Il. zeit
60 E. Nicljen, X. GO. Eigentüm.
(Rörnerfir. 18a)
Langmaat, D., Vermieterin
62 E. Scholz, I, Bimmerdver:
mieterin
Liers, KR, Tabafkwr.
64 E. Breitrih, B., Privatier
Brufter, D., Speifehaus
66 E. v. Mlekko-Edtersdorf, M.
Martensbamm)
V. Lenjh, R., Saft, T,
68 E. Hardt, M. Bimmerber:
Mieterin T.
70 E. Arbogaft, F., Privatier
Keffelbauer, W., Zimmers
bermieterin
Schneider, M., Feintoft T.
72 E, MPanbec, x, Kim.
(Klopftodftr. 8)
aubtmann, O., Kim: 2
Locht, E., Speijewirtjch.Erdg,
cc, D., Uhrm. Erdg.
Deftmann, X, Reichsb.Setr.
Plambee, A., Kim. 1
Plambet & Sohn, X%., Tas
bafmnaren T. Erdg,
<- Fijcherfir.
72a E. Sorn,O., Kfm. (Düftern-
broofer Weg 20) N
Göhlich, A., Frau 4
Hämmerlein, X, Rentner 3
Mobeit, F., Schuhmacher 4
Roppenhufjen, W., Ob. Kellner
Utermar, 2, Kfm.
— ., Kabarett Libelle T.
72bE.v. Mlesto-CEeersdorf, G.,
Baronin (Martensdamm)
V. Wagner, SH. Kfm. T. Erde.
Hinz, F., Schiffsmatler T,
Krämer, W., Prokurift 1
72c F Füge, G., sen. Hotelier
Braumanın, 6, Gejchäfts:
führ. T.
72d E. Wieje, E., Kim.
Brammer, A., Ingen. 2
Doerjch, W., Schiffzimmer. 1
Ybvens, G., Betriebsleit. 3
S$ielblof, W., Privatier 2
Lift, E., Kraftwagenführ. 1
Oberbed, D., Rentner 2
Sottorf, £., Stenothpiftin 38
Frau 8
—<- Rattenftr, Ze
74 E, Hagen, H., Wi. Nr.76)
Baumann, I., Kfm, T.
ürft, B., Drogift T. Erdg.
{ajow, 28., Fabrit. T. Erde,
Höpfner,6., Klempnermitr. T.
ill, @,, Lotfe 8
76 E. Hagen, H., Ww. T. 1
Bräjch, E., Schiffsführ. 2
Burejch, E., Dr, Landes:
berm, Mat 1
dert, $., Elettro=Oroßhdl, T.
Griem, W., Tabak
Schinkel, A., Büroleit. 1
Schütt, H., Kim. 2
78 E. Fislu8
Preußifche Katafterämter
1,11 Nl
Sub, 5, Hausmftr,
<- Wafferallee
Wall, rechte Seite
Seegarten
E. Stadt Kiel
Bruhn, W., Spebiteur T.
Schade, E., Gafjtwirt „See-
er u. „Fährhalle“T,
ijchhalle
Sn Stadt Kiel
V. Sallejen, C., Verwalt, T,
Sallefen,SGejhw., Schneiderei
D. 1
Gotha $., Fijhereibebarf
r , BF, Frijeur
Sn he Fi Otommiffion
T
3, Y-N. Fitommiffion T.
Sehe Mehje, Fiihgroßs
handlung T.

