IT. zeit
4 Lorenz, I., Wo. Erdg.
Meifjer, N Invalide S
Nöhren, M., Frau;
ES Tel. Leit. Auffeh. 2
Rhode, D., Wi.
Sid, B., Rentner Brdg,
Sieg, €, Wo
Stölting, A., Modelltijchl. 4
Struve, AM., ww 2
6 E. Lüth, E., Bimmerm. 1
Kardel, H., Dachdee. 2
Krüger, F., Rentner 2
Langbehn, A., Werkmftxr. 3
4
— ß., Bohrer
— %., NReijend. Erdg.
Lüth, W., Schlachter 4
Meier, I, Maurer 1
Mitite, F., Rentner Krdg.
Schweder, X., Wiv. 3
8 E. Stods, A., Ww. (Ger:
hard{tr. 22)
Böhme, W., Wehrmachtsan-
angeft. 8
Förft, K., Zimmerer 8
Yöhnk, H., Zimmerer 2
Krüger, W., Laternenwärt. 1
Lind, A., Frau 4
Sänger, R., Ob. Dekoffiz.i.R.1
D 1
a. D.
Schmunz, £., Bohrer Erdg.
Sprenger, W., Bohrer 4
Steenbod, E., Maurer Erdg,
Weiltes, H., Schloffer 2
<- Stabtfeldlamp >
Dudweiler Straße
(Stadtteil Haffee)
<- Mühlenweg Z
Linke Seite
z En nicht
E. Hanffen,D., Stadtaffift.
5 E Sinn, $., Fl.
Liecbmann, N., FF. Angeftellt.
7 E. Arpe, R., Hm. Angeft. ES
SE O., Ladier.
9 E. Bod, G., SERALGNEE
Bock, M., Betriebsmftr.
11 E. Kurth, Chr., Schloffer
13 E. Lange, E,, Monteur
15 E. Büchler, F., Buchhalt.
17 E, Denker, E., Poftinjpekt,
19 E. Star, W., Schiffbau

21 E. Roh, H., Bol. Beamt.
23 E. Scheller, Käthe, So
angeftellt.
Scheller, U., Ob. Start
jefr. Erdg.
25 E. Mofjer, A., Schloffer
27 E. Gpörl, $ Iuft. Ob.
Wachtmftr.
29 E. Schulz, ., Techniker
(Hamburg)
V. Förfter, O., Kim.
831 E. Fey, G., Tijchler
Bochow, F., Rentner
83 E. Klein, %., Bol. Ob.
Wachtmftr. Erdg.
Klein, G., Schiffsheizer
35 E. Horn, F., Gewerbelehr.
Rechte Seite
2 ertitiert nicht
4 E. Möller, H.,Boftichaffun..R.
6 E. Müller A. Oberleutn. (NE)
8 E.Zangbehn,H., Zijchlermitr, T.
10 E. Albers, H., Betr. Aifift.
12 E-Fubhlendorf ENi,Eigentüm.
Albers, I. X., Boftaffiift. RN.
14 E. Fubhlendorf, F., Beamt.
16 E. Franzen, E., Dr., Amts:
ger.NRat
18 E Spittler, A, Tapezier.
Wieje, W., Angeftell
Q0;E. Beffner, B , Nohn.Sekr.
22 E. Möller, Q. „MWerfmfiz.t. SV.
24 E, Sebelin, M., Eigentümerin
26 E. Reröti, G., Steinfeß.
E. Rersti, O., "Eigentümrin
28 E. Bäder, F- Mar. Ange.
Hinrichjen, R., Ww.
80:E. ee 6, Ende,
Stahl, W.,
32 E. N Comibe. A 5 Bantk-
faffier. a. D.


Dubenhorft
34 E. Magen, H., Kraftwführ.
Naeve, W., Buchhalt. 1
36 E. Crichfjen, F., Poftinfpekt.
38 E. Schent, N., Ingen.
40 E. David, A., Dipl. Kim. T.
<- Mettlachftr. Z
Düppeljtraße
Bur Erinnerung an die Erftür-
mung der Düppeler hie
am 18, 4. 1864.


