Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1930 (1930)

I 
N. DdN = 
mM mm DT! 
OT OS SC 
 
“no 
S 
x 
zz 
[ 
f 
 
 
  
  
55 E. Stahl, €, Gutsbefig. 
Schwartenbet) 
Hofmann, €, Tagelöhner 
7 Vorburg, H., Feldvogt 
:56 E. Rrufe, D., We. 
Dibdern, Z., Fuhrm. 
rufe, W., Landwirt T. 
57 E. Reimer, &., Bürvangejt. 
58 E, Stahl, €, Gutsbe]. 
(Schwartenbet) 
Bauer, A, Kutjcher 
Kojatowsti, ., Ob. Schweiz. 
hm, E,, Kraftwagenführ. 
59 E. Gemeinde Suchsdorf 
Schoenet, U. Ob.Sandjäg.a.D. 
„E. Doje, M., Gärtnereibern. 
6LE. Bod, Ch., Wi. 
Bud, X., Schloffer 
62 E, Moll, G., & Co., 6. m. 
5.9., Chem. Fabrik T. 
Al6, B., Ingen. 
Enter 8, Kfm. 
Moll, O., Kfm. 
63 E, Stabhl, E., Sutsbej. 
(Schwartenbet) 
Burmeifter, 9. VBorknecht 
Hörnke, W., Tagelöhn. 
öhnte, O., Arbeit. 
Schmunz, F., Wi. 
Speth, $., Arbeit. 
„ Darm, O., Zimmerer 
Blohm, H., Arbeit. 
Schmidt, €, Schiffbau. 
Aeber, Ch., Arbeit. 
65 E, Wollbehr, M., Wow. 
Bollbehr, W., Landm. 
66 E, Ufinger, F., Güterdirett. 
(Langenbielau) 
Blaas, 6, Fuhrunternehm, 
Srömm, %., Handelsm. 
Ehunfdhenhagener 
We 
=<- Segeberger Sandftr. > 
‚ Witt’iches Haus 
E. Witt, Chr., Bauuntern. T. 
Schmidt‘jhes Haus geh. 3. 
Segeberger Landftr, 
Meyer jches Haus geh. 3. Sege: 
berger Landftr. 
=<- Gemartung Elmfchen- 
hagen, > 
Fußweg nad 
Elm{dhenhagen 
<- Segeberger Landftz. 
Bier DO Seite 
eje‘jhes Haus 
E. Wieje, Ch., Ww, 
Baajch, E., Arbeit. 
Nechte Seite 
Detlefsjches Haus 
Detlefs, A., Bäder 
Mofenfelb, Ch., Zimmerm. 
=<- Semartung Elmjchen- 
hagen > 
. Boppenbrügger 
cg 
"<- Segeberger Sand{tr. > 
inte Seite 
Schramm’{ches Haus 
E, Schramm, O., Hufner 
Möller, Ch., Arb. 
Sangmaatjches Haus 
Sangmaat, Y., Hilfs: 
weichenfteller 
Dower8’{hes Haus 
E, Dowers, X., Rentner 
Schröder, H., Handelsm. 
Nehte Seite 
Dahlfhes Haus 
E. Dahl, €, Sand. 
Dahl, W., Berwalt.Setr. 
Günther, D,, Verm „Techn. 
Schlüter, Chr., Arbeit. 
Ochs Thes Haus 
 
 
  
