V. zeit
Moorfee
1 E. Hamann, D., Gemeinde:
borfteher
2 E. Hamann, &., Hufner
2a E. Hamann, I., Hufner
Nr. 2)
2b E. Hamann, S., Hufner
(Mr. 2)
reberSborf, X., Schuhm.
Förft, W., Gaftw. T.
E. Holit, G., Hufner
a E. Holit, G., Hufner (Nr. 4)
E. Vollbehr, W., Hufner T,
a E-VBollbehr,W.,Hufner(Nr.5)
8
4
4
5
5;
6 E. Arp, $., Hufner
1 E Mordhorft, $., Landm.
Biatowsti, S., Arbeit.
2 E. Mieden,D.,SGaftiv. T.
Baas, H., Kim.
* 2a E. Nauh, Fr., Arbeit.
‚8 E. Reichsbahn
Gichhorn, D., Bahnh.Infpett.
Müller, K., Wertit. Vorfteh,
4 E. Reichsbahn
Börgert, G., Bahnaffift.
Hebderjen, B., Bahnaffift.
Sottichalt, D., Bahnakfift.
Sell, H., Rottenführ.
Meichsbahn
Freiis, I, Hilfsweichenwärt.
Hamanı, D., Ueberwach.
Beamt,
Leptien, X, Neichsb. Arb.
Döbahr, E., Rangiermftr.
— 9., Bahnarb.
Mathije, A, Güterbodenarb.
Meeje, H., Nangierführ.
Steinführer, A, Eijenbahn:
Betr.=Wifift.

BahHnhHofitraße
Linke Seite
<- Dorfitraße >
Ströh’{hes Haus
E. Ströh, A, Ww,
AUrp, Ch., Arbeit.
Knobel, F., Frau
Gemeindejchule
E. Gemeinde Ruffee
Klüver, H., Hauptlehr.
Claufen‘jhes Haus
E, Claufen, X, Gärtner T.
—<- Rlofterweg bZ-
Glindemann‘fhes Haus
E, Glindemann, W., Landw.
Madomsti‘jhes Haus
E. Nadomsti, M., Arbeit.
Benzius’jches Haus
E. Benzius, M., Arbeit.
Ladewig‘jhes Haus
E. Sabewig, H., Arbeit.
Grönwolbt‘{hes Haus
E, Grönwoldt, H., Zimmerer
Bacher’ iches Haus
E. Bacher, M., Ob, Pofte
jchaffn. a. D,
Möller, F., Arbeit,
Krufe {ches Haus
E. Rrufe, Q., Ob.Zolljekr.


Gemeindevorfieher: D. Hamann.
6a E. Urp, H., Hufner (Nr. 6) | 11E. Bollbehr,W., Hufner
Hamann, S., Rentner
Hinrichjen, H., Arbeit.
7 Schule
E. Gem. Moorfee
Schulg, W., Lehrer
8 E. Bauer, H., Hökerin
9 E Wörpel, E., Frau
Schmidt, X., Arbeit.
AWörpel, H., Schloffer
10 E. Horn, Ch., Hufner
10a E, Horn,
Köhler, X., Arbe
Spleger, X., Arbeit.
MA
Mooriee
Biegemann, O., Arbeit.
Bujch, Chr., Arbeit.
Vogt, H., Zimmer.
12 E. Möller, A, Hufner
13 E. Schmibt, Agnes, AWw.,
Hufnerin
13a E. Wr AN., Hufnerin
(Nr. 18)
15 E. Hinfelmann, Chr.,
Schmiedemftr.
Cb., Amer (10) |15a E. Hintkelmann, Chr.,
t.
Schmiedemftr. (Nr. 15)
Sell, F., Schneider

