IN. zeit
64aE. Menfer, G., Gärtner
66 E, Langus, Ch., Mentner
(Mr. 68)
HYonas, H., Mentner Erdg.
Kühl, W., Schneider 1
Marchut, F., Arbeit. Erdg,
Mum, W., Ynvalide
Schildinecht, M., Wmw,
Stiba, A., Mentner 1
68 E. Langus, Ch., Mentner 1
Balert, H., Straßenbahn:
ichafiner
Vod, W,, Arbeit.
Bahl, RK, Arbeit.
Schaper, W., Arbeit.
Seld, 6, Ww.,
Tetens, H., Kutjcher
Bidert, W., Arbeit.
70 E, Seemann, A. F., Arbeit.
Harder, 6, Straßenb. Bes
amter 1
Höppner, E., Arbeit.
Kunfel, $., Schuhmmftr, 1
Niß, Y., Nieter 2
Wehbe, H., Büroangeft.Krdg,
NN 5
AWieje, W., Arbeit. Untg.
72 E. Danl, H., Kim.
Sit I, Rutjcher 2
cide, F., Ziegler 1
Yöhnt, I, Arbeit. 2
Subdolf, H., Schloffer Krdg.
Mücwarbdt, F., Bahnarbeit. 3
74 E, Med, W., Eijend,Beamt.
Bruchmüller, R., Ob.Mafjch.
t
aa ü
Bujch, I., Straßenb. Führ. 1
74 Sewanbowsti, A., Schmied
Zurban,B.,Pol.Hauptiwvacht-
meifter
Wein, K., Urbeit,
Weftphal, D., Schneider 1
Beymann, R., Schmied 8
76 E.Chren5,I.,Db. Poftichafin.
Herzog, M., jtädt. Arbeit, 1
Lorenz, D., Handelsm. 1
Mohr, Bor Ww. +Erdg,
Mepenning, I., Zijol. Erdg,
78 E. Sorgenfrei, ©. F.,
Privatier Krdg,
E. Sorgenfrei,W,, Fifchhdlg.
Yudnat, F., Arbeit,
Sörenfen, ©. Abrechn.Beamt,
80 E, Gruft, 6. Rfm. (Wall 24)
E, Gruft, M., Fl.
V. Ernft, N., Nentner
DHeffe, €. C., Majchinenmftr,2
Minkley, B., Ingen. 1
Nauß, £., Ingen.
—<- Winterbeker Weg >
82 E. Ehmfe, W., Gaftw. T. 1
Harsborf, N. Schlachtermftr.1
Hartmann, F., Arbeit,
Hennfjhen, E., Eijenb.UWffift.4
Saub, 4, Eijenb.Affift, a.D.2
Lody,F.,Gerichtstajf. Wollgieh.
Maas, H., Ob. Boftjetr. 2
Wilterling, H., Malermfir. 8
84 E. Nöhl5, Ch., Angeftellt,
Rühl, X, Arbeit, 1
86 E, Gacbe son., A, Grob:
fchlachterei T. 1
Bothmann, X., NMeniner 8
Gerber, R., Materialienvers
walt. 8
Mathjen, A., Lehrer Krdg,
Schmidt, E., Lehrer 2
86a E, Berfes,H.,Bürovorfteh.
(ee ean. 200020)
V. Willer, %., Schuh,
Gerbert, H., Maurer 8
@Grömm, W,, Maurerpol.
Yaeger, M., Gärtner 1
Priebe,M., Bol. Hauptwacht-
OR Stabtaffift 8
Schnau, N., Stabtaffift.
Willer, Y., Schuhmad. Erde.
Willmer, A, RNäucherei 2
88 E. Schröder, U, Gaftw. T.
<- Gärtnerfir, bD
90—98 Bauftellen
100 E. od, U. 6. Wi, Krdg.
V, Bo, H., Elektrik,

