Gartenfamp
Er ZE Fu Urcditelt
(Nr.
Bowe, E., Direlt,
0 DeifiqR. RK. Seminarbireft, 1,
5 eter8, G., Tijhler
Vosgerau, B., Architelt T.
leer 3. Ingen.

Ne Haffeltanıp
Linke Seite
<- Ropperpahler Allee
Gärten
55 E. Drews, N, Gem. Ob.
Sett, T.
— Bauftellen
+69 E Rrang, R., techn. Landes
End poh
N 71 E. Nobhtje, B., Wow.
{ Strathaufen, O., Wi.
78 E. Franke, WW, Betlond
Finn, KR, Hm. U
$ 75 E. Steinmann, ln Ww.
A Tietje, W., Bürovorftch.
= TE eemöller, 3, MBroturtft
79 nn EM A.
Möller, L., Maler
) 81 E. Baasfefen, in Bin T.
E Mohr, M., Kolontalwr. T.
WE es E. Vreik, D., 6b Stadtfete.
85 Ev. Heyne, GE, Hauptm.
a. De
8 87 E "Andreae, DO, Kin. T.
—-
Rentner
" FigenbeinuBaugenoffenfGaft
aM en u. Umgebung
5 De
7 we ‚D., Rapt.3.S. T.
al Her 1, Ing N ochotie
cbtfe, QL., €
5 98 E Di n ir@ie T
U E Ale ‘a Rorv. Rapt.
8 Del
97 E. Fürfen, O., Ob,
Stubienrat T.
30 108 Pe en W., ten
de Dan, &. Sandio. Erde.
— D. Qedebur, Yrhe., W., Dipl.
Ce Ingen.
tu € Friedenstamp,

; Garten!
Pa Gabler, 9. WE „BD T.
ip. Afın.
Dokgerau, allen
(Gartentamp
„Dr.phil, Chemit
En SE. Stenerjetret


„, Kapitän
ini 0 4 bio: Sache
EM I, Kapitän
Nechte Seite
2 E Miefe, Ib, Dr. Arzt T
Gärten
52 eböde, W., Rentner
Alt, 8, Mojdinip 1
@E 90 tenicht, W., Lehrer
nit, DM, 1000.
-—-
San ‚enhop, R., Neftor T.
Era W., Figentünt,

Kronshagen
Düllides Qaus
E Bil, J., Landın.
stadt Riel
E. Stadt Kiel
V. Sellmer, Cb., Qonbmann
Tbiehen’fhes "Deus
E. Tbiehen, O., Land.
Maindatjhes Haus
E. Waindat, U., Maurer
Nürnberg, N., Maurer
Hindenburgftraße
Sievert’jhes Haus
E. Siebert, U, Win.
Breede, W., Kfın. X
Comer ne e.
er“ au
(Wegner, £ d. edit
Möhling‘ihes DO
E Ha S.
Grißfen. Dr
Kieler er Strafe
Linte Seite
1 E Bummad, O., Mafdhinikt
dern 3 b.

Saollettant
iiler
Arpe, F., Ob,
Ginfedt, 8 Br Dogtsveri,
7 A kA Raifieter
85 E. Thomjen, D., Korv.Rapt.
Laas, I, M 1
53 Bauftelie
De E Raat, ©., Landmann
mann, ®.,
57 € Dierdien, € ., Fabrife
befigerin
50 alerelen W, Inpen brife
bes. (Brunswiter Str. 9)
Yirbeli
(Goetbefir. 1
G2H0, DD. wa tnift
vage,
im A Seilwert Rrons-
Spinnerei u.
05—77 Bauftellen
79 Bahnhof Kronshagen
E. Neichsbabır
V. Doofe, I, Bahndofsufir.
83 E Marz, R., Seloffer
pe. @., Derforg-Anıo.
Domäne
Preuk. Staat
Wolfe. 8, Domänenpägt.T
Braafe, Ds, Arbeit.
Sechafe, u N
Ubrbammer, F.,
157 E Go. lutb. Barodiel-
Schnemann, €b., Ob.Ded-
offig., a. D
Nedhte Seite
2 E Süler, 8, Geh. T
BE Da Grben
V. Dah, D., Budbalt.
. S. hejneien
Seht

