en

8 Elender, DO., Papieriwr.
Hamann,D., faufın. Angeft. 1
Hein, R., Blumenhdlg. T.
Semwien, A., Leutn. 3.S. a.D.3
— N, Frifeufe
Möller, H., Bürvangejt.
Naumann, W., Telegr. Wert:
meifter
Poppe, D., Ww., Rentn. 4
Wallerand, E., Handl.Geh. 4
— F., Lehrerww. 4
— €, Stiderin 4
10 E. Dittes, W., Rentner 1
Barthmuß, ., Landes-Kanzl.
Selr. 1. N. 1
Buchholg, R., Kim. Erde.
DE SF. Od. Def
a. D.
IYöhnt, D., Maler 4
Möller, I, Hpt.Kajfierer 2
Ditfahr, A., Frau Krdg,
Biepenburg, M., Kim. 2
Kunz, F., Lokomotivführ.
Bidhardt, W., Ww.
12 E. Drewes, N. Frijeur Erde,
Greiling, A., Rentnerin 3
Heuer, W., Verjorg.Anwärt.
Iacobjen, Ch., Buchhalt. 2
Korg, A, Schmied 4
Lüthje, H., Angeftellt. %
Reimer, L., Maurer 3
Schlüter, H., Handelsmann
Schnoor, C., Ww. 1
Weije, H., Konditor 2
14 E. Qüthee, R., Kim.
(Mubhliusfir. 77a)
V. Hansverwertung
I. Howe & Söhne, Hol-
ften{ir. 108 I
Berger, R., Zimmerm.
VBlod, K., Ww.
Erich, W., Mufiker
CN R., Mufiter
chl, A., Buchdr.
Hode, H., Wi.
Holtorf, D., Gaftw. T.
Koch, O., Bädeveibedarf T. 2
Misfeld, F., Majchinenbhb. ‚2
Schestat, U., Rent. Empfän-
gerin 2
Sell, S., Schuhm. 4
.Siegner, X, Schneider 4
1
2
-<;.n»
+.
Voigt, K., Gajtw.
AWarczat, I, Nentehempf.
Willing, OD. Feinmech.
<- Annenftr. DZ
<- Hanjaftr. DZ
<- Ahlmannftr. Z
16 E, Bejtmann, H., Bäckerei T.
BothHmann, H., itaatl. gept.
Dentijt T. 2
. Frauendorff, H., vv. Mar.
4
Ob.Zahlmftr.
Helfeniteller,R., Univ.Kaffen:
Fontroll. 2
Reters, Chr. Mitteljhullehr.3
Nehbehn, D., Wi. 4
Schütt, €., Wi. 4
le Fr Werftoberinfpekt.
1
a. D.
Weiher, A., Dipl.Ing. 1
18 E. Wobith, H., Dr. phil.
Chemiker (Düren i. ROW.)
Bahr, E., Monteur
Chrift, W., Kfm. 4
Flinter, A., Ob, Stadtinjpekt.
Ford, F., Kontoriftin
ÖGraudenz, H., Majchinift
Haßberg, E., Frau 4
Hochfeld, Elijab., Kolonial-
waren ,
— R., Milit.Rentner
Hohenzollern= Apotheke, DD.
Nafjalsfi T.
Möller, VB. Hallenmftxz.a.D. 3
9 Rafalsti, D., Apoth. T.
0 E. Schumacher, ©., Rolo-
nialwr.
VBenge, H., techn. Angeft. 3
Buffe, M., Reg. Infp-
Buttmann, E., Sandes-In-
jpeft, 2
Ehrich, A. Telegr.Ob.Selr. 3
Knepel, M., Lehrerww.