Wehrens, G,, Nentenempf.H,
Grote, H., Fouragehdlg, T. H.
Nendshurger Landftraße
100Hamann,G.,Gfettromont. H.
Heejchen, H., Lehrer i.N. 1
Preuß, 2, Clektrotechn. Werts
ftatt T, }
<- Brauftr, DZ
102—108 Bauftellen
110 E, Michter, W., Eijenton-
Arukteur Erdg.
G8mann, 2., Stenotypiftin
— %W., RNangiermftr, 1
Vedband, A., Hm. Angeftellt. 2
WMitichte, B., Stemmer
Peterfen, 6, Elektr. Erdg
Schubert, E., Bäder 2
Weichenthal, R., Schmied 1
Weiganbd, A., Schiffbauhelf.
112 E. Henrikjen, D., Frl.
(Haffeldtetsdamm)
E. Henritfen, R., Motoren:
ihloffer
Aithalter, 5., Betr. Ing. 2
Böttcher, W., Arbeit. 8
Karftens, H., Maler Erdy.
Micheel, M., Straßenb.
hHafın.
Beterjen, X, Straßenb.Führ.
Moharb, W,, Meichsangeft. 3
Schlüter, H., Straßenb,
Schaffn. 1
Schneider, P,, Dreher Erdg,
Weichenthal, E., Ww.
114 E, Febbern, M., Frau
(Nr. 116)
V. Febdern jun,, G., Baus
gef. T. E
Dender, F., Kutfcher
Emnlt, O., Schiffb.
Yöhnd, €, Ww. 2
Knuft, H., Lagermfir. 8
8
2
ba
Babit, G., Landın,
Mößig, A, Werkmitr.
116 E. Feddern, A, Frau
Fedbern, G., Baugefch.
118 Bauftelle
120 E. Mübdel, R. 9.8.3. Dr.
Hofapothet, (Martt 11)
Chriften,W., Rraftwag.Fübhr,
Rohr sen., W., Arbeit. ürdg.,
122 E. Goo8,X.G.M., Dünger-
bdig. T.
Seffel, I, Ww.,
Winkler, E,, Arbtrin.
124 Eau, 1.0, Ob. Iuipett,
a..D.
Grashoff, H., YuftAngeft. 1
ahnte, W., Betr.Angeft.
126 Baustelle
128—186 Bauftellen
188 E. Wölfen jun., F., techn.
Ob. Land, Infpekt. Erdg.
E. Wölten, M., Frl. Erdg.
Subhren, I., Küfter x
140 E-Wölfen,M.Figentiümerin
(Nr, 188)
KRobarg, €h., Ww. Erdg,
— Q., Arbeit, - Erdg,
Kottwig, X., Arbeit. Erdg,
142 Bauftelle
144 E. Sell,H.6.D., Gärtnerei:
beige T.
146—152 Bauftellen
154 E, Voß, W.; Gaftw.
Stein, %., Schlachter
156—160 Bauftellen
162 E. Neeljen, W., Fuhruns
tern. T. n
Bettte, F., Schuhmuftr. 2
Groth, O., Auffeh. a.D. 2
Heejch, Y., Steueraffift. 1
D., Majchinenbau. 8
Thomfen, I, Telegr. Bau:
handwert,
AWriedt, W., Schloffer 1
164 E, Dibbern, X., Eigentüm.
(Hamburger Chauffee 164)
Doormann, X., Arbeit.
Möller, K., Ww.
Voß, F., Arbeit.
— D., Maurer
<- Haffeer Str.
166. 168 Bauftellen
170 E. Bohlmann, 6. Bimmerm.
172 E, Meier, N, Zimmerer
Bolzfuß, F., Ronditor 1
174 Bauftelle
m


— 172: —
176 E, Rüglein, C., Bäder
Duve, H., Wertmftr.
180 E. BPeterjen,O.,Bädermftr.
Birkholz, W., RMeijend. 1
Kirchhof, X., Neijenbd. 2
Bagels, R., Maichinift 2
Strauß, G., Rentner Erde.
Vinaffe, E., Monteur Erdg,
Wieje, B., Büroangeft. 1
182 E. Hübner, B., Feuer:
wehrm. 1
Bruhn, O., Büroangeft. Erdg.
Frijh, H., Büfettier
184 E. Dürbroofk, H., Feuer:
webhrm. Erdg.
Heller, B., Bol. Ob. Wacht:
metfter 1
n Vieth, E., Tijhler 2
86 E. Ihomfen,Y., Boft-Betr.
Aifift.
1
Haltenhof, D., Werftangeft. 1
E. Müller, E., Ermittlgs.
Beamt.
Bauer, E,, Schweißer 1
214 E. Sujer, X, Eigentüm.
Krufe, Q., Gaftm.
Schert, F., Bädermitr.
216 E. Möbl, O., Ubhrmad.
N en 34)
inger, 5., Nentner Erdg.
Glüfing, R., Lehrer 1
218. 220 Bauftellen
222 E, Sutwe, A., Ww. 1
Falfenhagen, G., Handelsm.
Neumann, H., Kuticher
Zroft, E., Benfionär
224 Bauftelle
226 E. Büller, C., Handelsir.
228 E. Büller, C., Handel8sir.
Nr. 226)
280 fe Stadt Kiel
V. Haafje, E., Mentenempf.
Dramfh, W., Arbeit. H.
Ehlers, I., Rentner H.
Sequin, £., Schmied H.
AWriedt, R., Wow. H.
232—244 Baustellen
246 E. Bielenberg, M., Ww.
(Düfternbrooker Weg 41)
V. Roll, D., Landw. T.
Rathje, F., Schmied 1
248—254 Bauftellen
256 E. Bielenberg, I. WM, Ge:
treide (Wall 20)
Bill, C., Tijoler Erdg.
<- Stadtgrenze

