XI. zeit
Linte Seite
Die nicht mit E. verfehenen
Grundftüce geh. der Stabt Kiel
1.8 eriftieren nicht
5 Pte Bol. Wachtmftr.
a. D.
— Selma, Brothblg.
7 E, Werner, A, Klempner
E. Werner Johanna, TZabathdl,
9 Meyer, A., Ww.
— S,, Weihßnäherin
11 E. vv. Wpjodi, L., Sees
mafchinift
18 E, Holtorff, W., Yuft, Ob.
AWachtmeijter
15 E. Nideljen, X%., Arbeit.
Nieljen, H., Magazinverw.
17 Bein, W., Benfionär
19 E.Schwebder,H., Eijenb.Arb,
21 E. Hanjen, E., Frau
E. Hanfen, X, Büroangelt.
28 E. Harms, R., Rentner
25 E.Ragelmacher, W.,Ynvalide
27 E. Peters, X., Rentner
Peters, M., Kontoriftin
29 E. Minton, E., Straßenb.
Führ.
31 E. Rottujch, H., Schneider
38 E, Schmibt, 6., Hammers
führ.
Otto, N. Bürogeh.
85 Springe, F., Lagerhalt.
—<- Fintkelberg Z-
87—43 eriftiert nicht
45 E. Adam, E., Stadt-Ob.
Setr.
47 E, Herrnbrobt, L., {tädt.
Hafenmitr.
49 E. Baestow, W., Gärtner
ö1L'E Ai Sbeln, S., Boitajfift.
a. D.
58 E. Hildebrandt, R.,Majchin.
55 E. Martens, A., Bürogeh.
Hanben, F., Gemifchtwr.
59 E. Bönide, A., Hobler
Gaarg, H., Maler
61 E. Undrejen, RX. Rhotograph
65 E, Bödmann, R., Bol.
Hauptiwvachtmftir.
65 E. Viered, R., Zollaffift.
(Hamburg)
Mehl, W., Heizg8. Mont.
67 E. Hübner, D., Buchhalt.
69 E, Ochs, M., Frau
Dos, W., Buchhalt.
71 E, Schwente, H., Handelss
verir, T.
73 E. Meyer, H., Tijdhler T.
75 E. Steinbed, O., Ob. Poft-
jhafın.
77 E. Michter, M., Krantens
(ontroll.
79 E. Vor, W., Arbeit.
Sand{hoof, B., Tijchler
1 E. Trauljen, F., Arbeit.
83 E. Bosta, K., Hm. Angeft.
85 E, Neimann, G., Beamit.
a. W
E, Meimann,M., Hebamme T,
87 E. Rohrt, H., Bahnarb.
89 E. Xhom8,A., Ob.Stadtjekr.
91E, Ditrowsty, E., Dedsm.
Mansfeldt, AU., Baufchloff.
93 E. Näg, O., Dedsmann
95 E. Lühr, G., Schneider
97 E. Boldt, E., Werkmftr, NR.
99 E, Hanjen, X%., Stadt
Ob.Seltretär
101 E. Hagen, A, Kellner
108 E. Stengel, $., Maurer
Seemann, R., Arbeit,
105 E, Mandler, D., Schloff.
107 E. Cverg, R., Kalkulator
109 E. Fijcher, A., Ob. Poft«
ichaffner
11,E Mora, WM, Werkuftr,
a. D.
113 E, Zramm, B., Lehrer
115 E. Wrangel, H., Knvalide
117 E, Bier, $., Bol. Ob.Mitr.
119 E. Os, F., Arbeit.
121 E. Hilliger, W,, Magazin.
/ auffeb.
128 E. Steen, E., Werftarb.

