"I


AN. zeit
80 Bauftelle
<- Rämpentoppel
82—86 E, Baafch, X, Nentempf.
88 E. Boppejdhe Erben
V. Bojert, E,, Kindergärtnerin
40 E. Stabt Kiel
” V. übers, W., Stabtfetr,
(Harmösftr. 9)
Yelinet, C,, Gartenarchitelt T.
Witt, L., Lehrer
42—48 Bauftellen
50 E, Tiebtle, A, Seifen
E, Tiedtle, F., Rentner
Anderfen, A., Arbeit.
Böder, E., Verf. Anwärt,
Dahnıke, N, Kanalfteurer
Drexler, N., Frau 2
Febberfen, F., Eijenb.Ajpir.
Hofert, M., Boftafftjtentin 2
übner, F,, Former 8
Rnobloch, 6., Zimmer, Erdg.
Pigker, H., Mechanikermftr.
Buttbrefe, F., Arbeit.
Meinke, W., Schloffer
Schäblih, D., BVerforg. Anz
mwärter
Seiler, M., Ww. 8
Steinborn, 6., Sattlermfitr.
Tiedtle, F., Arbeit.
YWenberg, M., Frau
52 E. Neumann, E., Wollwr.
Dietrich, F., Majchinenjhloff.
Grau, O., Bankbeamt, 4
MHüttenmeifter, E., Angeift. 1
Yohannfen, M,, Stenotyp.
Kabde, N., Metalldruc.
lofje, E., Majchinijt 8
Rrufe, X, Ob. Majcdh.Maat 3
Meyer, G., Ob.Majchinift 2
Meinfch, B., Wi.
Mober, O., Kontorift 4
Schatter, W.,. Zimmermftr, 2
Winkler, W., Ob.Majdh.Maat
54. 56 Bauftellen
58 E, Horft, A, Ynvalide 1
Hanfjen, H., Arbeit. Erdg,
— M., Wi. Erdg.
60 Bauftelle
62 E. Schmibt, X., Bankier
(Nr. 45)
Brocfjtedt, IB., Schloffer
Drufchti, W., Kapitän 1
Lamp, %., Mafjchinenwärt.
64—74 Bauftellen
76 E. Stabe, $., Ws. Erdg.
Böhmer, K., Kapt. Leutn. T.
b. d. Deden, M., vw. Ser
natSpräfident T, 1
78 E. Betermann, Dorathea,
Lebensmittel T,
Bahr, Chr., ftäbht. Arbeit.
Ehms, A, Dr., Zahnarzt T,
Hinrichfen, H., Schloffer
Weidemaniı, B., Zimmerer 1
<- Schüttenrebber >
80 Bauftelle
82 E, Hempel, Chr., Rentner
Glaufen, X Ob. Reg. Baus
efr. a. D. 1
84 E. Müßhmann, X, Steuer:
infpeft. 1
Filczef, E., Ww.
86 E, Schmibt, E., Ww,
Möller, A., Pol.Ob.Wacht-
mftr,
N I, Rentner 1
88 E.b.b. Hecht, A., Schlachter:
mfte, (NRingftr. 86
CErharbt, F%., Mafchinift 1
Zür8, &., Arbeit. 1
Niffen, C., Maurer
NMeijewig, A, Kraftfahr.
Mudolph, B., Tijchlermitr. T.
Schmidt, F., Arbtrin.
90 Bauftelle
92 E. Wulf, F., Zijhlermitr.
Bettzüge, F., Mufiknftr,
Blank, A, Mechanik. , 2
Yenfen, H., Staatsangeft, 4
Sewermann, D., Zollbeamt.
Schulg, W., Werkführ, 8
Sommer, C., Rentner
Bimmermann, B,, Arbeit,