— 11 —
10 Bauftelle
2E Sr. G ®., Alm. T.
14 E Dorn, G., Yırivatiere
Gätje, D., Werkmftr,
1600 "eriftiert niet
22 E Buh, A, Nentner
E QJenfen, MR, Wis.
Detter, D., Kellner
32-88 £ Belbebt, 6,
Nenner
40 Er Moßr, ©, Win. Erde.
Senna WM, Umtsober-
42 E Srenta24.08 Voftfelr.
44 E Rempf „ Wo. T,
Or Rembler, ® "Ob.Telegr.
Setr. 6
48 E_ Soubmocher, Wın.
(Broyundftr. 17)
Qirp, R., Droaiit
Dunie, H., Leutn. a. D. 1
50 ER MM. Leutn.a.D.
Moden. „ Gemeindevorft,
52 = ea ©. Stud.
at 4
56 E Weltphal, Su Lebens-
* mittel-@roßbbig.
Yirp, O©., Lehrer a. 3
58, 60 extitiert nicht
62 E Stenbet, U., Win.
DHoldorf. Inftallat. T,
Ws #
nit
76 E Gemeinde Aronsbagen
VW Rramp, W., Vofbeomt,
Holtenhot, Otto, Urbeit.
Hiller, I, Od
SMorr, ©, Dadhded.
Matthes, E., Arbeit,
— 9, Wrbeit,
Schatiet, G., IAnvallde 2
Senfohn, E.,
Syelinett, E., Ucbeit
Doid, I. eider
78. 80
82—86 E. Behrens, W., Roblen
Rreisipartafie des reifen
Dordesbolm
v. Glen, U, Stobsingen.
Tb., Nendant

Kronshagen
100—114 eriftiert nit
116 E, Oble, Y, Wow,
Oble, N.,, Gärtner T.
us . Seid, N. Ge mebemitz,
onteur
Er 03. Sich Ende
Sievers, W W,,
120 E. Schnad, Yelerel T.
DVrammer, D., Schmich 2
Brecde, L., Rutfeher 8
Roop, L., Wi, 1
Morbborft, ‚M., Ww, 2
Meterfen, I, Nentenempf, 8
122 E. Scheel, W., Näuchereibet.
DBurmelfter, NY, Arbeit, 1
Danfert, O., Maler 1
Kritmmel, D., Ws, 8
Meimer, O., Arbeit. 2
Bidermann, G., Maurer 2
124 E Meyer, O., Inftallat. T,
126 ertfilert nicht
128 E. Glamwede, D., Maler
mfte. T.
Miüder, W., Baftor a. \®. 1
180-134 E. Sinjen, $.
Landm. T, Erdg.

Kopperpahl
Linte Seite
1 E Gbrift, Cb., Baugef,
(DSarınöfir, 11—18 8)
Kahl, W., Kutfcher
Medepennio, E., Plagymftr, T,
NE Hobanıfen, Xb., Fuhre
€” gef,
% E' milde, FA. Gärtnereibef,
E, Färber, N, Cafötter
BE Yl., Wi.
Felddanfen EI. Maurer 2
Vebmann, WM., "qechanit.
Lübers, @., Ws,
“ m nit
E. Tanl, & Yrbeit,
47 int. ©. Clidler
Wrüggmann, ., Zlmmerm,
509 E Garbe, $., Gaftıv, T,
61 E Grotjahn, Mafhlhens
über,
Gorste, QW., Urbeit.
Martmunn, 20,, Arbeit.
bj, A, Maurer H,
N Ra Terrayggoleg, 1
Sell, beit,
63 E ED G., Soupmnfte
m,
Sole, Sr Wrbeit, 1
Veterfen, R., Aijenb.UAngelt.
Stapelfeld, ©., Ynballde 2
65 E Nöpfto:
Nu .
Doofe, % beit,

