Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1936/37 (1936/37)

 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
Brommyitrafe BR 
11 E. Neeljen, S., Wi. Erdg, 
28 E. Wilte, A., RentnerErdg, 
Behrmann, h., Schiffs 
zimmer, 3 
Gröffel, L., Maler 2 
Ienberg, K., Former 2 
Kiel, L., Majchinenb. 4 
Krufje, A., Frau 1 
— W., Schloffer Erdg. 
Kubbach, F.,. Rentner 4 
Müller, C., Rentner 1 
Schmidt, H., Tijhler 8 
E.. Wagner, W., Mar. 
Werfführ. a. D. Erdg, 
Bartujchat, F., Dreher 3 
Schle, H., Schifszimmerm. 4 
Häfner, W., Mar. Werktführ. 1 
Hocg, R., Ww. 3 
Marjen, G., Wächter 2 
Negrazus, F., Rentner 4 
Schröder, H., Schifb. 1 
Stahl, A., Wi. Erdg. 
Voß, A., Arbeit. 2 
32 E, Hanfohm, M., Frau 
ER S 
E, Beterfen, E., Frau (Wil- 
helminenftr. "97) 
V. Brodmann,W.,Schweißer1 
Beder, F., Oberheiz.Gefr, 3 
Burmejter, F., Majchinenb. 2 
Dethlefs, C., Fahrituhljühr. 2 
Heejch, I., Boitihafin. 4 
Köhn, e ; Former 3 
Schumann, AW., Arbeit. 1 
Suhbhr, R., Motorilofl. Erdg. 
— 6., Lebensmittel DE 
Toormählen, M., Ingen. 
34 E. GCaritenjen, D. He 
(Eimichenhagen) 
V. Carftenjen, Dorothea, 
Verwalt. 
Alboldt, W., Bol. Haupt- 
wachtmftr. 
BVehlich, H., Schifib. 
Böttcher, W., Pol.DOb. ad 
meifter 
Carftenfen,€., Fuhruntern, x 
Frand, &., Kaffenangeft. 2 
Hahn, A, Buchbind. 3 
Lüth, X., Feuerwehrm. 
© RMeichenbach, K., Verf.Anmw. 4 
Nobrahn, E., Mentner 
Tichorich, F., Aw. 
36 E.Rirchengemeinde, eb. Iutbh. 
Kiel-Gaarden (SGoijchfir. 6) 
Both, X., Baijtor T. 
Chriftianfen, W., Mittel- 
ichullehr. 
Demuth, R., Wo. 2 
Fahl, .D., Stadtob. Sekr. 2 
Haß, W., A ten 4 
Kaljtröm, X WS , Ronreftor LR.2 
Kugler, A., Bw. 4 
Schlüter,E. Abteilgs.VBorfteh. 
St. Matthäus-Kirche 
<- Stojchftr. DZ 
Brücenftraße 
(Stadtteil Wellingdorf) 
<- Langenfampveg 
Linfe Seite 
1 E. Smütt jun., %., Bäder: 
mitt. 7 
 
Burmeifter, H., Dreher 1 
Finke, E., Buchbalt. 2 
Nögel, KX., Schiffb. 2 
Schütt sen., B., Rentn. 1 
Babel, W., AUngeit. 1 
-3 E. Raifer, D., Wow. 
V Hausverwertung 
X. Howe u.-Söhne, Hol- 
{tenftraße 1031 
Em, Schloffer 
Kaifer, H., Seemann 2 
Schröder, I., Rentn. Erdg. 
Schütt, H.,Schifszimmerm. I 
5 E. Wellendorf, D., Fijdher 
Wellendorf, H., Seemann 
— W., Seemann 4 
RE. Schütt, M., Fijdher Erde. 
Sl Qu if cher 1 
, Fiicher 
9 Eon Saft. T. Erdg, 
ag! R., Dentift 
Mörup, F., Gaftw.Vertr. T. 
 
