Ychkonferven
ram
. rt. Schweffelftr. 6 T. 4240,
Soldorf & Nichter, Kieler Fijhräucherei
. Biotonferdenfabrit, US, Herzog
Arte Cbrich=Str. 25. 27 T. 777, TI8, 779.
Ye GE, Senfifte, 251/5 u. Fleethörn
MM .
x. 22 T, 581

Claus Thecde
Kiel-Ellerbek
Sultenftr, 19 Fernfpe. 379. 380
Fifchräuchereien
A Kemffen, ©., Harmöftr. 69.
u & Claffen, Kirdhhofallee 54_T. 911.
lafiz 'h.3.D., Ratharinenftir, 4 T. 3011.
; Deitfene I, Kirchhofallee 54 T. 911.
bmg WW, Schönberger Str. 18.
Blair a0 Friedenfir. 12T. 3202,
he ., Mathildenftr.16 T, 811.
Mann, Anne, Marienftr. 4. 6 T. 576.
| N, WM, Gutenberoftr. 20.
5 len, ©, MWörtbfir. LT, 5898.
al‘ 0 Schönberger Sir. 186
: 3 lı
—_ H.Jv
Meßmannsdamm es AM
j A 6, Lerdhenftz. 17 T. 214.
Mn, X. O., Harmsftr. 21 T. 2328,
k ©. A, Holftenfir. 62 T. 110,111.
%r. 98 Söhne, Alte Lübeder Chauffee
ak 34T. 7850, 7851.
% 0 Precher Chauffee 38. 35
| Me ®. F., Nachf., Werktftr. 5 _T. 398.
T A Herzog Friedrih-Str. 46
Mölgaars, %., Hafenfir. 23 T. 219 B.K.
Mieten sl Brivatbt, Boftih.Ontbg.2054
gef R., Norddeutiches Fijhverjand-
Deterestt Iultenfir, 12 %. 879, 880.
"a ©., Calvinite, 12.
| , W., Lerchenftr. 17 T. 214.
gegründet
hr 872
ei Hräucgherei Kiel-Ellerbef
Mberger Str. 170 fernjpt. 402
Telege.-Ade.; Vüekingsiomidt
Sat Se x
‚09. Schönberger Stir47 T. 4996.
Sübren, ©., Stofjchftr. Ya.
Claus Theede
Ju Kiel-Ellerbek
| Henftr, 12 Fernipr. 379. 380
>

X de, D W
been. . Werftftr. 5 T. 398.
Yes 9-9., Yultenftr. 12T, 879, 880.
Name 3, Julienfte, 11 T. 412, 418.
Biefe, 5 Luifenftr. 28,
6, 6. Sacleler & Co. Nachf.,
98.
Riley € 571
‚ Ch., Minnaftr. 4 T. 480.
Ten, ©, Minnafte. 4 T. 480.
/
k
;

Flafchengas
f. Aeckylen
Fleifch-
chereien
8 9. Dammfir. 20—24 'T. 745.
bSG ln Ole
Sir. 20. HE che. 6, m. b. 9.
D


Fleifchwaren
Fabriken
Ehlers & Ko. A.6.
Brecher Chauffec 26-28
Fernipr. Sammel-Rr. 8100
Größte Fleischwaren-
fabrik in Kiel


Gäbe, E., Nulienftr. 27 T. 2075.
Hills, O., Vreuherftr. 22 T, 1433.
vers, E., Gerbardftr. 44 T. 1054,
6. A, Nagel & Sohn

