8, Somi
& „Abel
N. Ss {fo Erdg.
&, le S
Öte Seite
0. z, Dergftz
+ Er
= DO DOC
7
— Seh w € £ N
ED, Fa Uleiangeft.
"RO etwehr .
vn En Mole Hr
ga
KA
|, Ber
m gsbauge, f
ne mm’
N Or, 32)
Seemannsauss
Sm, audi


t8ger. Nat
6 Handels:
In
einbre
4 Anerei
Ö AS
) er mif, (61)
Scdtmig, 7.
A Me u. Sup:
Hütbejgauettt, T.
hr
En U ee Schleier
ein, B., Kfın. T., 1
Marks, K., Dr. I g ;
Bauftellen SEHE
24 E.D eimft.Schleswig-Holftein
(Dammfitr. 32)
hl HH nn
r8,B., TZierzuchtinjpekt,
26E. DEAD ee
iparer m. b. $
V. Beeth,$., Dr. phil., Chem.
Berens, B., Kim. T. 1
Chrijtiani, W., Dr. med. vet.
Stubdienrat .
28 E. Bolljtedt, RN., Landes»
amtın.
80 E. Ehlers, W., Landesinfp.
Stormer, €., Ww.
32 E. Agricola, O., Sandesinfp,
34 E. Qüde, O., Baugeichäft Te
Gröppen, D., Kin.
Infelmann, B., Kin.
86 E. Mojer, M., Techn.
Stadtamtm. 5
Fig, Chr., Ww.
88 E. Stadt Kiel
Boldt, S., Landwirtjchaftsrat
Berl, F. ‚Lehn.Stadtober-
jetz.
Gärten
<- Schüßenpart Ze
<- Schüßenwall D
Georg Pfingiten-
Strafe
5 (Stadtteil Gaarden-Dft)
eorg Wilhelm Pfingiten, Prof.
Begründer d. Taubftummenfür-
jorge in Schleswig-Holftein,
geb. 8. 5, 1746 in Riel,
geit. 1827 in Schleswig.
<- Kaijerfir, DZ
Lintke.Seite
21 E. Fijcher, F., Tijhlermftr.
Yungfernitieg 38)
V. Baproth, W., Majdhinenb.
ijcher, A, Mar.Db.Selr. 2
teen, I., Nentenempf. 1
Hallopp, R., Dreher
Merjch, K., Fräfer 2
Mori, K., Rammer X
Priegann, D,, Majchinenb.
Mönice, O., Tijolermfir, 3
Can: DS. Ww. 4
ubdt, R., Tijhlermitr.
DBauftellen Yepleemf
<- Reeperbahn <-
3


