— Hummelhwi
> ee
99 Zahmannjtraße Il. zeileinmad
Mtortftin 2 |7 Seeland a
00. Dogs 1 | Street , O., Angelt. 4 | 25 Rö
4 Boie 1 | Meder, SI. Majoinenb ler, E., 2m. 3 |6 E. Roof®,
CE Sao (9 E le %, Se nA Se em aus Bag |? Reine iin.
„8. S E , Ci nn gen 4
je 008] u mete Seneiders | Label, 8, Schmied. 1 DO VW, Kagel, 6, NEM 2
onät | Dalt gr Qu DD N Oltentien a ftreic feiter. Atelereh Duelie, ” Sie ng
Ka ib. , Q., Unftreich. , Fo, Nieter
en R., Soifjsslınm. 4 | 27 E Frommann, W., Schiffs: Selen Gr ht 1 | Groth, W. * enfionärin 2
Rekler O Maurer E Deon 1 Qüth, M re Homulh D., Dh. Feuers
HU 3 Wertmfir. aD, 5 RE gl, fm, Une | efum nF najoinenb 4 a 4
Neftocf, N, Unterwieler 4 ben M 1 | doof, S an. 8 | Bora % < m, 8
Saleit 6 EEE 8 Böfinger, 9, AST Ruth, E., Stemmer 1 Schneel, & hal 5
a Satealmu- Dohje, E, Former 1 SE RefeljOm. | Sehe, O aiebeit. Erde
Re N SantlD.- HE 113 az Dur Ne db: 8 194 EHE 0. Di
ar D , D., Zimmerer 4 eumanıın, 8. ewertich. , FF, Dreher
V Rromberg, U, Dh.Ded- Säle 8 Er | went, Me Moe B, Bllr
a. De 1, Uber , Ungelt. . mann, DB. Mor ers S gt t
nn nes 2 Sei ©, Soolofier 4 walt. (Dänijde Str. 40) RE Sl Saborant
EN NE ecOniter 1 ., Arbeit, 4| Binz D., Rangier, 4 Hinstl, Jr Shen 6
Sea 1 3, zam 3] Serra, Salat in
fein, G., N ver 3/29 E, enter ©. BD ı eier, 2, SOME onfteutt. | Klein, 9. Former
Ainimülle entner 1 0m (Ci z auunters Möller, Ir tim. Ungeft. € Koring, 0. Bol.Ob.Mei
EEE ES ee el Sal Deleri, 0, Bertälgeat 1 | © Gleliros Hr
,.&, A „M., Schi E N On eftromont.
Ya — DE M., 3 | Herzog, Q. Inval. n Ver a Braude. %% De hieagt 268 Wefiel, W., Scomteb
A adra HE S. HEdes Se N, Ralkulat. 3 Sri u d 6 Er Heizungs. 8
N nftraße ilger, ©, Soli Sit DT Die 2 She Sentenempf. | I KO
Ban art Saatden- Dit) UT W., Urbeiter £ EEE Th, Sleftromont. Bolkmever, ei Ailelehn SE Tall S
"Miro aan Yag ante: - Eleltriter Vo Kar. Sefr. a.W-. 2 | 10 E, Sauchitacdt 8 Araufe, bein... 8
03400 23. 1600, ofen 5 een nd u Salon 4
DO | lee De egorgungse | Baltowsti, R., Büroarbeit ne So | ad
. . ) 5
NE S., Wo. g 81 E. Mathmann, R., Tijchler Brehmer, ET t 9 Hiradh, 5 AO N
Zbomjen, €, ip. 1 Wi Moidinend. 5 | int OD, Solofler nn BE a lei
Webty, E., rbeiter 2 olberg, 29x nval. 1| Hopp O- Schmied Driever, I . E., Heute
15 E Aug, Schlofier 1 Rücdle, I, Dreher Sanjen, Ch., Klempner Ever8, $ S Seemaitn. | 2
CONAN W., Schloffer 1 Marquarbt, al, Schloffer 4 Kange, A, if. Erde, Famer R A ü
Bruhn 8 M., Former 3 Meier, A. Majdhinenb. 3 Zauchftädt, E., Win 5 | Seniel 4 S8 KH 4 MB
UNE 0 Handelsvertret. Mittag, Kur Schloffer 2 | MDVoigt, Du Arbeit. a | Qucht ehant We fer Sb
, Qu Re Möller, Dr } erhand, 6, Rentner 3 Ze
| Sr | AT
NEE N, Schloffer 2 Seröder, 1B., Soloffer 4 OEL D., Arbeit, en Q., Sattler 1 6
To O Schmied 1 38 E. Rölln, Q., Privatmanı re en 4 N © GEHE 8
Yemen, Hr Cernaln u me satofer 3 id d., Somied In Fih a
, Ay nn f Rat ’ 4 ] & .
Tl erlebt, 28., Bäder 4 | Batowsti, W., Arbeit. SAY. ER Kanit 3 | Barabas, 2. Rellner. 6
(Gr er, M., Eigentüm. Blumenjaat, W., Kupferfm. | Wild 'G. Olermftt. Bomann G WaHvorftch. 4
Brass, En) alfenthal, Q., Maurer 4 Mitt, Der auf@lofer 4 Brunner, F., Wi.
