vw
LUST Holtenauer Straße
128 Kaluza,2h.,Dr.,Univ. Prof.
oß, M., Dr., med., Arzt T.
125 E. Berteljen,
(Außerhalb)
V. Baumgarte, X., Ww. 1
Bidel, A, Dr. moed,, Zahn.
arzt
Gebühr, ©, Indent,
Amtm, T.
Srothues, 5, Dr. phil,,
Bibkiotheksrat
indemann, F., Mar. Db.
Stabsingen.
Dehrl, WU, Kapt. Leutn,
Namien, N, Korb.Rapit. 4
Mode, G., Ob. Ingen. 38
Schulg, N., Rapf. 3.S. a. D.
Wilde, E., My. R 8
Witt, X., Direlt. a. D 1
127 E, Rilly, Sebr., Architekt
(Schlettitadt)
V. Sped, R., BVerwalt.
(Solitenfte, 81)
Ertl, 8, Rechtsanw. T. Erdg,
Mards,4., Ob. Re ‚Mat T.1
Nemig, R., Mar. ntendant,
Infpelt,
Mauer, W., Inftallat.
Schmidt, H., Ob.Landger.Nat
vb. Zingler, €, vw. Hauptm,
129 Sutmann,$., Dr. phil,.,
Chemit,
Broszat, E,, DHeizer 4
Örunau, M., Dr. Jur.,, O6.
EEE a T. Er
Knocdhe, OH... Orb, Rapt, %
Böffel, Dr., Bahnarzt T.
Schönwetter, ©., Stubienrat
131 Cbeling, M., Ww.
Chromegta, F., Affijt. Arzt 1
Ebeling, £., D:
Arzt T.
G., Kapitän
De
„Dr. med,, praft,
Hammerich, NM. L., Kaffees
röfterei T,
Hevydt, AM, Meiereiverw.. 4
Möller, W,, Baugefjch. T.
Stohwaffer, ©, Rorv.Rpt, T,
vb. 'Wafjmner, 9, Dr, Geh.
Sanit. Rat
1
"188 E Medienburg, B., Kim.T,
., Stubienrat T. 3
Loofje, Th., Bez.Dirett. T, 1
MNebe, E., Sandmeff. T.
Schöllermann, YMalermftr,
1835 E. Bornhöft, IB, Gutzs
bächt, (Gdhof)
V Hausa. Grundeigentümer.
Verein (Holftenftr, 104)
Doden, €, Afın
DD. Kapt.Leutn, 8
Haß, I, Ww. T.
3 %
DHoltorf, F., Neg. Bauinipett,
Ysberuer, D., Kim. Erdg,
Röhrfen, M., Aw. 2
Kurfweil, Q,, Brauereiarb.
Lange, OS. Schneidermitr. 8
Motidhmann, Q., Marines
ftabSgahlınftz,
anders, S,, Afm. T.
Schmidt, G., rijeut f. D. T.
Siggeltow, 4, Torp. Ober:
{tabSing. a. . 1
Hehler, M., Seemann
Eharlet, D., Klavierlehrerin
Dierds, H., Ob. Boftjete, 8
Schente, Ob. Dedoffig.
a.
Weihenberg, W., Marines
ingen. a, ®, T, 1
<< Steinfir. Z
189 E. Arndt, 6. Ww., Dros
gerie T,
E Arndt, O., Drogift T,
‚Bocd, B., WI
ww. 8
Dethleffen, B., Bertret. 8
Zungjobann, 6, I, Färber,
Filiale
abow, N., Kfm,
Kiene, D., Tapez, T.
Martifdhewsty, A, Haf, Bol.
nfpett,
SCHEN I. Begirlsbirett.
dl.
A 2
Nöhricht, A. Stadtob,Infpett.