Nr.5) | 16
t,
E. Brimke, D., Frau
Rrimte, B., Boftdbeamt.
VE lie X, Hufner
Lüsbe
A D., Rentenempf.
Schurbohm, El., Ynbvalide
18 E. Bumann, O., Kätner
19 E. Bruhn, Chr., Kätner
20 E. Germann, E., Frau
Germann, Xb., Rentenempf-
21 E. Nogahn, W., Stellmad.
21a E. Rogahn, W., Stellmad.
Gellenthin, B., Arbtrin.
Langmaade, E., Stellm.
VBoppenbrügge
5 Weiwveker, A., Güterboden-
arbeiter
6 E. Neichsbahn
Clemens, W.,Reichsb. Schafft.
Groth, h., Eijenb.Schaffn.
Kleinjorge, H., Schaffner
Krügfeldt, I, Eijenb.Betr.
Wit.
Schnoor, Ch., Arbeit.
Schröder, G., Rangierer
Stocher, M., Neichsb. Arb.
Struve, F., Reichsb. Arh,
Weftphal, ES. Neichsb.Schaffn.
Bellner, I. Eijenb. Betr. Ajfift.
7 E. Reichsbahn
Berger, E., Betr. Ajfift.
YJanuszok, 2. Hilfsrottenführ.
Hürgenjen, I., Zugihafin.
8 E. Neichsbahn
Henningjen, X., Nangierarb.
Maß, H., Reichsb. Betr.Ajfift.
Stecher, Fr., Reichsb. Arb.
Weidemann, K., Weichenw.
Gemeindebvorfteher:
Schwarten‘fhes Haus
E. Schwarten, E., Gärtner
rufe, Ch., Angeftellt.
NMechte Seite
<- Dorfitrafe Z
Hartwig jhes Haus
E. Hartwig, F., Arbeit,
Harm8’jches Haus
E, Harms, H., Arbeit.
Augfeldt, W., Zimmerer
Maak, E., Arbeit.
— R., Arbeit.
Madomsti, L., Ankäuf.
Schmidt, D., Handelsfr.
Schütt‘ jhes Hans
E. Schütt, €, Sägerei T.
Gromfon, R., Arbeit.
Beumer, H., Eijendreh.
Kunz'ihes Haus
E. Runz, E., Gärtner
Peterfen‘jhes Haus
E. Beterfen, X, Gärtner
GSehlich, Ch., Wiv.
Loyal’jhes Haus
E. Soyal, A.,Db, Boftichafin.
Arnede‘fches Haus
E, Arnede, G., Rentner
Klchingat’{hes Haus
E. Rlebingat, F.7 Dberpofte
affift. a. D.
BPetereit, H., Ob.Telegr.Selr.

9 E. Mievers, E., Mühlen:
befißerin
10 E. Mordhorit, H.;, Kim.
(%r. 15)
Brammer, W., Rentner
Makowsti, R., Arbeit.
Mordhorit, H., Ww.
Schröder, E., Rentenempf.
11 E. Möller, H., Kätner
Hark, M., Ww.
12 E. Möller, H., Kätner
(%r. 11)
Sangmaad, O., Schneider
Sell, H., Arbeit.
Stölting, X., Weritarb.
Wieje, X., Bohrer
13 E. Meichsbahn
AWarninghoff, H., Bauinjpekt.
14 Schule
E. Gem. Moorjee
„yatobjen, X., Lehrer
Mordhorit, H., Lehrer
Stoltenberg, A, Schuldien.