Play der Republik S T. 4523
Wilh. Schloffeldi
Muhliusftrake 34 T. 212. 12
Wilhelm, RK., Prinz DHeinrih-Sir. 118
T. 2368,
Flughäfen
KielerFlughafen-Gefellidhaft m.b.D. Rick»
DHoltenau, Yandflughafen T. 204 Holt.
Frifeur-
bedarfsartikel
Bahr, O., Brunswiker Str. iS T. 10983.
Willy Conradi
Schubhmacherftr. 31 T. 3766
Frifeure
Die Mitglieder der Frifeuriunung find
‚ mit einem 4 bezeichnet.
4Ureng, W., Waijenbofftr. 34.
4Badhus, N., Holftenftr. 37.
Dauer, W., Holtenauer Str. 48.
4Beder, U, Bahnbofftr. 32. n
4Bedmann, D., Herzog FriedridrSir.64.
4Behm, O., Wdalbertftr. 11.
4Vebın, DO., Kirdhofallee 48.
4Bebhnte, R., Gasjtr. 12.
4Welling, DO., Fleethörn 34.
+Berg, E., Kirchenweg 34.
Berger, D., Holtenauer Str. 27.
4Bergbofer, M., Sopbienblatt 77.
}Berfes, Lb., Gerbardfir. 96.
4v. Berlepih, OD. Gr. Kubberg 32.
4Bieber, U, Kieler Str. 32.
Boot, A, Gutenbergftr. 54.
Bood, I, Weihenburgfir. 18,
Boot, O., Edernförder Str. 30.
4Böttger, D., Kunovoper Weg 32.
Wröder, A, Oleg ne
4Vroderfen, D., Sopl! att 85.
4Brüggemann, Bring DHeinrih-Str. 12.
SAME Ze ODE 1a.
all, FF, Jungfernitieg 4
Seelen. Q, Alte Lübeder Chaufee 37.
4Garftenien, E., Jungfernftieg 35.
4Ehrijtenjen, D., Auguftenftr. 57.
4Gordts, F., Rirdheniveg 19.
4Dannchl, A, Waigftr. 77.
}Dette, B., Schülperbauın 1. 3.
4Detthbabn, O., Sopbienblatt ö4.
Diedmann, F., Brunswiker Sir. 47.
Diftler, DO. tadtfeldiamp 4.
4+Döhre, Ds fer. 188,
4Dobie, D., Annenftr. 82.
}Doofe, W., Edernförber Allee 26.
4Drewes, A, Holtenauer Sir. 41.
reine, Er Sutenderoftt, 12.
4Gblers, E., Gerbardftr. 82.
Dee Se Königsweg 038,
4Gblert, R.. Gr. Ziegelftr. 2
+ yahnert, D., Elmfjehenbagen,
ftraße 79.

