fe
N
N
3
3
.
na ZT
AA zn
Pub a WW CO
7a
DO u A
SA
a A A A du
EC AA ES
t
SEES
ol
Bernhardftraßie
36 E. Spangenberg, E., Wert:
zeugm.
38 E. Bonath, A., Kalfulator
40 E. Jahn, A., Hausmeifter
Naujofs,W.,Angeftellt. Erdg
42 E. Hammer, D., Kraftw.
Führ.
44 E. Bujdhe, H., Wim. (Mön-=
feberg).
Rohde, I., Lebensmittel T.
46 E. Clajen, W.,Borarb. Erdg.
Winter, W., Schifibauer 1
48 E. Verbrauchergenoffenfchaft
(Segeberger Str. 11)
Henning, H., Lebensmittel T.
Mader, D., Werfführ.
Wilfens, G., Bootsbau.
<- Georgftr. DZ
50 E. Blank, E., Rentnerin
52 E. Semm, E., Werkimftr.
54 E. Heil, L., Bildhau.
56 E. Sander, H., Ww.
58 E. Stadt Kiel
Brinkmann, N., Former
Habermann, M., Maler
Hönow, A., Tijchler
<- Helenenftr.

Bejelerallee
Wilhelm Hartwig Bejeler,
Statthalter der Herzogtümer
Schleswig-Holitein
von 1849—1851ori weg
®
Ticpit- fer.
A
Mdolf fir,
Gerhard fir,
©
Holtenauer N Str,

Linte Seite
1—5 Bauftellen
7 E. Mosle, R., Fl. Erdg.
Bünger, H., rof., Dr. 7.1
EM Q., Wo.
Mater ., Staatsanwalt
. Erdg.
Saul, Da, Dipl. Ing. 2
Stenzel, AM., Heizer Untg.
<- Foritweg D
9 eriftiert nicht
11 E. Schade, W., Frau T.
13 eriftiert nicht
15 E. Elten, ©, Rentn.
van Beet, B., Wo. 1
Chriftianjen, W,, Mufiklehr. T.
Bwidert, O., en.
17 E. Wieje, M., Frau 1
Röper, E., Wo. Erdg. T.
19 E. Burchard, H., Freg.
Kapit.
abit. (X
Knoop, E., Schiffb.
21 E. Safrenz, $., SO I.
NRiederquell & "Co. .„, G.m.b.9.
Ingen. Büro T.
23 E. Müdel, H., Ww. T.
Ienjchet, A,, Kranführ. Erdg,

