6 E. v.Döhren, I. W., Wo.
Boll, E., Stadt. Ob. Sefr. 8
<- Düppel{tr. DZ
Nagoränt, S., wiff. Lehrerin 3
A )
V. Stegelmann,-B. N.,
Hausverw. (Fleethörn 18)
Bunge, E., Dr. D Mpenh,Ober:
arzt T.
Buftorf, W., Baugejch. T.
Salufchty, G., 1
©
LS
— " Roftaffiftentin
— X. Mitteljdh.Lehrerin 1.R.
Stußg, F., Kabit. 3.S. a.D.
ne Pfeil, E., im. (Schön:
gi.
Barow, Se 9, EC Oultat T.2
ER
Stolze, R., Ob.Reg.Rat Erde
Stußer, W., Senatspräfid. T.
Voigt, M., Ob. Telegr.Selt. 4
14 E. Spies, E., Frau
Men G., Mar. Ob. Sips
a
Jungbeder, W., Rorv. Kapik
‘w.
Siegel, N., Oberitleutn. A. 5
Wohlgehagen, R., Arbeit.
<- WilhelmshavenerStr. DZ

= Langer
Segen
<
9 eriftiert nicht
11 E. Mannzen, F.,Bäcermitr.

<- YJungmannftr. Ze
‚1a E. Möller, Gebr., eher
Bothmann, K., Arbeit.
Hegeler, H., Angeftellt.
Kerften, H., Arbtirin.
Kneejdh, H., Handelsm. Erdg.

Retrowsti, A., Bootsm.
Srodan. D. 7 0, H. Erdg.
Eijenblätter, 8., Rrofimagen
Frank, E., neben
Friedrich, K., Ant Aingeh,
Glajom. A Sthiofier
Hosmann, F.Majchinenb. H

Adolfplat
1 Roc, W., ba 1
Köhn, Angelt.
Möller, d Fahrradbdl. HS
— A Arbeit.
ebr., Fahrräder
— %,, Motorradhdl.
Müller, D., Kfm.
Obhlion, G., Invalide
Rademacher, M., Monteur 2
NRappöhn, I., Rentner
Nohard, F., Frau
— ©., Arbtrin.
Sabde, H., Ww.
Schiemansti, W., Arbeit.
Spigbarth, F., Ww.
Stöden, F., Maurer H. 1
Willer, G., Invalide H. 1
E. Fistus
Hochfhullehrinftitut f.
Seibesübung. der Univerf.
Stieper, B., Hausmftr. T.
E Dethleffien, G., Eijenb.
Setr. EN. 1
Fahrenkrug, E., Mufiter 4
Kill, B., Räherin 8
— 9., Schloffer
ea ., Saft. T. Erdg.
Roplow, I., Boftichafin.
OT E., Frau
a D
4
3
, Dreher 2
— N en. 2
— D., Malermftr. T.2
E. Kluge, E., Ueiater.
mtr, T.
Bd Schifib. Ing. 3
, Bahntechnik. 3
echo W. N 4
Colmorgen, H.,
Doofje, M., nen
Hennig, N, Schmied
Hinz, I., Radiotechnik.
— %M., Wo.
Kinde, K., Kim.
Krohn, H., Rentner
Müller, E., Frau
Bape, I, Steuerfelr.
Schmidt, Ch., Ww.
— ß., Bauarbeit.
— M., Bigarren Erdg.
Wil, B., Poftajfijt. iR. 2
Babel, N., Mechanik. 2
Schauenburgerftz. >
7.1
DO DO + CD 09 5 DO DO CO
Göhler, H., Bantangeit. 3
Green, A., Kraftwführ.Erdg,
Lindemann, B., Ob. Majchin.1
Midel, W., Angeft. 2
Möller, F.,Bädermftr, T.Erdeg.
Lries, H., Arbeit. 4
Schlüter, E., Arbeit. 1
Baiac, N., Belznäherin - 3
13 E. Nölting'jhe Erben
V. Hausverwertung
SS. Howe u. Söhne, Holften-
fir. 108 I
Bünning, W., Arbeit. 3
Evers, D., Erheber 1
Marcufjen, Ch., Schmied 3
Menzel, A., Bohrer 1
Nölting, D., BPflegerin Erdg,
Bernat, E., Tabakwr. Erdg.
Schmidt, A., Schneiderin
Schreiber, W., Lakler 2
Wilte, M., Magazinarb. 2
15 E. Obhlien, D., Kim.
(Preeß)
V. Nitich, A, Wi. H
Boll, W., Badmftr, 2
Chrentraut, D., Maurer 1
Gorzelöti, N Angeft. Brig
GSottipenn, E., Ww.
Hennig, G., N hrfelmmerm.
Hundt, H., Voftangeft. 4
SJonas, D., Schneider H. 1
Ale „Schiffszim.H.3
Kruje, R., RMentner H. 2
Laas, M., Ww. 1
Müller, B., Arbeit. H. 2
DOhrimann, K., Straßb.
Ang
Preuß, V., Hauer 3
Rafchwig, M., Ww.
Roß, W., Majchinift H. 1
Rudolf, G., Rentner H