Dabudof


4 Fechner, E., Damen- u. Herrenfrifeut,
Verlidenmachermiitr., Gasftr. 2 T, 7118,
4Fingerl008, B., Nendsburger Lande
ftrake 62.
481löbhr, E., Gasftr. 9.
Frahıun, W., Mönfcherg,Heitendorfer Weg,
Veterjenihes Haus
4Fririche, B., Königsende 14.
Gavs, W., Mecıbörn 30,
4Gerber, 6., Wbalbertftr, 17.
4Gerstorf, 6., Werftfir. 140,
4®obrt, M., Anocoper Weg 538
4®rage, B., Yadhmannfir. 21
4Gräblert, F., Holmannftr. 52.
4®ramflau, B., Rirdbofallee 54
4Sremwe, D., Anorrfir. 4, 6,
4Srieje, W., Eitjabethftr, 12,
46Groth, 6., DHoltenauer Sir, 144.
4+®Grünberg, O., Danımftr. 29.
Daad, 6, Boninfir, 35.
4Daal, R., HDobenzollernring 09,
4Däherer, N., Nendshurger Vandftr. 44.
4+Daller, OD., Meyfliz. 27.
4Danfen, F., Wall, Fiioballe.
4+Danfen, R., Küterftr. 2 T. 7974,
4Dah, I., Sopbienblatt 48 hb.
4+Deidrich, B., Wbolfftr. 12.
4Delmund, M., Koldingfir. 28,
Franz Herchenröder
Holstenbrücke 8-10
4Defie, 6., Rüterfir. 24
4+Dinoft, N., Legienfir. 24.
4Dinrichien, Tb., Karlftr. 1a,
4+Dofrichter, NM, Ningftr. 24.
Homelster, M., Wuberg 38,
4Höppner, R., Qornfenftr, 27,
DHumwe, G., AWdelheiditr, 22.
4Yatobs, O., Viderrfir. 22,
4denfen, W., Rönigsweag 55,
NKöns, WM, Herzog Friedrich-Str. 30,
4Mirgens, D., Lutberfir, 18,
4Riefer, R., Kebbenftr. 3,
+Rilian, O., Alinte 11T,
4Riiem, O., Weberfir, 1.
4Rlint, W., Schwekeltr. 1
4+Riofe, MM, Stofchfir. 3,
4Rlug, B., Flämijche Sir. 24,
Knaad, M., Micheljenfir. 26.
4Rncpf, 2., Schloßftr. 8,
4ßnott, F., Brunswiter Str, 39.
Kobarg, M., YWuberg 34.
4Roberg, Cbhr., Anvoper Weg 162,
4Rocd, D., Rirdhbofallee 40,
4Roluorgen, W., Un der Schanze 46.
4+Romoromwsti, DH. Lutfenftr. 15,
4Röpte, E., Ziegelteieh 20,
Kramer, M., Wall 22a.
4R roll, @., Lutfenftr, 15.
Krüger, G., Muhliusfir. 68,
4Rübl, W., DHeingeftr. 1,
4Rublmann, f., Vornfenfir. 21,
Külljen, MW, Schakfir. 17.
4Rutjder, F., Holtenauer Str. 27,
4Latrenz, N, Roldingftr. 18.
Lafrenz, ©., Lehmberg 3.
42ämmerbirt, F., DHolftenfir. 106, 108
T. 44389.
42ang, NY, Neventlonallee 1514 T. 2508,
4Lange, ©., Breuherfir, 12,
42au, Zb., Altisfir, 45,
42iebmann, M., Werktftr, 147,
4@ilientbal, R., Rönigsende 1—3,
Lober, B., Holftenftr. 92. 04.
4Lodenbigz, M., Kilterfte, 7,
42ud8, D., Wall 36.
4+Malif, R., Nenbsburger Landfir. 91.
4+Mansfeld, L., Yulienfir. 28,
4+Mantau, D., Schulftr. 6.
A. Martens
Brungwifer Str. 12 Fernfpr. 613
4Matthiek, F., Lehmberg 1.
4Meier, D., Haffeer Str. 83.
49Möller, WW, Ningftr. 80,
4Neumann, G., UWemusfir. 27.
4Nicolat, DO... Fihenbergstamp 14.
26.
2052.
8 T. 6075,
).
4iefel, A, Samwerfir, 5.
4Riffen, O., Holtenauer Sir. 160,
4+Nifien, D., Vrüne 25,
+ifien, R., Schönberger Sir. R2.
4#Obermüller, M., Yvensring 23,
4Obrt, ©., Wdelheidfir. 24, 26,
Frifenriunnen