139 Sievers, D.Reichsb.Rang.
meifter i, N,
Stanfewig, M., Wiv.
Stieghorft, O., Dipl.Ing. T.
— 3, Nechn.Nat
141 E. Hohannken,H., Nentner
Beder iR. Ob.Steuerfetr.a.D.
Begreis, M., Ww.
Hecdt, G., KRapt. T.
Mahn, €, Studienrat
Sedendorf, D., Mar.Ing. 4
143 E. Bidel, ., Zöpfermftr,
(Nr. 78)
Babewig, D., Wiv. 8
Draunid, F., Gemüfe T.
Drews, DO. Ob.Verwalt.Setr.
Dreys, R., Marinebeamt,
a, W,
Friedrichfen, W., Wem.
Führing, KR, Malermftz, 4
Kablte, R., Zimmerer 8
Komm, €, Betr.Kim. 2
Sangenbad), L., Lehrerin a.D.
Maajch-Engelharbt, €, Wow,
Maly, M., Mufiter 4
Schröder, W., Ob. Torp. a. D.
Wendland, R., Neifender 3
145 E. Delfs, %., VBädermftr. T.
Vötel, E., Näherin 4
Burmeifter, H., Kfın. 1
Dramsfeidt, ., Frau 4
Sraupner, M., Mar. Fach»
{Oullehr. 2
Harder, R., Heiz. Mont, 4
Hartung, H.Leutn.z.S.a.D. 1
Hoede, W,, Ob.Zolljetr. 3
Rijärböll, C,, Mektor 2
Barnigske, €, Dozent 8
<- Eömarchftr, >
147 pen nicht
149 E.Siegmon, F., DBertret, T.
AUlberti, C,, Schulrat NR. 3
Brand, H.Ob.Mafchinenmftr.
Siejau, G,, techn. Land.Ob.:
Infpett, T,
Mogel, W., Kolonialwr. T,
Morien, B., Matertalausgeb.
üller, B., Dr. phil., Stu:
bienrat 2
Nachum, A., Gefchäftsführ, 4
Stübner, E,, Buchverfand T.
— %., Mar.Leutn. a. Dil.
Troebft, M,, Kapt. T.
151 E, SIenjen, G., Gärtnerei:
bef. (Nr. 81)
Borowsty, N. Gärtner
153 Wafferturm
E. Stabt Kiel
Lichte u. Wafferwert T.
155 E. Stiefler, %.,
Baugefchäft T.
157 E. Stiefler, %.,
ER EUGei, Gen 155) e
cberg, F., Frau irdg.
— 9. N Hn Ed
v. Trotha, 6., Kapt.Leutn.1
O., Nechn. Rat
Hagge, H., Ob. Mentmftr, 1
— 8, Mufiklehrerin
< Hardenbergftz, >
16LE Beamt. Wohnungsverein
(Rarlitx. 18, 15)
Bielfelbt, SD. Dd.Turnlehr.T,
Majdhmann, E., Tijdhler 4
Schwandt, G., Gen, Landjh.
WVerwalt. Direkt. 7,
x, Handarb.Lehrer, a. W.
Wachsmann, A, Ww.
Warenhaus f. Beamte
®. m. 6. 9. 7.
168 E, Mathie, S., Wo.
Knauth, F., Ob.Rentmfir,
Madtte, A. Dh. Lchrerin 1
Oumacher, A. Buchhdl. 2
E Warnede,G.FacharztT.
Sinn, %,, Lehrer 1. N. 2
167 E. Qa8ty, O., Direlt.
(Flensburg)
V. asty, D., Maler Erdg,
Liffon, F., VBertret, 2
March, D., Steuerinfpett, 1
Müller, E,, Rapt.Geutn.Erdg,
nn»


— 94 —
169 E. Henningfen, D., Rentner
Hellmann, R., Wi.
Schtemann, O., Werft: Ob,
Injpelt. a. D.
Teich, A, Frau 1w2
—<- Nettelbedftr, >
171—175 Bauftellen
177 E. Röhl, €, Frau
(Dubenhorft 8)
Dre E., Ob. Zolljekr.
R
.„ N. 4
Chriftenjen, N., Lehrer. 1
Regler, M., Ww.
KRöfter, R., Ob. Telegr.
Sefr. a. D.
Mas, W., Schiffsbauingen.
Möller, R., Lohnbuchhalt.
®., Iuft. Inijpekt. A
Beterfen, E., Bolljetr. 8
Sund,M.,Telegr. A: fiftentin 4
Weißner, R., Benfionär 2
Bühlsdorff, F., Ob.Cihmftr,
179 E. Bookich, Sejchw., Eigen:
tüm. (DüvelsbeferWeg 35)
E. Wüftenei, Fr., Seheimrat
(Esmarchftr. 61)
AUrpe, M., Ww. 4
Sahjereng, Yı Bauunternehm.
Mangold, W., Marinebaurat
wie E., Prof. Studienrat
1.
. N. 2
Nathgen, M., Ww. 1
Ruffel, B., Dr., Nedhtsanw. 1
Schmidt, F., Berw. Ob.
njpett.
181 E. Stau, %., Rentner
Behm-Coholot-Fabrit
A. Behm T.
M., Frijeur
Sorghau, G., Kim.
Heinemann, D., Blumen
Hornborg, D., Mufik.
Kannenberg W., Ww.
Kurzweg, BF. Maffeur
Saukien, F., Buchhalt.
Malcharczyf, B., Reichsb.
Ajpirant
Meier, G., Frau
Bil, KL, Arbeit,
ichter, E,, Frau 1
Miefenderg, Q., Boft-
ihafın. a. D. 1
Me R., VBerw.Injpett, a.
Schöer, R., Schneider
<- Weg zum Garnijon:
friedhof Z
Bauftelle
Sarnijontirohof, Kapelle
E. Fisfus R
Segbart, O., Hauswart
Bauftelle
195 E Xhode, W., Wo.
Becd, H., Seemann Untg.
Donath, YA, Betr. Affift. 3
Hildebrandt, M., Ww. 3
Hündt, AM, Ob. Feldwes. 2
— €, 9 rofuriftin 2
Breußer, M. „Do. Majh.a.D.2
Budelko, A., Db. Steuermann
a.
Nöbver, NM, Torp.Ob.Majchin.
a. D.
® 1
Scholle, M., Schneidermftz.
Sengewald, YU., Rentnerin 1
hode, &., Zifchlermite. T,
— MM, Handelsvertret.
197 E Schnad, M., Wo.
E. Schröder, £., Wo.
Settenhäufer, W., Rorv.Kapt.

