BE RN
x.


Al. zeit
87 Ruth, H., Schloffer
Scheffler, H.,Kraftwagenführ,
Thobe, Z., Büroangeft.
8
89 E. Sehmtuhl, A., Zimmern.
Braun, E., Nohftof T.
4
Greve, W., Pol.Ob.Wacht»
ftr,
mtr. 1
Hartmann, G., Werkzeug:
fOleif. x T
HYeppe, S., Lagerarb,
Knappe, A., Kfm. T.
Krufje, O., Rangier.
Üeefe, L., Tape.
Rieden, R., Tijhler
Wied, M., Schneider
X
8
8
2
2
91 E, Neimer, H., Bauunter:
nehmer T, N
Fehlandt, €, Blattenanfjeß.
Gehm, F., Elektromont.
Gilde, N., Schriftie.
Göttfh, €, Elektrik.
Hoffinann, H., Mafchinift
Mikfeldt, F., Poftfchaffn.
Schindler, RX, Schneider
Schmidt, U., Hausdien.
— W., Sagerift
Stahlhut, Sr Frau
Steendud, E€., Maler
Stegelmann, D., Töpfer
Wallenszus, M., Arbeit.
—<- Ahlmannfir,
<- Hab&hurgerring Z
NehHte Seite
2—B eriftiert nicht
—<- Abolfftr,
> © DO DO — 05 0
Erdg,
1
2
4
10 E Schwarz, G., Arbeit, 1
Bohnjad, A., Ww, 2
Bruders, A., Arbeit, 1
Domnie, A, Steuerm. 3
Hark, D., Mildhhdlg. T. Krdg,
Knape, W., Maurer 8
Dehmde, R., Matroje 4
Schlotfelbt, D., Schloffer 2
Subhren, £., Klempner 4
12 E, Bartjh, AU, Bauunter-
nehm.
Dohfe, B., Kolontalwr. T.
Holtmann, H., Büroangeft.
Lied, H., Nentenempf.
— JB,, Konditor
8
4
Martenfen, H., Werkmitr. ?
ÜMeefe, W., Arbeit.
Schmidt, H., Arbeit,
1
Soltau, W,, Hobotftenmaat 1
Theebens, H., Zimmerer 4
14 E. Möller, S., techn. Affis
n
ftentt
Grabs, N., Ingen.
Lewete, H., Arbeit.
X
8
— %,, Arbeit, MH:
ler @ "oben dl Erde,
er, ®., Rohlenhdlg.Erdg,
Mennfpieß, &., Wi, ,
Semlow, X., Ynvalide 2
Stelter, E., HE
meifter
16 E. Wunder, H., Wo.
V. Wunder, A., Zimmerer
1
H.
1
Bittermann, X, Maler
Disjdern, R., Meepfehläg.
Husfelbt, D., Heizer
Depfen, X, Kfın
N H.
Laß, E., Schuhm. H. Erdg.
Ofterburg, F., Frau H, 8
ec, % Ch a.
ieft, ©., Maler 2
Dieser, R., Arbeit. H. 2
Hobel, H., Arbeit 8
Schönemann, D., Ww, 2
Stefan, €, Ww. H, 8
Weftphal,Y.Werftarbeit. ILL
Wehel, F., Nollfuhrm.
18 E Rrvoll, %., S ONE
eiber, 6, Ww.
Ööra, B., Schachtmitr,
Rrufe, F., Krantenpfleg.
Meyer, B., Arbeit,
Maphael, A, Arbeit,
Sell, A., Mel
Stebioda, M., Frau
Willer, C., Ww.
DH nf