SGutenbergitrafe
20 Läufer, A., Ob. Infpektww. 4
Thielde, I, Techn. Mar.Db.
Setret. a. D 1
Thode, H., Reifend. 4
MWiechmann, F., Ob.Stadt-
jefretär 2
22 E. Krüger, E., Ww. 1
Emund8, B., Yuft. Büro:
At.
Günther, W., Motorenfloff.
Heider, F., Kim.
Hellwig, S., Berw.Inip.
Krüger, K., Mar. Ingen.
Krug, K., Bankbeamt,
Meinte, E., Benfionärin
Boeppel, R., Rentenempf.
— W., Schloffer Erdg.
Wentorf, H., Berw.Ob.Setr.
24 E. Liepner, H., Löpfermftr.
(Rnooper Weg 175)
V. Schill,M., Monteur Erdg.
Brügge, G., Schiffbauer 3
Eberhard, E., Penfionär Erdg.
Falt, L., Ob. Majchinift
SIohannjen, I, Kim.
— Magarete, Kalffee-Bert.
Katfjer, O., Hm. Angeftellt. 2
Kühl, A, Lehrerin
Landt,F., Pol.Ob.Wachtmfir.
Sörenfjen, W., Stadtaifift.
Wöhlt, W., Heizer
26E. Bortkenhagen, M., Privatm.
Borkenhagen, D., Zimmerm.
Flemming, B., Konfkursver-
walter Erdg.
Greve, H., Wi. 4
Günther, O., Majcdh.Schloff.
v. Hertlein, K., vw. Mar.
Int; Rat 2
Hofmann, X., Wachm. H.
Föhn, W.,Gen.Ldjh.Inip. 3
Kühl, A, Gaufafjenwalt. 4
Nobis,H., Autoreparat, T. H.
Raab, A., Rentner H. 1
Rucks, H., Maler HE.
v. Saurma, W., Graf, Freg.
Kapit. a. D. 1
Selte, Th., Kim. T. 2
vo. Stodhaujen, H., Ob.Lin.
3. See
28 E. Dünder, H., Eigentüm. 4
Ahrens, F., Glajermfjtr. 3
Blund, W., Injpekt. 1
Bo, L., Sprechitd. Hilfe
Delfs, H., Lehrer i. RN. 1
Diedmann, M., Schweiter 4
Döffel,F. Ob. Dedkoffiz.a.D.1
Ewerth, RX. KRapit.Leutn.3.S.3
GSirte, E., Drogift T. Erdg,
Lüddede, A, Ww. - 2
Mad, H., Arztww. 2
Steresheimer, Lutje,Bigarr. T.
Ohlmann,F., Nacht, Drog. T.
Veddeler, H., Vertret. T. 4
Wald, K., Wi. 8
<- Habsburgerring
30—88 eriftiert nicht
40E.Berbraucher-Genoffenf haft
i.Qiqu. (SegebergerStr.11)
V. Kruje, N., Schloffer
Buhmann, B., Elektromfite. T.
Knoop, ©., Kolonialwr.
Rufchy, B., Mar. Intend
egiitrat. 1 N.
Qved, B., Dr.. Boy.
Meyer, S., Dr. phil, Chemifk,
Niedziella, F., Sandesinfp. 8
42 E. Struve, A, Invalide 1
Behn, D., Ob. Sefr.
Delis, E., Ww. H.
Dunje, H., Drogerie T
Filter, E,, Steuerinjpeft.
Gebhardt, P., Majchiniit
Hüttmann, H., Boftichaffn.
Konaffon, I, Bote
Knull, 6., Ww.
KRücer, X., Laftiuhrw. T.
Mehlert, H., Neichsb. Ob.
Sefret. 1. RN.
Schroedter, SG., Dipl. Ing.
Tiehnann,M., Parkettleg. H.1
Timke, K., Radio T.
44 E. Lorenzen, R., Butter:
1
großb. T.
Beth, X, Obdit }
DNS
Pa ED

