nt Str. >
Aosi dt )
; ch.
Klempner
Kür
Gijenb,
8. Url E02
5. Sy beit. Erde
; Sohenb. Füge,
ei.
8 Alex
er ulerteinig.
5 Sotomotiof. 2
— %. Straßenb.
nen AEGe 1
Blumenbor 1
Ye
Ole a
ajßin
Map enb. 4
6.2
Nentenempf.


7 Welge, E., Wäjheret Erdg.
Wilde, E., Frau
Wittmer, A., Schlofiee 3
Bängerling, G., Tijhler 2
—<- Sltisftr. DZ
9 eriftiert nicht
11 E. Maul, N., Ynvalide 1
Bod, en Mar. Werkfühtr.
a. D.
Yrandjtätter, N.
Dantert, 'R., Se
de W., Dipl.Ing. 2
At R., Bollmajchinift
ea an
lie Se echn. Ob, 9
t.
Schmitt, A., Kontorijtin 1
Uebermuth, £., Gefchäftsführ.
Bauftellen
<- Saußftr. D
Spielplag
RNechHte Seite
<- Kaifjerfir. DZ
2,4 eriftiert ni
6 Bauftelle AM
—<- Miisftz. >
8 Bauftelle
10 geb. 3. Yltisftr. 24
1 eriftiert nicht
E. Rnobbe, H., Lager
, 9. It.
N Set Betene Bigare
„ Schlofl.
Dedatr F., Schloffer 4
enningjen, F., Schiffsjim. 2
Bee, S., Bohrer
Mloß, I, Gußpuker
olm, G., Borarb.
Meyer, A., Arbeit.
Mißfeldt, W., Heizer
Dee R., Klempnermftr. T.
16 uhrbier, O., Dreher Hl
Stender, E., Frau
DE S een I
, F., Kernmach.
Ch Ute andern S
, M., Mafjchinift 4
Ri O., Steuerbetr. Affift.4
hend W., Boftaffift. 3
Mel W., Hm. Angeft.
ON hfe, E., Modelltijchler
einharbt, X., Angelt.
10 Een DS. Kfm.
riügner, F., Pol. s
wachtm ftir. SP A
Hetefemann, M., Rentner
Oetneiber, R., Schweißer
eltnen ar 4
rt, F., Bol. #
wachtmftr. Bat
Handjhubh, G., Mont. 3
Höhlein, F., Nentner 8
SJarozewsli, X., Arbeit.
ebannjen, &., Bucbind. 4
KR F., Büroangeft. 2
20 TE Ha O., Wertmftz. 2
OHR % HEINE
,W., Ele .
CA AU, Maler ET
En AM., Invalide 2
anfen, F., Nentner
DE R., Maurer
N ., Mar. Werkjüht.
Nähring, O., Modelltijhl. 1
Di 8. Siehe 2
SI ®., tim. Angeft. 4
eidemann, SE. Kofonnenführ.
SIE D., Iuval.
Simen Hammerführ. 4
venjon, 6., Straßenb.
Beamt.
— SD. Kfm.
Beidler, N., Fräfjer 8
<- Gaußftr, Ze
Bauftellen‘
—<- SGermaniaring
ET— 85 — )
Herderftrafe
X. Gottfried D. Herder, Dichter,
geb. 25.8.1744, geft. 18. 12.1808
<- Schillerfir. ZZ
Linke Seite
1 een nicht
3 E Blund, Ch., Ww. 1
Clajen, £., Ww. 2
Horn, D., Ww. Irdg.
Lüneburg, R., Mar. Obh.Werts
mftr.
Peters, E., Gärmer
Richter, D-, Marinejefr.
Steinberg, N., Ina.
Wieland, I, Kadvierftimm.
E. Möller, I, BZimmernftr,
(Chriftian Rrufe-Stir 10)
Bauer, E., Kim. T. 1
on
Chriftianfen, Ml., Lehrerin 2
Hellcung, Hs, Buchhalt. 1
Holz, K., Bantkrevif. 1
Krufe, Q., BPenfionät 1
Niemann, X, Ww. 2
Rott, H., Bol.
Scholle, DO. Zigarettenvertt. T.
E. Schmidt, B., Wi. 1
Hargens, E., Qehterwitwe 1
Koch, A., Ob. Dedoffig. 2
Mabhrt, Ch., Mar. WWerkmftr.
=
a. D.
— ©., Bantbeamt. 8
Matthieffen, A. VBertret, Erdg.
Megger, E., Wiw.
Richus, A., Ww. 1
Schmidt, B., Kfm.
— ., Angeft. 1
Schönherr, B., Angen. 2
Thomjen, E., Kfm. 8
Unterberger,Q., INgeN- Erdg.
RehHte Seite
2 E. Wohlfahrt, E., Profeffor
(Berlin)
V. Schimtat, 6., Rentner
(Ecternförder Allee 25)
Groffe, £., Buchdrucereibef.
Niffen, D., Mentier A
Reterfen, U., Holzaroßhändler
Tl:
Richter, P., Dr. Geh. Archivs
rat
4 Bauftelle
GE, Zraulfen, K., Drogift
(Flensburg)
Adler, O., Dr. phil, Stus
dienrat 8
Botie, I, Verwaltgsinfp. * 1
Giiie De & Sohn analerm:
Hende, Ds Brandinfp. 2
Heyer, R., Ob. Roftfelt.
Kienaft, Fr Stubienrat 2
Lohmann, Q, Wi. 8
Rogge, S., Lehrerin
8. 10 Bauftellen
12 E. Weide, O., qew. Erdg.
Bresler, R., Ob. Dedoffiz. 3
Ditimer, Y., INGEN- T-
Dohen, D., Iuit. Ob. Setr. 1
Gedut fe TE 1
reiner, Sur INGEN-
Qanpel, A. Werkitätt Boriteh.
Ment, W., Juit Ungeft.
<- Cdernförder Allee Zr
——[$
ermannftraße
(Stadtteil Reumühlen»
Dietrihsdorf)
Nach dem Leiter der icma
Gebr. Howaldt, Majchinen-
faßrif, Hermann Homwalbt,
benannt
-<- Mönfeberger EShauffee
Qinte Seite
Bauftellen
Plumeyer,
W., Schloffer
Med, F-, Wächter
1.8
5.E
TE