Prinz Heinrich-Straße
94 E, Gerharb, H., Monteur
(Blodsberg 4)
Anthony, I, Schloffer 2
Günther, R., Mafchinenfhloff.
Kähler, Chr., Straßenb.Führ.
Noch, H., Bote 8
Daft, W., Stabsgefr. 8
Baafh, Chr., Heizer Erdg.
Maddufch, K., Aw. 1
Schäfer, H., Verforg. Antw.
Scholz, H., Steuerm. 4
Warczaf, E,, Schloffer
9% E. Delis, D., Ww. 1
Löhndorf, N., Lokomot, Führ.
Mijchte, M., Ww. 2
Schmubde, D., Ww. 4
Schneider, L., Mar.-Ang. 1
Wegner, D., Ob. Majdhinift
a. D.
98 E. Grönhoff, X., Nettor
(Hamburger Chauffee 124)
V. Burmeifter, M., Arbeit.
Dargag, D., Arbeit. Hl
NMagburg, M., Frau 1
Steinharbt, H., Techn. Angeft.
Walb, F., Arbeit, 1
Wiczynöki, St., Arbeit. Erdg.
100 E. Blöß, H., Gaftw. T,
Bandholz, X., Gärtner T.
Dittmann, G., Glafjerei T.
Nufch, F., Arbeit. 8
Ströh, W., Schloffer 8
102 E, Timm, D., Schneider:
mftr. T. Erdg.
Bußbach, A, Ww. 1
HYanffen, I. W., Buchhdlg. T.
Bent, G., Ob.Majcdh.Maat
104—108 eriftiert nicht
110 E, Böge, G., Saft. T.
<- Wiler Str. >
112 eriftiert nicht
114 E. Schmidt, H., Landm.
(Riel-AWit, Dorfftr. 33)
Dettbarn, O., Maichinift 1
Frederikjen, H., BZollaffijt. 2
Sefchinsti, A., Tijchler
Neumann, W., Arbeit. H, 1
Baafch, R., Schloffer 8
Mönfelbt, Chr, Ob. oft»
{hafiner a. D. 8
Sommer, &%., Heizer 2
116 E. Dehmte, A, Frau, Bi:
garren Bea f X
V. Dehmte, £., Schuhm. 1
Danler, E., Bol.Ob.Wacht-
mitı, 2
Schön, M., Frau 8
118 E. Wulff, D., Malermitr. T.
Butenfhön, A, Kolporteur
Gabriel, H., Arbeit. E.
ohn, B., fm. Angeft. 4
Schwarzat, X., Rentner H.
Seidenkranz, W,, Schiffs:
zimmerm.
Sin Se An 4
mm, 9., Frifeur P
AWeißenborn, O., af 5
Wilczewsti, D., Schlachter 1
Winkler, F., Schifstod 3
118a Früchting, W., Milch T.
Bunge,6.,Bol.Db.Wachtmjtr.
Kieje, N., Schmidt 1
«x Xh., Bol.Ob.Wacht-
2
Sauer, A., Ob.Gefr. 4
Steinhagen, ©., Mechanik.
Stelzner, D., Betr.Technik. 1
Voß, A., Architett 8
Wefiel, G., Bol.Hauptwacht-
mitt, En
120-£. SPgmand, $., Klemps
neret T. ,
Benfien, K., Tiefbautehnik,
Bujad, E., Ww
ichöfer, €, Kfm. N
allinat, B., Feuerwehrm. 4
Hamann, €, Kfm. T.
Rraufe, U., Ww. 2
Müller, R., Konreft. i.R. 2
Beterfen, W., Mafjchinijft 1
Mebien, O., Lagerift 8
Schulze, D., Kim. T.
Wegener, H., Leutn, (3.) a.D.

— 166 —
122 E. Franken, K., Ingen.
(Berlin)
Claßen, H., Arbeit.
Barth, A., Ob. Zolljetr. 3
VBeuershaufen, D., Ww. 4
Kaufdaus Ramm, Inh. F.
Namm, Manufaktur
Mierfen, R., Bautechnik. 4
Miller, H., Uhrm. ı
Ramm, Marie, Kurzwr.
Sönffen, I., Mar. Ober
meifter a. D, 2
Szigaröti, W., Lotfje 3
Bimbehl,A.,Leutn.z.S.a.D. 2
124 E. Bänfoh, Ch., Frl.
(Ibehoe)
V. Bob, A, Baugefch. T.
Claußen, DW. 2
Drenkhahn, F., Ob. Zoll:
felr. ft. N. 2
Kleemann, H., Majchinift 4
Plate, A., Ob.‘ Dedkoffiz. 3
Schulze, N., Vertr. T.
Sperling, W., Ob. Boll:
jefret. 4. 9,
Wolters, ©., Kanallotje T.
126 E. Witthöft, H., Schlach-
termftr. T. Erdg.
Gerfel, A., Arbeit. 4
Penn ukabermiehung
Müller, M., Ww. H.1
Nizze, G., Arbtrin. HH.)
Sengewalb, M., Frau 1
Biemte, F., Ob. Boftjefr. 3
128 E. Schütt, H., Frifeur 1
Ahrens, A, Konftrutteur 3
rieje, O., Dr.med. T.
rebe, 3., Färberei
Yürgens, D., Stadtangeft. 4
Vegband, H., MaijdhHinenmwärt.
Sn Se Sn 8
tahmer, O., Ynvalide Erdg,
Thiele, M., Wo. 2
Xbhomfen, W., Schloffer 4
180 E. Höppner, W., Wi.
Knortfir. 4. 6)
V. MödT, I., Getreidehdlg. T.
132 E. Yanffen, I. W.,
Rapierhdig. T.
Fiechöfer, E., Sühwr. T.
Hauffe, RN., Konrekt.
Lammers, D., Wwv. 1
Sautenfoläger, A., Mar.
Intenb. Ser. 2
Neukamm, H., Drogerie T.
Beterjen, B., Ob. Boftfetr. 3
Quabe, R., Zollbetr. Aifift.
Schmidt, M., Ww. 4
<- Rnorrftz, Ze
184—188 ertitiert nicht
140 E, Neve, D., Schlachter:
mit. T,
Yacdel, D., Technik. 1
MMifter, E., Auto-Reparatur T.
142 E. Wöhlt, C., Hotelbef. T.
E. Wöbhlt, I, Wow. 4
Yarren, O., Lotje T. 2
Oberg, B., Vertr. T. 1
Vetter, D., Dolmetjh. 2
<- Auberg DZ
<- Schleujenfir. >

