9 E. Misjeldt,H., Bäckermftr. T.
Brathuhn, M., Arbeit. 2
Hellwig, Aw. Erdg.
SJahns, F. Bäcermftr. Krde,
BPeterien, ., Wi.
Sperbien, ®., mw. 8
KE: Damm, 6. Schubmmftr.1
Bauer, E.., Lebensmittel. T.
Forner, H., Schloffer
Fuchs, H., Autovermietg. T. 2
Harberk, R., Rentner
Marts, E., Rentner
Beterfjen, A., Elektrik.
Prüß, W., Kim.
Reimer, R., Drogerie T.
Riren, H., Möbel T.
Steffen, O., Kohlenhol.
AWohlert, H., Arb.
<- Frig Reuter=-Str. Z-
13 E. Huperz, F., SGaftw. T.
Se ©., Dr., Fabritdir.
Denia M., Rentner 2
Dichter, K., Bootsmömaat.
Yen, RN., Kellner
Iuergenjen, E., Tijhler 1
MollenhHauer, M., Handelsm.
Neumann, A., VBorarb.
NRieljen, N,, Angeftellt.
Tejen, F., Angeitellt. 1
Lhoms, H., Bautechnt. 1
_Tümmel, B., Arbeit. 3
5.E. Ed, N., Manufakt. T.
Iennerjahn,D., Ingen. LR. .
8
© DOW

Yocds, W., Ob.Heizer
Löi0, SG., Schloffer
Reimer, RN., Droagift 2
Rofenthal, A., Werkmftr, 3
17 E. Kitilus, D., Rentn.Krdg.
Hamann, H., MN Erde
Krompholz, E., Koch
Lange, M., Dreher 2
Neumann, RB Werkzeugm. 2
Ruge, A, Dreher 1
19 E. Friedrichs, W.,
Eich, W., Arbeit. N
Hanien, E., Metalldreh.Erdg.
rSenlen 8. Schulbsmftr.
Fri
21 E Friedrichs, B., Fl.
Eggers, D., Rentner 6
Gaberbiel, 5. Angeftellt. 2
Hamann, B., Dreher 2
Hollinghaus, DH, Ange:
itellt. Erdg,
Mißfeldt, 6., Bohrer Krdg,
Dhms, I, Beidlagsihmied
Ss
Nabach, W., Angeftellt. 1
Stabe, F.1 Töpfer Sh8.
23° E. Robarg, K., Gärtner 1
Beth, X., Invalide
a E., Rentner 1
alling, ®., Boftihafin. 2
Hanjen, $., Zahnazt T. Ba
Kruje, G., Frijeur
Niemann, M., Wi. Erde
25 E. Weiß, N., Rentner
Adolph, SE Arbeiter Erdg.
Affeldt, W., Wi.
Diekmann, . iz, Kranführ. 2
Köpfe, Wow. 1
Vogel, G., Rentner Erdg.
Vokgerau, I, Galvantj. 2
Witt, K., Schmied 2
27;E. DEN R., Baugeich.
(Nr. 27a)
Franzen, St. N Helfer 2
HJürgenjen, W., Poftbote 2
Kobarg, W., Tim. Angeft. 1
Miller, I., Scohuhm. Erdg.
Reter, N., Bootsbau. 1
NRehder, SG., Maicdhinijt Erde.
Schröder, E., Angelt. 1
BZeita, F., Koch 2
27a, E. Andrigki, N., Baugejch.
Bormann, R., Dreher 1
Denker, A., Kolonialwr.Erdg:,
Grandt, G., Materialausg. 2
Köhne, W., Untermftr. 2
Peter, A., Tijchler
Spegte, W., Arbeit.
„ <- Claudiusftr, Z
Rentner


SFriedrichsurter Straße
29 E. Schön, R., Rentner 1
Fürlt, W., Schuhm.
Heide, D., Arbtrin.
Köpte, H., Zijchler
Lohmann, F., Ww. 2
Schön, X., Fahrräder T.
81 E. Jacobs, H. C., Schlachter-
meifter u. Gajtwirt T.
Milwa, R., Verwaltungs:
Inipekt.