Reeljen, W., Seemann 1 
Simon,®. ‚Stadtinjpett, a.D, 
13 E Havemeifter, € , Ww. 
Blohm, K., Rentner % 
15 E. Rein, W., Fijher Erdg. 
Theede, K., Werkmftr. 
17 E. Runft, F., Fildher 1 
E. Runit, O., Fijoher 1 
Günther, %., Schiffszimmer. 1 
19 Bauftelle 
<- Ballaftberg DZ 
21 E:heede, H. A. I., Fijcher 1 
Hanjen, H., Seemann Erdg. 
Theede, A., Schifszimmerm. 
23 E. Wellendorfihe Erben 
V. Qühr8, A, Wmw. Erdg. 
Eijermann,, (SS Schifibau 1 
Fri, 6., Maidinenb. Erdg. 
Giering, ’%., Ww. - 
Hamann, F., Schifszimmerm. 
Retry, E., Tijhler 
25.27 E. Hing, Cl. Nenn. 1 
Günther, H., Ingen. Erdg. 
Hing jun. 6. Bootsbau 1 
— Qu 0 kn Erdg. 
— 3. FO 1 
— %. ST orpebolOlofl: 1 
29 E. Brandt, I., Fijder 1 
Dreger, K., Sohloffermitz. 
Riper, R., Former 
Weglehner, D., Lebensmitt 
81 E. $o8mann, S., Shi 
Theede, M., Frl. 
<- Ellerbeter Str. DZ 
33 E. Marine-Arjenal 
Bentrup, K., Mar. Ingen. 
Jonas, F., Ingen. 2 
Lindau, R., Mar.Ob.Infp. 1 
Niemand, I., Kaptl. a. D. 
Defterreich, E., Arbeit. 1 
NRöttger, Sn Ob. Weritbuchf. 
Schweim, W., Werfttechn. 1 
Semmler, %., Rentner Erde. 
35 Kinderheim 
<- Hafen > 
RedhHte Seite 
2 E. Hink{he Erben 
V. Hing, I., Inbvalide 1 
Dowers, D., Elektromont. 
NE S., Seemann 
Hing, A, Mentner 
Schwanbee, ., Bootsb. 2 
4 E. Schütt sen., Ynvalide 1 
Kiefel, D., Arbeit. 
Leutroth, G, Schloffer 1 
Oiter, W., Schneider 
Schütt, jun., 
GE DU „Schiffszimmerer 
E. Hing, G., Fijher Erde. 
Dahn, K., Bootsbau. 
Hing, A., Kaffier. Bee 
Kühl, A., Former 
SE. TIheede, %., Rentner Erde. 
Klein, W., Keffelichmied 1 
Praufe, €, Schneiderin 2 
10 E. Will,F. Schiffszimmerer 
E. Will, H., Fijher 
Dannenberg, S., Kraftiv.: 
Führer x 
Kaijer, E., Arbeit, 
Ott, W., Koch 
Schwirner,E., Werkführ a. < 
12 E. Zheede, Gejchw.Eigentäm. 
Bädeker, G., Dreher 
Dibbern, W., Dreher 
Köhn, G., Dreher 
Theede, A., Metalldreh. 1 
Voges, G., Schmied 
14 E. Rofe, E., Mar. Werff.a.D. 
Andrefen Wertktiühr. Erdg. 
Möller, A , Majdhinenb. 1 
Roje, E., Schiffssimmerm. 
Wellendorf, W., Fildher 
16 E. Blaas,R., Gefhäftsführ. T. 
Linnig, X, Straßenb.Führ. 
Schaar, A, Neffelihmied 
Schwirner, W., Mechanik. 
18. 20 E. Schütt, Marie, 
Kolonialwr. T. . 
Reterfen, H., Bootsb. 1 
Nolis, E., Hilfshalenmftr.1 
«<- Ballajtberg DZ 
24 E. Knuth, I., 
‚O., Rontrolleur ! 
 
22 E. Sellmer, C., Ww, Erdg, 
Iurf, OD. Tijhler 
— 8, Werkmftt. 
Theede, D., Seemann En 
Fijcher 
Knuth, O., Seemann Erdg. 
Stange, W., Schloffer 21 
26 E.Sellmer, N., Fijcher Erdg, 
Schreiber, A., Borzeidhn. 1 
28 E. Andrejen’ihe Erben 
V. Heeich, Bucdhhalt. 1 
Andrejen, M., Wim. 1 
— %., Filder Erdg. 
Bufjch, W., Werkmitr. 1 
Sinner, M., Pol. Ob. Wacht- 
mitr. Erdg. 
30 E. Schnoor, M., Rentner 
Brandenburg, B., Stadtangft. 
Mey, K., Weritpoliz. 1 
Schnoor, A., Lohnbuchhlt. 
32 E. Wellendorf, H., Ww. 
Aller, RN., Mufiker, 1 
Farago, I," Invalide 1 
<- CMerbefer Str. Z 
50 Agnethabad 
E. Stadt Kiel 
Meifter, A., Bademftr. T. 
Brunshörn 
(Stadtteil Gaarden-Siübd) 
<- Meimersdorfer Weg DZ 
Unbebaut 
 