Bu

orte weg

Tirpig- fr.
ET
Wilhelms»
———©,
hHavener
Str,

Gerhard-
Be E|S nauer Ste,
A
Do
De
R
Ze

Linfe Seite
1 E. Neichsfiskus
Hillmer, Ih., Dr. jur., Lan:
desfinanzamtspräfid. T.
3 E. Brandt, K., Lehrerin
Brandt, D., Wi.
Kahn, W., Dr., Prof.,
Studienrat
5 E. Nehlien, W., Brotfahrit. T.
7 E. Meesmann, A., Dr. med.,
Prof., Direkt. T.
Start, Ch., Dreher
NE hei $. Dr. Ing., Bau-
Erdg.
BE . Suiot, S., Kim. T.
Bühring, G., Stud.Rätin 1
15 E.Dohm, W „techn. Stadtinfp.
Böge, D., Wo.
Dohm, Silke, ERS T.
17 E.Appeltrath, A. Ww. T. Erde,
YNichel, Ss Dr. med., Ajfift.=
Arzt T.
Bendig, M., Wow. 2
19.E. Hemprich, R., Dipl.Ing.
techn. Direkt. T.
21. E. Rasmuß, E., Dr., Rechts
anmwalt u. Notar T.
23 E. Fiskus
Preuß. geheime Staat8pol. T.
Riehucha, P., Bol. Boten:
mftr, Untg.
<- Molttejtr. Z
25 E. Yores, I, Ww. T. 1
Yores, W., Ingen. Erde,
27 E. Hagemann, E€., Frau T.
Bohnjak,H.,Majch. Schlofi. H:
Hagemann, E., Dr., Mar.:
Stabsarzt(E), FacharztT. J
29 E. Gehlfen, Xl., Landesrat T,
Bauftellen
<- Forftiveg DZ

ed
Bauftellen
E. Stadt Kiel, Tennispläße
61 geh. zu Tirpigfir. 66
—<- Tirpikjtr. Ze
63 E. Preuß. Fiskus
V. Mahrt, ©., RAD
Eihamt Kiel T. Erdg.
Menede, W., SINGEN
ti: GemerBeauffetE
amt T.
GE , Eidhgeh. Erde.
E. Yafobjen, A, Bädermftr.
(Vapenkamp 8).
Büjchen, 11., Schifsmafl.T. 1
Flidenjhild,I., Bankdir. T. 3
Huhler, F., Mar.Baurat T.
Mübhling, L., Schiffsingen. 2
Bielfe, A., Monteur 4
67 E. Viertel, K., Dipl. Ing.
(Halle a. S.)
V. v. Emden, G., Ingen.
(Holtenauer Str. 114)
SEN Q., Stadt-Ob. In:
3
ee %. Dr. Ob.Studien-
direkt. 2
Kontery, E., Mar.Offiz. 1
Meier, K., Verw.Injp.Erde.
Pröwig, I, Metallichleif. 4
Schipporeit, W., Pol.Sekr. 4
69 E. Yacobjen, A., Bädermitr.
(Bapenfamp 24)
Bley, A., nn 4
Helms, &. 9 , Prokurift 3
DHinrichfen, $ mw. Erde,
Keffler, Major a. D. 2
Selpien, E€., Angejtellt. 2
Strud, O., "ww. 4
Wurbs, K., Sohriftleit. 1
71 E. Sieg, M., Frau (Kuhl-
frug)
V. Bruhn, H., Kohlenhdl.
(Preußerfir. 13)
Bruhn, H., Kohlen T.
Dahlmann, D., Spirit. Ver:
treb. T,
Dorn, M., Konful T. 3
Hellwig, & Ww. Erde,
Iwerfen, G., Landw.RMat T.
Zw8E.
Lieg, B., Kim. T. 1
Beterjen, P., Lagerift Erde.
NRamdohr, W., Drogiit H.
Wegel, W., Dr, Prof.,
Stubdienrat 2
73 E. Dibbernjhe Erben
V. Hausverwertung
S- Howe u. Söhne, Hol:
ftenftz. 1081.
Engelbrecht, M., Ww.. 3
Großmann, D., Fwudl. 1
Hefjelbarth, X. Reniner 2
Lehmann, M., . Er
Meerkatt, E., ot 3
Nempka, K., Ob.Intendant.
Anjpett. 1
Schwarz, F., Wim. 3
Tiffe, O., Erped.Vorft. 2
Wilhelmfjen, H., Telegraf.:
Infekt. Erdg.
Wriedt, A., Wo. 8
<- Avdoliplat DZ
75 eriftiert- nicht
77 E. Danjen,. E., Wow.
(Sonderburg)
V. Hausverwertung
I. Howe u. Söhne, Hol
ftenftr. 1081.
Berteljen, C. As NReferend. £
Herb, En aler
Magen, M N Aebentmitter
vertret T. 2
Müller, K., Ingen. 3
Schneider, U., Ser
fonrett.
ag SB., Fl.
E: Seffen, E., Guttber.
(Sopbienbh: AD
or
Apenburg, B., Ww. Erde.
Biermann, &, Wi. 2
Boldt, F., Ww. 4
— $., Schriftleit. T.
Gejchte,D. Mar. Küfter a.D.
Sonne, B., Benfionär 2
87 E. Sangmaat, E.,