Ortmann, Arbeit:
Schimtus, F., Arbeit, 1
88 E. Rrajemann, R:, Torp.
Schloffer
Arp, SG, Rentner
Bätie, W., a
Bistewig, G., Dreher
Detlefjen, 8. Schloffer
Michelien, H., N GAn
ra ‚ Schloffer
Schröder, R., Schloffer
Witt, H., Rentner
35 E. Hecih, €, Ww. 1
Heejch, H., Makler 1
Möller, K., Bäckerei
<- Qiliencronftr. ZD-
87 °E. NIS Erben
V. Reim, W., Majchinift
Bahr, W., Kim. 3
Fehmerling, U
Sraumann, F off
LiebE, RN., Dreher
Riemann, F., Schloffer
Schulz, D., Kellner
Thießen, A, Schuhmacher 1
39 E. Bahr, $. im. Angeft.
Bahr, Chr., EEE
41 E. Bahr, G., VBorhandw.
Bahr, C., Ww. x
Bohftedt, F., Rentner
Ewert, IX., Rentner
Gittermann, A, Werimftr.
Krutow, E., Rentner
Kuhlmann, C€., Schloffer
Maurig, DO., Stabsgefr.
Wilms, G., Fräfjer 1
43 E. Baajch, I, Frau
Baafch, H., Gartenbau
— W., Gärtner ,
Bayer, Se“ De 1
Harm, E., 1
Walter, H., ertunftz. Erde
ee Wim,
(aan
BE
E: Baafh, X. H., Gärtner
Sie
Schütt, B., Arbeit. H.
45 E. DVietheer, F., Maurer
Hamann, A., Bohrer 2
Köpfe, © Arbeiter 2
Lange, H., Schloffer Erdg.
Rebenitort, AM, Nentner 2
Riren, H., Tapeztermitr.
45a E. Stadt Kiel
Rudel, H., Kapitän
47 E Schnoor’ihe DER
SKohannfjen, E.,
NRiren, D., woher.
Schnoor, M., Ww.
Tams, I, Anwärt,
49 BET „Badermitr. T.
E. Krämer, F., Bäckeret
(Brammerfamp 27)
Kock, H., Rentner
Krämer, E., Ww.
51 E. Möller, H.,. Frl 1
RBaukljen, M., Maler Erdg,
53 E. Unger, W., Wachtmftr.
aD: (Büdelsdorf)
V. Baulun, O., Arbeit. Erdg
Art, E., Kußer
Bielenberg, De
or8, N., Gärtner
55 E. Boejert, D., Ob.-Poftjekr.
(Briefer Sırand)
Landt, F., Schloffer
Barthun, I., Seemann 1
57 E. Witt, W., Wow.
Dal A Arbeit. Erdg.
59 Sa AU., Malermftr,
Kraad, Arbeit. 1
Wiedemann, I., Arbeit.
Wildfang, E., Arbeit.
61 E. Carijtens, €, Baugefch:T.na
63 E. Werner, A, Frau’
Werner, D., Major a. D.
65 Bauftelle
67 E. Bülow, F., Baukon-
trolleur Erdg,
Hamann, W., Schweißer }
Lau, F., Fräfer
Lohmann, N Roh Erdg.
Schaefer, B., Frl. 2
Stelfen, X., Arbeit. 2
Wilms, W., Former 1
69 E. Hahn, E., Lijhlermftr.
71 E. Köpfe, I, Arbeit,
Baajch, F., Rentenempf. 1
Schröder, F., Arbeit.
Wohlert, K., Arbeit. £
Nechte Seite
2 E, Hennig, £., Frau 1
Bergmann, D. „Bigarren Erde.
Greve, Färberei rdg.
Hennig, B., Ingen.
Kerwat, X., Wi. 1
Matther, K., Seemann
Reinhardt, M., Rentner
Speßle, H., Schneider 2
4 E. Boppe, W., Mafjcdhinen-
jabrf., A. G. (Hedtftr. 4)
Albrecht, E., Wmw., Kolontalw.
AArlt, R., Heizer Erdg.
Biskup, A, Pol. Hptwacdhtm.
Weiß, A, Dreher
Werner, G., Frijeur 1
<- Hedt{txr. DZ
6 E, Siem8, %. Eijenwaren
Erd
T. ©
Merke, A., Dedkoffiz. a. D. 2
SE Sommerwerd sen., W.,
Dr., Arzt (Hedktitr. 3)
Gellert, E., Bantkvorjteh. 1
Sommerwerd jun., W., Dr.
med., praft. Arzt T. 1
0 E: Deljner, M., Schneider
Goch, H., elektr. Lichtanl. T. 1
10a E. Biepenbring, M., Frau
. Biepenbring, Anita, Mine-
ralwajf.
