Full text: (1936/37)

 
 
IT. zeit 
4 Lorenz, I., Wo. Erdg. 
Meifjer, N Invalide S 
Nöhren, M., Frau; 
ES Tel. Leit. Auffeh. 2 
Rhode, D., Wi. 
Sid, B., Rentner Brdg, 
Sieg, €, Wo 
Stölting, A., Modelltijchl. 4 
Struve, AM., ww 2 
6 E. Lüth, E., Bimmerm. 1 
Kardel, H., Dachdee. 2 
Krüger, F., Rentner 2 
Langbehn, A., Werkmftxr. 3 
4 
— ß., Bohrer 
— %., NReijend. Erdg. 
Lüth, W., Schlachter 4 
Meier, I, Maurer 1 
Mitite, F., Rentner Krdg. 
Schweder, X., Wiv. 3 
8 E. Stods, A., Ww. (Ger: 
hard{tr. 22) 
Böhme, W., Wehrmachtsan- 
angeft. 8 
Förft, K., Zimmerer 8 
Yöhnk, H., Zimmerer 2 
Krüger, W., Laternenwärt. 1 
Lind, A., Frau 4 
Sänger, R., Ob. Dekoffiz.i.R.1 
D 1 
a. D. 
Schmunz, £., Bohrer Erdg. 
Sprenger, W., Bohrer 4 
Steenbod, E., Maurer Erdg, 
Weiltes, H., Schloffer 2 
<- Stabtfeldlamp > 
Dudweiler Straße 
(Stadtteil Haffee) 
<- Mühlenweg Z 
Linke Seite 
z En nicht 
E. Hanffen,D., Stadtaffift. 
5 E Sinn, $., Fl. 
Liecbmann, N., FF. Angeftellt. 
7 E. Arpe, R., Hm. Angeft. ES 
SE O., Ladier. 
9 E. Bod, G., SERALGNEE 
Bock, M., Betriebsmftr. 
11 E. Kurth, Chr., Schloffer 
13 E. Lange, E,, Monteur 
15 E. Büchler, F., Buchhalt. 
17 E, Denker, E., Poftinjpekt, 
19 E. Star, W., Schiffbau 
 
21 E. Roh, H., Bol. Beamt. 
23 E. Scheller, Käthe, So 
angeftellt. 
Scheller, U., Ob. Start 
jefr. Erdg. 
25 E. Mofjer, A., Schloffer 
27 E. Gpörl, $ Iuft. Ob. 
Wachtmftr. 
29 E. Schulz, ., Techniker 
(Hamburg) 
V. Förfter, O., Kim. 
831 E. Fey, G., Tijchler 
Bochow, F., Rentner 
83 E. Klein, %., Bol. Ob. 
Wachtmftr. Erdg. 
Klein, G., Schiffsheizer 
35 E. Horn, F., Gewerbelehr. 
Rechte Seite 
2 ertitiert nicht 
4 E. Möller, H.,Boftichaffun..R. 
6 E. Müller A. Oberleutn. (NE) 
8 E.Zangbehn,H., Zijchlermitr, T. 
10 E. Albers, H., Betr. Aifift. 
12 E-Fubhlendorf ENi,Eigentüm. 
Albers, I. X., Boftaffiift. RN. 
14 E. Fubhlendorf, F., Beamt. 
16 E. Franzen, E., Dr., Amts: 
ger.NRat 
18 E Spittler, A, Tapezier. 
Wieje, W., Angeftell 
Q0;E. Beffner, B , Nohn.Sekr. 
22 E. Möller, Q. „MWerfmfiz.t. SV. 
24 E, Sebelin, M., Eigentümerin 
26 E. Reröti, G., Steinfeß. 
E. Rersti, O., "Eigentümrin 
28 E. Bäder, F- Mar. Ange. 
Hinrichjen, R., Ww. 
80:E. ee 6, Ende, 
Stahl, W., 
32 E. N Comibe. A 5 Bantk- 
faffier. a. D. 
 
 
Dubenhorft 
34 E. Magen, H., Kraftwführ. 
Naeve, W., Buchhalt. 1 
36 E. Crichfjen, F., Poftinfpekt. 
38 E. Schent, N., Ingen. 
40 E. David, A., Dipl. Kim. T. 
<- Mettlachftr. Z 
Düppeljtraße 
Bur Erinnerung an die Erftür- 
mung der Düppeler hie 
am 18, 4. 1864. 
 