Düppelitrafe
79 Roh, D., Dipl.Ina., Sach-
bverftändig. Erdg.
Louisoder, C., Wi. Erde.
Möller, HD., Arbeit. 1
Reinhold, &, Stabsgefr. 1
Vietheer, C., Ww. 3
Weber, L , Angen. Erdg.
Wrege, © Fl. 1
81 E. Schubert, M., Frau
(Moltkeftr. 39)
V. Beterjen, H., Makler
(Haffeldiefsd. Weg 48)
Hanjen, E., BVertret. T. 3
Langer, L., Lehrer 1
Sievers, A., Hebammen:
jOweit, T. 2
— Q., Droqift T. 2
<- Gerhardftr. DZ
83 E. Schultejhe Erben
Dambon, P., Bootön. 2
BE F. EEE Angeft. T
Hinz, E.,
Nöther, &, 8. Bootsm. S
Schulte, G., Bäderei T. Erde.
— M., Frau T. Erdg.,
Schwarz, B., Maler 1
Seidemann, YA., Rentnerin 4
Tamborini, A., Angeft. 2
85 E. Scherker, D., Wo.
(Edernförder Chauffee 9)
Bröder, R., Boftichaffn. 2
Date, 8., Schlachtermftr,
Erdg.
Daten, E., Ww. 4
Jäger, M., Buchdrucmfir, :
Kofja, F., Brauer
Mir, D., Hm. Angeftellt, 1
Tegethoff, W., Büro-Angeft.3
Wajdhow, B., Werkführ. 3
Meierei:
bverwalt. (Langballig)
V. Hansverwertung
SS. Howe u. Söhne, Holz
ftenftr. 1081.
V. Göder, R., Rentner Ci
DVernt, I., Mafjchinenmiftr. 3
Engel, W., Ing. 4
Soite, E., Ww. Erdg.
Homeyer, A., Ingen. Erdg.
Iungnidel,E., a Ynftr 4
Krätfjchmer, A., Wim. 1
Lehmiuhl, F. CT T.3
Meimers, W., Arbeit.
Tevs, I, Kin.
87a E. Qoed, R., Wi.
Buhmann, E., Rentner
— Q., Bücherrebif.
Galenfchewsty, M., Ww.
Hinait, H., Rentner
Yabs-Grahl, Th., Benfionär 4
Koch, F., Schlofferei
Nohwer, F., Ww. Arie
Sie, €, Ww.
Wiebee, 0% Ob. Feldw. 3
89 E. Baumgart, L., Ww.
Baumgart, B., Feinmechanit.
Drews, M., Zimmerm.
Hendrich, E., Kellner
Ad Xh., Waffenmitr.
Dabei ww
Langmara, €., Kunftmal.
Melander, H., Rentnerin 4
Micheels, M., Lehrer 2
EN /Soladtermfer
Quiftorf, M
Schleth, M., ’ a. Erdg,
Schmidtsdorf, W., Leuten.
a. D. 8
91 E. Kuhlmann, A., Betriebs:
Koch, H., Werbeleit. 2
Marjen, R., Angeft. Erde,
Semmler, W., Werkführ, 4
Wieczored, A., Stadt= >
Sefr.
Rechte Seite
2—6 ertitiert nicht
8 E. Abraham‘fche Erben
V. Kayfer, R., Dr.med., Kin:
derarzt T.
10 E. Lange, F., Dr. jur.
Rechtsanwalt u. Notar T.
12 E. Möller I, C., Rechtsanw.
u, Notar T. Erdg.