Fijhhalle
A $., Seefijchgroßhbig.
Kieler Fijcher-Genoffenichaft
663. m. D. 90T.
Krohn, F. W., Fijcherport T.
be Mooy, H., Fruchthaus T.
Scheerbart, H., Zigarren
Steen, I., Fijokommiffion T.
Theede, A., FÜHgroßhdla. T.
Zi Su I, Fihräuches
rei. T,
Wieje, E., Fijhgroßhdlg. T.
Walljtrafe
(Stadtteil Friedrichsort)
Nach dem Feftungswall benannt
<- Wafferallee >
1 E. Deutjihe Werte A. G.
Wajferallee
(Stabtteil Altitadt)
Um Waffer (Haren) belegene
Allee
<- Wall >
<- Düfternbroofer Weg DZ
(Unbebaut)
Wajfjerallee
(Stadtteil Friedrichsort)
Um Waffer belegene Allee
<- Möhrfeftrz.
8 E. Deutjhe Werte AM. SG.
Baum, CL, Obering. T. Erdg,
Valentiner, G., Freg.Kapt. T.
Kinderheim
E. Stadt Kiel
Lucht, A., Hausmftr. Erdg.
Waller, I., Lehrer u. Heim»
leiter T,
5 E. Deutjches Reich
V. Marine-Untertunftsamt
(Kiel-Wit)
Mewis, R., Kor. Kapt. T. 1
7 E. Deutiches Reich
Bauer, U. Db.Majchin.Maat
Brandt, F., Ob.Maich.Maat.
Dittmar, R., Sign.Stabsgefr.
May, E., Ob. Bootsm. Maat
Sautl, I, Ob. Funimaat
Strafen, W.Matr.Stabsgefr,
AWalper, Th., Verforg. Anto.
erster, ., Matr, Ob.
eir. X
Minendepot
E. Deutjches Reich
V. Rnopp, I., Lagerverwalter
9 E. Deutjches Reich
V Marine-Unterfunftsamt
(Kiel-Wit)
Gothan, R., Ob. Verw. Setr.
Weberfiraße
Konferenzrat Dr. Georg Hein:
rich, Weber, Profefjor d. Me:
dizin in Kiel von 1780—1828,
gründete 1788 die Krantenz
Aanftalten an der Prüne und
errichtete 1802 den alten bo:
tanijchen Garten, welches Ges
Tände die Weberftr. jeßt durchs
jcOneidet, geb. 27. 7. 1752, geft.
7.7. 1828,
<- Prüne >
Linke Seite
1.3E. Othen, Zh. Fachjhullehr.
Riem, D., Frijeurgejh. T,
Lechner, F., Blumen T.
Metelmann, W., Maler 1
Münzberg, D., Werimftr. 2
ODzyleit, F., Pol. Affe.
Bloog, H.,, Buß
Sir ze Soul Erdg,
tahl, R., Kartonfbrf. N
1.8 Wittorf, N, Kunfthdig. 3
Wöhde, E,, Vürovorft. 3
5 E.Gfjer, Xb., Früchte (Ratten
{traße 6)

— 210 —
5 Braun, ., Steuerm. iX
DBußmann, C., Kim. 1
Efier, I., Maichinenb. 2
Gräß, E., Blumenhdlg. 1
Hanjen, P., Rentner 1
Beterjen, B., Buchhalt. 2
Reiche, F., Iuft. Hauptwacht-
mtr.
Zhurm, B., Kim. Erdg.
Wanbdelt, A., Mechanik. 4
Wieje, I., Wi. 4
Winmel, B., Ingen.
E. Schnoor, &., En Oh .
Plön, X., Ingen. T.
— f., Sebensm. T,
Nodewoldt, A., Näherin 2
=<- Herzog Friedrih-Str.
9 E. Zimm, I., Fl. (St.:
VBlafien)
V. Förfter, M., Kim.
VBeeth, X., Rentner
Bode, I., Schneider 2
Haberland, N., VBöttcherwr.
Höft, E., Schneiderin
Kühler, W,, Werftflempn.
105, F., Zigarren
a Od 8
üdbrodt, H., Aw. Erdg.
Schriever, A., Ww. 1
Tappermann, N., Werflehr. 1
11 E. Chmfe, b., Schifib.Ing.
MNämuß, M., Frau
Breede, K., Kutfcher 4
Feljen, S., Kfm. 1
Haß, W., Maler 2
Naß, G,, Schneidermftr, 3
Brüß, F., Kfm.
Nöhling, H., Bol.Ob.Wacht-
meifter
Nönnecburg, W., Telephonift
Rechte Seite
in HET N Kim. T.
omeit, O., afchinijt Erde,
Huber, I., Monteur 2
Nig, A, Indvalide 2
E., Siedemftz. 3
Mir, O., Rentner 3
Rohde, M., Benfionär 3
v. Thun, D., Kim. 1
E. Zimmte, S., Vädermftr.
Bahnjen, &., VBädermitr, T.
Bebeniee, D., Ww. 2
Behrnjen, H., Tedhnit. 2
Carftens, G., Bimmerm.
Lorenz, E., Rentner 4
Diterwald, E., Mp. 8
Bederjen, K., Wo. 3
Schifjer, E., Weißnäherei T.
— ®., Schloffer 1
Zimmte, &., Ingen. 1
6 E. Yapp, Wilhelmine,
{chgejch,
Dunkelmann, %., Schloffer
Hagge, D., Boftihafin. 4
Klüver, Ib., Kartoffeln 3
Kohlmorgen, ©. Schmied 2
Morche, D., Schneider 4
Beterjen, &., Stadtangejt. 1
Stofjaret, M., Bohrer 8
<- Herzog FriedriehsStr. Z
8 E. Wichmann, Ir Ingen.
DE x
arwig, D., Benfionär 2
Beutel, M., gm. A
Deubert, L., Frau 3
Einfelbt, S., Kim. Erdg,
Ger, O., Nieter 4
Siende, B., Frau
Röß, L., Bol.Ob.Wachtmftr.
Schöning, F., Crpedient 3
Wolliwveber, W,, Frau 2
=<- Kirchhofallee
Weg zur Fähre
(Siehe unter LU]
Wehdenweg
(Stadtteil Wellingdorf) +
Nach der Wehdenkoppel, welche
die Straße durchichneidet,
benannt.
<- Schönberger Str, >