090 00
©
Öirte, A, Kapt.Leutn. 2
Qraft, WO Bot $ 7
taft, W,, Roll. auptm. T,
Muge, Dr, med,, Arzt
E. Otto, W., "Do. Telegr.
Injpett. ee Pyrmont)
V. Schulpich, W., Kaufm. T.
Bäuerlein, R., eb Setr. 2
aumgarten, NR, Kim. Erdg,
Bedmann, W., Rapt.T. 2
Burmeifter, Q., Deizer 8
Buftorfi, O., Mafjdhinenbaus
Mmeifter 4

Holtenauer S
ih, O., Vertr. T.
ES D., Führmfir.t. N. fr
Hohnwald, K., Ingen. S
SFenjen, H., Ob. Maid. 4 f
Klement, A., Eleftromont,
Korf, E., Maler Erde
Lange, M., Werkmftr. i
Schacht, E., SS
, €, Frifeur x
Seelen Re Boltsjhul
verin a. W. M
en Hauptlehr. £ . +
Stamer, £., Ketlamegeihn. e
Widmaier, A., Penfionä
Wilz, B., Zigarren T.
<- Cacabellenweg >
<- Projensdorjer Str. Zr
Rechte Seite
ü I
2 E. Brüel, A., Konditore
SOME A
Soul. Al, Verw.Angeft. ;
4 E. Stöden, C., Gaftw. T.
DBod, W., El e
ö .„, Dentift T.
akt F., Reichsb.Ob.e
Setr,
, 3
Grimm, O., Liefb. Ingen-
Mrozek, H., Benfionär
Nottlmanı, Di OH 5
er, W., Stoffbdlg.
s a Frieda E., Eijengroß:
handig. T.
— W., Kim.
Einide, W., Mufif.
Jung R., Schloffer
Siemund, E., Wiv. ir
8 E. Steffens, W. O.. I 1
phil., Apotbef. T.
5
>
>
EEE POST Dr.
Steffens T. .
Borchers BA Martha,
Lukgejdh. T.
Rlecherg, I., Apothel. 3
Vogeler, X., Dr. 4 T
10 fj. a. Breußerftr. 2—
E KORAN or Raufm. T.
Alsleben, E., Steuerfefr. a.D-
E., Mechanik,
Krüger, E., Rentner
Nolte, A., Dentijt x
„Zum Bagenhofer“, Refta
rant T,
<- BPreußerftr. Z
12—24 erxiftiert nit }
26a E. Bodjch, SG., Eigentum.
(Düvelsbeker Meg 35) el
E. Bodjdh, K., Eigentümerin
(Düvelsheker Weg 35)
ee ai öl 3
Baejell, H., Bar
On Sn Lebensmittel T.
Witte, B., Ingen.
2 E DU > M., Les
bdergroßhdl. T.
Orte 8. Schneiderin $
Heine, P., Ingen. 2
BPförtner, H., Frau 8
Schulge, M., Monteur
28 E. Sawigty, M.,
(Schillerfir, 24) 1
Gabriel, C., Ww. T
Hamann, H., Bürobedarf +
Hanjen, G., Herrenartifel r
Henjiet, G., Kim.
Hohannjen, S., Lehrerin Et
Müller, M., Ob. Ger.Setr.
Schmidt, O., Magazinangeft,
Strafen, £., en
Weidekaff, B., Buchdrucer
30 E. Heim’jhe Erben
V. E G., Telegr. Infp. 1
Heim, M., Tel. Ajfiftentin
Ratjers Kaffee, Filiale %
Krahnitöver, E., Direktor T.
Scifner, a graftwagenfüße.
Schimansti, M.,Bhotogr. H.
Weller, I., Filialleit. T. Erdg:
32 E, Rietjh, E.Herrenmod. T.
Da
Kaufm.

‚arol,
Süfalte,
„Me
Ne |
mem 38" |
ordbanf gl ) |
Specht, Da Fr
Bob, Dr Mi 1
Babel, Chr. 27% m
38 E Su
Ganigu6 8


Grüttnel, A“ 1
öppnel, "gell
Brig U
3 ab Sr DI
40 grielle, Pyy
are ;
al gu 20 Rat f
Konditorei 8
möler & a0 N
Me a! I
M.,
RE
Baker, SE
50 E08 Sy A
Dofangan
Sathleb, De
Molf8 LU
Sietö

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.