21 E Yoede,
NV. zeil
„ERNEST
BE Schomburg, 9., Rentner
88a E. Kähler, D., Schuhmac.
Niemann, €, Arbeit.
Stephan, E., Wı.
41 E, Rähler, W., Büirvangeft.
Arbeitsamt
unit, M., Sem. Schweiter
37 E. Sehfert, 8, Kolonialwr. T,
<- Friebrichftr, Zu
54 E. Zhormäbhlen, W., Frifeur
157 E. Sühler-Holzenberg, ®.,
im. T,
Beiuch, K., Leutn. d. M. a. D.
53 E. Kähler, Agnes, Wäfcherei
rotian, F., Wüicher
50 E. Waap, M., Werftbef.
ES Schrerin a. D.
unge, €, Lehrerin a. D.
5 E Saß, 3. Saft.
HYanken, $., Han. Ungelt,
Langmaad, M., We.
Saß, F., Dreher
69. E, Schulz, D., Ws.
Auftyn, D., Autovermiet, T.
Brinimann, Q., Tijchler
90 E. Steffen, €, Ww.
Me ®., Kirchenrechnungs»
hr.
71 E. Gemeinde Heifendorf T.
Amtsverwaltung T
Gemeindehaus
Standesamt
Heyden, W., Hauswart 2
<- Dampferbrüden
6 E. Hartwig, K., Wo.
7a E. Schent, W., Ww.
Böcmann, Y., Schloffer
‚7b E Schent, M., Ww.
tie, X., Arbeit.
Sudau, F., Seemann
4 47 E. Möller, M., We,
Ööller, ©., Kapitän
89 E. Lalowsti, M., Ingen.
Steffen, R., Schloffer
E, Steffen, ©., Nentenempf,
—————
Heidberg
197E. Pflug, 2.Dr.phil Chemit.
DL
Hindenburgitrafie
—<- Subdiwigjtr. >
162 E. Aübver, G., Arbeit.
Sander, R., Arbeit. 1
42 E. Deppe, &., Spediteur
Deppe, %., Händler
%., Gemeinde:
Taffier,
262 E. Buhmann, W., Dreher
258 5 Sartung, SF, Malermitr.
Trapp, 3. Lehrerin
Ä Hirfdhtal
<- Heitendorf- Dietrihsborfer
Chauffee >
202 E. Stamer, F., Baus
unternehm.
". MWilte, B., Saft. T.
Min iD X Öürtner
„ Q., Dreher
Sahn, I, Arbeit.
MPeterfen, G., Arbeit.
EEE
Kikeberger Weg
<> Heifendorf: Dietrihsdorfer
A) Chauffee >
110 E. Haß, 6, Schloffer
D. Abi Onaf, SG. Segelmach.
114 E. ScOnoor, N. Yndvalide
Schmidt, M., Arbeit.
— Nor offer
Seh NE EEE
tchhan, O., Boftichafin.
115 E Kopperjchmibt, Q.,
enftonär
Yhlow, 6, Www,

Heitendorf
FEEEENBÜEEE EEE
128 E. AUrp, A, Arbeit.
Schill, R., Fräfer
127 E. Arp, $., Invalide
Cbhjen, $., Rentenempf.
9.E Biereye, Cbh., Inbvalide
Kunkel, D., Angeftellt. 1
Hofmann, &%., Ob.
Stadtfetr.
(Siel-Wellingdorf)
Weftphal,Tbh., Roftdirekt.a.D.
55 - Hagedorn, F.,Staatsjetr.
(Schrevenborn)
Hannjen, M., Am.
Mehbehn, H., Arbeit.
olffs, W., Dreher
138 E. Qicht= 41. Kraftivert
Kikeberg SG. m. b. $.
Sau, $., Betriebsleiter
17 E Utecht, N., Arbeit.
E. Utecht, W., Urbeit.
Nautenberg, €, Schloffer
Utecht, U, Seemann
— F., Indalide
108 E. Bötticher, OD. Major a.D.
31a E. Xhabfen, &., Architekt
137 E. Nohiwebder, E., Why.
Weifner, X, Lrof.
Solftlubhaus
E. Schrebenborn G. m. b. 8
HYannfen, Q., Wi.

