Roi, Y., Schiffbau.
Shäning, %., Bohrer
Springer, ., Former
Bönide, K., Maler
Dowig, 6., Etundin;
Sojch, M., Wi.
Soaher "x, Schifib. Erde,
Bühlsdorfi, W., Schloffer
Tauft, 5., Monteur
Kahl, N., Kim.
truve, A., Ingon.
Bauert, R., Former
Doormann, MM, Maler
Muja, I, Mofoinenb.
Neuther, K., Maijchinenb.
Nilfjon,- Sn ‚ Arbeit. Erde.
Bittlau, D., Monteur 1
Bonah, H., Majch.Schloff.
Kotulla, W., Schiffbdauer 1
imon, ©., Kalkulat. 2
—<- Bligitr. DZ
Huf bt mt DI + DO
N
N-
10 Kühl, F., Invalide 2
Satowsti, G., Stemmer 2
Mes0O, Fr Arbeit. 2
Nöther, F., Seemann 2
Schiente, G., Werkmftr. 1
1 Stefenten, %, Arbeit.
2 Barte, AU., Dreher 2
Bruhn, O., Fräjer 1
Ebert, M., Wo.
Sappijd, € , Dreher
ee D., Schiffbauer
Krauthammer, RP., Arbeit:
ı Techel, X., Bohrer
4 Bient, G., Schleifer 3
Delis, © "Benfionär 1
Hanjen, ©, Former
b,- Ridrowsty, H., Nieter
Möller, H., Buchhalt.
Zi, S., Kupferfchm.
Soantowig, D., Rentner
6 Daition, € , Benftonär %
Bernitein, €
Bodwik, E., Schloffer
Krug, S., Kalkulat.
abn, X Bote
— f., Schifidauhelf.
erner, E€., Wo. Erde.
— W., Elettrit,
— W., Mafchinift
<- Oreifftz. >
18 Barefel, E., Schloffer 1
Büchien,.Schiffszinumerm. 3
Soat fe, YA, Ww.
9 Otto, R., Former Er
Of. a. Öreifftz. 2
Drewes, H., Technik. 2
Otto, X, Venfionar 1
ao Billnoio, F., Kim. Erdg,
V. Braun, F., Verwalt. T
Ablig, € „ tfm. Angeftellt. 4
Dlobm $ Wertmftr,
eenee Chauffee >
Bauftelter, <- Rirdhenweg >
<- Helmholkftr. D
<- Plandijtr. >

Slücsburger Str.
(Stadtteil Wit)
Linke Seite
<- YAuberg DZ
1—5 E, Stadt Kiel
Io R., ftädt. Angeft.
va jtädt.Angeft. Erde.
ädt, Ange
Boeppel, W., Steward 1
. 00,6. Kol.Beamt. Erde,
3 Wbles S. Ka
Qlers, D tn. (I.) a. D.
Cole, Ob. Lotje a. D.
Tanf,
einis, €, 7 Majohn
Senni ing, W., Funfleit.
SC E., Bol. Hauptwacht-
Aha , Majchinift
Dali, N. A tattorsbe:
odus, €.D., Berbaudapriüt.
„Bohrer N

; Germaniaring
2b yDartung, RB, Kuticher
5 Reimer8, I., fm. Angeft.
iz, I, An. Angeft.
Scharnowsti, R., Ob.Feuer-
werter 1
Schütt, C., Feuerwehrm.
Wagenknecht, E., Heizer
Wagner, B., Steuerinfp.
Rechte Seite
Unbebaut
<- Schleufenftr. DZ

Gneifenanftraße
(Sraf Neithardt don Gneijenau,
preuß. Generalfeldmarjchall,
geb. 27. 10. 1760,geft. 24. 8.1831