  
Bu 
  
orte weg 
 
Tirpig- fr. 
ET 
Wilhelms» 
———©, 
hHavener 
Str, 
 
Gerhard- 
Be E|S nauer Ste, 
A 
Do 
De 
R 
Ze 
 
Linfe Seite 
1 E. Neichsfiskus 
Hillmer, Ih., Dr. jur., Lan: 
desfinanzamtspräfid. T. 
3 E. Brandt, K., Lehrerin 
Brandt, D., Wi. 
Kahn, W., Dr., Prof., 
Studienrat 
5 E. Nehlien, W., Brotfahrit. T. 
7 E. Meesmann, A., Dr. med., 
Prof., Direkt. T. 
Start, Ch., Dreher 
NE hei $. Dr. Ing., Bau- 
Erdg. 
BE . Suiot, S., Kim. T. 
Bühring, G., Stud.Rätin 1 
15 E.Dohm, W „techn. Stadtinfp. 
Böge, D., Wo. 
Dohm, Silke, ERS T. 
17 E.Appeltrath, A. Ww. T. Erde, 
YNichel, Ss Dr. med., Ajfift.= 
Arzt T. 
Bendig, M., Wow. 2 
19.E. Hemprich, R., Dipl.Ing. 
techn. Direkt. T. 
21. E. Rasmuß, E., Dr., Rechts 
anmwalt u. Notar T. 
23 E. Fiskus 
Preuß. geheime Staat8pol. T. 
Riehucha, P., Bol. Boten: 
mftr, Untg. 
<- Molttejtr. Z 
25 E. Yores, I, Ww. T. 1 
Yores, W., Ingen. Erde, 
27 E. Hagemann, E€., Frau T. 
Bohnjak,H.,Majch. Schlofi. H: 
Hagemann, E., Dr., Mar.: 
Stabsarzt(E), FacharztT. J 
29 E. Gehlfen, Xl., Landesrat T, 
Bauftellen 
<- Forftiveg DZ 
 
ed 
Bauftellen 
E. Stadt Kiel, Tennispläße 
61 geh. zu Tirpigfir. 66 
—<- Tirpikjtr. Ze 
63 E. Preuß. Fiskus 
V. Mahrt, ©., RAD 
Eihamt Kiel T. Erdg. 
Menede, W., SINGEN 
ti: GemerBeauffetE 
amt T. 
GE , Eidhgeh. Erde. 
E. Yafobjen, A, Bädermftr. 
(Vapenkamp 8). 
Büjchen, 11., Schifsmafl.T. 1 
Flidenjhild,I., Bankdir. T. 3 
Huhler, F., Mar.Baurat T. 
Mübhling, L., Schiffsingen. 2 
Bielfe, A., Monteur 4 
67 E. Viertel, K., Dipl. Ing. 
(Halle a. S.) 
V. v. Emden, G., Ingen. 
(Holtenauer Str. 114) 
SEN Q., Stadt-Ob. In: 
3 
ee %. Dr. Ob.Studien- 
direkt. 2 
Kontery, E., Mar.Offiz. 1 
Meier, K., Verw.Injp.Erde. 
Pröwig, I, Metallichleif. 4 
Schipporeit, W., Pol.Sekr. 4 
69 E. Yacobjen, A., Bädermitr. 
(Bapenfamp 24) 
Bley, A., nn 4 
Helms, &. 9 , Prokurift 3 
DHinrichfen, $ mw. Erde, 
Keffler, Major a. D. 2 
Selpien, E€., Angejtellt. 2 
Strud, O., "ww. 4 
Wurbs, K., Sohriftleit. 1 
71 E. Sieg, M., Frau (Kuhl- 
frug) 
V. Bruhn, H., Kohlenhdl. 
(Preußerfir. 13) 
Bruhn, H., Kohlen T. 
Dahlmann, D., Spirit. Ver: 
treb. T, 
Dorn, M., Konful T. 3 
Hellwig, & Ww. Erde, 
Iwerfen, G., Landw.RMat T. 
Zw8E. 
Lieg, B., Kim. T. 1 
Beterjen, P., Lagerift Erde. 
NRamdohr, W., Drogiit H. 
Wegel, W., Dr, Prof., 
Stubdienrat 2 
73 E. Dibbernjhe Erben 
V. Hausverwertung 
S- Howe u. Söhne, Hol: 
ftenftz. 1081. 
Engelbrecht, M., Ww.. 3 
Großmann, D., Fwudl. 1 
Hefjelbarth, X. Reniner 2 
Lehmann, M., . Er 
Meerkatt, E., ot 3 
Nempka, K., Ob.Intendant. 
Anjpett. 1 
Schwarz, F., Wim. 3 
Tiffe, O., Erped.Vorft. 2 
Wilhelmfjen, H., Telegraf.: 
Infekt. Erdg. 
Wriedt, A., Wo. 8 
<- Avdoliplat DZ 
75 eriftiert- nicht 
77 E. Danjen,. E., Wow. 
(Sonderburg) 
V. Hausverwertung 
I. Howe u. Söhne, Hol 
ftenftr. 1081. 
Berteljen, C. As NReferend. £ 
Herb, En aler 
Magen, M N Aebentmitter 
vertret T. 2 
Müller, K., Ingen. 3 
Schneider, U., Ser 
fonrett. 
ag SB., Fl. 
E: Seffen, E., Guttber. 
(Sopbienbh: AD 
or 
Apenburg, B., Ww. Erde. 
Biermann, &, Wi. 2 
Boldt, F., Ww. 4 
— $., Schriftleit. T. 
Gejchte,D. Mar. Küfter a.D. 
Sonne, B., Benfionär 2 
87 E. Sangmaat, E., 
 