14 E. Tiefen, 3., Nentn. (Ca:
priviftr. 27)
Blume, F., Dr., Univ. Prof. T.
Schulbe-‘ Mosgau, ©. Dr.
med,, Facharzt T. *
N ET %, din
14a E. hoff, O., Want
ie 7 Erdg.
Schlumbohm, F., ‚Sim, 1
14b E. Barth, F., Ingen.
(Lornjenftr. 58)
Walter, O., Da
16 E N.S.D
V-Meyer- erdlibn H., Mecht8=
anwalt T.
Hoppe, 6., Dr., Voltsw. 1
Kochfe, H., Torped.Schloff.
<- Moltfeftr. >
18 E. Nittjchalf, G., Kfm. T.
Mende, 1., Affeff.
20 E. v. Mesmer-Saldern, L.,
bin. Landrat
22 E A M., Stadtrat
T Erdg.
warb, R., Verwaltg.
Amtm. iR.
Raujch v. Iraubenberg, H.,
Hrhr., ovd. Univ. a T.1
24 E. Spörfe, D., Kfm. T.
26 E. Scharmer, H., Frau
San L., Landger. Rat
Erdg.
28 - Shut D. A
Erdg.
Seniitgen, D., u. Koop, Q.,
Architekten T.
<- Forftiveg
Bauftellen
40 E. Stadt Kiel
VBärenfänger, C., Dr., Dir. T.
Winter, O., Majdhinenb.
42 E. Stadt Kiel
Michaelis, K., Univ. PO He *
Krinz, 3., Wi.
44 E. EM $., Dipl. Sn der
46—52 E. Wohnbaugefellich.
m. b. e (Berlin: Dahlem)
46 V. Treder, Verwalter
(Bülowftr.)
Brauer, O., Verwalt.Amtm.
Göge, M., Major T. 1
Yier, £. O., Reg. Baumeifjter
Rampfchulte, X. Dr.:Ing, 2
Ring, KX., Reg.Ob.:Ynipekt. 1
Wolter, H., Hauptnm. 2
48 Abden, N., Architett Erde,
Seembad, 6, Hauptm. (€) 1
Hunger, U ge. Ob. Injp. 2
HE YM., Meg. Ob. In-
peft. Erdg
Sole: AM, Reg. Baumftr.
Se R., Reg. Ob. 8
50, En Sören, GS., Kodler
Technik.
Freude, H., Beamt.Anwärt.
Homann, CC Büroangeft.
ee Do Angeftellt.
Köfter, € ; eg. Injpekt,
Moojer, X. E., Reg. Baumfir.
Lrange, I. Angeftellt.
EU E., Flug-Rapit.
E.- Schlichting ide Erben
et it, %., Dr. med., Univ.
Prof. T. 2
Larenz,R.,Dr.,.Univ. Prof. T. 1
Nemann, A., Univ. Prof.
Schlichting, B., wifenf.
Beichnerin Erdg.
<- Tirpipfir.
56 eriftiert nicht
58 ij. a. Zirpigftr. 67
E. Biedermann‘ jhe Erben
V. Klinge, X., Ww. (Tir-
bikftr. 67)
OO A , Milchhandlg. +
öhn
Bein, W., Stabi O8. =Selr. 3
Seidel, R., Landes-Ob. In-
jpekt. 2
60 E, Yorge, A., vw. Rektor
(Schwedt a. Oder)
V. Hip, M., Boftinjpekt. a. D
(Moltfeftz. 35)


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.