Linke Seite
15. a. Holtenauer Str. 154
E. Unbenannt
Drüchammer, A., Wmw. 4
Gruppe, M., Hın. Angeft.
Kahl, B., "Frau
Köhrjen, Ch. AD PelSvertet X
— D., Wo.
— 9. N SEnnCOARE
Nommenjen, B., Schuhm. 4
Schröder, W., Rentner 2
Steffenhagen, H., Angeft. 3
SR Bibl.Asfijtentin 3
, Saborantin
3 E. Bedmann, W. A, Bau-
unternehm. (Flensburg)
V. Spiering, I, Nacht. Ver.=
walt. (Holjtenftr.. 33)
Befig, W., Mufiklehrer
Dießel, E., Dipl. Garten:
bauinjpekt.
Hoyer, E., Wiv. 8
Yanfen, D., Wow.
Kod, W., Monteur 2
Kreuzfeld, M., Aw.
Beterjen, I., Soneidermfte,
Soippmann, 0. Schloffer 1
Wunderlich, E., Aw.
5E.Boje, W., Mojchiniit a. D.4
Effer, A., Ww. 1
Hanjen, H., Angeftellt. 3
Hartmann, A, Kraftivführ.
Simmelmann 8. „Kim. Erdg.
Rubhlow, D., Ww.
ee x Ww.
Muus, W., Kfm. T. 2
Nidels, AU, Ingen. 3
Reimers, F., Koch 4

E. Fahrenkrug, %., Ww.
(Brinz-Heinrich-Str. 90) T.
Bumann, F., Filialleiterin T.
Ebert, EEE ‚or. Ob. Mafchinift
Ginfede, S , Wi. 3
Gjenwein, D., Landesinjpekt.
einide, G., N DE 4,

Scheibner, & 4
Schindler, € ORhjpel.
Schütt, I, I. 4
Sterath, En Ww. 1
Ulbricht, H., Feuermwehrm. 3
9/E: Carftens,. x Kin.
V. DC Beamt.AUnmw. 1
Eggers, € , Rolonialwr. T.
Fürkt, Wr Technik.
Holland, S., Ww, 2

AB
9 er (Y.) a.D.
Malzahn, M. En RE
wachtnufitr. 4 .
RPalmus, R., Zollfapit. Ss
Pförtner, I, Kraftwführ.
Vinzelberg,A., Ob. Stadtinjp.
11 E. Erichfen, B., Kim.
(Foritiwveg 28)
V. Spiering, X, Nacht,
Verwalt. (Holitenitr. ’38)
Casperjen, G., Ingen. 4
Hamann, W., Angeftellt. 1
Kind, F., Schlachter T
Lambrecht, E., Ww. 8
Nahn, W., Univ. Angeft. 4
Miren, M., techn. Angeft.
Schelm, H., Dipl.Ing. Erdg.
Stehn, H., Dipl. Ing
Tiemann, © Telegr. Shift. 2
Wendt, R., Feijeur 4
13 E. Vogler, H., Montagein-
jpeft. (Martensdamm14)
V. Storm, O., Kfm.
AP 30): 7.
Bendfeldt, W., Landeskanzl.
Ser.
Brammer, A., Schiffb.Ingen.
Goiffier, Fı, Frau 2
Heitmann, A., Betr.Leit. T. 4
Hentichel, H., Uhrmacher
Legband, T., Steuerjetr. 2
Qudas, D., Feuerwehrm. 1
Nichus, A., Heißmang, Betr.
Reterjen, M., Rentnerin 4
Utermöbl, Abilgsleit. 1
15 E. Yenjen, B., Lehrer
ern 65)
V. SJenfen, F., Iuft.Angeft. ge
Arpe, I, Zeutn. 3.S.a.D..3
Kaijer‘8 Kaffeegejch. T.
Klücdow, W., Betr. Ingen.
Mannhard, D., Frau
Reichenbach, A., SO Den 4
Ruhm, A., Seifen T.
Schurbohm, H., Zimmermitt.
Schwee, A., Wow. |. 8
Thiemann, O., A
Tietjche, M.,
17 E. Möller, Cs atler T. $
Dolkhart, A., Krim. Setr.
Hamwertamp, $., Bolljefr. X
Hertel, VB., Baumftr. 4
Laffen, u. Aw. 2
Bonfjold, X., Leutn. a. D. 2
Richter, G., Do. Mufitmite. T.
Satıer, B.,Bermeff.Setr.Erdg.
Siemben, F., Kfm. :
19.E. A H., Verwalt,