Petersburger” Weg
125 E. Gülid, S., Frau
Gülig, €, Stabtaffift t. N.
127 E, Mollenjchott, A., Frau
E. Mollenjhott, %., Bäder
Rod, W., Tijchler
129 E Mordhorft, AW., Schloff,
131 E. Ohlrogge, H., Ynvalide
183 E. Rowall, F., Kellner
135 E. Laufen, F., Frau
E. Saufen, W., Bohrer
137 E. Schmebemann, X. Ww.
139 E. Fid, N., Maurer
Rechte Seite
2 E. Wierny, A., Rentner
Hohlbein, Anni, Wurftwr.
— D., Bürovorfteh.
4 E. Schlobohm, H., Wärjchereis
b
ef.
6 E. Rorbt3, X., Kutidher
8 E. Günther, F., Verjorg,
Anwärt,
10 E. Scharfenberg, &.,
MAbteilgs.=Borfteher
12 E, Scharfenberg, S.,
Angeftellt.
14 E. Rlatt,%., Majchinenmitr.
16 E. Arpe, R., Stadtaf{fift.
18 Brammer, H., Arbeit.
Hefe, A., Bonbontoch.
20 E. Groß, F., Schneider
22 Bod, F., Stellm.
24 E. Rnauthe, H., Buchbind.
26—386 eriftiert nicht
88 E. Fuchs, R., Ingen.
40 E. Dierlamm, O., Ingen.
42 E Barste, E., Ob. Poftijetr.
RR.
44 E. Hoffert, AW., Bantbeamt.
46 E. Yeß, A, Schuhm.
48 E. Rühl, H., Modelltijhl.
50 E. Braun, R., Arbeit.
52 E. Gorra, A., Wertmftr.
54 E. Goergens, R., Tijchler
56 E. Brand, A., Leutn.a. D.
58 E. Allgem. Konfjumverein,
Filiale
Steinfeld, B., Lagerhalt.
60 E. Allgem. Konjumverein,
Filiale
Gerber, E., Brauer
<- Bieburger Weg >
62 E. Möller, R., Bäder
64 Struve, D., Kutjcher
— 9., Schloffer
66 E. Fahnert,I., Majchinenb.
68 E. Schiefjewig, A., AWw.;
Frauljen, N., Straßenb.
Ungeft.
Schtejewig, M., Arbeit.
70 Martens, B., Hm. Angeit.
Wille, W., Kranführ.
72 E. Peterjen, B., Invalide
74 E. Raad, D., Rentner
76 E. Schöning, N., Arbeit.
78 E. Winkelmann, A., Schloff.
80 E. Holit, G., Stadtangeit.
82 E. Wichmann, B., Schloffer
84 E. Socdbronner, X, Bahn-
beamt. a. D.
86 E. Scheffler, B., Wächter
88 E. Gaark, O., Arbeit.
90 E. Beder,G., Bote
92 E. Hanfen, A, Heizer
94 E. Lorenzen, R., Landes
Dberjekr. 1. RN.
9 E. Big, W., Arbeit.
9 E. Maßmann,M.,Kranführ.
100 E. Schmidt, O., RMangier-
aufjeher
102 E Wentorf, F., Schmied
104 E. Hantko, N., Tijhler
106 E. Sponholz, £., Stadt
affift.
108 E. Boldt, H., Feuerwehrs
beamt.
110 E, Kellner, A., Eigentüm.
(Büdelsdorf)
V. Holler, R., Arbeit.
Schmidt, O., Rentner
112 E. Schümann, Xh,, techn.
Angeft.
114 E. Nendza, A., Kfm. T.
116 E, Müller, 6., Maurerpol.

— 160 —
118 E. Jacobfen, Ch., Ob. oft»
ihafn. iR.
120 E. Niffen, 3. Db. Boftichaffn.
“RT
Nifien, Hanny, Telegr. Geh.
122 E. Züthmann, ©., Elettrif.
124 E. Saufies, X%., Arbeit.
Pauljen, A, Arbeit.
126 E. Bünning, Ch., Arbeit,
— Q., Zijdhler
128 Rnojpe, R., Maler
W
— M., Wow.
180 E. Weber A. „Majcdhinenfjeß.
Bod, D., Stellmadh.
132 E. Gorra, O., Fräfer
<- Feldmart D

Pfaffenftraße
Früher Bapenftrate, nach den
ehemals dort belegenen Dienit-
wohnungen der Pfarrherren von
St. Nikolai, das Grundftüc it
jeßt vom Karftadt‘jhen Waren»
haus überbaut
<- Schuhmacherfir: Z-
Linke Seite
eriftiert nicht
Speicher
E. Rarftabt, N., Alt. Gef.
(Holitenfir. 1. 3)
E. Bauer, E., Saft. T.
Baumgarb, W., Kellner
Biermann, M., Seemann
Stange, D., Gaftw. T.
Storrer, D., Wi.
Nedhte Seite
E. Nebendahl, H., Ww.
(Esmarchitr. 68)
MEHeNDEN: H.A.,Kolonialwr.
4—14 geh. 3. Holftenftr. 1.8
4a E. Möller, F., Rentner T,
Schmetcher, U., Ingen. T.
<- Zorftr. D
©
on
»

