropf, W., Frau Erdg. 
Lobfien, W., Konrelkt, 2 
Rieger, D.,Leutn.(I.)a. D. 1 
Samjfon, W., -Generalland= 
fhafts-Hauptkajfierer 3 
33 Bernhardt, F., Neichsjetr. 
Gennies, M., Mar. Int. 
Kanzl. Setr. 
Kühn, C., Leutn. 3. See 
Lonfkowsti.E, Mar Setr.a.D. 
Müller, W., Feldweb. 1 
Meyer, G., Bofitaififtentin 4 
Seeling, O., Berw. Infpekt. 
Vombach, R., Feldweb, 
35 Degenharbt, G., Bootsm.2 
Kießling, B., Ob. Majch.Mt.2 
Kund, R., Schlofferei 1 
Rähl, A:, Ob. Majch. Mt. 3 
Schwager, F., Ob. Funkuaat 
Steinbach, H., Technik. 
Wiffe, M., Wwv. 3 
37 Ahljur, K., Ob. Funimaat 
Beute, F., Landesjekr, 2 
Eggert, A., Db. Steuerm. 
Frand, A., Feuerwehrm. 1 
Hocdt, X. Bol.ODb.Wachtmfitr. 
Lentfeit, W., Majchinift 
Schmitt, A., Arbeit, 
 
 
. Hardenbergitraße 
39 V. Hoop, W., Hausmftr. 
Fiedler, F., Bootsm, 1 
Goepel, X., Ob. Maijch. Mt. 3 
Sn F., Mar. Ob. Sale 
a 
Klog, B., Buchhalt. 8 
Magnus, W., Ob. Bootsm. 
Rloog, I., Bootsmann 2 
Sülzle, A., Mafjchinift 4 
41 Appelbohu, I, Ww. 8 
Breithaupt, R., Ob. Feldw. 
Bufchner, M., Ob. Feldw. 
Ehler8, Mar. Stabs-Gefr. 2 
lög, K., Ob. Maicdhinift 3 
Raabe, W., Büroangeft. 2 
Rambow, W., Bootsm. 1 
Nichl, H., Bootsm. 1 
43 Bülling, I, Büroangeft. 1 
den S., Ob. Bootsm.: 
1 
aät 
Fuhrfen, F., Invalide 
Specht, X., Frau 3 
Thoms, A., Rentner Krdg, 
Vogel, A., Stenotypiftin 2 
— 9., Gerichtsaffift. 
Wehde, H., Neichsb. Yuijpek. 2 
Wolfirum, W., . Ob. Ma: 
ichinift 2 
45 Amelung, W., Eihbeamter 
Feulner, W., Majch. Maat 
Glaß, A., Majch. Maat Erdg. 
Linning, A., Sanit. Mt. 3 
Lorenz, K., Ob. Verwalt. | 
Feldwebel 
Speth, O., HO., Bootsm. 
Urban, W., Sanit. Feldw. 1 
Zimmermann, R., Ob. Ded- 
offiz3. a. D. 
47 Baeder, E., Ww. 4 
Eijenblätter, E., Majch.Maat 
Heinrich, H., Maicdhinenmftr. 
Kubis, G., Ob. Feldw. 
Möller, H., Ob. Steuerm. 
SO R., Bol. Betr. Aff. 
MR 
Trauthan, M., Wi. 
Wehr, F., Mar. Gefr. 
49 Chriften, D., Bankbeamt, 2 
Benndorf, W., Wow. 8 
Flemming, F., Landes: 
infpeft. 1 
Herrgott, M., Wiv. 
Xhms, A, Wo. Erdg, 
Kadow, N., Leutn. (Y.) a. D. 
Norkus, A., Wiv. 1 
Rritihow, X., Steueraffift, 1 
Schwocdh, K., Reg. Inipekt. 2 
Strohmeyer, W.,Db.Leutn. 3 
Voigt, N., Wi. 2 
Rechte Seite 
2 E. Tannenwald, H., Kim, 
(Schuhmacherftr. 7) 
Asmuffen, O., Ingen. } 
Baumait, B., Ww. 1 
Burmejter, AW., Oberleutn. 
öfter, H., Schlachtermfitr. 2 
Kühn, €., Frau 3 
Möller, N., Yuft. Inipekt. 2 
Nowak, X, Gafjtwv. T. 
Pries, G., Architeft T. 
"Schilling, E., Ww. 
Selmer, X., Plätterei Erdg. 
4 E.X%örgenfen,S.,Profuriit T. 1 
Berthold, Ad, Reichsbantk- 
infpett. 8 
Blaas, A., Lehrer T. 2 
Greve, E., Sehrerww. 2 
Körgenfen, P., Eijenw. T. 
Mag, R., Ingen. X 
Meyer, W., Meg. Infp. 3 
MVölhel, R., Betr. Ingen. 
E. Bornhöft, H., Gutsbej. 
(Borghorfterhütt. b.Gettorf) 
.V. Hormann, F., Rentner 
ie ., Autoverm. 
Böh, C., Rechn. Rev. % 
Hanjen, W., Ingen. 
Hajenbein, K., Penfionär 3 
Hormann, Näthe, Lebensmitt. 
Niemann, M., Ingen. 
Rohde, A., Reg. Ob. Bau: 
infjpelt. 
Schütt, K., Drogeriebef. T. 
© 
 