Schm
67 E Bräter, m Fabellarb, 1
N UEDHIE "a, Wlrbeit,
Lenau, A., Yubalide 2
Rath, Ch., Arbeit. 1.1
cc SA Keffelfhmieh 1
Meimers, .. Yrbelt,
Mollin, W., Urbeit.
Walter, M., Aral imogrmlüDt-
U Chi @,, Kellner
5 8,0 ade 8
2
BEN ., Dandelsfr,
0 A dene
u Ps aeg
EM 1
Sulde d, 6. en 8
Dedelog Sr Cosi 2
Meat
%B tg A
Andrejen, Ro Schuhm,

V. zeil
78 Bacskow, W., Arbeit.
Cbriftionfen, D., Wis,
orft, N, Am,
eterfen, W., Sentenembf,
Math, W., Schletfer
Stefen, F., Arbeit.
BE Hartung, U. Bferbehdl.T.
Bilrgert, E,, Mentner
Dah, N, Wrbeit,
Mahr, 4, Maler
Schlüter, N., Mechanik. 1
Walter, D., Eijfenb. Beamt.
77 E, Schröder, F., Nöherin
79 E. Schröber, WB, Dantoffelm,
81 E, Brügge’fche Erben
Wrilgoe, D., Ww. K
Otibert, W., Frau
Hagedorn, A nballde Brdg
Ich, D., Arbe
83°E, Michufen, O., Qatar.
MBurmelfter, D., NAraftfahr. 1
Qödnk, R., Kellner
85°E. Langer, @., Tabator.
Dantkert, L., Stelnmehy 2
— 90, Eifenbieg. 2
@ibin, U, Maurer
Groß, N., Mafdlutft
en6, 2B., Rranführ,
tabfhut, D., Ww.
Strenfert, @., Mechanik. Erde.
— 8, Steinmeh. Erdg,
Wiebete, D., Schmich
Mijhnad, B., Schmich
416, Schlachtermftr,
(Breuherlir,)
SEC 6, eguhm
Dofv, D
Dooke, Sdlofer 1
Sottfdalt
Köfter, N, Yebdn Untg.
89 E, Ubmelmann, Chr. ‘
Gijenb, Aifftent a. D,
Meterfen, W,, Handigsach.
“ Sp 0 WW, Wis.
DBehnifch, D., Frlfeur
een S. "@lafer
erfon, ©. Mentenempf.
%T . RalufOnätL WW, Stemm,
bbert, O., Gärtner
7 ee MAC mann, DM, Fubhr-
101 fe ndefen, De Fi} ler
Weber, &,,
108 E, Miechkr, Gr
Schmiedemfir, T.
105 E, Gem. Kronshagen
Argmrag De Anumerer
RE aa Hr 1
Def ncdemitT
115 E. Vah, @., Schmieb
Del 8 ” Bollglehungs»
gum $ Sn a on genführ
„ Maurer 1
Do gerau, CY Dauuntern, 2
illing, O., Mechanik. 2
m. T,
Mrix, DO. Webelt. 1
Mriünecberg, E., Nubrgefh, 2
Lohmann, Y., Kraftwagen»
fübhr. A
Se , Rutfcher x
Meder, SO Gärtner
191 | & och © Maler hs €
Ro, O., Wertführ,
Yobhner, R., ‚Darmorfleif. 2 3
nn er, 6, N
OUT Gb. sad
nt
Demmfte, F., Arbeit,
— 1, Loromotioflhr,
Medhte Seite
10 E, Doppe, Gebr. @, u. F.
He a 0.4.8
18 E. Ströh, 8, Majdhinen«
tfOler ’ len
art, R., Rleter
Ex efenbwien At ln. 7
ME. iv A
Ci 3 Mn
’ “


alter, ., Fubrunters ”

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.