El. geil
21 Schwerdtfeger, D., Poftange»
ftellte 4
Moeller, F., Ww. 1
— M., Lehrerin 1
28 E. Yngwerfen, A, Eigen:
tüm. (Flensburg)
V. Hausverwitg. v. Kiel u.
Umgeg. 6. m. b. 9.,
(Holftenftr. 104)
MBlöder, A, Handelsm.
— @®., Reifend.
Dorn, G., Arbeit,
Drüß, €, Aufwartefr.
Griejche, H., Tijhler
Köhler, F., Ww.
Sembfe, O.,Ynftallat. T. Erdg.
Leydel, M., Parfümerie 1
Merten, F., Bol. Beamt.
Schuldt, H., Kfm. 8
— ©., Ob. Poftjchafin. a. D.
Schwarz, D., Schloffer 1
Simonowsty, M., Frau
25 f. a. Edernförder Str. 28
E. Thode, M., Eigentlimerin
V. Hausverwltg. v. Kiel u.
Umgeg. 6. m. b. ©.
(Holftenfix. 104)
Baafch, A, Frau
Hüärtwig, Kraftmwagenbef, 3
Knlipfing, G., Arbeit. 8
Lehmiubhl, X., Nenner 2
Mohr, Maria, Butter T.
Virchow, Ch., Wiw.
27 geb. 3. Edernförber Str. 80
RNMechte Seite
2 E. Oreuer, H., Drogerie
(Beijelerallee 59)
Beder, H., Ingen. a. D. 2
Froelih, I., Neichsbt, Ob.
Ynfpett,
Onetow, B., Benfionärin 1
Hundertmartk, H., Stenoty:
Erdg.,
Kühler, Ch., Ww.
Lüttgens, H., Möbel T.
Miniwig, A., Ww.
Beterjen, N., Lehrer
Stühmer, D., Heiltundig. 1
Thormählen, T., Schneiderin
Weftphal,F.,Majchinenihloff.
4 E. Danieljen, E,, Kim. 1
Barofle, F., Optit, Mıtr. 1
Bothe, 6., Mar. Wertmftr.
Danieljen, E,, Lehrerin 1
Kerler, I, Näherin
Mnüppel, H., Stadtangelt.
Kühl, M., Frau
; Sau, 6., Megiftrator 8
Majdhmeyer, A., Prokurift
cin, ©., Landesob.Setr. 2
6 E. Hoch, €, Kim.
Hanfen, 6., Kim. Erdg,
Hartmann, €, Graphit, T.
Aundertmarl, W., Schloffer
iebtle, F., Benfionär 2
Malotkti, A., Benfionärin 2
Baln, W,, Kfm. 2
Mofted, F., Feuerwertss
Teutn. a. D. %
Stein, X., Getftlicher 8
8 E. Ströh,. O., Nentn.
Appuhn, W., Profkurift T, 1
Beder, K., Schneider Erdg.
Biftram, Th., Ww., Erdg,
Geister, B., Verkäuferin 3
— NY, Arbeit.
Grieger, €, Bauingen,
DM Y., Meltor 4. N. 1
orn, B., Wmw.
obft, D., Ww. 2
jeder, ©., Bohrer 4
Schumann, I., Lehrerin 8
10—16 geh. 3. Stiftftr, 4
<- Stijtftxr,
18 E. Brader, A., Frl. (Mar
tensbamm 14)
ijcher, G., Kfm, 2
luche, F., Filialleit. T, 1
Grunmwalbt, B., Buchdruc, 3
— B., Buchdrudereibel. 83
Yäger, O., Ww. rdg,
Könnede, D., Kfm. 2
— W., Bol,Meijter iR,
König, E., Beamt,
DS So
Möllingftrafe
Meeje, W., Ww. Erdg.
Sorgenfrei, G., Direktor
Beife, N., Arbeit. 4
20 E. Mohr, I, Zollinfjpetkt. 2
V. Lienhart, X., Schneiders
mtr. T. 1
Yarujfchewsti, E,, Wmw. 4
Möller, H., Bäder 4
Schwebfch, H., Schneider:
mftr, T. 1
Stamp, £., Lehrerin 8
22 f. a. Rörnerftr. 32
E. Blod, W., techn. Infpekt.
Albert, X., Arbeit.
Bolewsti, C., Ww. 8
Bujdh, M., Ww.
Dohmeier, H., Zufchnetd,
Fijdher, E., Mentner Erde,
Hrohbös, D.,Straßb.Schaffn.
Jürgens, F., Rentner 8
Maß, O., MildHholg.
Nimz, R., ftädt. Tierargt 2
Stafhults, Ch., Schneider 4
24 E. Ritjha, G., Schneider»
mftr, (Mubhliusftr. 75)
Bönig, B., Ob. Stadtfelr. 2
Böning, Gerda, cand. chem.
— ., Dipl. Mufikflehrerin
— %,, Büro-Angeft.
Heinigt, A., Arbeit. 4
Meier, F., techn. Marinejekr.
vo. Normann, R., Kfm. 2
Quede, Ww. Erdg.
Scharf, 6., Neijend. T.
Sprind, A., Ww.
Sump, B., Nentnerin 1
26_E. Henningjen, M., Ww. 1
E. Henningjen, W., Photoge.
Both, A., Ww.
Diedrichjen, X., Shuhmmitr.
Döpner, E,, Arbeit,
Drepper,L., vw. Korb. Kapt. 1
(hler8, W,, Konditorei T.
Gußeit, F., Arbeit. H. 3
Harms, B., Schmied H. 2
Hofnann, R., Kellner 2
Ynfrau, O., Objt H.
Kallin, €, Frau 2
Kolehti,. R., Wem, 5
— WW, Kfm. T.
Lübbers,W., Schneiderin H.2
Ohm, K., Nieter H.1
SO ., HET
hohn, 6., Iuftizangeft.
Stabel, U, X nn 7
AWader, A., Arbeit. H, 3
Wedde, G., Kim.
28 E, Örannemann, £. W.,
& Sohn, Elektrotechnik T,
Elwig, 6., Eintäuf. T.. 8
Früchting, W., Stabtob.Setr.