Meventlonallee
SrafFricdrihNeventlou, Statt:
halter d. Herzogtümer Schles:
wig-Holftein von 1849—1851
Reventloubräde

8315
NiemannsSweg
<- Düfjternbrooter Weg >
Linke Seite
1 eriftiert nicht
8 AWertheimer, AU, Bank
birelt, (Wiesbaden)
Homann, R., Ingen.
Rober, R., Dr. med.
Majcdhte, Selma, Benfion
Blog, G., techn. Affiftentin


Reventlou |
5 E. Tonne, M., Schneider»
mftrin. f. D.
7 E. Corps Saronia,
Sale
V. Funf, D., Kor! s
9:E Neterjen.& Diet TErde,
Heitmann, €, Ww.
Kramer, G., Frau
Wulf, I, HERE aD
11 j. a. Hohenbergftr.
g Martius, SG. A. L., Dr,
RProf., Geh. Reg. Rat
(Hohenbergaftr. 4)
Schad-Steffenhagen, Fr
DE ae
— ©., Hofra
18 E, Reßler, M., Ww. Tr
Galfter, M., Kapt.Leutn.a. X
Y.
15 E. Seemann, X, Kfın. Tr
GSalfter, £. Ww. 1
Konas, U, Kfm. T. $
Kopf, O., Dipl.VBoltswirt
15a E. Heine, L., Ww.
(Halle a. S.) 1886
V. Yohn Spiering,gegt-
Nacht. (Holftenftr. 104) -
Kummerg, D., Korv.Kapit.
S00 % OEDEE
., Ser .
Thedens, D., fir.
Kurat.
15b E le BB Bes
erbigungSinft. 1.
Glaußen. M., Rentnertn, }
Niden, Dedoffiz. a. D. H.
Schlablowsti, Nieter E
Träger, E., Konzertmftr. T.
176, Schlüter, MW. Schuhm.
Meifter T.
ek & Sohn, A., Feinfoft
X
19 E. Schlüter, W., Schuhmmftr.
v. 17
a £; etz. Direlt. a. D-
GSirfe, B., Drogift
Ihms, Cb., Arbeiterin
Kaennefe, M., Frau i
Kaczensti, G., Tijhlere |
Sittig, M., Ww.,Penfiona
Udel, R., Elettromont,
21 E. Qohrmanı, GC. Ww.Erdg.
E. Lohrmann, W.,Ww. f
Hahn, L.,vw. Landger. Direlt.
Neß, W., Stubienrat Zu8
Sy dc Mar. Ob.
nt. cIr.
neh, Kor. Kabit.T.
28 geb. 3. Hobenbergftr. 28
<- Hohenbergfir. Zr
ulfen, €, Wi. T. 1
Part der en Roftfeft. 1
Lorengen, O., Ww.
Tiethens, O., Kim. Erdg.
Wift, S., Lehrerin a. D.
27E OrarACH E., Eigentüm.
Itenau
Ye oauswart Gh.
Berner, O., Elektrik, T,
— Q., AMempnermfit, T. 3
Griebjch, A., Ww. 2
Harries, Amtsger. Rat ;
ah. 1
terjen, J., Zigarren f
DEE N. Mineral
wafferfabrft.
ak T., Lehrerin 4
29 E. Yanken, O., Bädere
meifter T. En:
Amel, H.,Dr.phil., Chemil. 8
Ehlers, din 4
Siegel” MM, Dr. jur. Mor
Kriegsgerichtsrat
örde, M., Stabtamtm.
a F., Invalide
31 E. Schulz, D., Gigentüm.
(Altona-Dttenfen)
Metal 0 mA
randt, ke 2
„5. Handelsvertr.
SE OO DaPELOD:
Schulz, E., Ingen. e

-
Ba
|


eV

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.