— Herwarthitraße
9 E. Schneider, A., Nentner
Schneider, P., Majchinenb.
11 E: Schelinsti, E., Fräfer
13 E. Friedrich, A, WW.
Jaeger, Rı, Schifsgimm.
15°E. Bedmann, W., Rentner
17 E. Wagner, A., Ww.
Dührkoop, E., Majchinenbau.
Schütt, F, SONST MMeENN.
19 E Felten, ©., Yuffeh.
Blohm, K., Maurer
91 E. Appold, F- Werchnfir,
23 E. Rüffan, Lh., Bohrer
25 E. Krey, D., Wi.
Minter, W., Arbeit.
27 E. Horn, 6., Fleijhräucherei
Horn, W., Maijchinenbau.
29 E. Nüß, K., Arb,
81 E. Gruel, W., Schmied
Riegarla, D., Arbeit.
33 E. Wiegner, Fr
delsmann T,
35 E. Yochen8, £., Schloffer
37 E. Malegli, G., Schiffb.
39 E. Lenz, M., Arbeit.
41 E Grummet, %., Frau
E. Ich, Cbh., Nentner
eh, O., Schlofier 1
48° E. Kunze, BF. Yunvalide
Kunze, W.,
45 E. Breittopf, E., ;
A7TE. Nacger, Cb., Keffelichm.
49 E. Börner, A, Bol Haupte
wachtmftr,
51L.E Stöbern, 8 Schweißer
, . Schmied
W., Ww.
Hans
59 E Düring, &,
V. Düring, Fr Handel
Bötel, Heint., Rentner
61 E. Heinrich, DM, Meijter
<- CAbentamp >
Rechte Seite
2, 4 Bauitellen
6 E. Söneetloth, Ch, Rentner
8 E Stölting, vs Lijhler
Ott, M., Wow.
10 E. Madden, I., Hobler
12 E. Rubr, OD. Hobler
14 E Anudjen, Os Rentner
16 E. Harb, Qu Motorwärter
Hahn, W., Arbeit.
18 E. Meinefat, & MRieter
20 FE Tl &., A
22 un, Sr «
un, W., KA
Thun,
24 E. Wilde, M., Ww.
6, Werkafte,
D.,_Stemmer
@., Zijhler
Hobler
Arbeit.
Dlfion,
E. Steen,
E. Danfer,
E Gogert, W.,
‚Olünzen, W.,
E. Beterjen A. WerttiOußm.
E Rüben R., Keffelihm.
E. Dieb, Ro Arbeiter
E. Duus, E., Ur.
E Urban, D- Arbeit.
E. Langenhagen, Sattler
Mafling, I, Former
56 E. Neumann, F., Rentner
Ruprecht, Fu Gleltrotechn.
58 E. Lau, X. Mentenempf.
60 E. Mir, Sa Frau (Befjelera
allee 78)
V. ., Arch.
62-—66 Bauftellen
68 E. Küchler, Sy Ww.
Knudfjen, R., Dreher
Baustellen
<- DHafelfelde >
ER
FRSESE 5555