Düppelitrafe 
79 Roh, D., Dipl.Ina., Sach- 
bverftändig. Erdg. 
Louisoder, C., Wi. Erde. 
Möller, HD., Arbeit. 1 
Reinhold, &, Stabsgefr. 1 
Vietheer, C., Ww. 3 
Weber, L , Angen. Erdg. 
Wrege, © Fl. 1 
81 E. Schubert, M., Frau 
(Moltkeftr. 39) 
V. Beterjen, H., Makler 
(Haffeldiefsd. Weg 48) 
Hanjen, E., BVertret. T. 3 
Langer, L., Lehrer 1 
Sievers, A., Hebammen: 
jOweit, T. 2 
— Q., Droqift T. 2 
<- Gerhardftr. DZ 
83 E. Schultejhe Erben 
Dambon, P., Bootön. 2 
BE F. EEE Angeft. T 
Hinz, E., 
Nöther, &, 8. Bootsm. S 
Schulte, G., Bäderei T. Erde. 
— M., Frau T. Erdg., 
Schwarz, B., Maler 1 
Seidemann, YA., Rentnerin 4 
Tamborini, A., Angeft. 2 
85 E. Scherker, D., Wo. 
(Edernförder Chauffee 9) 
Bröder, R., Boftichaffn. 2 
Date, 8., Schlachtermftr, 
Erdg. 
Daten, E., Ww. 4 
Jäger, M., Buchdrucmfir, : 
Kofja, F., Brauer 
Mir, D., Hm. Angeftellt, 1 
Tegethoff, W., Büro-Angeft.3 
Wajdhow, B., Werkführ. 3 
Meierei: 
bverwalt. (Langballig) 
V. Hansverwertung 
SS. Howe u. Söhne, Holz 
ftenftr. 1081. 
V. Göder, R., Rentner Ci 
DVernt, I., Mafjchinenmiftr. 3 
Engel, W., Ing. 4 
Soite, E., Ww. Erdg. 
Homeyer, A., Ingen. Erdg. 
Iungnidel,E., a Ynftr 4 
Krätfjchmer, A., Wim. 1 
Lehmiuhl, F. CT T.3 
Meimers, W., Arbeit. 
Tevs, I, Kin. 
87a E. Qoed, R., Wi. 
Buhmann, E., Rentner 
— Q., Bücherrebif. 
Galenfchewsty, M., Ww. 
Hinait, H., Rentner 
Yabs-Grahl, Th., Benfionär 4 
Koch, F., Schlofferei 
Nohwer, F., Ww. Arie 
Sie, €, Ww. 
Wiebee, 0% Ob. Feldw. 3 
89 E. Baumgart, L., Ww. 
Baumgart, B., Feinmechanit. 
Drews, M., Zimmerm. 
Hendrich, E., Kellner 
Ad Xh., Waffenmitr. 
Dabei ww 
Langmara, €., Kunftmal. 
Melander, H., Rentnerin 4 
Micheels, M., Lehrer 2 
EN /Soladtermfer 
Quiftorf, M 
Schleth, M., ’ a. Erdg, 
Schmidtsdorf, W., Leuten. 
a. D. 8 
91 E. Kuhlmann, A., Betriebs: 
Koch, H., Werbeleit. 2 
Marjen, R., Angeft. Erde, 
Semmler, W., Werkführ, 4 
Wieczored, A., Stadt= > 
Sefr. 
Rechte Seite 
2—6 ertitiert nicht 
8 E. Abraham‘fche Erben 
V. Kayfer, R., Dr.med., Kin: 
derarzt T. 
10 E. Lange, F., Dr. jur. 
Rechtsanwalt u. Notar T. 
12 E. Möller I, C., Rechtsanw. 
u, Notar T. Erdg. 
 