Pferdeborn
Der Pferdeborn war ein im
vorigen Yahrh. zugefchütteter
Leid, vom Mühlenbach durch-
floffen und diente al8 Pferdes
tränte.
<- Rlinte >
Linke Seite
1 E. Stadt Kiel
Lembfe’5, X. H., Saatgejch. T.
8 E. Yappe, S., Ww. T.. 2
Innungsfranfent, d. Schloffer
SJappe, F., Schloffermftr. T.2
<- Holitenftr. Ze
Nedhte Seite
2 eriftiert nicht
4 j. a. Rlinte 12
E. Weibe, B., Frau
<- DHolftenftr. Z-

Philojophengang
—<- Brunswiker Sir. >
Linke Seite
1 f. a. Brunswiter Str. 18.15
E. Biermann, F., Kfm.
(Rüterfir, 20—24)
E. Begold, N, Kfm.
Ummon, R., Arbeit.
Bernard, A., Tifhler Erdg.
Segquin, AM., Arbeit.
Wallufdhed, K., Schneider
<- Dahlmannftr. DZ
NehHte Seite
2. 4 geb. 3. Dahlmanniftr. 4
<- Dahlmannftr. Z


6 E. Zangwabt, Ch., Kim.
(Hamburg)
Grönewalbt, O., Kim. ®
Kreuzer, X., Schneider f. D-
DD
na dan
Rraeje, E., Frau
Timmann, I, Kaffee T
Weftphal,W., Möbel T. ee
6a E. Bote. Ghlonermftt, ;
Lübdy, B., Ww.
Simon Ci Bootsmotore
N
8 E. Stabt TE OT
rauenberufSjhulen I.
ein AN., Hausmftr. Untg.
eterjen, W., Hausmftr.
10 geb. 3. Blodsberg 7
12—18 eriftiert nicht 8
20 E. Krufenrotterhaus A. ©.
V. Haejeler, Fı, RechtSanw.
(Feldfir. 111) 1
Bülling, E., Schuhm. I.
Burfhenfchaft der Krufens
rotter T. Er .
22 geb. 3. Blodsberg 17.
24. 26 eriftiert nicht _
28 f. a. Blodsberg 25
E. Schult, F., Frau
Brunswiker Str. 7)
V. Schult, R., Gaftw.
Oetı Hr 5
Gerlach, F., Forme
Hartmann, K., Zimmerer 1
Krofchowsti, Ch., Ww.
Kühl, D., Shen
Marten, £., Fijder
Steinte, ©., Arbeit. H.Erdg.
<- Bergftr. Z

Picertftraße
(Stadtteil Gaarden-Dit)
Dr. jur. Bidert, 189710
fommiff. Gemeindevorfteh. D.
am 1. 4. 1901 eingemeinbeten
Landgemeinde Gaarden, Kreis
Blön
F
„UND
vo] — Deu!
Kafjerne __
Sachmannftr. |
Brommys
815
Bothwellitr.
g

Erneftinenftr,
<- Auguftenftr. ZZ
Linke Seite
1 E Schlüter, F., Ww.
Ben techn. Mar, Selr.
Däbrigz, K., Kellner Ä
Eggers, D., Nentenempf- }
Fabian, R., Schloffer 68
Kantkowsti, E., Maijchinen 7
— SF, Auffeh. 8
Krufe, E., a D.
iepgras, B., Arbeit,
OEAGERt, 6E., Fahrlehr. 8
Roeftel, E., Kontrolleur i
5 Sohnad, A. Lohnbuchhalt.
Schulz, G., Invalide
Sell, O., Bädermfir.
Wöhlt, G., Zigarren
3 E. Yägershuber, M., Technik
V. Gaarbener Haus u.
Geha Ubilg.
auSberwitg.
Det &., Soneiderin 2

Glemend Tr,
et, 9.
Hn 5
g. DO
ge
CN
Br naiindt
A dl
gönio, DM BE
aß,
Möller,
EC
Tja, SE
Haufe

{dch!
Sülmantı
Ra0ß, 7
N
man,
ebörl0- „Gr

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.