   
Suchsdorf 
67 E, Schulz, 9., Privatier 
Schulz, W., Mechanik. 
68 E, Meichsbahn 
V. Schwarz, W,, Eijenb.Betr. 
Aiftit. r 
69 E. Meichsbahn 
AUrff, X., Bahnarb. 
70 E, oloff, 3., Schlofferz 
meifter 
Roloff, H., Schloffer 
E, Reichsbahn 
Kühler, I, Schranfenwärt. 
72 E. Meicdhsbahn 
Verkon, H., Bahnwärt. 
73 E. amp, G., Sand. 
Boihsti, X., Arbeit. 
74 E. Bacjch, 3, Gärtner 
Rühl, Hans, Arbeit. 
75 E. Sohlte, ., Gaftw. T. 
76 E. Meher, F., Inbvalide 
77 E. Ströh, W., Schuhm. 
Stührt, O., Arbeit. 1 
78 E, Quedens, W., Verwalt. 
Ob. Infekt. 
Hahn, €, Schloffer 
79 E.-Brüßing, %., Schäfereibef. 
80 E. Steffen, &., Steinjeg. 
81 E. Friedrichjen, W., Landın. 
82 E. Morib, F., Rolonialwr. 
Meher, C., Tijchler 2 
Ströh, W., Sattler 
83 E. Bahr, H., Rentner 
84 E, Beterfen, B., Heizer 
(Molfjee) 
V. Bahrt, &., Schiffb. 2 
Gräfe, F., Verf. Beamt. 
— W., Bankbeamt. 
Kriemann, £., Kolonialwr. 
Kröger, H., Benfionär 
71 
 
86 E. Yöhnt, W., HFutterhdlg. T. 
 Aüßs, B., Schloffer 
87 E. Michel, N., Eigentüm. 
Haß, I, Arbeit. 
— x WW: 
Kochanstt, F., Arbeit. 
Otte, W., Arbeit. 
Schiller, D., Ww. 
88 E. Reichsbahn 
Halteitelle Levensau 
GSrünwaldt, Eigentüm. 
(Siel) 
V. Osbabhr, G., Arbeit. 
90 E. Büll, M., Ww. T. 
Mordhorft, A., Sattler 
Meimer, O., Dreher 
91 E Boddin, W., Bauunter: 
nehmer T, 
Hinrichfen, A., Bürvangeft. 
92 E. Schiller, K., Arbeit. 
Haaje, H., Arbeit. 
Hiejener, S., Ww. 
HYürgens, C,, Maler 
M., W 
— M., Ww. 
Meher, G., Arbeit. 
93 E. Schröder, X., Steuer: 
wachtmiftr. 
Krakfow, Th., Arbeit. 
Kufferow, A., Ww. 
Naumann, O., Nieter 
Schlüter, X., Rentner 
94 E. Stührt, M., Barbier 
Fittlau, F., Gasarbeit. 
Srothfopp, ©., Arbeit. 
Schröder, H., Müller 
Voltmann, H., Maurer 
95 E. Reichsbahn 
Dunker, H., Betr.Aifijt. 
 
Miünz, C., Kaffierer 
EOS of 
oth, O., Szimmermmn. 
Dahl{ches Haus 
Dahl, D., Bankheamt. 
Meich, X., Wi. 
Schlüter, Th., Arbeit. 
SE vor Gel 
taaf, X., Boftichaffn. 
Boje, &., Ai. 
Schacht, B., Feuerwehr. 
<- Feldmart > 
Segeberger Landitr. 
<- Gemarkung Kiel 
inte Seite 
Terpe’jches Haus 
E. Terpe, D., Arbeit. 
Klahr‘jches Haus 
E. Rlahr, 6. Krim, Betr. Wifijt. 
Si On EEE 
er‘fches Haus ‘ 
© Schlüter, Cl, Invalide 
Hamann, W., Kfm. 
Burmeijter‘ [ches Haus { 
Burmeiiter, Chr., Maurer 
Hinr. Mordhorftjches "Haus 
ARE S9WEN, $., Schweine: 
er 
mä 
, 3, Land. 
X, Rupferfhmied 
G., Arbeit. 
DB ahnwärterhaus 
E. Deutiche Reichsbahn 
Dally, F., Schrankenjohließ. 
ifenbahn > 
N De 
ermfe, D., Mobdelltiichl. 
Büll, Cb., Arbeit. 0 
Kajchubs, B., Schloffer 
SE, Kim. 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
< 
Wermte*ji 
E. 
E. Road, M., Frau 
Walther, %., Bürogeh) 
Hennings ches Haus 
E. Hennings‘jche Erben 
U DHennings, D., Buchhalt, 
(Ruffee 
Sundelach, $., Bimmerer 
Willer, B., Schifszimmerm. 
e8 Haus 
 
   
 
 
E. Dos, R., Ob. Boftjchaffn. | 
Dos, D., Schloffer 
  
 
Cbh., Doch-u. Tiefbau 
Sunge,B.,Gend.Wachtmitz. T. 
 