a
17 E. Weichert, F., Hebam-
menfjhweft. (Tirpig{tr.13a)
Durbrook,W.,Krankenpfleg.4
Eggert, F., Buchdruc. 8
Griephan, D., Buchhalt. 1
Grund, E., Kim, Erdg.
Lohje, B., Arbeit. 4
Niffen, H., Buchhalter 2
LBauftian, E., BViehtreib. 4
eterien, E., Angeftellt 2
Scharbow, F., Arbeit. Erdg.
Schmidt, E., Serviermftr, 3
19 E Bernitt‘8 Erben
V. Brods, M., Frau 2
Bernitt, X., Schneidermitr.
Böttger, H., Pol. Beamt.Erdg.
ER ©., Schuhm. 1
Hinz, E., Ww 8
Kuchel, W., Rorrejpond. 8
Merzenich, F., Iuit. Angeft. 2
Wieje, M., tehnijch. Angeft.1
21 E. Müller, R., Ww. 1
Bahrejel, A., Benfionär 2
Eberhardt, OD., Bootsmann 2
Samwinsty, €., Ww. el
Giebel, U,‘ Wi.
ae a W., Fenfterpuß. 3
Müller, K., Drogift
bhilippfen,H.,Verjorg. Anur.
Roft, F., Schleifer KErdg,
Subr, I, Frau Erdg.
Tröger, H., Lagerverwalt. 3
Vollitedt, X., Rentner 2
Wolters H.Ob.Mafchin.
23 E. Heitmann, R., Töpfer:
mtr. T. E
V. Hausverwertung
SI. Howe u. Söhne, Holften-
fir. 1031
MBlüher, E Dipl. Ing... 1
Haböd, E€., AWw. 2
Schwieger, W., Verfich.
Ungeit.
Siemonfjen, B., Uhrmmftr. 4
Witkugel, H., Geijtlider 3
— €, Konzertpianiftin T.
25 E. Schüße, N., Privatier
(Lorhfenftr. 30)
Bartels, A., Arbeit. 2
Caffube,W., Mar. Angeh.
Entling, D., Schlachter 4
Leiphold, M., Ww. 33
Schoof, A, Ingen. Erdg.
Schütt, £., Ww. 8
Timm, I., Nentnerin 2
Tüntjh, M., Verw. fi
in Ca
Voß, A. 7
27 E Dante W., Lehrer
(Forftiveg 50)
Broll, H., Tiefbautehnit 2
Langtim, O., Frijeur 4
Schellmien, H., HF. Angeft. 3
Schmidt, A., Autoreifen T.
SO D., Kim. 1
Schult, C., Brauereibedarfs:
art. T
29 E. v. Bergen, F., FeinkoftT.
Boldt, M., Ww. Eı
Hanfjen, S., tedhn.Injpekt. 3
Kähler, H., Steuerinjpekt. 1
Lindau, H., Rentner 2
Marr, f Wm, $
Nemigz, A., Frl.
Et DO. Majdhinift :
Scheel, Ch., Zehrerww.
Wirth, O., Landesob.Setr. 3
<- Lornfjenftr. DZ
8E act A. Hello, Bant-
direkt. iR. 1
Beeih, 3, Dr. Di Ant,
Leiter
Bruer, E., Ww,
Dordan, W., Ww. Erdg.
Frech, A., Ob. Majcdh. Mt. 4
Holitein, E., Ob.Leutn.a.D. 3
Beterjen, €. D., Rektor i. RN. 3
rochnow, R., Krim. Rat 2
tüben, ©., Zigarren T. Erdg,
s18aE ul M., Ob. Ing.
(Chemnig)
V. GCarftenjen, I, Kim.
(Holtenauer Str. 104)
Behrs8, I., Schifb. Ingen. 3MAdolfitraße
81a Bluhm, A., techn. Marine-
Setret. Erdg.
VBiß, E., Gärtner 2
Dormeler, E., Ranzl. Setr.
;
Ernit, F., Näherin
Holit, C., get Gändler Erde
HYanffen, H., Rentner 2
Kühl, O., Kellner 8
Rehder, E., Lehrerin 4
33 E. Callondan, Mojdinif
(Zirpigftr. 12)
Geelhaar, F., Ww. 3
Kohl, I, Ingen. Erdg,
Krohn, D., Suddeudereibel
Riemann, SG., Kim.
RPiahl, D., Benfionärin 1
Scharf, H., Bankdeamt. 3
Schumann, D.,Lab.Gebhilfinl
Thieme, N., Kammermufif.
35 E. Miete, D., Eigentum.
(Yeodor Storm-Str. 9)
Dahlitrand, Ch., Ww.Erdg,
Goldendaum, £., Bankbeamt.3
Raetow, M., Pol. Ob. Wacht:
mitr. a. D. 8
Przibilsty, G., Angeftellt. 1
Wajdhow,K.,Db.SteuerInfp.
37 E. Didmann, H., Monteur
VBinotih, M., Frau 8
Brie, C., Ingen. Erdg.
Klausniger ‚I., Wo. 8
Dicmann, Kolonialwr.
Hagemaier, F., Ingen. 5
Körner, D.,Klempnermitr. "83
Kröger, F.,Prokurift
Lenfh, A., Malermeifter 4
Merten, B., Majcdh. Schloff. 2
Prohn, H., Venfionär 1
Noje, W., Kfın.
Stutenbröfer, Schhuhmacherei
<- Waigftr. Ze
39. 41 eriftiert nicht
43 E. Rirhengem. Verbd. Kiel
Ieffen, I, Baitor T.
KircdhenvorftandAnsgar-DftT.
45 E. Gijewiti, A, Wi. Erdg.
Braafh, F., ftädt. Arb.
Meyer, A. Mitteljhullehr.i.R.
Bimmermann, A., Frau 2
47 E. Heitmann, W., Benfionär
(Sutenbergitr. 22)
V. Hausverwertung
N DT Söhne, Holften-
tr. 108
Se 0 Dberjehulleht;
Oehrami, £., Elettrif. ®
Sir €, Set,
Otto, E., Wo.
<- Beielerallee Z
49 geb. 3. Befelerallee 43
49a E. Stadt Kiel
Florftedt, E., Hın. Angeft. 1
Yahnte, W., Stadtinjpett.
Anwärt. 8
Yangen, A. Ww. 2
Kröber, G., Dr.. Reg. Rat.
Müller, K., Technik. 2
Ontes,A., Bantbevollmächt.2
NMöhling, K., Fachlehr. 1
Sommer, Or Bantvorfteh. 1
Wenndorf, W., Mafjcdhinenb.
Wilborn, A., Wo. Erdg.
51 E. Clement, 3., LZabatw.:
Vertrig. %
V. Sausverwertung
I.Howe u. Söhne, Holften-
ftr. 103 I
Baltin, P., Ob. PoftratT. 1
GEfien, C., Apothetenbef. T.
— B., Rechtsanw. 2
Mag, M., vw. Kapit.Leutn.
53 E. Schmidt, F., Frau T.
Giefede, Th., Rentner T. Erde.
Hunger, L., Majors ww. 2
Aeeubert, F., Nermefiunge-
Somidt, W., Ingen. T.. 3
55 E. Relm, &, Korb. Kapit.
(Wilbekmshaben)
V. Mech, $..Dr.phil., Studien:
ra;
en A, Bye Deal :
Schaaf, W., Reg.
Schüße,R., em