25 E. Roggenjad’jhe Erben
V. Beterfen, O., Reridant T.
Behrendt, O., Mar. Ober:
jtabsingen. a. D.
Kauerauf, D., Hauswart
<- Tirpigftvabe DZ
27 eriftiert nicht
29 E. Labahn, N., Verficherg. T. 1
Yanfen, G., Vertret. T. Erdg,
Marquardt, W., Dr., Aitift.
Arzt 2
Mierfke, K., Dr., Reg.Rat 1
Mundt,M.,Sıadt-Ob.Setr. 2
Szemeitat, D., NO
N g.
31 Be A B- Dr., Recht8=
walt
33 E - Bofeaptoinsti, Y., Frau
Staat, C., Benfionär 2
Weitphal,R., Rocb. Rpt.(E)T.1
Aeteaulomelt, Q., Vertret.
. Erdg.
35 E. v. Studnig’jhe Erben
V. N Studnig, H., vw. Gun
Kapt.
‚Hoffmann, €, Dr. phil,
Briv. Doz. T. Erdg.
Kraufe, A., Dreher Untg,
Beterjen, €, Dr. phil,, Mel
37 E. v. Heimburg, O., Caer
finanzamt5spräfid. 1. N.
(Hannover-Kleefeld)
V. Hausderwertung
+ X.Howe u. Söhne, Holiten:
ftr. 1081
A RB. E., Rechtsanw. u.
Notar T.
37a E. Of M.,
Biviling. T.
Hans, R., "Roftzuftell,
Schnabel, ©., Erpedient H.
Wichers, D., Oberingen. T.
39 E. Deußen, W., Dr.med. T.
Albrecht, K., Bote Untg.
41 E. Schüler, M., Frau
Hegener, X, DENT
Schüler, W., Kim. T. Erdg.
Stehr, B., Schlachtermitz. 1
«<- Abolfftr. Zr
43 E. Forchert, W., Baugejch.
(Bejelerallee 42)
ET H., Sehrer 1
Czech, I, Rangier.
Oifbebraud, M., Gebenenr, N
— B., Lebensmittel T.
Lohn, 1.,Dr. phil., Phyfit 2
Sabarre, E., Lehrerin iR.
Runge, E., Lehrerin i.N.Erdg,
Sichert, X, Lehrerin 2
AWedemehyer, I., Frau Erde.
Weiß, S., Korv. Kapit. 1
45 . de Ia Motte, E., Kim.
Happe, P., Schloffer Untg.
Klamroth, M., Kapit.Leutn. 1
47 EEE D. theol.,
Bijchof I. N.
49. 51 geb. zu Waibfir. 46—42
2 | 53 E-Reeje, A., Dipl.Ing. Erde,
|. Mahrt, N Landw. 2
Weiland, M., Wim. 1
55 E. Nieljen, X. „Frau(Flensb. )
V. Grünwald, H., Maichinen-
baumftr. (Serharbftz.)
MaTEN % A“ 2
Lehr. £
in ©. Be. Kapit. ©
Nohwer, H., Dipl. Ing.
T Erdg.
<- Gerhardftr. Z-
55a E. Andrejen, N., Eigentüm.
(Ausfand)
V. OF S., Kim. (Das
Sk SE ei Erdg, T.
anta, O., Färber
Senfen, W., Handel8vertr. T.3
ühnhold, R., Dr. phil,
Reg. Mat. T. 1
Meisner, A., Wi. 5
MNiefje, L., Ww.
Mexin, &, Hausmwart Eos

VE 1
55a Tadenberg, E., Korv. Anni
Ing.
Tilmann, E., Dr. Wer
meffungsrat 2
57 E. Yäger, N Frau T, Erd
v. Bülow, M., Ww. T.
Yacobs, A., Hauswart Unte.
Jäger, D., Fabrt. T. Erdg,
Stein-UAngel, M., Ww. 2
59 E. BE D., Dentift T.
Fürlt, A C 2
SYonas, M.,
59a E. Greuer, ®. „Drogift T
Anger, B., Biv. Ing. T.
Wamuth, A., en
61 A DVermefigs.
at .
Erde.
Boyfen, Ww.
CEdmann, Ww.
\ Thiel, I., Verwalt. Ob.-
Infpett.
63 E. Straßner, Dr.med., Fach-
arzt T. 1
Buchholz, E., Dr., Reg.RatT.
<- Holtenauer Str. Ze
65 E. Ballerftein, F., Eigen:
tüm. (Holtenauer Str. 95)
Städt. Licht: u. Waffer:
werte, Transformat.Stat.1
67 E. Carftenn, 6.F. €., Maler:
mtr. T. Erdg.
Eckhardt, N., Kim. H. 3
For, E., Buchdrud. H. 1
Slhüfing, K., Frau 1
Hamer, C., Stadtangeftellt. 3
ung, A., Arbtrin. H. Erde,
Kaczensfi, E., Arbeit. H.
— D., Schiffszimm. 8
Krügfeld, O., Schlofjfer 2
Mitktoleit, L., Ww. H. 1
BPietich, L., Ww. H:2
Reeje, HD., Erpedient 2
NSDAR. Standarte 187
u. Sturm 12/187
Schippmann, W., Zimmerm.
Vetter, H., Telegr.Arbeit. 4
Waldmann, E., Ob.Feuerw.
Maat 1
Wienide, W., Arbeit. H. 3
Winkel, D., De H. 4
69 E Rühjer, M. , Wow. Erg
Boll, A, Arbeit.
Brandt, ., Bol. Beuptnadhe
meifter
Fritjche, H., Arbeit. 5
Henk, W., Hausmftr.
SJanfen, A., Näherin Erdg,
HJöhnt, I, Wo. H.:3
Kapijchte, H., Arbeit. Erdg.
Kohn, I., Lebensmittel T.
Ladda, W., JnvalideH.Krdg.
Ludwig, R., Arbeit. H. 1
De S., Schneider 2
Oito, B., Ww. H.3
Näbiger, H., Anvalide H. 2
Schmidt, N Arbeit. H.Erdg,
Sehger, N., Schloffer 3
Sellmer, %, Invalide H.1
Untiebt, H., Invalide H. 2
Bimmermann, £., Gewerbl.
Angeft. 1
69a a F., Kim. (Führ-
V. Hausverwertung
Y.Howe u. Söhne, Holiten:
fir. 108 1
IE, ., Rentner H. 2
Allert, W., Rentner H. 3
Arpe, Ch., Invalide KErdg,
Bergau, * 8. IWw. H. 2
Bodelmann,9. „Autofahrich. S
Duodhola. I. Weribufüe.
Buntk, A., Arebtri,
Garljon, al. Ceemaun 3
Dooje, H., Gärtner H.Erdg.
— D., Arbeit. H. Erdg.
Dreyer, „Kraftmwagenführ. 4
Yöhnt, I., Lagerarbeit. 3
Kupferfhmidt, O., Arbeit. H.3
Lorenken, W., Frijeur 1
BPeterjen, C., Ww. H.1
Roofje, En relte H..1
Subhr, A., Tijhler 2
Wilhelm, G., AhbalideGths.