Förftihes H 
Dibbernjhes Haus 
$. Dibbern‘iches Haus 
—<-Fußweg n.Elm{henhag. > 
3. Mordthoritjches Haus 
Chr. Reefe‘jches, Haus 
QuatterS‘jches Haus 
GE. Wolter’ Iches Haus 
Hingjt’jhes Haus 
Harder‘jhes Haus I. u. IL 
Gemeindehaus 
Kröger, R., Stationsmftr, 
Welliee 
Lütjejhes Haus 
E. Qütje, M., Anzeidhn. 
Klinzer, H., Schmied 
Schüitt‘jches Haus 
E. Schütt, F., Schloffer 
Schütt, H., Arbeit. 
Peters jhes Haus 
E. Beters, G., Bantvorfteh. T, 
=<- Elmjohenhagener Weg > 
Meyer‘ihes Haus 
Meyer, L., Schuhmmiftr, 
Meder, H., Rentner 
Didelmann‘jches Haus 
Didchnann, E., Rentner 
Emunds, B., Bol.Ob.Wuftr. 
aus 
E, Förit, W., Ww. 
Förlt, €, Schlachter 
., Landwirt 
E. Didbern, E., Elektrik. 
E. Dibbem, F., Schloffer 
Schumann, O., Arbeit. 
Steffen, $., Kalkulat. 
E. Dibbern, F., Schloffer 
Hoffmann, I., Malermftr. 
E. Mordthorit, I, Saftw. 
Frahm, W., Arbeit, 
Wriedt, O., Arbeit. 
E. MReeje, Chr., Arbeit. 
Meefe, G., Verkäuferin 
ÜRicper, H., Arbeit. 
Quatters, H., Land. 
Sommer, H., Arbeit. 
D., Schloffer 
  
  
   
 
E. Wolter, E., Landıw. 
Lüttjohann, Chr., Zimmerm. 
 
E. Hingit, I., Landıve 
E. Harder, F., Bürovorfteh. 
Ube, $., Invalide 
Wieje, O., Arbeit. 
E. Gemeinde Welljee 
FEED ESSEN FAR 
85 E. Siegmunbd, ®., Gärtner | 96 E, Diedrichfen, H., Maler- 
  
 
  
  
  
meifter 7 
Slau, R., Betr. Affift. 
ähler, A, Maurer 
Köhler, F., Arbeit. 
Laß, F., Arbeit. 
eher, I, Maurer 
97 E. Brandt, W., Gaftw. T. 
Buck, ., Schloffermitr. 
Reimer, D., Lehrer 
Schnee, N., Gaftw. T. 
98 E. Thomfjen, D., Werftarb. 
Besto, B., ar 
Hinrichjen, B., eizer 
Löhndorf, B., Arbeit. 
Monste, F., Laternenauffjeh. 
Poerjchte, €., Wio. 
Wiemer, Eijenb.Beamt, a.D. 
99 E, Stoltenberg, R., 
Schlachter T. 
Göjch, W., Maurer 
Hamann, M., WW. 
Beterjen, &., Arbeit. 
Voerfchte, A., Zimmerer 
Neimer, H., Privatier 
100 E. Liedtfe, M., Boftichaffin. 
a. D. 
V. Baestow, B., Schirumftr, 
(Nr. 98) 
Bedmann, H., Bäcker 
Fijcher, B., Schmied 1 
Henjhke, N., Stuttat. 1 
Kiedbufch, W., Schneider 3 
Krumm, F., Schaffner 
Ströh, R., Arbeit. 2 
Trhba, Fr., Arbeit. Erdg. 
101 E. Selahn, W., Gärtnerei» 
befiger 
Behrens, H., Gartenbaube- 
trieb T. 
 