Linke Seite
ifti icht
3 ol a Schmiedemftr.
5—18 eriftiert nicht
15 E. Hüllmann, ©., Ingen. T.
Hüllmann, A., Wem.
17—21 eriitiert nicht
28 E. Ahme, H., Lofomot.
Di nn N
25—27 Bauftellen S
29 E. Wolf, W., Bol. Haupt
wachtmftr.
Schliebs, E., Ob.Setr. er
LE AH Ka on
Karow, H., Buchhalt. N
38 SEC ©. Rol.Db-
achtmjir.
Blund, A., Mufiklehr.
35 E. Schröder, F., Boftaifilt
N: C
, Q., Städt, Infp-
STE ob, F., Stadtangeft.
39—43 Bauftellen
45 E. Boldt, H., Buchhalt. 3
Behn, W., a E
47—49 eriftiert nich a
51 E. Medlenburg, Erna, Buch
alterin N
dienten R., Bauunter:
nehm.
Schweiger, R., Bankvorft.
53 Bauftelle
55 E. Schmidt, F., Stadtob.
Setr.
Sanabebı N., Monteur
57 E. ara, G., Ob.
Stadtiekr. ee
Sandke, O., Gejchäftsführ.
59 E. Yacobjen, M., Sehrer
Cordes, E., Mandl.
61 Stolle, E., Angejtellt. r
Buchberger, W., Angeftellt,
63 Et teinaniı R., Rektor
RNechte Seite
2 eriftiert nicht
4 E. Ramm, On Ww.
DBolg, K., 7
Ele €. Sattlermitr.
Hark, B., Elektrifer
GE ROSEN Büro:
Vorft. a.
Wagner, M., Ww. Erdg.
8 E. Beterjen, W., Meijter
Hoffmann, A., Wi.
rien, H., Zimmerm.
Wriedt, N tiefer
10—14 Bauftellen
16 E. Bugenhagen-Kirchengem.
Kiel-CMerbet x
V. Detmer, A, Pafitor 1.
18 E_ Fistus ;
Oro ©), Stud. Divelt.
20 E. Xobannjen, F., Schiff.
Ingen. EG
Dhrimann, K., Buchhalt. .
22 E. Fleijhmann, €, Ober
% Mn 1
ceje, M., 7
Bimmermann Mm Angel.
24 Bauftelle
26 E. Behrens, W., Kim. N
28 E. Fütterer, K., Kapitän T.
BVebenfee, H., Lehrer
30 Bauftelle
«<- Raffader Str. DZ
32 E. Schulg, X., Rentnerin
annober)
sn W., Stadtinjpekt. 1
Meyer, R., Ingen.
— 6. R., Blumenhdl.
Wagner, X., Amtsgerichtsrat
34 E. Steffen, O., Zeichenleht.
1
„N 1
Miren, D., Mechanik.
86 E. Schlüter, A, Ww.
Arp, W., Arbeit. j
Möhlt, W., Rentner
38 E. Eihwalbjhe Erben
V. Gaardener Haus-u.Grunds
bej.=Bereine. B. (Gaarden)
Bern, F., Kanzl. a. D.
40 E. Sachje, X., Ingen.
Langlo,D.Mitteljhullehrerin
42 E. Rähler, H., Lehrer

ujtelle ‚M N
SR ECO a
ME Grote €
56 E. int
E Aa
Sp,
3
T fs
Söhne ;
94 E Binnild 2
ade f
Sonntag,
98 E, SindNf x Sa
100 E. u
102 E. Motto,
rare, Me OS
104 E Gelbe 1 Tl
Hans, Dur gl, SI
106 E. Biel el, el

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.