Infpektor
ln D., Leuten. (Ing)
Gknder, ©. WW: A
Großmann, I., Werkmitr, 4
Heinrich, M., Yuft.Wachtmitr.
Sofefus, F., Schneidermitr.
- Pinkwardt, W., Stadtinfpekt.
Stübe, W., Leutn. (3) 38
Twejten, al. im. Angeit.
Ungerbieler, X., Roftinjpett.
21 E. Breitling, £., Malermftr.
(Frandeftr. 7)
Benede, X., Zollbeamt.. 1
Brachmüller, L., Ww. 8
Brandt, A., Son Kapitän 3
Ste M.,
Hein, € a Mottletr. 2
Hoidis, WW. Kim. Erdg.
BG Bankbeamt 3
Schulz, L., Wow. 2
Timmermann, B., Landes»
injpeft. 4
Trampler, E., Wi.
Wollmann,B., Schneidermftr.
28 E.Nöpftorf,Al., EN TymiG- T.
Baumgart, E., 8
Yacobs, I, 00a. 2
Kretichmer, G., Ingen.
Mieve, M., Buchhalterin 4
Mobrahn, I., Rentner
Nöpftorf, A., Angeft. 3
— M., BPrivatier
— B., Meiereiprod.. T.
Vater, W.,Leutn. (%.) a.D. 1
Weber, NR. Leutn. (I.) a.D. 4
25 E. Corvin, W., Rentner
Baumgart, W., Yuft. Yıjpekt.

Sneijenauftraße
25 Blanimeijter, N., Reichsbf.
Setr. 3
Brig, M., Ww. x
Corbvin, E., Zigarren
Hinze, B., Ingen.
Klein, G., ETEOSIOINT 4
27 Vs Neste, EC, Frau T. . 3
V. Band, M., Frijeur Erdg,
Albrecht, E., Rentner 3
Alles, K., Frau 2
EChrich, W., Yolier. 1
Engert, E., Ob.Bootsmt.
Franzen, H;, Kaufmann T,
— Q., Lebensmittel T. Erdg.
Gaß, Verjorg.Anwärt.
Guttau, £., Wwv,
Kies, H., Krim.Sekr.
Kloock, K., Rentnerin 4
Neve, E., Stadtangeft.
Maabe, R., Kim.
Schroeder, A., Vol. Sau
mwachtmftr. 1. N.
Shannieie ©., Ob, Mate
ef.
Schulz, FF, Ob.Mafch.
Nehte Seite
En Werangelftr. Z-
E. Wulf, A, Manufaktur
" (Felder. 96)
E. Medienburg, E., Ww.
(Holtenauer Str. 138)
Schling, B., Od. Detoffigier
DD.
Aeller, 6., Kim. 1
Krumsdorf, AW., Schiffs:
ausrüftung T.
Machon, D., Direktrice_ 2
Martenjen, H., Tapez. T.
Bietjchack, PB. Lenin.(I.) a.D.
Quade, S., Zolljetr. 1
Möhnert, N., Yuft. Sekr. 2
Schümann, $., Krim. Aifift.
Sell,B.,Boftob. Yırjpekt. NR. -
Star, F., Gaftw.
Starfen, R., Meiereiprod. £
Stender, €, Hebammen-
ichwefjter T. 1
Stoboy, X., Steuerjefr. 1. N.
Thielmann, $., Neijender 4
Wulf & Medlendurg, Tertil-
haus T.
Biejemer, G., techn. Angeft. T.
E. Methmann, H., Kaufm.
(Flensburg)
Boch, F., Benfionär
Dransfeld, H., Kfm.
Franke, A., Lebensmittel.
Heine, A. A %
Hol, O., 3
%, Handel8s-
een
vertret. 2
Reter8, A., Elektr. Ing: 4
Reterjen, M., A Erdg.
SE „ Bolljetr.
W. 4
Kräder, Beamt. a. D. 1
Waifjter, I. 1 SE
E Schelpien, R Rentner
Drujohte,E., Marinejefr.a.D.
Fiicher, Yır Rentier
Gevert, E., Ww. 4
Koch, F., Schloffer 2
Koeje, D., Stadtob.Setr.
Schindler, A, Do angeHeNt
Schmidt, nn Ww.
Do
-
©
Suckow, A., Wi. %
8 E. Kufat, ®., Kim. AWaiß-
ftraße 71) T.
V. Schuldt, R., Mar.An-
gehörig.
Belenherm, C., Schubhm.
. Brandt, W., Kim.
Kröger, A., Schneider
Müller, E., Ww.
Raap, Seemann 4
Struve, E., Verf. Infjpekt. 3
Tan M., SENDEN,
Venziy, E., "Qim.
Weffela, M., Wiv. 5
Woitalla,‘ $. Kellner 1
10 E. Unbekannt
Albrecht, N Gaftwirt T.
Conrad, W., Schweißer
Ed, 6,, Side
— 9. "Geihäftsinhab.