Kolonnenweg
E. NeichsSvermögensamt Kiel
Marr, X., Leutn. d.M. a. D.
E Neichsvermögensamt
Bannfch, M., Aw.
838E, Meinte, I. Fijcher
GCiestowsti, Cbh., Ww.
Rohloff, W., Dreher
Labocer Weg
57 E. Steffen,@., Gartenbaubetr.
Steffen, D., Ww.,
193 E. Schneetloth, WU, Wi.
Schleert, 5., Bürovangeftellt.
04 E. Gemeinde Heitendorf
(Sprigenhaus)
Strohbach, D., Dreher
179 E Krüßfeldt, X., Renten:
empf.
Pfeil, B., Berw. Ob. Ynfpett,
166 E. Waap, R., Werftbef, T.
Schetelig, D., Baftor
- Neuheikendorfer Weg >
Erdg.


Langenrehm
<- DBeroftt.
Linke Seite
266 E. Mathießen,Ch., Rentner
Mathießen, O., Gärtner
48 E. Beterjen, O., Arbeit.
Peterjen, E., Zimmerer
— 9., Invalide
Utecht, D., Www.
— R., Arbeit,
<- Möltenorter Weg >
Grundstück geb. aur Dorfite.
<- Dorffir, DZ
Nechte Seite
285 E. Kühler, H., Kohlen
<- Möltenorter Weg >
56 E. Kurzweg‘jhe Erben
Kurziwveg, F., Ww.
Seejh, H., Rentner
Meurer, ., Dreher
Peterjen, G., Arbeit.
Schändel, F., Techn,
<- Dorfite.
nn EN
Ondwigitraße
<- Mübhlentwveg >
197 E. Bruhn, W., Prof.
(Erfurt)
Carl, A, Dr., Landwirt:
jchaftsrat

ET
243 E. Geleza, X., Tatler
246 E. Denker, Q., Maurer
Vöge, N., Ww.
E. Fuchs, B., Zählerablef.
Fri, L., Wow. :
240 E. Schleert, D., Ww.

Möltenorter Weg
26 E. Mir, M., Wow.
180 E. Dahmke, &., Kaffierer
Dahmte, W,, Arbeit.
130b E-AMdermann,W.,Schloffer
Adermann, D., Ww.
45 E. Dahmie, H., Fijcher
E. Kühl, A., Frau
Heinjohn, E., Makermitr.
Sühl, W., Bäcker
Schütt, G., Schloffer
169 E. Bud, O., Konrektor
Bielfeldt, M., Www.
161 E. Dethmann, O., Frau
151 E. Flidenichild, %., Bank:
divelt. (Kiel)
Peterfen, V., Kellner
164 E, Wörpel, D., Hotpächt.
(Freienfelde)
V. Wörpel, C., Rentner
AWaap, M., Wim.
170 E. Giejede, Ih., Dr. med,,
praft. Arzt T.
38a E. Dahme, F., Fijcdher
2 E. Dahmie, R., Arbeit.
Gehler, G., Keffelihmieb,
Strumwe, R., Lichtpaujer
49 E. Dahmte, O., Schiffäführ.
ir, D., Majchinift
40 E, Burmejter, G., Prof.
(Kaffel)
Burmeifter, O., Maurer
Lenjhow, W., Schneider
LE. Arp, F., Filcher
F., Maurer
Schütt, K., Arbeit.
Weber, B., Hebamme
— 6., Arbeit.
1a E Arp, W., Gärtner T.
149 E. Schmidt, E., GSejchüfts8=
führ. T,
Schmidt, W., Amtsbvorit.a.D.
16 Yvens, F., Nentenempf.
Prang, O.,. Schloffer
5 E. Dahmkte, M., Rentnerin
Ybens, W., Schloffer
62 E, Stinnes, Dr., Eigentüm.
(Röln)
Schneetloth, H., Gartenarb.
82 E. Dahmlte, M., W.
Bauer, H., Zimmerer
Dahutke, W., Klempner
83 E. Rähler, W., Matler
Heyden, D., Verwalt.
Rühl, F., Ww.
<- Schüßenftz.
| 88 E. Schneetkloth, M., Kokonial:
waren T,
—<- Rojenftr.
74 E. Stoltenberg, M., Frau
Steffen, D., Frau
Stoltenberg, M., Mechanik,
81 E. Schölzchen, R., Arbeit.
Linde, €, Stellm.
Pawehzid, E., Schloffer
Vok, K., We.
Witt, H., Arbeit.
68 E. Werner, D., Schloffer
Fahrenkrug, O., Kraftwagen:
führ.
87 E. Meinad, H., Arbeit.
Neinad, E., Schloffer
84 E. Stefjen, S., Nentenempf.
Lamp, F., Arbeit.
Bauer, E., Stellmmiitr.
WW,, Arbeit,
4E.Bräfch, S., Mentenempfgrin.
E. Mir, W., Kapitän
Mühlenweg
<- Teichtorfte. Ze