44 Böge, W., Iuft.Ob.Sekret.
Denzau, C., Werftinfp, a.D.
Faltenberg, F., Landes-Ob,
Setr. a. D. 2
Hamann, E, Klempner 3
Nöpke, C., Steuerjetr. 2
Wilcerling, D., Konditor-
meifter EI
46 E. Rudfel,C.,Frau(Flensbg.)
V. Hausverwertung
X.Howe u. Söhne, Holjten-
{traße 1081
Bahr, D., Verkäuferin Erdg,
Boll, D., HebammenjHiv. T.
— D., Poftichaffn.
Buhmann, H., Infpekt.
Hahn, E. Kranfenwärt. Erdg.
Sannafjch, A, Kontrolleur 1
Karftens, 'E., Revifor 2
Alint, W., Frijeur Erdg,
Köhler, Drogiit 3
Kühnemann, B., Tijhler 3
Mathiefjen, I. W., Techn. 2
Rüffau, Th., Rentenempf.
Schöhnbohm, F., Schloffer 3
Stein, W., Dreher 4
MWilugki, A., Berf.Anwärt. 1
<- Schwelfelftr.
48 E. Behme, H., Handelsz
vertret.
Bendfeldt, H., Rentner
— O., Kontoriftin
Broda, F., Klempner
Xeh, S., Frau
Köhnd, W., Meiereiprod. T,
SD =D
Kaadg, H., Mar. Ob. Yin. 3
Krüger, B., Montagemitr. 2
Meyer, R., Werkmftr, 8
Plewka, H., Gen. Vertret. 4
Schroeder, SG., Zigarren T.
Tews, F., Gärtner
50 E. Stöterau,C., Frau (Flens
burg, Nerongsallee 14)
Begier, O., Kraftmwführ. 1
Grählert, W., Handelsm.
Röhren, Dora, Gafjtmw. T. 1
Bambor, M., Bohrer 1
Plage, G., Mar. Angeh, 8
Noß, F., Elektrofchmweiß. 4
Schul, N., WehrnAngeft. 2
Steffens, H., Maler
Tofdh, M., Mar. Angebh.
Uther, F., Rentner
— M., Schloffer
52 E. Göttich, A., Gaftmwirtin T.
Ann
Breitfeld, I, Arbtrin. 4
Fey, I, Gemitfje
Kahl, A, Frau 4
— ©., Feinmechanik, 4
Ko, A, W 2
0.
— RL, Bol. Hauptiwachtmftr.
Lantau, K., Majchinenmftr.
Reter, I., Schloffer 8
Schnoor, H., Prokurift
Tietgen, K., Zimmerer 8
<- „Howaldtfir. >
54 E. Kieler Bau: u. Spar-
verein (Klogftr. 7)
Boock, A., Frijeur N
Brennede, Chr., Ww. 3
Hammerih, D., Ww.
Klebien, X., Handelsm. 2
Prinz, M., Wiv. 8
Scheel, X, Schneider 2
Siem, B., Schudm. „1
Starte, D., Ynvalide 1
56—60 E. Kieler Bau: und
Sparbverein (Kloßftr. 7)
Boedmann,. R., Anfchläg. 1
56 Göldner, E., Wi. 2
Kapikti, H., Ww. 3
Qaudi, H., Mentenempf. 2
Muß, H., Boftichafin. 2
Rlöhn, H., Wi. Erdg.
Völkner, F., Maurer 8
Vokgerau, K., Aw. 1
58 Brodthuhn, B., Sylofer“.
Fürft, B., Bauarb. €
Holdorf, E., Ww. 2
Qooit, E., 8
u A:
Müller, D., Tijdhler Krdg.
Pauls, G., Ww. Erdg.
MWeltphal, X., Werkmitz. 2
Bebold, A, Handelsm. 1

___ Hafengafie
60 Bielenberg, M., Ww. 2
Dinje, X., Indvalide 2
Henijcdhen, B., Schiffb.
Lechner, H., Ww.
RPlöhn, F., Zimmerm,
Rrey, E., Angeftellt,
Sonntag, F., Invalide
Wafjerka, A., Maurer 8
<- Maßmannftr. D-
62 E. Scharfenberg, E., Frau 2
V. HausSverwertung
X.Howe u. Söhne, Holften:
itraße 1031
Averberg, K., Aw.
Bendt, H., Rentner 4
Haaje, M., Ww. 2
Kraufe, €. Rofonialtvr. Erdg.
— S., Gartenarbeit,
Mildenitrei, D., Feuerw.B.
Scharfenberg, H.,Zimmerm.2
Stahmer, W., Schloffer
Stuhr, W., Rentner 2
Vanfjelow, H., ftädt. Angeft. 1
Wigkkewig, RN., Lijchler
AWöhlf, A., Wi.
64 E. Stadt Kiel
Günther, D., Bürovorft.
Haberl,I.,Rentenempf, Erdg.
Kielhorn, W., Barfkettleg.
Möhl, F., Rentner
Schulg, D., Ww.
66 E. König, E., Gaftw. T.
Bargob, W., Bankbeamt. 3
Bintig, O., Steuervollz. $
er
©
N >
Claußen. B., Maler
Davidis, G., Majcdhinenmft
Keil, W., Ingen. 2
„ Röchy, N., Ob. Majch. Mt. 1
Kraufe, E., Botenmftt, 1
Rathje, X%., Gaftwirt T.
Reeje, K., Werkführ. 2
Reinhold, H., Klempner 4
<- Chriftian Kruje=-Str. DZ
68 E. Kähding, E., Bauuntern,
(Foritiveg 32)
V. Ratbje, G., Früjer
Dreger, E., Angeftellte 3
Ebermann, A. Handel8&vert. T.
— Q.y Kim.
Einloft, 9., Pförtner 2
Geride, E., Mechanik. 1
GSräfling, E., Majdhinijt 1
Mach, H., Bol. Beamt. 3
Mahnhardt, H., Pol. Ob.
Wachtmftr. 2
Mohrenitein, G., Ob. Ma:
jinijt Erdg.
Müller, Wim.
NReimers8, N., Kim. 2
NRiepenhaufen, H., Kammers
mufil. E
70 E. Rähding, E., Bauunter-
nehm. (Forktweg 32) T.
V. Rathje, Fräjer (Nr. 68)
Brachs, B., Dr., Voltswirt 1
Fokuhl, A., Dipl. Ing. Erde,
Gloy, A., Dr., Dipl. Zandw.
Misfeldt, H., Dipl. Ing.
Ruhlmann, M., Kim. T. 2
Riegel, A., Berwalt, Infjpekt.
Wajcdhmann, B., Dr., Affeff.
Bauftellen
Eijenbahn
<- Grasweg >
76 E. Univerfität Kiel
Ynftitut f. Phofikal.ChemieT,
Pharmazeut. Iniftitut T.
Specht, H., Inftit. Gehilfe
82 Kegel-Sporthalle
E. Kieler Regelhallen:Bau-
genoffenjchaft c.6.m.b.9.,
V.. Naeve, H., Verwalt.
(Knorrftr. 4/6)
Driemeyer, A., Hallenmitr. T.
Ehlers, H., Gaftwirtjch.
TietjensS, I, Gaftw. T
<- Edernförder Chauffee DZ