— %., Hausmitr.
Wagner, B., Angeftellt.
12 E. Lensti, 2., Schneidermfir.
%
Bartels, G., Ww. 1
Krüger, B., Schloffer H.
Schmidt, SG., Baugejch. T. 1
a E Miet Fu SE
abe F., Maurerpol.
Goebe, N., Rentner
Kaijer8 Kaffee-SGejch. T.
Konickto, B., Schloffer
Tamm, T., Uhrmacher
16 E. Rähler, W. I. A,
Schneidermeifter 3
Engel, S., Frau
Mollenhauer, M., Obft
RBabit, N., Stabsgefr.
Mitter, B., Wi.
Schreiter, E., Rentner
Schwarz, W., Schloffer
18:E. Krämer, X. W. S.,
Malermeifter T.
Herold, K., Ingen.
Kitilus, H., Dreher
Möllbof, H., Schloffer
Dichlies, K., Schloffer
<- Lenjhftr. Z
20—24 E. Kirchengemeinde
Dänijchenhagen
V. Osbahr, M., Bafjtor T.
26 E. Schlemming, R., Nent-
1
ner
NRathje, E., Dreher Krdg,
Schlemming, £., Hobler 2
Werner, B., Buchhalt. 2
Wegel, G., Zujchläger 1
EEE „Friedhofwärt. Erdg.
28 E. Hinz, X., Mentner
Adolph, K.,. Dreher 1
Baudach, M., mw. 1
Guinand, I., Arbeit. 2
Nagel, W, Schloffer Erde.
AWaczinsti, A., Rentner 1
Wöhll, H., Rentner 2
28a E. Böge, W., Landm.
Staudenmeier, W., Frau
n» Ks
Nr

Friedrichsruher Weg
30 E. Weiß, C., Landwirt
(Nr. 25)
Blaas, ww. Erdg,
Koch, W., Schachtmftr. 1
Kohlbau, CM Rentner Erde
Nagel, A., Wow.
NRir, A., fm. Angeit. 2
Wöhlt, "©. Arbeit. 2
32 E. Gotjch, M., Meiereibe|. T.
Koch, Adolf, fm. Angelt. 2
Wilhelm, L., techn. Angeft. 1
Wilms, H., Magazinwärt. 2
Bichiejhang, I, Rentner 1
34 Bauftelle
—<- Klaus Groth-Str. <-
36 E. Femerling, W., Rats=
wachtmitr.
Riemer, I., W
Seidenthal, Br "Sieg. Uff3.
38 Bauftelle
A
a. D.
Kortmann, H., Ob.Feldw.
40a E. Heinde, AU, Frau
E. Falfenberg, S., Frau
(Adolfplag. 15)
Sana [CM Spot Beten
Spar: und Darlehnskaffe
e. 6. m. u. N
Stein, M., Sportlehrer Erdg.
42 E. Reterjen“ jhe Erben
V. Vosgerau, E., Ww.,
Milchvert.
Fijcher, W., Wo.
Hamann, O., Arbeit. de
Schütt, F., Rentner 1
Studt, O., Arbeit.
44 E. Bojtmeyer, E., Eigen:
N
Hab, B.,
Rohlmenee, 8 8 Sngett. Erde.
— 5., Schloffer
Reimer, H., Bäcker Erde
44a E. S8raemer, A., en
bau.
Hanien, X. Ww. H:
4b E.Unterborit, E., Inbvalidel
Yeyer-R., Rentner Erdg,
Kürgenfen, F., Beifahr. 1
Krämer, A., Kolonialmaren 2
° Rudolph, ® Schloffer Erdg.
Uhlmann, R., Arbeit. %
MVosgerau, Va Milchhdlg.
48 E. Stjötbh, W., Kim.
Stjöth, F., Schloffer %*
Stöterau, E., a DE
50 E. Hamann, M.;, Wi, Eı
Hamann, 4., Mechftenn 5
— DB. Schuhmacherei
Rulß, O., Bootsm. 1
52 FE Beieien, ©. Shan
erend, D., Arbeiter 1
Wafjchte, F., Bohrer 2
Wöhlg, N., Bäcker
Becher, R., Schloffer 1
<- Griüfflamp >
54 E. Sievers, H., Gaftw. T.
Mikfeldt, W., Aw.