Dittm E., Ww. ünter, W., RBoftihafin. 1 Simmermo Een Getjendorf, D., Muftk 1
Sn ann, D., Wi. $ Dorit, Ds Schloffer 2 ann, 2, eemann 1 äger, Q., Majchinenbau,
Dat S. Schloffer göpfer, B., Hobler 7 |14 E. Boiet, g., Ynvalide 1 Rretichmat, Q., Schleifer
Oildeb D., Arbeiter 1 Kummelt, Former 2 Godberjen, YA., Werft- Möller, J., Bauhandwerk. 1
a Mann, F., Kefeljom. 1 jugm. 4 | iffen, Ch. Db. Feuerweheng
Sal A Bohrer Reglaft, W., Schloffer 4 Haufildt, O., Kuvalide 8 Bölz, E., Zijdler Qu
Ne D., Urbeiterin Reuter, A, Ww- 4| Klinge, MW., Dreher 2 | 32 E. Schwahn M., Wertufir. 1
Rufen, o- D., Schloffer Sottort, W., Olafer T. 3 Roftbahı, D., Bol. Beamt, 7 Dederi@, A, Dreher!
S Or Q., Bohrer 4 Stieler, Q, Frifeut Qamp, W., yechaniter 1 Heydemann, Tijchler
Stabe et, Q., Rentner Witt, E., Arbeit. g| Lange, M., Dreher Auens, Fr MajdhinentifOl 1
DE EC Hb.Wachtmftr. 35 geb. 3. Stojdltz. 833 Qa5ly, I Mechaniker Qütie, 0, Löpfer Yb.
Oh SINE At AUEDEHTEE E. Martin8jhe Erben Sirech, L., Konteolleur Söblus, &, Monteur Erde,
En WW. V. Hewelt, Fr MBenfionät Biegils, KR, Schmied 4 | Nobweder, E., Scoloffer 5
Oömmeuet Schmied 8 (Breeeger Chauffee 21) |16E. yahnle, Ir Rranfüht. Schütt, U., Wiv, 1
Dr erlein, W., Handels Behrendt, I, Arbeit. 1 | atıderfom D., S mied Schwahn, 6., X
Ba An m. |. Aletyotg, Du Arbeit. 2 Sncobfen, 8, Feuerwehent. 1 Sinden8, SCbom ;
© ed I., Bofthelf. 1 Gerdts, A., Schuhm. Rabon, M., loffer Voigt, I, Schmied t
Raifer, EN Ynvalide 3 Hohndork, A, Seemanıt 2 | Rnodlaud, E., Maihinenb. | 34 E. Evers G, Wow
Mellbam. © KRupferihm. 2 Hola, A, Majdhinend. 1 Mijdhte, B., Former Balezus ©, Maler Erd
Som. ©., Arbeiter 2 Karften, X., LZatler 3| MubS, Sy Schmieb Dient R. Sieter ER
Walter Pr Rentenempf. Rleve, Fr. Wi. 2 Bulow, Q-, BZimmerm. 1 Zehmanı, B., Dreh :
21 E. Soröde Wim. 1 Klodau, M., Mafjchinen{Ar- Schoof, D., Maurer 2 Markward 6. Solofl 8
SD ide Erben 1 König, E., Odermaat MBalter, H., Slettriter Schule, N „ Schloffer . 8
« öliie Rn Acbekter Sohn, ©, Semi © [106 Ehen, Gab | San“ Sick
queieuofOm. | Mohr, BU eh de 8 ueterfen) op, W., Teiepbonift
fte, (Rohe: Mohr, 8. ee 4 NUN Be SE ref V. Harder, D., golontalwr. T- Wörpel, Fır N HNDKE E
De $., Bimmerm. 2 Schubert, I, Arbeit. Rei Den a. 4 | 36E. Weftphalen, A., Rentner -
8] Sol u . BB Or Maurer 3) Seel, . N Drrber HD SE % Sehloffer 8
, Yo, f 1 , Sn Ar it,
ide Bl Sofern. 3 Rehte Seite Sangbeh Rn abeit 2 CE Selma. 2
%E a —<- Bidertftz. Zr Delaad, ©, Beriret, ) N GELENN DE Oele
ea | Bee, 8 Jun 8 Bl,
fefeler, 9 S erin 8 (Bietertftz 14) . Wolf, M. % S , FW, Scemann
, R., Latler 2 u a hai heel, H., Buchhalt.
En Om en MW. Untermfir. 2 Da B., Fräjer 20 E Soheurich, Do, Werk Timple, Q. LE +
, Se , 8, Fra riftianjen, X. GSaftwirtss jühr. a. W 2
„ler N UL 6 G 4 ech. 5 | Dentert, Go Aechault 88 E. Burdac, W., Kupferfchun.
Rosle, E., Fra loffer 1 | Doofe, Ch. Geräteausgeb. 4 7 Bijewsti, I, Seemann K
OD Or i g Donner, M., ID. Durdac
95 Sn el, W., Mauter al Friede, D., Ingen- 2 | Oinnut, Ww. 4 rel RKentenempfrein.
Siejeler, F., Schiff Sans, I Glektromont. Laß, M., Maler 8 Rlatt, © , R., Schlofler 8
CE ale / 5 Kon Dı, Mar.Setret, a. 5. | Leni®, @6., Arbeit, 4 Rüfter K CE
Gemming REN $ Siam, %. Siotpaufer 2 ice ® WO 1 | Römer, W, et 1 N
Örage, &., Ur a Storjohann, Ir atermftz. | Role © ii bubal 83 | Schoeneberg, O., techn. Kin
/ ar 7 . N AS: in ha Cd Suermann, F., Rentner 3
A t Thiel, W., Keffelihmicb
u. 7

vn

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.