Il. zeit
10 Gerftenich, I., Ob. Steuer:
injpeft.
Hagae, E., Ingen.
Jande, H., Prediger 3
Kuhnert, A., Ww.
Laffen, E., Kim. TI.
Lauers, D., Lebensmittel
— Dora, Privatierin T.
Popp, F., Kauft.
Mieden, H., Rentner
NRoggenjad, E., Ww. 3
Rohwedder, I., Ob. Zollichtff.
Scharnic, B., ftädht. Mufik.
Schmalz, $., Ww.
Scholz, C., Büroangeft.
SM M., Leutn.. (I.)
a. D.
Schumacher, Ih., Ww. T. 2
Stein, $., Steuerinfpett.
Suhr, O., fm. Angeftellt.
Weiß, Q., Ob.Bootsmt.
<- Gerhardftr. Z
<- Sefionftr. Ze
12°E: A M., Ww,
VBaaich, X , Benfionär
Clauffen, &, Ingen.
Dau, H., Schneider T.
Dabid, H., Rentner
— X., ftädt. Angeftellte
Dochow, N., Zolljekr. iR.
Eggers, E., Kim. T.
Friedrichjen, Aw.
Sripp, O., Kaffenbote
Henningjen, SI Eijenbahn:
mwagenmftr.
Henze, D., Oberleutn.
Horftmann, F., Lagerift
Kath, O., EACH
Köhrjen, E., Verkäuferin 1
Leptien, Gejhw., Konfitüren |
, & Co., Tertilwr. T.
— Olga, rau T. Erdg.
Stangneth, A., Kaltulat. 3
14 E. Rrauje, E., Kim.
irpibftr, 438)
Bichel, H., Büroangeft. 1
Civers, ®., Rentner Erde,
Großmann, M., Ww. 2
Hanıen, I., Bol Haupt»
wachtmitr. 1
Köhler, R., Ge (3) a.D.
, Krebs, 8. Maker 4
Muurholn, X., Buchhalt.
Rüchel, M., Wi. 2
Solopf, E€., Ww. 3
Sprit, U., We. 1
16 E. Hanjen, D., Ww. Erde.
V. Hanfen, I., ODb.Ing. T. 2
Baljer, F., Mar.Bootsm.
Bornjchein, W., Elektriter
Hanjen, D., Ww.
Langner, E., Ob.Leutn, a.D.
Kill, R., Ingen.
Rohde, I., Arbtrin. 2
Schmidt, G., Arbeit. 4
ww? wnr SER ONRE
(a
Siedmann, ©, Mar.Int.
Infpeft.
Stroda, R., Ingen. 8
18 E: Rir, X.O., lajermftr. 5
Carljien, E., Wi.
Drupp, I., Ob. tal
Röfter, W., Schlachtermftr. 1
Lehmann, MM, Wi.
Müller, H., Wim. 1
Reuter, M., Wi. 4
Mir, O., Glajfermftr. T.
Schaller, M., Verw.Setr. 4
Steinfatt,A., Mar.-Werimftr.
20 E. Bieler, N., Stadtinjpekt.
(Schwelm i. W.)
V. Hausverwertung
I-Howe u.Söhne (Holften-
{traße 108 I
Breste, Y., Majch.: Wärt. 1
Hamann, H., Benfionär
Hänsgen, H., Feldw. S
Holmer, H., Kım,
Peters, C., Indalkide Erde
— 6., Bapierhdlg.
Reichelt, E., Ww. 4
Voigt, W., Frau .:
Wunfch,W., Reg.Db.Infipekt.
Bintler, E., Ob. Majchinijt 4

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.