Hagemeifter, F., Werztin 3
Halbach, H., Baftorin 8
ah, 6, Wow
, 2
Herforth, R., Mahfjchneid. T.
Hofmann, €, Dr., Staats:
archivrat 2
Linde, OH, Boftbaupratktit, 4
Mordhorft, C., Am, 2
— M., Profkurtftin T, 2
<- Sternitz, >

Moltkejtraße
Graf Hellmuth v. Moltte, Ges
neralfeldmarfchall,
geb. 26.10. 1800, geft. 24.4. 1891
(Straßenbild f. nächfte Spalte)
<- Bejelerallee
Linke Seite
1 E Hunke,H., Buchhdl.T.
3 E. Mıechuhr, A, Dr. Bahn:
arzt T.
E. v. Nohden, E., Frau
(eo
vb, Mohden, E., Aw.
5 E. Siepe, W., Univ, Prof. T.
7 E, Wenneter, E., techn. Wifi:
ftentin
— %., Korb. Leutn. T.
9 E, Roh, N., Frau

Roco, E., Dr, Studienrat T.

18 Dzyleit, N., Buchhalkt. 3
150 —
(Straßenbild zu Moltfeftraße
18 E. Yeffen, B., Notar T.
NMeppenhagen, H., Arbeit.
15—25 eriftiert nicht
27 geb. 3. Düppeljir. 16
29 E. Homwaldtswerte
Urlaub, F., Werftdirett.
werte ©. m. b.
(außerhalb)
33 E. Rübhl, E., Kim. T.
gerin a. D.
35 E. Hiß, E., Lehrerin
Billian, AU. Landesrat T
Co., Komm. Ge
(Fleethörn 1. 3)
(Lornfenftr, 1)
Möller, Ch., Kfm. T.
43 E. Burchard‘jhe Erben T.
(Danzig)
Schellang, %., Dr, “
N teracit T A
of.
45 E. 3iehm, B., Dr. Jur.,
Umtsger. Rat
Bachmann, &., Lehrerin
— D., Rechtsanıd. T.
Horn, Cb., Dr. jur.,
Nechtsanmw. T.
Horn, C., Wo.
(Altona)
Nehve, E., Kim. T.
we otfy, D., Frijeur
51,E. Greve, B.,_ Kfm. T.
53 E-Schult, H., Frau

Schult, 6.,
— €. A, Kfm.


)
11 E. Finzenhagen, K., Ww.1
<- Düppelftr. >
Hopf, Kraftwagführ. Erdg,
81 E. Huth‘jdhe Eifen: u. Stahl»
V. Huth, D., Fregatt. Kapt.
a DT
Bargholz,Lh., Tijdhler Untg.
Bohlmann, A., ABaljenpfie
1
Hedler, G., Biblioth.Gehilfin
Noß, K., Dr., RechtSanw. T.
37. 37a E. rovinzialverwalt.
Bea ©., Landesverw.
at T.
839 E. Gerbrandt, Junghans &
f.
Salben, G., Zeitg8. BVerleg.'
41 E. Wichmann, E., Eigent.
V. Molly, X. M., Verwaltrin
Weinhandl, F., Dr. Univ.
t
47 E- Badmann,D. Landesrat
49a E. Flitner, Ch., Profeffor
Korfi-Beterjen, €. Ww.
Reurath, A., Former Untg,
Kim. T.