 
Brunsrade 
Alter Flurname auf der ftädt. 
Feldmark 
<- Saarbrüdenftr. DZ 
Linke Seite 
1 eriftiert nicht 
3 E. Bülgfe, M., Fildhändl. 
unomannit ie 70) 
Bartels, X., Ww. 
Berlau, W. rose 
CE M., Arbeit. 
Kojelis, M. , Ww. 
Runter, 6. ” granfübr. 
Soßen u. Fuhrgefch. 
Cie, ., Invalide 
Wieje, X. Bohrer 
E. Niebuhr, I., DE Infp. 
a. D. (Stiftft x. 17) 
V. ausverwertung 
X. Howe u. Söhne, Hol- 
ftenftr, 1081 
© 
SS Dylan 
Schröder, H., Invalide 
Steffen, F., Hauer 
Storm, O., "Milchgeich. Erdg. 
Bob, D., Schlofier 
7 E. Edler, H., Rentner Erdg. 
Anderfen, W., Dreher 3 
Bebrenus, A, Win. 4 
Detlof, M., Ww. 2 
Qübfker, A., “Straßenb. z 
Schafin. 
Beterjen, & Dreher Erde 
Rlambek, B., Bäder 8 
Stollberg, OD. SR 4 
Vogeljang, F., W 1 
E. Hüpenbeder, E., . Boitbel 
Derlien, M., Ww. 
Ehmte, A., Schiffbau. z 
Erbs, M., Frau Erdg. 
Hader, X., Kaufm. 3 
Kaminski, F., Ww. 2 
4 
t 
Ehrig, S., Arbeit, 4 
Heidenreich, Ch. Frau 1 
Lau, H., Baumwerkmitrz. 2 
Minde, M., Ww. 8 
Neumann, B. Schloffer £ 
4 
© 
Kod, F., Kutfcher 
Stelling, A., Ob. Majchmt. 
Vosgerau, E., Poftichaffn. 
Wellendorf, W., 
11 E: Wetendorf, G., Leben8- 
mittelhdig. T. 
LVib, I. Ce 3 
Diftler, E., Frau 4 
Günther, S Schloffer 4 
Heidhof, I., Zugihaffn, 2 
 
 
 
„ I EEE 
 
Brungswifer Straße 
11 Neumann, Q., Kataft.= 
Techniker 
Rufer, D., Benfionär 8 
Salomon, A. Poftaffift. ,R. 2 
Widmann, H., Telegr. Arbeit. 
NehHte Seite 
2 eriftiert nicht 
4 EEE DON 
Herde, G., Dreher 
Kroll, S Fenfterpuß. 1 
1 
Qamp, D .„ Ww. 
Nohlis, H., Arbeit. 3 
Shrisnig, W., Abe Er 
Schul, A., Ww. 
Wendt, H., Schlachter 4 
Wulf, W., Arbeit, 2 
Bauftelle 
E. Rölln,H., Rentner (Nord= 
Amerika) 
V. Börnfen, I, Pol. Haupt: 
wachtmftr. Erdg. 
Bargholt, A., Ww. 
Bedmann, Elfe, Frau 
Burmeifter, E., Stiderin 
Buglof, RP, Schloffer 
Delis, YU., Kellner 
Duggen, H., Tijchler 
Fijcher, W., Schloffer 
Kahn, W., Majcdhinenwärt, 
Müller, H., Schiffbau. 
Ditafchinsty,“B., Archivar 1 
Rehl, G., Wachtmitr. 8 
Rülm, %., Stabsgefr. Bde 
Seemann, A., Www. 
<- Stadtfeldfamp DZ 
DO 
 
DO © DD HC > > 
S: 
 
Brunswiker Straße 
Benannt nad dem Dorf 
Brunswik, weldhes zu beiden 
Seiten der Strake lag und 
1869. in Biel eingemeindet 
wurde. 
 
