S x Medhanit. 1
Biel 7 lot Yniftit, Y
) Tnenmftr, 8
gn eomont,
ie N
n D.
%, Ob. SEE :
A 9, Büderm
teten. fir, T
gr 7 & Geigäfts.
in 2
6 Glettrit, 4
gt” Seublgsbebali
N E ER Omen 5 T
S aufetr,
temerjtr, >
elär ©., Ob.Boft:
"dingn 8
A ©. Dof.Od.Ynfp.
te £ Maler 1
gen, Erdg.
CihÄftSf
A A
6 Redna 5
St Men
nu D. 2
Omieh
X Ana
ehe, Dr med,
Rojo X
Malets
ven ee ul Raffenhaupt:
ge m, 6
L i.
Mer, Seite
Ye late. X
ei N Sim. Rat a
48. Sauptgefg.
4
ara T,
®
“ Or. jur, Re.
Ziudienzat 3
u
mie Den Pedit.
Un Dant.
5 Lelegr, Bean
a
12 Gaad R., Rentnerin 1
NKaeger, D., Nentnerin Erdg.
Lorenzen, Ch. Rentnerin 1
Mannweiler, L., RNentnerin 2
Marquardt, &, Rentnerin 2
— 6., Rentnerin
Meder, A, Nentnerin Erdg,
Meyer, D. ‚Oanblosgeh. theol.
Reterjen, E., Privatlehrerin
Mooje, M., Nentnerin
Schrader, CM RMentnerin
Stau, A., Hauswart
thor Straten, E., Nentnerin
ieh, Rentnerin Erdg.
Voigt, M., Privatiere 2
Weber, M., Lehrerin
14—20 eriftiert nit
Yatobilirche
<- Waijenhofftr. Ze
22 E. Allgem. Ronfumverein
f. Riel u. Umgeg. e. 6.
m.b.O.(SegebergerStr. 11)
V. Tensfeldt, AU., Lagerhalt.
Auer, D., Geichäftstühr. 1
Sigelbern, Q., Sandesin{p. 4
Yöhnt, 6. „Ben. Drtich 1
Veega, De gi. T. ;
Mordhorit, Ch., Zimmers
bermieterin
Miis, B., An
Selüter, , Wi.
Schulz, & , Hebanıme %
Tewes, 6, Drogerie Krdg.
Wanner, E Ww
Beidler, K., Ww.
24 E. ehrt, I., Kolontalwr.
Or Se Bäder
Ehmte, H., Fuhruntern,
Nehl8, £., ” Cleftromont.
Schmidt, x, Schneider 2
2 E Fleijomannn, Xb.
tee ar % Erdg.
E. Lethen, B., Frau
Berg, £., Badewärt.
Böttcher, B., Gemüfehdlg. T
Hendrich, x, Maler
Honunder, ©. Nol. Ob.
DE
Lethen, R.,
Math, D., al ‚Miätterin 8
Nir, D., Bap
KK Hr elermfie.T.
Brandt, E., Schuhm. &
Heitmann, D., Mentner. 2
Liebow, R., Sattlernftr. T.
Rortius, %, Schloffer H. 1
v. D. Smiffen, O., Urzt-Www.
Specht, A. M., Frau
HN D., Fah hrräder
Wöhlt, S Meieveiprodukte
80 E Shan, 6, „Swlagr
il Gemeinfjhaft
öttich, Rraftwoführ,
Cha X, Rentenempf. 1
Grewe, D. Sepneiderin 8
Lämmerbhirt, E., Wmw. H. 1
Mikfeldt, E., Arbeit.
, maderin
Mogall, 6, Kellner
Sie, W., Eleltrik.
Tante, 6, ‚Ronfitüren T.
Wöhlt, D., Ur H.
HE AD En GBhiber-
mtr, (Nr. ))
Wbamjen, Ww.
HE Rahm
ttger, jew
Bötigee, S Do bfthbl.
Ente, I, Kapitän
enden R., Ingen.
ameifter, ’Cb., Ww. 2
Langeheinede, Handlgsgeb.
RNaunapper, H., Vertret. T.
Schadte, F., Schloffer
Schlotfeldt, A., Urbeit.
‚Steen, D., Schiri
Tidhacher, W., Former H.
84 EBligenern € GE. BrivatierT.
Dir, A, Wow. 8
Green, % cher, 4
Hammerih, €
xo-
eher
— Do Sea


„, Gaftw, T.
Knoblauch, Magdal., Schreib»
- majd. YArb. T. 8
Monzeai,l, eparat. Werk