55 E. Kauffmann, F., Prof,
Dr., Geb. Reg. Nat T.
57 E. Bappenheim, M., Dr.
Rrof., Geh. Iuft. Rat
Rappenheim, W., Dr. jur.,
Referend,
59 E. Modenberg, A.,
Geh. Rat T.
Baustellen
<- Gsmarchitr. >
Bauftellen ” h
87 E. Schlesw.-Holft. Univerf.
Gef. e. BD.
Beug, W., Bürovangeft.
Scheel, D., Dr., Prof.
RNedhHte Seite
2, 4 eriftiert nicht
6.8 E v. AWbhlefelb-Dehn, Fr,
Dr. jur., Sut8befj. T.
10 E. Qüthde, G., Frau T.
V. Qüthde, E., Fabrtt. T.
Bargum, M., Ww. 2
olitein, G., Dr, Prof. T.
12 E Botelmann, A, Ww. T.
Bofelmann, G.,RechtSanw. T
14 E. Meeje, R., Dr. Jur.,
NMechtSanw. T.
16 E. v. Roefter, E., vi. Groß
admiral, Ergellenz T.
18 E. Rahlfe, $., Dr., RechtS-
N UL 8verf]
20 E. Provinzial-Veben: A
ut Schleswig-Holitein
(Königsweg. 8-12)
Haupt, H., Direkt. T.
NMönfeld, A., Heizer
Schelg, L., Ww.
<- Düppeljir. Z
22—26 eriftiert nicht
28 E. Secberufsgenoffenjhaft
Riel (Schloßgarten 14)
Schumadet, GE., Admiral
a. D. T.
80 geb. zu Düppeliir. 14
32 Bobingen, Ob. Ing. T.
Springer, A., Schlesw.-Holft.
A % Wärmes U.
Kältejhuß T.
34 E. v. Drathen, F., Gutsbef.
(außerhalb)
vers, F., Reeder T.
36 E. Eggebrecht, 11., Amtäger.
t
a
Cagebrecht, E., Rechtsanw. T.
OODELO.. Gemw.Ob.Lehrerin
38 E. Lemete,Gejhw.,Eigentüm.
<- Caprivifir. DZ
40 Bauftelle
42 E. Wittmer, X., Frau T.
E. Wittmer, M., Kaptlt.a.D-
T
44 E. Böie, E., Nentnerin
46 E. Schewe, S., Bauunter-
nehm. T.
Weis, E., Hebamme T.
48 E. Mede, A., Eigentüm,
Bruhn, H., Ob. Rentmfir.3.D-
Magnuffen, 11., Ob. Ing. T
Rede, %., Konteradm. a. D. T.
Sübertrüpp, W., Marmor-
iOleif. 3
50 E. Faber, M., Ww. 1
Reter8, H., Rapt. 3. S. T.
52 E. Minetti, O., Stadthaus
mitt. Erdg.
Loeptin, G., Kraftwagenfüht.
54 eriftiert nicht
56 E Landesbrandhaus T.
Becher, E., Direktor
58 E. Ne M., Apotheker
BPrees
Role, E., Benfion T. %
60 E. Kendtorf, DH. Univ. Prof. T.
62 E. Weiland, W., Dr., med.
(Lorengendanım 30)
Menfing, H., Lehrerin
Reefe, DM En
., Lehrerin
64 E. Mordhorft,. O., Kim. 1
Holit, R., Feinmechanik. 2
Schmidtchen, N., Tijchlerei
Schwid, W., Dipl. Ing.
Frau
tümerin
te
SS Fe önberd, B., 9
E
Ru ;
70 E Deefelet, Ra RO 8
a. D. 9
4: Steinbrint, a
Benin } $
Re
%
X
Oi a
70 Eure
Brüggen!
Univ.
Dangel, Sp
%
Ca
fer een
Dauptlani Bor
„<- Qanger
ginfe
N
Bau gesenenfit. 7 8
Bauftelen eocaltt. 1
BaufteDEermannft TA
ge ©
gift‘.
Gutichene
rich, gun
Sieinitot SB
Beterfeh > MP
BauftelE getpmatt 7
4
Delta Seh
Günther, By Suai®
E
$

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.