Bejelerallee
71 E, vers, © Rentner
Arp, F., Arbeit. 1
Demankowsti, M., Badem. 3
GErlat, D., Vuber 4
Srohmann, SG., Hilfsmecha-
niferin Erdg.
Hanjen, H., Vertret. 4
König, M., Wi. 2
Schröder, R., Steuermann 1
Staad, E., Rutiher 8
Voat, E., plätterei Untg.
Wiechler, M., Schloffer 2
73 E. Ziedemann, E., Gaftwirt
(Ede Dammftr. u. Crerz.e
Rlag)
V. Biemer, W., Dreher 3
SIenjen, I., Krim. Sefra 2
Klajohm, NR., Gefchäftsführ. 2
Kroeger, M., Möbeltijchl. 1
Yanjen, A., Buchhalt. 4
Langniß, Wilh., Milchhdlg.
Möbig, H., Schlachterei T.
<- Rnooper Weg DZ
NedhHte Seite
2 E. Peterjen, H., Ww. 1
Schily, F., Major T. Erdg,
E. Voß, D., Mentner Erdg,
Miebide, M., Frau
<- Moltfejtr. Z
6 eriftiert nicht
SE. Hausverwaltung Flichten:
Höfer
E. Prof. Dr. Martenffen,
Va (Foritweg 13)
Be „ Ob.Reg.Rat RR.
rdg,
Wiethold, F., Dr. med,
Prof.
10 E. Tenzer‘jche Erben
Meyer, H., Steindruc. 1
Nieljen, 5. Dr. Ing:
12 geb. 3. Forftiweg 20
<- Forftiveg DZ
14 E. Berger, E., Wiwv. %
Berger, F. W., "sen. Kim. 1
Orth, W., fm. GE
Erdg.
16 E. Sindt, $., Kfm. (Gostar)
Gätjens, I Landes-Ob.
Baurat © N. T.; Erdg.
Keterjen, B., techn. Telegr.
Infp.
Niemann, A., Maurer Erdg,
Tanfk, R., en
18 E. Hing, D „ Mentnerin 1
Brüdner, G., Bootsm. Erdg.
Schulz- Dornburg, DS.
Generalintendant Erdg,
20 E Et “ andwictidh:
Direkt
22 anal
24 E. Rehr, F., Dr. med.,
San. Rat T. Erde.
ehe 6, Dr.med,, Facharzt
3
26 Er "Röhler iche ee
V. 8öhler, M., Ww.
28 Studentenheim
E. Verein deutjher Studen:
ten :e. Bi. T.
V. Wied, D., Werkuftr.
80. E, Krahm, Eigentüm.
(Xheodor-Storm= Str. m
V. Mehl, H., Ww.
<- Zirpigfir. Ze
82°E Koreuber, F., Dr., Fach=
arzt T. A
woifelier, Gejchw. 2
Hahn, E., Ww. Untg.
— 6., Boftillon Untg.
32a E. Oehlert, G., Rechtsanw.
(Sonderburg)
V. Schimetat, ., Dreher 2
Vöge, O., Korv.Kap. T. Erdg,
Wittekind, SF. MM, Ww. 1
Bachrau, W., Dreher Untg.
34 E. Scheel, (A Frau T,-
A Dr. Univ. Prof. T.
fa E. Sainenfamp, 6, Aa
Witt, & “Arbeit.