Gemeindevorfteher : Dit, T. Kiel 8554. 
Gemeindehaus 
Lütjohann, D., Ww. 
Meyer, O., Ynvalide 
Hah‘jhes Haus I. u. IL, 
E. Daß, E., Sandıw. 
Borchert, N., Ynvalide 
Hab, E., Schloffer 
Mb. Wolter’ jhes Haus 
E. Wolter, A., Landw. 
Dahl, H., Land. 
Kohberg, X., Arbeit. 
bh. Wörpeljches Haus 14.2 
E. Wörpel, Th., Landw. 
Hinz, K., Kranführ, 
NedhHte Seite 
Stoltenberg‘jches Haus 2 
E. Stoltenberg, I, Gärtner 
<- Eijenbahn > 
NRadede‘jhes Haus I. u. IL 
E. Madede, Pbh., Kim. 
Hajenbein, M., Reichsb. 
Hilfsbetr. Aff. 
Rieden, H., Filhholg. 
Thiemjhes Haus 
E. Zbiem, H., Mentner 
Meyer, O., Kaffenbote 
Zhiem, L., Arbtrin. 
Zhomjen, H., Schloffer 
NRasmuffen‘jdhes Haus 
E. Nasmuffen, B., Leutn.2.S. , 
a. D. 
Zublow, H., Stemmer 
Schlicht, I, Arbeit 
Dentert‘jhes Haus 
E. Denkert, HO., Kfm. 
Lange, H., Maurer 
OT N Ww. 
Herzig‘jhes Haus 
DHerzig, U., Bäder 
Röhr, W., Arbeit, 
Hameifter ches Haus Ü 
E. Hameijter, H.,Meiereibef. T. 
IL _£. Schmidt jhes Haus - 
E. Schmidt, &., Mühlenbef. 
Biere, F., Arbeit. 
Rauftian’jhes Haus N 
E, Bauftian; M., Zimmerer 
ule 
Sem. Welljee 
Brader, X., Lehrer 
 
Arndt, O., Schmie 
SGedrudt bei Somidt & Klaunig in Kiel. 
BANN 
N 
  
     
ES 
Meute, S. ME 
103 Umfornrechat 
E. Gemeinde © 
104 E. Bone 9 
od, E., AUS 
106 E Schmalowsß 
107°E SH 
18 Bien er) 
op. Sn 
Dechow, E€, on. 90 
% 
nannsmadt a ; 
109 E. Wagner, N 
ram Si aut ; 
110 E. , nn 
1 E. Bagel, du 
A ame, 96, SOib0 
R., 7 
ir, U, Malt ya 
Ka Ban ; 
113 E. Stahl, N 
CA 
g Cr, Ar x 
DR a 
abl, Gr SO 
(Soon af # 
Submanı, € vn 
115 E. Stahl, 4) 
(Sonnen) 
1a | 
HE Geei@stanalattt Alan 
Sa &, SE 
iM. enge 
Wulf, F- Beiden | 
Dr nal 
E. Neihstand CM 
Doch E, Be 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  
 
ches Hau. ) 
BE ed Di Fu 
€. Dibbernj0eR Man, 
'E Dioden, 6 
Braas‘jhes Hau 
E. Braaß, 
Braas, On 
 
  
 
 
   
  
  
  
 
  
 
  
   
   
    
zn 
Sal Gariten, 60 Ri 
E 
©. Meeiej0eß On 
E Reel Srbeit- 
Thiem, Q- 
ches 9 
Sp 
   
    
 
  
   
  
  
  
 
  
 
  
  
  
   
 
ES yadeer 
Ginjeldt‘1hes Dh 
E.Ginfeldt, Daß 
Hartung jdes N. 
E REN & 
artung, 77 
Höllen @., Uh 
  
 
 
  
  
  
  
    
   
   
  
 
 
Maah, R., Rol.Wachtmitr. | <— © 
a. D. 1 
  
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.