<- Schlokgarten Ze 
Linke Seite 
1 E. Beghold, A., One T.2 
Anderfen, K., Radio T. 
Böding, X. Automobile T. 
Greve, X., Färberei 
Rebold-Stuben, Tanzlok, T. 
Maden, G., Ob.Signalgefr. 
NRieven, 6, Anzeig.-Berm. 1 
3 E. AWdamsti, Emma, Zigarren 
E. Dr M., Bigarren- 
andlg. Erdg. 
Del R- Kunfthdig. 1 
Sievert, S., Uhren T 
„Bum Anufperbäuschen“ 
N pieH Grete, Schokolade 
1 
ES = 
 
EEE 
1. zeit 
5 E. rennt, A., Kaufm. T. 1 
Hartmann, QH., Verb. Direkt. 
Henker, Helene, Frijeurgefch. 
Trennt, Tb., Zigarren T. 
7 E. Wallgrün‘jhe Erben 
V. König, X., Amtsger. Rat 
(Ditfecbad Kolberg) 
Carftens, X., Mittagstijch 
Hahn, £., Handichuhe LT 
Oitholt, E., Bootsm.Maat 4 
Rermin, E., Sekretärin 4 
” Voelders, W., Dr., Stadtrat 
Wallgrün, M., Rreisdeaufs 
tragte T. 2 
Wolf, F., Buchholg. T. 
E: Stoltenberg, Bi 
Kaufm. (Kronshagen) T. 
V. Reimer, B., Dreher 3 
Heuer, H., Tapezier 
Kieler Matrakenfabr. T. 
LQaferenz&RrolSchneidereiT. 
Rir & Barth, Malerwerkit. T. 
Starte, W., Druderei T, 
11 E. Hamann’‘jhe Erben 
V. Hammann, $., Berwalt. 
Sobenzollerneing 48) 
Mag, Anna, Frl. 
Mech, D., Uhren T 
Buck, W., Benfionär T. 2 
Svendjen & Chriftenfen, 
Bejagartik. T. Erdg. 
11a E. Clafen, H., Eigentüm. 
(Holtenauer Str. 210) 
Baars,R., Berw.Ob.Infpekt. 
Böttcher, CM Saft. T. 
Danigel, A., Elektrik. 4 
Derichsiveiler, W., Büro- 
angelt. T. 3 
© 
Kohn, A., Nentner 8 
Koch, F., Pianos T. 
Kruje, I, Beamt. iR. 4 
Mania, A., MaßijcdhneidereiT. 
Mech, D., Uhren T. 
Merk, M., Dentijft T. 2 
Möller, H., Teppiche T. 
Reimer, x Schirmm. T. 
Scheffler, W., techn. Selear 
, Ob, Kellner H. 
 Hachb, "Al, Landesinjpekt. 1 
18.15 j..a. bhilofophengang 1 
E. Biermann, F:, Kaufm.T, 
(Habsburger Ring 3) 
E. Begold, B., Rentner T. 
Bros, Sn Bote 
Claußen, N. -D., Kolonial- 
waren T. Erdg. 
Kontor, Antonie, Korjetts T, 
Pegzold«&Biermann®. m.b.9. 
Weinhdlg, T. Erdg. 
<- VPbilojophengang 
15a E Nohwer, A., A- 
17 Er "Girfe, Geijchiw., Hausbef. 
u 19) 
, 5. B., Konfektion T, 
19 e Öhte®,, Drogiit(Revent- 
Touallee 19) 
Färberei u.Hem. Reinigungs» 
anft. „WieNeu”G.m.b.D.T. 
Yaeger, K., Uhren 
NReinide, Sg Konditorei 
Vernimmb, M., Frau 
Wadle, K., Uhrmach. 
21.1. a. Dahlmannftz. 14 
E: Walter, R., Drogen 
(Vbilojophengang 2—4) 
Denker, G., Zigarren T. 
«<- Dahlmannftr. 
28 j. a. Dahlmannftir. 13 
E. Arp, B., Landmann 
(Brodersdorf) - 
V. Hausverwertung 
&. Howe u. Söhne, Hol: 
ftenftr. 103831 
Deder, N Ubhrm. 8 
Hagen, A , Konditorei T. 
—Q Gejhäftsf. 1 
Mewes, Clara, Konfitüren 
25 E Arp, B., Sandmann 
(Brodersdorf) 
V. Haunsdverwertung 
& Do u. Söhne, Hol 
ftenftr. 1081 
Eichitäbt, & Buchhaltı. 1 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.