34 Morbhozit, it Or Graphologe
— D., Konrektor
— D., Getreide T.
— ., Wo. 1
ieljen, N “gonditorei T. 1
Schlüter, K., Berforg-Unw. 4
Sengftafe, ®., Rentner
— Qu Werwalter
Völz, W., Fräfer H.2
86 E. Blod, O., Tileeml T:
88 Thomfen,
Erdmann, rbeit.
or, S., Konkorijtin
teje, R., Rentenempf.
ide Beiereit, Gertrub,
Ge , ernfpr.Gebilf.
Gölnig, W A entenempf.
Rriep, A. nn
— Q., Medan Erdg.
Kummerfeld, En Te OtSDEH
Meecwes, On Lehrer
Stery8, € "Seneiderin
udl, 6., Dreher
M., Ww., Erdg.
V. Mai He, &. Ylattenprefl.
Gebert, D , Buchbind.
— 3. , Klempner
Gohrt, rifeut
Suhl, W., Schloffer H. 2
Hafemanı, D., Büchjenm. 2
Henn, A, Sn Rentner 1
Höppner, O., Ww.
Jens, G. W., Kim. T
40 E. Beter A Schneider»
Beter{| Die
nen
erg, B.,
A Frau, Höterei
ads, F., ‚Submit Untg-
Rrüger, E., Schlofier
Qauftien, M., Ww.
Beterjen, Ds, Schneider
42 E. Böjcder, D Gaftio.
(leeten 7
Blöder, AU 8
Budys, S., "Ob. SS arberobiete
Lambert, &., Ww. 1
Lieber, E., Kfm.
Reterjen,
Munge, „ Qagerift
MWinzelderg, S-, Kurzmwaren T.
<- Fieethörn Zr
44 E. Nicdert, E, Kin.
(endsburg)
V. SOrenC
Bartels, € "Ergbandier 8
Breiter, Q Schlachter 3
Ye „Sr or Obmftr3-D-
arriga, W
Hamfens, nn 8
Henker, Helene, Heifierjalon
Rod 8) gR., Zigarren T.
Kühl, W. „, Konditorei T.
Y techn. Sradlz
Lrivatier
Selen
er1e
Matlenilodt, Marg., Blumen
Kenbof
Nichter, & An
Moeper,
ru ., ’Binunerbere
mieterin 1
Simonien, Gb., dia
Thiem, € , Seolofier H. 1
46 E. Anugen, Chr, Rift.

A
nderburg)
VS Ob. Steuerfelt,
D. (Wall 20
Ber, Sa irn 4
Döpping,
2
28. Orga T
CbenDANTE 4
Blende, © inner S
Knvoper Weg
48 8 E Sammerb, „städte. Angeft.
Banfen, WA., Buchhalt. 8
Bärwirth, E., Ingen. T.
Fieger, Th., PapierhandIg, T.
Mobr, Maria, Butterhbal. 2
Spethmann, W., Kfın, 1.2
48a E. Nobher, S., Scpuhwrbblg:
Bielenberg, Lh., Schiffb. au
u
Token, @ QM., Lehrer $
NKöOnt, M., Ronfitüren
Meiners, a, Wow
Möller, ® .„ Frau 4
MNlewta, € en
Reichert, SD.
Winzelberg, S., A N
50 E. Rirchner, I, Dad
bedermiftt T. Erdg. u. ;
Lange,
„98 DO Gärtner 3
50a E. v. Döhren, W., Ww.
(Aboliplas 6)
Bojunga, M., Herren» u, Dar
menmobden T.
Keidel, E., aa Maffeurin
— RR., Maffeur T.
Sundt, R., Dr., Diyl. Done
vdelstehr.
Timm, N, Bierhdlg. En
50 b Qagerjhubhen
52 E. Meyer, E., Wi.
(Meethörn Oh

V. Oregben 05 a
feethörn 65
eeannte 8 N her 1:
Diekmann, Arbeit. 2 H.
Gvers, 'S., Arbeit. 2, 11.2
Göhmann,R., InSbGIChT E
Hampel, x H. 2
Safinsti, M „nvalide 22H.
SIenijen, A., "nva alı. 2
Sangfeltt, mn Wrbeit. & H.
— 8. H.
—®, olonbart 2. H.
Mallow, S., Yrbeit, dir
Schanfat, O., Yunvalide 1 H.
Schnoor,E., ‚Sohloffer r 2.H.1
., Urbeit. 2, H.
Stier, Se , Arbeit. 1H.1
ö
SU ar "alebtrin. 2H.2
MWillrodt, W., a aH.1
Winkler, Is 2,.H.1
er ENT Chhia ie
es E tan Tl De
4) Hnftcbt, vof.,
Studiendirelt. T. Erdg.
<- Qegienfir. Zr
72 eriftiert nicht
ME "gungeloufen iO Erben
Gerlach, Th., Profefl, D . Mu
Hagen, A, Bol 1.06. Wachtnt.
Jungclauffen, E., Kfm.
— € Lehrerin
gen.
— zZ Yebrerin
7% E DiedriOlCe. Dt Umts
vorft. (Lußb
% NE % a 1
t, C
Daufe Arte 5
öl ®., "Schriftie
Sit M., Lehrerin 4 N. 4
Model %., Mater
NRiflas, X , Sporufteinfeg.,
Rademacher, SD.
Spierling, D Aönfieen
Mierth, A., Lehrerin £ NM.
<- Mittelfir. Zr
a
derilug, "Gb. Wo.
* Kaworowsti, A. “Handelsun.
Aelahn, M., Bol. Ob.
Otmftr.
Schmidt, B., Hebamme T.
— 9. Mechaniker %
78 E. Bohlig, Fa, Kfın. 1
Dahl, A, Urbeit. 4
— GE, Urbeit, 4
Vechler, E., Ww. :
4
rangierm
Tilgner,