Georgitraße
(Stadtteil Neumühlen:
Dietrichsdorf)
Nach dem Begründer der
Howaldtswerke, Kommerfienrat
Georg Howaldt, benannt
<- Möntkeberger Chauffee D
Linke Seite
3 Bauftellen
E. Andres, H., Wächter
ageflein, F., Dreher
Schwarz, E., Maurer
E. Boller, M., Ww.
1 E Träger, N., Maler
3 E. Yörgenfen, A, Lotomot.
Führer
5 E. Rairies, M., Werkmftr.
A E. Lade, E., Schiifb
1
3:
5
7
9
1
1
1
1
19 E Sühr, O., Arbeiter
Ss E. Röfter, A, Werkhnuftr.
E. Lange, W., Schifsginum.
25 E. Nie, O., Arbeit.
27 E, Ahrens, F., Boots
fteuerer
29 > Sieg, x Wow.
ed, W., Schloffer
81 E. LM E., Maicdhinenb,
8 EOe CC
mm, D., Arbeit,
37 E. Vanfelow, B., Mühlen»zn 61 —
41 E. Rröger, O., Arbeit.
43 E. Gamm, ®., Arbeit.
(GElijabetbftr. 64)
Dunter, W., Arbeit.
45 E. Hamann, D.,Nentenempf.
47 E. Qippte, O., Arbeit.
49 E. Wagner, E., Kim.
51 E Bauer, H., Mufiter
53 E. Brutloff, K., Hobler
55 E. Mofenfeld, U. Fr
Majcdhinenb.
57 E. Schulz, O. AU. W.,
Mar. Wertführer
59 E. Wienroth, E., Maurer
61 E. Math, D., Arbeit,
63 E. Ehmien, 6. Arbeit.
Rechte Seite
2, 4 Bauftellen
6 E. Gamm, E., Arbeiter
E. Gamm, ®., Schiffbau.
8 E Sell, G., Dreher I
10 E. Lafrenz, W. F., Urbeiter
Lafreng, W., Rangierer
12 E. Hoejch, W., Dreher
14 E Bruhn, 1Chr. Ds Schiffs:
zimmerm.
16 E. Stich, EC, Dreher
18 E. Nohwer‘jhe Erben
V. Witt, Minna, VBerwalt.
0 E. Meier, E., Sohifid.
22 E, Dibbern, H., Dreher
24 E. Feldten, Fr Karrenfüht.
26 E. Rlupp, ©., Rentner
Rlupp, I. Schloffer
28 E. Sandow, &., Schubhmmftr.
30 E. Harder, O., Mentner
32 E. Mlemm, & D., Wi.
Klemm, Andr., Schloffer
— Aug, Schloffer
34 E. DBerens, D, Heizer
36 E."Lübht, ©., Rentner
38 E. Brinfmann, W., Schloffer
40 E. Behrend, E., Wi.
Meyer, F., Dreher,
42 E. Schmidt, E., Ww.;
Kraufje, B., Former
44 E. Yvens, M., Zimmern.
46 E. Doormann, U, YUrbeiter
E. Kraufe, OD. Hammerführ,
Bentien, Chr., Ww.
Auerbach, E., Ww.
Hugfeldt Cb., Wuffeber
Driller, A., Ww.
Meyer, R., Ww.
üfting, F-, Worarbeiter
ythje, Zb., Ww.
Lagerhalt.
64 E. Stölting, 6, Wächter
Wiczorel, I Glafer
<- Bernhardftr. Zr

Gerbergang
Gang vom Kubhberg nach den
GSerbereien am MWalkerdamm
<- 8. Kuhberg Zr
1 geb.,3. Gr. Ruhberg 20
8 geb. 3. Or. Kubberg 16
a E
Gerhardftraße
Gerhard IL, der Große,
Graf von Holitein,
1292—1340
48
50E.
52 E
54 E.
56 E
58E
60
E
(Straßenbildl. nächte Spalte)
<- Annenfiz, Zr
Linke [Seite
| E Bötel, G., Gajtww, %
WE Saneidertn
Einfeldt, KR. Kontortftin
Kabijh, E., Sohifb-
_ Rreimann, 6. Gaftwirti.
T.
g., Büchjenm. 2
Beier. Maj@ienihlofl
Holterer
mann.
3
— B., Rau
Qoevrigfeit, DO.
Meyer, W.,
Gerhardftraße
(Straßenbild zu Gerhauoftrahe)
AUnnenftr,
Hungmanın
%
Schauenbutz

MWefcler-
&%
Düyvel-
E
Wranael-
&
Gefionfte, 5


” <- Jungmannftr. >
3 {. Fungmannfir, 26
E. Hanfen,
mtr. T. (Yungmann-
ftrabe 20
Bandholz, &., Arbeit.
Bauer, W., Handelsm,
Heeich, Ds Schubhmmftr.
DHorit, Ds Yuvalide
Mattern, E., Wiv.
Rebendabl, H., Bäder
Beters, Du, Drechsler
5 E Wätjen, Ss
Ww.
Hamann,
Hermanınjen, &.,
orl, W., Kapellınfir,
Heinfeldt, M., Ww.
„ Ww.
Wow.
Pianift
„ Urbeit.

Lerch, N,
Loewenburg, ©
Martens, A, Arbeit,
Menzel, E., Handelsfrau
Merjhroth, E., Laborant
Neumann, U, Frau
— X, Ur!
E Robarg, Is
Brandes, M., Ww.
Groneberg, W., Schloffer
DHanfohm, W., Dienfint.
Hürgenjen, M., Maurer
Robarg, F, Maler
Kubiga, Be eldwebel
®., Win.
Dito, FF, Maurer
Spörf, R., Zimmern.
QBalczal, OD. Schloffer I
mm FB, Schloffer HM.
BucHb.
jmmerning, U,
Rev. Urb.
Reuapoftol. Genteinde
Doofje, H., Kauf.
Ehlers, N., Fuhoperat.
Green, Yır, Ing. a D,
„, Mentenempf,

oo.

bauangeftellter
89 E. Stollbohm, H., Urbeit.