Probiteier Platz
(Stadtteil Neumübhlen-
Dietrihsdorf)
<- Quittenftr,
Turnhalle geh. 3. Tumnftr.
<- Zurnitr. >
3 E. Howaldbtswerte AG.
Appel, N., Werkmftr.
AUrp, O., Schiffb.
Behring, H., Former 4.2
Boldt, & Dreher HA
Dahl, E., Ww. 1
Erdmann, R., Schifib. H.
Freeje, F., Schloffer Erdg.
Datemialn, ©., Hm. Angeft. 3
anfjen, ©., Arbeit. H. 1
Deld, Ch., Wäjcherin 1

Projensdorfer_
3 Aneifel, R., Leutn. 3. S. a. ®
Schulze, D., Angelt. T.
Senting, O., Zolljetr. 8
Weddigen, D., Konftrukteur
Will, C., Werkmftr. En
Bwenzner, Th., Schloffer H.
<- Gefberg DZ
<- Quittenfir. Zr

Probiteier Straße
(Stadtteil EMerbet) Ü
i r Eingem. CElerbe
A — Sanjenftraße zu
Ehren des Förberer8 der Ars
beiter-Baubvereine, LandeSbvers
ficherungsrat RB. Chr. Hanfen
in Kiel, Yet benannt na®
der Landschaft „die Probitei“.
<- Franziusallee Z
Die nicht mit E, verfehenen
Grundstüde geh. d. Arbeiter-
Bauverein, e. SG. m. b. Q-
Linke Seite
1 E. Martens, H., Angeftellt.
Martens, Ch., Ww.
3 E. Bühlfe, B., Ba
5 E. Herbft, A, Inv. .
Son, W., Yuvalide Erdg.
7 Schlünfen, W., Mar.
YWerkführ. a. W. Erdg.
9 Mijchte, W., Schiffs
immerer
11 E Sörenfen, B., Inval.
18 E Franke, E., Wi.
AUrp, X, Majchinenb. Erdg.
15 E. Meyer, D., Majhinen? .
H-E ON En Ü
Mieden, W., Drei
19 E Schmahl,R.,Rentenempf-
— M., Schneiderin
<- Hollmannfir. Z-
Rechte Seite
2 eriftiert nicht
4 E Eat, Helfer Erde
6 E, Möller, R.,tehn. Angeftellt.
8 E:Schwirner, E.ReffeliOmied
10 E. Herold, E., Nevijor Erdg.
12 Meyer, K., Stabtfjelr.
Möller, nn et
14 Snipbals, D., . Erdg.
16 E. KOHL CaN R., She
tatler aD. Er0ß-
Sonfior, M., Sicherheits
beamt.
18 E. Steffen, %., Bootsfüht.
<- Hollmannfir.

Projektierte Strafe
(Stadtteil Wellingdorf)
<- Gabelsbergerfirz. Zr
<- Feldbmark DZ
Unbebaut

Projektierte Str. E
(Stadtteil EMerbel)
<- Gebharbftr. Zr
Linke Seite
DBauftellen
NechHte Seite
Bauftellen
88 E. ON A Delen 1
reeje, M., HandelSm.
turm, Di EEE Erdg,
Bahn, D., Arbeit. 5
Gasanftalt geh. 3. Erneftinen
ftraße
<- Feldmart DZ

(Si
ta)
na®
Benannt P7 gopal
8borf
Kremefira
Irene tion ung
Rev:
fe nad
rei 60

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.