zei AN.
+Bacfell, O., Holtenauer Str. 26,
4+Belzer, F., Hamburger Chauffec 68.
4Deters, B., Werftftr, 171
+Beters, E., RI. Ruhberg 28,
WPeterfon, I., Mingftr. 2
+3, 9, HDoltenauer Str, 65,
+Ulnner, N, Vapenfamp 84,
4+Plambed, X, Ernit Friedrich-Str. 18.
4+Woggenfee, 8, Yordftr. 8 T, 5592.
+Dollmer, R., Anorrftr, 4. 6, x
+Boppe, O., Yreuherftr. 24,
4+Rehber, M., Minaftr, 88,
4+Meicharbt, F., Mubliusfte, 81a.
4Nehnter, W,, Roldinaftr. 36,
4Meimers, X., Ratjerfir, 48,
4Michter, O,, Yohannesftr. 44
4Micdhoff, R., Kronshagener Weg 17.
4Mieiter, B., Abhlmannftr. 1.
+NMobhbe, F., Weraftr. 15,
+Mohbe, N., RAleiner Rubbera 80,
4+Mof, 6, Rönigsweg 57.
4Müdert, U., Delenenftr. 54.
Mühmann, I, Rlinfe 24 T, 5410.
4+Sachje, DO. F,, Edernförder Str, 6:
4Saußmifaut, N., Köntgsweg 5.
Schefiler, ., Fleethörn 18,
4+Scheiba, B., Schulftr. 19,
+Schleichert, R., Rehdenfte, 5,
4+Schmabl, ©., Rlofterfir. 10 T. 29248,
4+Schmalfelbt, B., SchönbergerStr. 168.
4Schmibt, F,, Mehftr, 34,
4+Scmibt, @%., Feldfte, 68 T. 5335,
4+Schmlüfer, D., Nehltr, 17,
4+Schröder, F., Elijabethftr. 180.
{Seen Mi Faldfir, 8,
tt, D., Prinz DOeinrich-Sir. 198,
4+Schütt, W., Oliüdsburger Str. 5.
4+Schulz, M., Holftenbriüde, Pavillon 2.
Schulz, D., Langenbeeftr. 10,
4+Schulze, &., Holtenauer Str. 190,
4+Schwanbt, F., SchauenburgerStr. 52a,
4+Schmwanz, Y., Doltenauer Str. 85.
4+Schward, %., utberftr, 9,
4Sid, Xb., Outenberaftr. 3,
Sievers, D., DHelaolandftr, 19,
4+Sprenger, ©., Gerharbftr. 73,
4+Stöglin, 4, Fidenberastamp 17.
Stahmer, 4, Elifabethftr, 96,
4+Stemmler,S.Urungwifer Str.44 T.8110.
+Stieler, D., Yachmannfir. 33,
4Stolze, F., DHarmöftr. 69,
4Storch, D., Yungmannfte, 51.
4Subhr, O., AWbalbertftt, 17,
4Tant, ©, Yltiöftr, 24
4Tensfeldt, W., Mubhliugjte, 82,
4+Tengsfeldt, G,, Knvoper Weg. 116,
4Tiebemann, D., Breiter Weg 7.
4Xbiele, U, Yenfenftr. 1 T, 4987,
Thiemrobt, % Vanger Segen 1,
Thoms, 6, Bontnfte, 50,
4+Xhlimmel, B., Brundwiter Sir 47,
ABieftenz, 8 Woninftr, 48,
Worköper, NM., Schauenburger Str, 36a,
+Warters, X, Schulftr. 17,
+Weinrich, M., Knooper Weg 150.
4WMeller, M., Schönberger Sir. 36,
4Welzel, M., Ratferftr, 27 b,
Werner, 6, Friedrichsorter Sir, 4,
4MWinter, M., Vegtenftr, 42,
+Wlitte, W,, Brunswiter Str, 14.
+Wölf, O., Yriefer Strand 1,
4Qrtebt, M., Lerchenftt, 2,
TOahenber, ze Vchmberg 9.
HYabel, D., DHDoltenauer Sir. 47 T. 4861.
Sdbarbt, W,, Holtenauer Sir, 92,
‚Biegler, Q., Mingfır, 18,
Frifeurinnen
Dentbien, FE, Schauenburger Sir, 6
Wibow, &., Hanfaftr. 67, , Cr
Geerten, F., Sopbtenblatt 49,
Genfen, %,, Schönberger Sir, 111,
Gronwalb, R., Lornfenftr, 48.
Denker, O., Knooper Weg 44.
Rurewig, 9, Harmöftr. 69,
Kurz, I, Waifenhoffte, 19,
Xangmaf, 6, Schönberger Str. 102,
Veydel, G,, Mugenhagenftr, 12,
Lindow, U, Franzglußallee 215,
Niffen, 9, Wörthfte, 18,
Probl, N, Rirdhenweg 35,
Mechich, W,, Markt 17,
Mehber, F., Knooper Weg 186,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.