IT. zeit
36 E. Robert, W., Dr. med.
Frauenarzt T,
38 E. Yacobjen, F., Aw. T. u
Maaß, A., Ww.
rn x, Feuerw. Une | d
0:E Demme, R., Dr.med.,
© gegen %
eimann, 2. ‚Angeftellt. mn.
Rüdert,E., Fürjorgefchweit. 2
<- Adolfjtr. Z
Mn Mangel E., Univ,
ofen ®, Schloffer A
Diederichjen, EA Schmien |
nt;
Edle v. Graeve, G., I N
Kaijer, I, Freg. ‚Rabit. a
Körner, E., Ww. IN
42 E More, W., Baumftr. |
Für, NO a AED Erde. |
Sejchte, € 18
— %,, Dr. jur, Redisanio, |
u. Notar T.
Möller, A., Fark.
44 E Karitens, W., Baugerer
Rudkens, W., Ingen. T. Erdg,
46 E. Röhn, GE, Stubdienrat
Sacjie, B., Betriebalt. a. D. iM
48 E. Lieb, M., Architekt (Lorne
A A 8
ei ww. N
Prehn, RN., Landw. ie
Guednow, "Rn Feuerwehrm.
Untg.
50 E: Küpper‘ jhe Erben
OreffinF-Inipelt. RR. Erdg,
Hebbeln, H., Kfm. 1
Henningjen, M., Ww. Ca
<- Gerhardftrz. Z
52 E. Stiefler, R., Bug
(Holtenauer Str. 155)
Denen E€., Buchdruckerei:
bel. 2
Koth6, H., Lehrerin 8
EAU Et ernet Erdg.
öller, R., Ww. T. Erdg.
Scheibe, A., Wim. ER
Bigte, AM, Reg. Direlti
54 E. Reeie, C., Ww
Dannenberg. ©. Dr, 8orv. 0 |
Get Diet. 7 Ed WE
a rel
EN M., Ww. MM
E. Behn, D. SW, Dr. I
‚mod, , San. Rat, Facharzt
Koblbac, ©., Angeftellte 2
Med. Röntgeninftitut TCM
58 E. Vierau, A., Lehrerin 4.1
E. Nierau, IX., Lehrerin 1
7
|
Si
|
1
{
|
A
%
1

V. EB D., Kim.
60 E. Friccius, R., Dr. me
Sanitätsrat T.
Mijche, B., Dr. Ing.,- Rapit.
Seutn. in
<- QHoltenauer Str, KE
62 NEE CE nicht
A Selebtichjen, N. der
Do W., ET Fahr.
Doje, E., Arbtrin.
Kintjher, A., ai OMEnD
Rirchenbauer, S „ We...
Krämer, & Beamter
Mathje, E., Arbeit,
Schul, & Rentner
Siebels, M., Ww.
66 E. Grell, W., igentints
ES Slroangeft A
Erich, M., Wi. U
Laurigen, = Maler
Sjungdahl, D., Ww.
Qöfer, N., A Darineangeb,
MNieljen, M. De W
Schöning, O., Buchhalt.
Wittorf, 6, Straßenb.:
3
Schaffn.
68 E, Zur, A, Mafjcdhinift-
(Wrangelftr. 36) f
Bade, M., A
Bernhard, W., Arbeit.‘

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.