281 E, heine, W., Amts-Ob.
Sefr.

KAM
Heitendorf
, 132 E. urn
230 E. Siemfen, N., Vertret.
36 E. Neterfen, N., Mühlenbef.

Neuheikfendorfer
Weg
183 E. Mordhorft, A., Frau
E. Schölzchen, F., Bauuntern.
Yöhnf, L., Ww.
Krüßfeldt, X., Arbeit.
Mordhorft, I., Maurer
Schölzchen, Martha, Ww.
Winfler, B., Ofenfeger
190-E. Rähler, ©. Zimmerer
Krüßfeldt, M., Wis.
Linde, X., Schloffer
Pozingis, X%., Arbeit.
NMehbehn, H., Rentenempf.
185 E. Wienandt, D., Ww.
Allenberg, F., Rentenempf.
Kähler, E., Autovermietg. T.
Rohloff, ee rn
Schütt, H., Maurer
184 P Emoldt, W., Zimmerer
Flifig, W., Schloffer
alt, O., Arbeit.
Wentritt, G., Zimmerer
180 E. Arp, E., Arbeit.
Soffe, A, Frau
Michaltk, R., Tijhler
Stoltenberg, M., Ww.
176 E. Güldenzoph, O., Schloff.
Hoffmann, M., Ww.
Ob x AN
Rohloff, W., Dreher
177 E Men ©., Dreh.
Göjdh, H., Maurer
Stiehl, B., Schlachter
178 E. Beyer, B., Ingen.
Adomeit, I., Modelltijchl.
—<- Eigenheim >
152 E. Steffen,G.,Gärtnereibef.
Steffen, W., Gärtner
160 E. Neimers, K., Angeftellt.
Hing, A., Arbeit.
König, F., Schmied
234 E, Rraufe, O., Frau
— F., Rentner
208 E. Nenner, O., Schmied
2833 E. liche, %., Arbeit,
Möller, St., Fijcher

107 E. Utedht, A., Auffeb.
Sander, ©., Wächter
Steffen, 8., Arbeit.
111 E. Bornhöft, A., Arbeit.
Bee, D., Arbeit.NEN A in
BPeilede, O., Abtlgsleit.
Stephan,

91 E Wulf, ©
Y
Ioggemann, B., Schloffer LE Ra Z
Rohlofi, W., Schloffer ) Neubert, Es
95 E. Rähler,
De
., QUr0C
Fa Pi
5
Brocmonk, ?
ichaffn. 0
Steffen, Th., Maurer t,
175 GE Ber rip, £., techn. 29 E. Böge
SUeE a Maler eo
Schmidt, W., Ma
ee M., Schloffer |" 95
SE 3 SS 7
chr8 3
RKofenftraße 7E Gele \
U a Mt 86 E.
iedmann, %A., Arbeit.
120 E Cinet, 8, MOL HE nn
, M., Fuhem. öl
LE DE ©., Gartenb. | 46 E. 68
Betr. | HI
Duggen, H., Gärtner 1 )
93 E. Schneefloth, R., Wem. x 7
Detling, A., Schloffer 592 E, Möller,
<- Strand >
Sf
gr
Schrevenborner Weg | 25 Em
188 E Ahrens, W., Fuhrm. BE Bogenf
Mietling, X., Bootb. DE Möller,
HYannjen, X., Arbeit. enftt
181 E. Xhm8, X, Arbeit. Siem 8
Lich, F., Steinhau, 48 E Seid,
Möller, H., Arbeit. 1 FE
Schmidt, X., Arbeit. Krdg. 1 E Dahn
138 E. Fod, I., Arbeit. 11:5 Soputer
Groth, I, ha S 34 N U
Holtfreter, DH., Arbeit, Rai Br
Lilienthal, W., Arbeit. hm, S
182 E. Schwang, R., Wächter EC

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.