fer.
rifeurgefh.
Weriedt, F 8 bel

Teblaf, Xb., Gijenbahn- 3

80 E. Bachmann, Q., Bäder»
meifter Erdg.
E. Yobannesfon,9., Schuhm-
mtr. Linden ir. 8)
Milodow, W., Tijhler 8
Bruhn, G., "4uvalide
Dittmann, W., Maurer
MBünning, D., Urbeit.
Herring, Ch., Dachdedkerei 3
Sager, MW., Arbeit.
Sievers, W., Maler
Spethmann, E., Nentner 4
Stahl, %., Majchinenb. 2
B2 erxiftiert nicht
<- Teicftr. DZ
DO — ©
84 Ging, Teichftr.
E. Schmwienhorit, F., Maß
jOnetderet T.
Ubdomeit, H., Tabakwr. +}
Diebrichjen, %, Unfchläger 8
Napp, 6, Rentnerin 2
Lenz, W. „‚Mottenauffeh. a. 1
Otto, A, Steuerm. T.
Meterfen, . ‚ie Beamt. ;
Strömwer, H., Ww.
86 E. Rerften,$., edler E| ni
Möttcher, E., Frau H;
Bredahl, A, Bäder H. 3
— ©. Arbeit. H. 2
Bud, Rrantenpflegerin %
Hanjen, U, Wi.
EM ,, Wrbeit. HH. l
eid, © Frau 1
Hinze, WW, Wi. 2
— M., Mafchinentwärt, eg
Ricemann, M., Arbeit.
MeiGerub, Br ’Qrbeit. IL 2
Reterfen, € "QArbtein. 8
Plambed, Q., Arbeit, 2
EU WWw., FiOhbLB8
Sell, ” Del er 1
BSE. Sander DO. Kin. (Nr, 880)
Drechen, B., Kutjcher Krdg.
Ggger8, Yu, Arbeit.
anal FF, Arbeit,
ennings, 8. er Erdg,
Körner, D., Schloffer 1
Marten, SD. Leihbilcherei
SWS wu End
püler, rbeit.
Stöden, & Arbeit.
Morbet, I, Former 1
88a E. Sander, D., Khan.
Herrmann, D., Möbelbhbl. 8
Hoffmann, D., Stadtangeft. 8
Marten, D., Berkäuf. 1
Plöhn, Cb., Yo Wachtmftr,
Thomjen, X., Maler 2
88b E. Bötticher, D., Kfm.
(Heitendorf)
E. Claußen,f., Rfn. T. Erdg,
Martnid, W., Rentnerin
Rretichmann, €h., Wi. 1
Landtau, O., Arbeit. 1
oppendieder, W., Mentner 2
Bob, O., Steward KErdg,
90 E, Steinfe, F., Nentner 1
MBrillo, WW,
Brud, R., Mieter
Buhl, W.,' A Berheugm. kn
DHänfch, veher
Koch, 6. u alide
NMamde, W., Zimmerm. 2
Schulg, 6 , Mentner 4
Techner, SS Ww.
Tijh, G., Nbotoge.
92 E. Lange, I, Spebit.
(Sophienblatt 52 a)
Beder, F., Handelsm. T. 1
Graf, E., "Rentner HL Erdg
Heldt, Y., Ynvalide Erdg, 1
DHerrath, "8, Elettromfte. T.
Nenfen, 6, Kim.
Vange, R., Technik,
Lehrte, O., Arbeit.
Mes, Ch., Nentner
Mamde, D.,
Modemwalbd, F.,
wor
Schuhm,
Schulz, X, Arbtrin.
Stender, ©. nval. 8
94 E Schaties, X, Schmiech
Beau, A, Arbiein. HI
Cyadowsti, A., Ww. H.

Grinmwald,W., PenfionärH.2
Zimmerer 1 |
Molf, O., Lagerverw. 4
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.