AN. Zeil
Herthaftrafe
(Stadtteil Wil)
Benannt nach dem RricgS*
ichiff „Hertha’
<- Artonaftr, >
Linke Seite
Marinekaferne geh. 3. Udale
bertfir,

<- Meteorfir. Zr
Bauftellen
NMechte Seite
Kaferne der I, Torpebodivifion
ach. 3. Ubdalbertfir,
5a E. Marinefistus
V. Mar. Standortverwaltg.
Bopp, KR. Stabs-Gefr.
Büttner, Fr Stabs-Seft.
Grabow, F., Ob. Bootsm,
Greif, W., b. Maid. Maat 2
May, E., Berforg. Univ. 1
Neumann, E., Ob. Matr. Gefr.
Dberholamp, WW. erfor:
Uni.
Schreiber, A., DOb.Feuerwerf,
5b E Marine Fislus
V. Mar. Standortsberwaltg,
Behrens, H., Verfotg: Anw. 1
und, ©, Ob. Feuerwert 3
rundmanı, B.,
Mafjchintft 1
Halberftadt, N., Ob. mal,
Maat }
loda, B., Ob. Zimm.Maat 2
Kotte, M., VBerforg Antw.
Schint, N, Schulhausverw,.
MBWatermann, Hr Berforg.
Yan.
5c E, Marine-Fi8tus
V. Mar. Standortsverwaltg.
Conrad, FF, Mafchinift
Dillmann, A., Ob. San. 5
Feld.
Glauche, O., Aifijtent
Rottwig, L., Verforg. Antw,
Miller, A., Ob. Feldiw. Erdg.
Reichert8,R., Berforg. Antw. 8
Thurau, F., Stabsgefr, 8
Vollertjen, W., Mufitfeldw. 1
«<- Zeyeftr. DZ
<- Gasanftalt Z
Herbftrafe
(Stabtteil Gaarden«D.)
Heinrich Herb, Preofelfor,
1883-—1885 Privatbogent an
ber Univerfität Riel, wirkte
hahubrechend auf dem Gebiete
ber Eleftrigttät,
geb. 22. 2. 1857, geft. 1. 1. 1894
<- Precher Chauffee >
<- Helmholgftr. Z
(Unbebaut)
a
Herwarthftrafe
(Stadtteil Holtenau)
Linke Seite
<- Wendenburgitr. DZ
1 E. Naujots, B., Malermftr,
<- Hoppeftt, DZ
Bauftellen
8 a Navillon, geh.
a. Nr,
7 E, Ehlers, O., Seemann
Matthiejen, H., Kanalfteurer
DBauftellen
«<- Stegeltor >
chem, Fort Holtenau
«<- Stegeltor >
Bauftellen
189 E: Bump, H., Nentiner
Doll, Fr Mafjdhinenwärt,
Pump, H., Maurerm, %

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.