Habsburgerring
Nach dem Fürftengefchlecht
der Habsburger benannt
—<- Outenbergfir, Z

N. zei
Linke Seite
1 E. Verbraucdhergenoffenfhaft
Kiel (SegebergerStr. 11)
Frahm, E., Rentner 2
Klog, H., Schiffsingen. 1
Kruje, R., Werkzeugmach.
Sönnichjen, A., Yuft. Rechn.
evil. 3
E. Möller, W., Malermitr. T.
Biermann, F., Kim. T. Erdg.
Dahfje, I., Ob. Bollinjpekt. 2
Mahn, F.. Kaffendiveft. 2
Schüß, D., Ob. Lin. (Ing)
E. Beterfen, Chr., Bauunter-
nehm. 3
Behr, A., Kapit. Leutn. T. 1
Koll, H., Boftjetr. a.D. Erdg.
Lütt, 6. W., Gauricht. T. 1
KBeterfen, A., Gefchäftsführ. T,
Reeje, E., Buchmacher T. 2
Thiejen, D., Studienvat 2
E. Karftens, $., Fuhruntern,
T Erdg.
Denker, H., Zijhler
Harder, H., Vertr.
Naroffa,D., Mar. Art, Ob. Mi.
Schmidt, H., Elektro. Ingen.
Storm, A., Elettromftr. T.
Walther, F.. Ob. Maijcdh. Mt.
Biemer,D., Ob. Mt.Vermw. Mt.
7a E. Rariten8, X., Fuhruntern.
% Erdg.
Ehlers, W., Kellner
Yäger, W., Kellner 2
Yajper, R., Schlachter Erdg,
Majdhmann, M., Kohlen T.
Reterjen, S., Studienaffeff.
Rau, A. M., Stenotypiftin
Rieger, R., Förfter
Bauftellen
<- Rrausitr. De
RNedhHte Seite
2E N &. Maukeemflt,
Brammer, F., Hm. Angeft.
Buchmann, E., Dr.phil. Reg.
t Erdg.
Ra
Hilbig, A., Kapit.Leutn. 1
Lehmann, M., fm. Angeft.
NReeß, A., Mar, Obermftr.
Springer, R.,Werftinip.Erdg,
Tews, F., Reichsb.Inipekt. 2
4 E. Jürgenjen, E., techn. Stadt:
injpeft. 1
Being, A., Amtm. 1
Bieiterfeld, H., Kim. 3
Franke, H., Zahlm, Anw. 3
Körtge, N., Dr., Ingen. 2
Lindenlaub, A, Wim. Krdg.
NRNeve, M., Kim. Erdg.
Schulz, H., Betriebsleit. T. 2
Bauftellen
<- Ahlmannftr. Z
Grundftüc geh. 3. Ahlmann-
jiraße 24
<- Schauenburgerfir. Z
Hafengajffe
Am Hajen mündende Gaffe
<- Sophienblatt Ze
Linke Seite
<- Augufte Viktoria:Str. DZ
Tankitelle
Rechte Seite
2 eriftiert nicht
4 E. Plöhn, E., Gajtw. T.
<- Augufte Viktoria:Str. DZ
6—8 E. Deut{hes Reich, Mas
rinefistus
Schlesw. holftein. landwirt-
ihaftl.Hauptgenoffen [haft
e. 6. m, b. 8. T.
Da
o
x

«<- Kaiftr, Z

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.