 
Al. zeit 
8 E. Schreiber, L., Modellfbr. 
Armonat, R., Bollinjpeft. 
Bethge,S., Boftaffijtentin L.R. 
Dube, I., Krim. Affift. a. D.3 
Kadjer, R., Bücherrevif. T.8 
Retrich, N., Leutn. 3.S.a. D.2 
Menke, SG., Mitteljhullehr. 1 
Witt, K., Rektor 2 
10.12 E. Robarg, N:, Tiefbau- 
untern. T. - 
Bauer, M., Mitinhaberin 
Donat, E., Dr. phil. 1 
Eagert, KR., Marine-Inten- 
danturrat 2 
Embe, R., Kapit. Leutn. 3 
Kobarg&Förft, Tiefbauunter- 
nehm. T. 
Remm, R., Syndikus Erdg, 
Schmidt, E., Wim. 2 
Werkit. f. 
Thomjen, D., 
Glektrotechn. T. 
— Q,, eleftr. Sichtanl. T. 
14 E. Röpp, W., Dr., Arzt 
(Efijabethitr. 33) 
V. Witt, A., Maicdhin. Erdg. 
Usbed, F., Dr. med, Erdg. 
Bombe, H., Dipl. Ingen. 2 
Bonfiege, H., Ina. T. 
Henke & Co., Werkzeugmas 
jhinen T. 
Orzechowsti, G., Dr. med., 
Privatdozent 
Schwarzloje, FF. FlugleitT.1 
Wiek, E., Lehrer i. RN. 2 
Bachen, M., Wi. 
16 E. Nabe, X., Bauunter- 
nehm. (Holitenftr. 85) 
Buchwald, B., Korb. Kapt, 
(Ing. €) TI. 
Chriftoph, A, Wm. 
Yacobi, E., Marin. Offizier 
Kreußfeldt, X., Fürforgerin 
Müller, U., Dr., Chemik, T. 
Schmidt, E., Bäcdermitrz. 3 
Schubert, R., Mar. Offiz. 
Thiele, O., Dr. phil., Chemit, 
Ticdhierfch, W., Kapit. 3. S.T. 
Wächtler ,M., Dr., Reg.RatT. 
18 E. Raulien, FF. W., Schiffs: 
reeder (Aboliplag 2) 
Birkholz, N., Pol. Rat 
Beyer, G., Frau Erdg. 
Gebhardt, E.,Leutn. (I) a. D. 
Germann,A., Leutn. (I) a.D. 
Lamp, E., Krim. Ser, Erdg, 
Neumann, M., Verw. In- 
jpett. i. N. 3 
Ott, M., Bürovangeft. 2 
ReterS, H., Leutn. (I) a. D. 
20 E. Kröger, W., Rentner Erdg. 
Goo8s, A., Wiv. 1 
Horn, H., Rentner 
Meyer, X%., Reifeher T. 1 
Möller, W., Pol. Ob. Wacht» 
mtr. a. D. T. 8 
Xeczamwig, A., Kapit, a, D. 
Delrich, N. Leutn.d.Mar.a. D, 
Schmüfer, B., Ww. 
Steller, B., Heilpraktiter T, 
22 E. Rnoch, N., Rentner 
V. Nath, B., Malermftr. T. 
Diepen, K., Wow. 
Dobke, D., Bantvorft. Erdg. 
Hagemann, H., Leutn; 3. S, 
Seffen, Tb., Dr, Studienrat 
Stippe, A, Kim. 1 
Werner, W., Kfm. 1 
Winter, O., Penfionär 
<- Holtenauer Str. Ze 
24. 26 eriitiert nicht 
28—36 Beamt. = Wohn. = 
Verein, e. SG. m. b. H. 
(Karl{tr. 18. 15) 
28—36 V. Hoop, W., Haus- 
mftr. (Nr. 39) 
28 f. a. Holtenauer Str. 161 
Bradert, X, Wi. 2 
— M., Wo. 1 
Bruhn, H., techn. Affiftentinl 
— M., Sehrerin 1 
 
n 
Hoffeins, SG., Wim, 8 
Leng, I, Benfionärin 
Meyer, H., Rektor 8 
Schleifer, AU, We. 2 
Seifert, E., Int. Ob. Regiftrat. 
WisniewSki, L., Penfionär 
 
SE A a 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.