„Ri )
Tara 5, Filme 4

„ Schneider
Du Schlachter
DO
Fuhrmann
Bähr, B., Ob. Majh-Maot.
Ye H. 3
., Yunvalide 3
Nut. Ungelt,
1
2
HU.
btrin. „4
Thöm, D., Scherenjol. H.2
Malerufte,
2
1.2
8
9 E Mertinkait, O., UArtl. \
1
IT. zeit
9 Sommer, l., Schloffer 1
Sprenger, E., Maler
Stede, Lh., techn. Kfm. 3
11 E. Seemann, D., Autor
vertretg. (Schauenburger
Sir, 19)
Asmuffen, X., Schrlftjeher
Mall, M., Dreher 3
Griefe, A., Ww.,
Hillme, N, Meichsbtk, Beamt,
Hinge, SE, Landesjelr. ;
Kühler, D., Nentnerin'
— DM, Abteilungsleit. 2
Miodufchewsti, M,, Frau 1
Molzen, B., Handel&iv. 1
— D., Univerf. Beamt,
Difermanın, 6, Frau 2
Schröder, M., Zigarren
Will, D., Ww.
13E. Staad, CE. F., Buchbberei,
AUndrejen, B., Schiffstübhr. 8
Burchardt, A, Wiv., 2
SKenjen, F., Ungelt, 8
Lohannfon, FF, Autovermtg.
Roll, W., Wäidheh. T. Krdgg
Kretfchmann, %., Schneiderin
Meifter, F., Zufoneid, 1
Peterfen, W., Krim, Selr, 2
Schneidereit, A, rbeiterin
Weih, W., Maurer 4
Wichmann, A, Kauft, 1
MWiding, I, Scoubmachufir,
MWobhlt, O., Arbeiter
<- Schauenburgerftr, >
15 f. 0. Schauenburgerfir, 22a
E. Fiedler, GE, Malermfte,T.
Böttcher, F., Schneider 3
Gaubke, Zh., Schifib. ae
zeichn.
Rrägig, FF, Nentenempf. 1
Mithl, 4, Maurer
ytieljen, O., Zuderwv,
MNielayli, F., SchWMb. 1
Rodewald, H., Ynjpigient 2
MWeftphal, P., Töpfer Untg.
TE nn GE, Werkführ,
a. D. (Kopperpahl 122
Muftin, D., Arbeit.
NYacobs, W., Oberbootsm,
Erdg.
Maat.
Karl, R., Schifibd,
X
Reriiger, O., Zijchler 1
Kengefeldt, M., Ww. Erdg,
Ruch, M., UWrbeiterin 3
Schulze, 6, Schtfib, 2
Stengel, D., Schloffer 2
Struwe, Emma, Gemiüfeh. T.
19 E. Götljh, E., Baugefeh,
ZwWE.
Konas, M., Selber
Zung, D., Tijlev Sr
Dito, RK, Ingen,
21E en hm
mftr, I.
Dahl, N., Dreher
Kanfen, D., Wiv.
Ieffen, N., Kfm,
Aohrdanz, W., Profurtft
Lorenz, W., Kiempnerei
Scomud, F., Kim. T.
Wieje, OD, Bautechnik.
(Befelerallee 42)
Heller, R., UAngelt.
Knabe, W., Kin. EI
Lapdöhn, U, Schneiderin
Markmann, O., Poftinjpel
— O., Bautechnik,
Peters, W., Kutiche
Mundfeldt, EG, Pol.Db
Bödınann, O., Schankw.
A Du Amtsgeb,

wor
Meinich, DH, Mechaniker
Barthel, N, Kfm. 2
Doofe, D., Mildhhdla.
Söttih, D., Ww. T.
Häusler, IM, Wi, 8
Rrüger, M., Ob. Dedoffiz. 18
3
Klempners
4
2
2
8
T
8
283 E. Forchert,W., Maurermite,
1
Möller, Ch., Ubren-Deamile
Dhljen, M., Maich. IYngen.
t
Momeike, Yı, m
‚Wacht
mtr,
25 E, Bufie, O., Maidhinenb
ohannfen, 6, Urbeiter 5 AR

EEE
ts
4
83

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.