Rufiee

ohorft, H., Kfm.
Mei in Glen: Bebienft.
Hamann, E., Ynvalide
Thiel, A., Ww.
Wieje, E., Arbeit.
16 E. Stand, F., Gärtner
Sell, W., Neichsb. Arb.
17 E. Voß, W., ler
Kähler, Fr., Monteur
IE Se Fa, Monteur
Nr. 17
A U., Ww.
Ridermann, B., Arbeit.
Weitphal, W., Schneider
176 E Junge, Cl, Sandw.
Sant D., Werftarb.
Schlimann, A., Ww. 1
18 E. Yanjen, Q., Handelsm. .
Schlüter, M., Steinfeß.
19 E. Schnoor, F, Handelsm.
Hagen, AU., Ww.
20 E. Wiedemann, %.,
Majcdhinenb.
Albert Krieg, Dorfitr., Haus Magda, T. Kiel 1424.
Sumlich‘ihes Haus
Sumlidgh, E., Buchhalt.
Krems jhes Haus
E. Rrem8,6.,Db.Roftichaffn.
Dantker, A., Pol.Wachtmitz,
Bahnhofgebäude
E. Deutjche Reichsbahn AG.
V. Henningjen D., Weichen:
wärter
Eijenbahngelände
Eijenbahnverwaltung

— Dorfitraße
Wulf iches Haus“
E. Wulf, A, Rentner
Schulze, R., Majchinenbau.
Gemeinde SGrundit.
E. Gemeinde Nuffee
Weber, I., Ob. Landjäger-
mtr, T.
GEARS
Lindemann‘jihes Haus
Lindemann, F., Reichsb.
DBeamt. iR.
Bauer, W., Buchalt.
Muß‘ihes Haus
E. Muß, O., Kantinenpächt.
Ehmte, D., Bahnarb.
Hein, W., Ob. Poftfetr. 1. RN.

Bollitedt, F., Poftjdhaffn.

Mordhorft‘jhes Haus
E. Mordhorit, B., Ww.
Dom, © A
DOC AM
Be Mom, EM SH
Brods, I., Arbeit,
Fedderjen, Q-, Schuhm.
Laetjch, iR Düroarh
S /ihes Hau
re Te RN., Maurer
Mabhlte, H., Majdinenb.
MNathte, D., Maurer
Weit, A., Sekret. a. D.
54 E. Mordhorit, E.,Gärtneret
Dreyer, A. ER
Den Cu Yuft, Beamt.
Allg. Konjumb. f.Kielu.Umg-
Meß, A., Arbeit.
‘ihes Haus ;
Pe, 9 Meierei
Stender‘jhes Haus
E. Stender, U, Gafjtw.
Hagemann, G., Zimmerm.
1‘ ihes Haus
Si Di 8 DE T.
Seelemann’jhes Hau
E. Seelemann, W., Rentner
Bunzen, S., Rentnerin
ODE EEE
Köppen, O., Arbeit.
Reigen, ©., Dr.med. Arzt T.


E Forft, WB.
N a
"gatb, SO |}
Nr. 8)
Schreiber, R-
3 E Boßbein, N
Zafrenz, &
Bopbein, Wer

a, 2 9, KU
amer, Wo
2 E Siemeler, d,
Koch, M.,
Prien, Wr
De Ei Bferhon,
Rerhon, Der
0 Buftorf, M
8 a
E. Mohr,
2ER
22 E. Staad
Schmad, Br
Yo
2 E Shoyfa,
Fiwertä
hetrieb
Choyla,
5 E, Fiften,
2 anten Bu
% E aordhorfte, S .
Henning, ®
20 E. Gbelet Mey
Gdeler A. BO
Preffet, Me
008
1, WW.
3. Arbeit.
gB., KOM
Pe Ze N
m. 3
Bergert, Chr. grbeit
23 E Qohannfe Sn WR.
fr
ganN
geterel*
af
Stentner
"grauer A
me,


Megl
Seitigenftül
. {
mal Oottger,
arm
dt, Dur
Ha ende
DoderheS Haus
E Deal fe, au
Haus
Bu ßR
güthije‘ ide O0
E
G

A
güthie % ©
Hagelfteit, Sans
4
Schlotfeldt10eSE. SH
Daafe, Der aß
Se nun
1’
edel
Busen 19
E Buten]
Tietjen,
uhAGE
StöhiO
ches Da
ul 8,
„AhrendS,
fottelde dl RO
Schmied
Audlmanzt R-
r
N
Di, I
8 Oo
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.