-
%

57 E. Baglafch, X
Bolten, A, Rentnerin
Hanfjen, E., Rentner Brügge
Helmijen, £., Wiv., W
Yanz, D., Rentner
Kraufe, N., Wow.
Neumann, O., Abteilgslei, X
Raglajgh, E., SandelSvertr, Ts
Schälte, O.,
Vollnberg,
een L R.-
Wilste, E€
geb.

2/2a E A D., Rentner
Elmftad, € , Wo.
Hirihmann, E€., Wow. ß
Hohenfee, R., Kranführ. 35
Meier, E., Matroje
Saborowsti, R., Klempner. 2
Schmidt, D., DBüroangeft. 4
Se © %
Tode, €
en Gärtn. Erdg,
Giesben, ©
SGogoll, W.
Salem), MM, a.


Sofi, €

Mehl, M.,
Montanus, A. Loch 3. > Ende
Dehjelmann, $.,
Rlöhn, I, Rentner
Scharf, H., Maurer
E. Möbhl, C., Kohlen .
N ORIEE „ Tanzlehr.
Dorow, L., Wow.
Duntker, S. Former Untg.
Neuenkirchen, N E., Heizer

Bei
Schreiner, €
james &. 3 Shatnftr, $
SR
Kähler, M,
werftr. 82)
V. Adelmann, F., Kauf. DE
artoi® N. SandelAuete
oh W., Zimmerm.
Hefe, B., "Rraftwagenführ. 2)
illebrand, H., Ww.
innenberg, €., Yuft. Ang.
Koch, Y., Frau
Kriegeljtein; L., Ww.
Leverenz, W., Tijdhlerei
Beterfjen, M.
Willer, D.,
E Solana Der
(Adolfitr. 8 a)
Deide, F., Werkmftr. a,.D.1
Draeger, ©, InvalideUntg,
Hofmann, R., Metalldrück.
Mobz, X, Vi
BPeterfen, K., Wem,
Nathmann, E.,
Schlegel, N., SGemüfe
Schröder, s,
8a E. Hofmann, D., CE ©
jabrt. T.
Deder, A., Zigarrenm.
Schlegel, I, Rentner
Urbh,
Is


— R., Gemüfehdir.
10 E. Sedermiid, D., Wow.Au f
Bergihmidt, E., U
Held, € m
Henningjen, M.
Iudel, A
IJunge, R
a. D.
Kolbe, H., Rentner
Lehmann, D., Kim.
Schindeler, Be ‚Lebens nitt
Schulgs, Z., Sı
10a E. QZrogiich, Ge
Baumann, I., EI
Kirchhoff, W., Side Er

zz
A nn

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.