14 E. Tiefen, 3., Nentn. (Ca: 
priviftr. 27) 
Blume, F., Dr., Univ. Prof. T. 
Schulbe-‘ Mosgau, ©. Dr. 
med,, Facharzt T. * 
N ET %, din 
14a E. hoff, O., Want 
ie 7 Erdg. 
Schlumbohm, F., ‚Sim, 1 
14b E. Barth, F., Ingen. 
(Lornjenftr. 58) 
Walter, O., Da 
16 E N.S.D 
V-Meyer- erdlibn H., Mecht8= 
anwalt T. 
Hoppe, 6., Dr., Voltsw. 1 
Kochfe, H., Torped.Schloff. 
<- Moltfeftr. > 
18 E. Nittjchalf, G., Kfm. T. 
Mende, 1., Affeff. 
20 E. v. Mesmer-Saldern, L., 
bin. Landrat 
22 E A M., Stadtrat 
T Erdg. 
warb, R., Verwaltg. 
Amtm. iR. 
Raujch v. Iraubenberg, H., 
Hrhr., ovd. Univ. a T.1 
24 E. Spörfe, D., Kfm. T. 
26 E. Scharmer, H., Frau 
San L., Landger. Rat 
Erdg. 
28 - Shut D. A 
Erdg. 
Seniitgen, D., u. Koop, Q., 
Architekten T. 
<- Forftiveg 
Bauftellen 
40 E. Stadt Kiel 
VBärenfänger, C., Dr., Dir. T. 
Winter, O., Majdhinenb. 
42 E. Stadt Kiel 
Michaelis, K., Univ. PO He * 
Krinz, 3., Wi. 
44 E. EM $., Dipl. Sn der 
46—52 E. Wohnbaugefellich. 
m. b. e (Berlin: Dahlem) 
46 V. Treder, Verwalter 
(Bülowftr.) 
Brauer, O., Verwalt.Amtm. 
Göge, M., Major T. 1 
Yier, £. O., Reg. Baumeifjter 
Rampfchulte, X. Dr.:Ing, 2 
Ring, KX., Reg.Ob.:Ynipekt. 1 
Wolter, H., Hauptnm. 2 
48 Abden, N., Architett Erde, 
Seembad, 6, Hauptm. (€) 1 
Hunger, U ge. Ob. Injp. 2 
HE YM., Meg. Ob. In- 
peft. Erdg 
Sole: AM, Reg. Baumftr. 
Se R., Reg. Ob. 8 
50, En Sören, GS., Kodler 
Technik. 
Freude, H., Beamt.Anwärt. 
Homann, CC Büroangeft. 
ee Do Angeftellt. 
Köfter, € ; eg. Injpekt, 
Moojer, X. E., Reg. Baumfir. 
Lrange, I. Angeftellt. 
EU E., Flug-Rapit. 
E.- Schlichting ide Erben 
et it, %., Dr. med., Univ. 
Prof. T. 2 
Larenz,R.,Dr.,.Univ. Prof. T. 1 
Nemann, A., Univ. Prof. 
Schlichting, B., wifenf. 
Beichnerin Erdg. 
<- Tirpipfir. 
56 eriftiert nicht 
58 ij. a. Zirpigftr. 67 
E. Biedermann‘ jhe Erben 
V. Klinge, X., Ww. (Tir- 
bikftr. 67) 
OO A , Milchhandlg. + 
öhn 
Bein, W., Stabi O8. =Selr. 3 
Seidel, R., Landes-Ob. In- 
jpekt. 2 
60 E, Yorge, A., vw. Rektor 
(Schwedt a. Oder) 
V. Hip, M., Boftinjpekt. a. D 
(Moltfeftz. 35) 
 
 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.