Schauenburger Straße
20 E. Garling, W., Wow. Erde,
. Berg, F., Schloffer 8
Gröning, G., Bootfteuerer 2
Ydem, 3, Schuhm. Untg.
Kiellberg, G., Tijhlermftr.
Schmidt, B., Angeit.
Schulz, Lh., Arbeit. Untg.
Streder, W., Kfm. 2
Tank, A., Ww. 1
22 E. Henningfen, X, Ynval.
Gejer, 6., Rutjcher
Ewald, F., Stultat.
Knebe, D., Anftreich.
Krüger, A, Ww.
Lenz, M., Motorfchloff.
Prien, A... Schleifer 1
Meine, K., Schloffer
Samlensti, M., Frau
Wengler, I., We.
<- Gerhardftr,
22a f. a. Gerharbftr. 15
E. Fiedler, E., Malermftr.
(Serharbftr. 15)
Bötel, €, Schneider 4
ieß, £., We. 4
Ööttjh, €., Zimmer. 2
Hädide, H., Chem. Reinig.
Horn, A., Arbeit. 1
Müller, E., Ww.
Meimers, Ch., Keffeljhmied 1 |38
erin 8
Shwandt, 8. Beifeur Erde
wanbdt, F., Frijeur s
Stave, M., Wi. 4
24 E. Habvemeifter, Ch., Wi.
Borchert, M., Dreher 8
Frahm, M., Wmw. Erdg.
Damen, B., Schloffer 1
— G., Arbeit. 1
Kreugzfeldt, W., Telegr.Baus
andiD.
OR % NEE Erde:
Öber, F., Geigenb. H. A
Schuldt, F., Arbeit. Erdg.
Stoffers, W., Werkmftr. 2
26 E. Witt, Ch., Maler Erde.
Beder, A, Ob. Wachtmftr. 1
Drazkowsti, M., Kfm. 2
Helm, F., Schloffer
Kufon, B., Metallarb. 2
Nogens, H., Kutfcher 8
Beterfen, E., Arbeit, H.
Thomfen, A., Arbeit. Erdg.
— M., Stellmach. Erdg.
Weber, A., Kfm. 1
28 E. Sabdewafjer, H., Klempn.
Blund, L., Dreher 8
HE DE Erle
nd, $., Arbeit, .
ek zn En 2
anning, 2W,., Tijdler Erdg,
Schwarten, O., BZigeleiarb.
Sieverts, 'G., Ww, 1
80 E. Die Heilsarmee, Grund»
ftüdsgef. (Berlin)
Melchior, Meta, Dffiz. d.
Heilsarmee
Otto, Emma, Difiz. d.
Heilsarmee
RNoß, O., Helferin
82 E. Arp, B., Landwirt
(Brodersdorf)
V. Haus- u. Grundbef, Ber.
(Holitenftr.)
Bertram, E., Mafchinift
Diedmann, O., Optik.
Yonas, Y Bote
Kante, €
Unjhläg.
ww.
Milchhdlg
8
2
3
8
Stadtajfiit, 1
4
2
1
Bimmermann, A,, NentnerH,
34 E. Prüter, M., Korreft.
Samen ST Mentenempf, 2
arber, E., Brotverkauf.
— W., Schri
enning, LM techn. Septerin
a. D.
Sanflen, Marta, Filialleitrin.
enfen, €, Ww. 1
HYohannfjen, F., Monteur 4
— 8, Hausdien. 4


— 180 —
34 Breuß, E., Kraftmwagführ. 3
Prüter, F., Straßenhdl,
— D., Ingen. ne
Schult, G., Schriftjeger 2
Xheinert, G., Schildermal. 1
Weiß, A, NMentenempfgrin.
86 E. Meißner, D., Gejhäfts:
einrichtung. T.
ih, Ch., Ww. 8
Heidenreich, B., Ingen. a. D.
Hins, G., Former Erdg.
Yahnke, W., Maurer
Junge, D., Wi. 4
Sturm, D., Arbeit.
Wede, F., Former 3
Bettier, H., Majdhinenarb. 2
Bimmerling, D., Invalide
36a E. Meier, D., Eigentüm.
Groth, X., Ww. 8
Suhlte, G., Mild
Löhrer, I., Tijhler 4
Matthießen, A., Av. 4
Müller, A., Ww. 1
Nepperjhmidt, A., Monteur
Nömer, B., Majchinenb. 2
Vogt, E., Ww. 1
Vorköper, N., Frifeur 8
<- Holtenauer Str. DZ
838 a_geb. zu Holtenauer Str. 55
E. Bielenberg, G., Zimm.
Bahr, I., Zimmerer 1
Bordt, E., Schmied 1
Gag, E., Wo. 4
Kraufe, R., Ob. Buchhalt. 3
Müller, F., Schleifer
BPätau, E., Ww.
Nehmte, A., Bhotogr.
Schröder, E., Ww. Untg.
Wölt, E., Kfın.
© DD no
2 140 E. Start, M., Frau
E. Starf, E., Lagerborfteh. 3.
Fijder, H., Tapezier 1
Klug, G., Nentenempf. 2
Kruje, Ch., Invalkide 8
Säjfig, F., Schuhm. Erdg.
Lohmann, H., Segelmach. 2
Schmidt, Wäfjcherei und
Plätterei T. 1
Söth, O., Bäder 1
42 E. Harder, H., Minift. Unıtm.
(Botsdam)
Döhling, H., Schiffszimm. 4
Seneßte, I, Ww. 2
Kasper, M., Klempner 8
Langbehn, M., Frau Erdg.
Martenjen, N. D., Kim.
Meyer, IX., ftädt. Arbeit. 1
Müller, X, Ww. 1
Stöber, R., Kfm. 2
Streder, U., Meifter 8
Walther, H., Steuerafiijt. 2
Warner, M., Wow. .
Wendt, A., Berjorg. Unwärt.
44 E. Harder, H., Minift. Amtm.
(Botsdam)
Blaajdh X., Ww. 8
Eihholz, E., Buchhaltrin. 2
— W., Schriftieher 2
Halboth, W., Elektr. Ing. 2
Lange, G., Koch A
Martens, M., Kontoriftin 3
— W., Schriftjeber 8
Müller, E., Modelleur 1
Nöffte, F., Leutn. Ing. a. D.
— F., Privatier
Studemund, R., Zollaffift.
Subhr, O., Arbeit.
Winkler, M., Frau
46 E. Fald, E., Wertkmitr. a.D.1
Anderjen, O., Schiffibauer 4
Barnehl, B., Mechaniter 3
— D., Wo. 3
eh, B., Maler 2
orgeß, D., Bäder 8
Höhn, A., Krantenpflegerin
— M., Zijhler ;
Kerstt, G., Steinarb.
Schmidt, H., Sattlermfix. 2
UNeder, R., Büroangeft.Erdg.
48 E. Rod, M., Wow. 1
Umberg, A., Ob. Buchführ. 3
Bed, E., Drogijte 2
Damm, D., Höferei Erdg,
Chrid, W., Stellmmftr.
Griefe, M., Ww.
So