KRumpa, I, Schlachter
54a E. Bedmann, F., Benfionär
Dorau, K., Penfionärin
Spieß, N., Ingen.
56 E. Zürgenfen, B., Ww. 1
Damm, D., Schloffer
Landig, H., Feldwebel
Mörke, F., Schloffer Erde.
Reimer, H., Rentner 2
Witt, H., Angeft. :
56a E. Horn, H., Maler
58 E. Opigt, B., Schloffer
Baumann, A., Frau 1
Mewes, E., Arbtrin. Erdg.
Baekel, M., Seemann 1
60 E. Brodckjtedt, CE., Frau
Brockjtedt, K., Gärtn,
— W., Rentner
62 E. Vosgerau‘ihe Erben
V. Vosgerau, L., Aw.
Fürst, B., Kontorift
Misfeld, A., Arbeit.
MNieljon, M., Ww.
Wölfle,_D., SchlofferIl. zeit
64 E. Will, C., Ww.
Makzahn, F., Arbeit. 1
Nebenftorf, H., Rentner 1
Stöterau, E., Arbeit.
66 E. Strejemann, M.,LTabaktwr.
Bünning, W., Schloffer
Hamann, €., Borarbeit.
Thoms, H., Maler
Wolter, A., Arbeitrin.
68 E. Hartwig, H., Arbeit.
Hartwig, W., Maler
Ortmann, €., Ww.
Wendt, AW., Kupferfhmich
70 E. Wöhlt, B., Rentner
Carlion, B., Maurer 1
Hallad, 6. Former 1
Wöhlt, G., Helfer
<- Aderland DZ
«<- Dorf Pries DZ
bp A

Friedrichsruher Weg
(Nr. 1 u. 2—42 Stadtteil
Holtenau, Nr. 15—239 und
100—244 Stadtteil Pries)
<- Dänifchenhagener Sir. >
Linke Seite
1 geh. 3. Dänijchenhagener
Str. 2 u. 4
3—13 Bauftellen
<- Stegeltor Z
BE EN H.P.D.Maurer-
geufmann, R., Kim. T.
Pech, I., Arbeit.
17 E. Sinnenbrink, H.,Majchinift
Linnenbrink,AW., Kraftwführ.
Voß, W., Tijhler
19 E. Dahuke, H., Milcdhhdla.
iontet, G., Schiffsführ. 1
NRamm, SD... Schachtmfir.
Reimer, E., Wiv. ;
Bauftellen
111 E. Vermehren, E., Bauer
Bauftellen
125 E. Mikfeldt, H., Maurer
127 E. Mikfeldt, O., Arbeiter 1
E. Mikfeldt, E., Frau
Holländer, W., Arbeit. 1
Bauftellen
147 E. Booste, A., DIE EEE
Booste, H., Elektrik.
149 E. Grube, B., Kernmach.
Hardenberg, %, Arbeit.
Schulg, G., Rentner
151 E. Witt, E., Ww. 1
V. Herbit, F:, Schloffer Krdg,
Bood, H., Fl. Erdg.
— Sa
158157 Bauftellen
159 E. Fröndt, F., Frau
E. Nebenftorf, A., Heizasmwärt,
Fröndt, E., Schloffer
Mahn, E,, Arbeit.
161 Bauftelle
163 E. Böge, %., Arbeit.
E. Rohnert, K., Arbeit.
Bauftellen
201 E. Burcdharb, H., Zimmerm.
V. Böge, K., Frau
Böge, S., Kraftmwführ.
KRugmirzock, A., Rentnerin
Sparr, O., Töpfer
Bauftellen
235 E. Mohr, W., Stellmach-
mitt. AE "Dori)
Mohr, W., Stellmacheret T.
Stender, 8. Arbeit.
Teffarek, L., Arbeit.
237 Bauftelle
239 E. Rahlert, H., Bauer T.
Mildenitein, H., Arbeit.
Stöterau, B., Wi.
NechHte Seite
2 E. Nöhren, Hı, Bauer T.
Bauftelle
<- Stegeltor DZ
Bauftellen
32 E. Witthöft, E., Arbeit,
84—38 Bauftellen

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.