Schauenbut|
T:
48 Rod, W., Schmiedemitt-
Kummerfeld, F., Ww-.
Leift, D., Schloffermftr- 4
Plambed, D., Frau
Rind, E., Stadtaifift- ®.
Schneider, F., Kanzl.Se de
SHEgE EN MBüroani
— W., Wow.
Thon, H., Zollinfpekt. E. #8
Wendt, K., Dreher
50 E. Brecwoldt, Maria,
tüm. .
Kate 6. Bornhöveb)
ED St
, Heint., ni
San Steuerm. H.Erdg.
Bienge, N Ha {
bau, A, N
Gflenjobn M., Rentnerin )
Koenig, E., CE 5
4 AT) ‘
Meier a GSalvanif. T
, S., Ww.
Dale GE, rbtrin. rn
Rrobit, A., Töpfer ne
Rexhäufer, A, Tijhle EB.
Saul, M., Ww. F
Schober, AU., Maurer HF
Schütt, E., Arbeit. %
Schwarten, A., Arbeit.
Weichler, Hr MUrbeit.
Wicht, O., Arbeit. Mm
50a E. Qüthje, D- Um
fteh. (Mönteberg) >
Maly, U., Galvantj. IS
52 E. Doje, E., ben .
Doje, D., Kim. I. 2
Drümmer, M., Ww. 2
Evers, F., Schiff. ;
— D., Schmied
Franz, N Se 1
Geetiloptr. ©. Straßenb-
Dann Vorarbeit. Ton
Qöhnt, El S Dege
aß, R., N
tete, al Gehloffer H.Erde
Meet BE 8
Wo % Barbiermftt. ;
— F., Straßenb. Yrb. 1
MokowSfi, BP. Rranfüht. Hr
Schade, S., Strabenb-8
Schilling, Fr Urbeit ger
Zimmermann, D., Nat
54 E. Behnte, W., HeringSlag- r
Behnte, E., in
Beier, G., Pflege
Berger, A., Spiel .
Burmeifter, [tädt. Ho N
Soo8, D., Maurerpo EB. 3
4
al
, NMentnerin
bh, M., Zijhler
Kroß, Z., Zigarremm.
56 E. Mohr, DO. RobjolaterT
Bendfeldt, OD. Arbeit g
Doormann,. Q., Liefbe $
Grashof, A, 20 ;
Grotkopp, A, B N :
Rähler, SO. Bantbote
Meyland, I Sid au FE
Beterien, WC 3
Sn "atebeit.
1
Reimer, O., Maichiniit HE. 1
1, Ww. 4
Sof, M Arbeit. H. Er 5
Schocps, M., Ww. n
Schoer, M., Rutf@CE E.
Bedendoh a wm
ilhelmy, Sr 4.
587 E Deipau, , Schubmun
Böhmer, A, Kfm. gehend
Hempelmann, Ds
mittelhandIg.


ze
»
X
en
ir
SS
X
m
X
®
-
EN
ME
er
0
© .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.