LE Striedrihsorter Straße — 56 — SFriefenfiraße
13 Büsficher, S., Dr., Fabritdir. | 37 Reim, D., Clettrit Erdg. | 8 E. Sommerwert, W. k. M 48 E. Stjöth, ., Kfm. 1
a, D. Meinte, A, ] att. Art T jötb, ., Schloffer
Danzig, H., Büroangejt. 2 Sur © Tan ) abe zT St.j inangeft.
D., Kellner 2/10 E. @udegajt, %., = | _ Stöterau, E., Magazinang )
Dohmann, R., Heizer Thiehen, A, Schuhmacher | Re Pen Sof 50E.Hamann, DM. Gigentümertn
Zen, MR. Gaftm, bt, F., BucHb. (Nr.41) Walther, H., Werkmitr. Hamann, Y., Mode
ROh N Cal, ) 41 E80, 0. Soloffer 11.2 | 1048 ‚Biepenbring, M., Frau | — g., Se lagyterm e
Rdn, 8, Reim an gl At SOloffer(Mr.39) E. Biepenbring, B., Ingen. | 52 E- Belenjen, „ Erdg.
Recje, Cor, My. fncrane Date Ente, 1 Hanjen, B., Kfm.
3 8 en iter 1
1 | 12E Senöti, $, Soneidermftr. | Befrend, ©. Urbe
. — F., Buchhalt, Erde, T, Harm, W,, Tijhler
15 E. C& N, 6, Manufatt, T, Bobhitedt, F., Benfionär N Bartels, M., Ww. Kramböft, D., Bäder
Yennerjahn, D., Ingen. 2 BPeterfen, M. Wi.
Völd, G,, Schloffer 8 © N

1 Schmidt, G., Maurerpolier AWafchte, F., Bohrer
Wilms, 6, Fräfer 1/14 E Böttger, F., Bapier T. Becher, R., Schloffer
5e Me dulat D., Ob, Maat.3 43 E. Yenfen, Rn Wo. Albrecht, tee 4 —<- Grüfffamp Z
Es 17E ag Seit a $., Gartenbau Baafch, Chr, Büroangeft. ; Saft. T.
E = Rifilus, D., Dobler Hanjen, Th., We. 1| öttger, 8, Ww- 54_E. Weishuhn, Shell.
Göße, D., Meifter arm, D., NMentenempf. 1 Tamm, X, Uhrmacher Klingenberg, B., Renfionär
Lange, M., Dreher Krudow, €, Mentenempf, 1| 16 E. Rähler, W. X. A. 54a E. Bemann, F., Erdg.
Reumann, 5. Werkeugmach. hinter 48 Schneidermeifter : 8 Spieß, R., a Wu. 1
5 Muge, M., Dreher E. Banjo, I. G., Gärtner | Baumann, D., Schloffer 56 E. Jürgenfen, Toffer. Erdg.
DE Friedrichs, W., Rentner (Nr. 48) Engel, S., Frau Mörde, F, So Her 1
Friedrichs, &., Mm, 45E. Willens, S., Gigentüm, | Göber E., Zechnifer 1] Müller, R., SEN 2
6 Müller, A, AWertmite. 1 Hamann, 9, Bohrer 2 Mitter, B., My. Bteimen, Qu Yrbell:
s flüger, E,, Bimmerm. Erde: — 3., NMentner Schreiter '. Schloffer Rode, D., Schloffer 2
( 21 E. Friedrichs, B., Fl. 1 Köpfe, X, Arbeiter 2 | 18 E. Krämer, a. W. L, Septe, enter
IA Baafı ., Kellner Mebenftorf, MW, Helfer 2 Malermeifter T. 56a E. Horn, ©., offer
MAC Bergmann, D., Schloffer BVietheer, F., Maurer 1 Herold, N. Ingen. 58 E. Opig, B., Sch ann 1
E Bilder, ©, DE.Maid-Maat | 458 6 Stadt Kiel Lucas, U, Schloffer Daumen. ©, GEM
Hriedeis, T., Nentner Krämer, F., Bäder Möllhof, S., Schloffer 2 | Yürgens, F., Anvalive 1
oberbiel, ., Matr. Stabs: 47 E. Schnoor, M., Ww. N Beita, F., SO ori H.
Gefr. | 2| ohannfen, €, Ww. 2 Sei 60-5: Arpaitent, AU GA:
Hellmann, S,, Wi, 2| Weber, N, Klempnerei 20—24 E. Kirchengemeinde Dirodljlebt, RM, Yeau
Aroplin, D., Oo. Bootsm. | 49 E, Rrämer, Gebr. Büderei T. Dänifdenhagen Weftphal, B., Frl. Ww
% Ann Erdg. | grämer, E., Wow. Osbahr, M., Baftor T. | 62 E. Vosgerau, B., .
Nr %., Seemann H. 1 — 9. Bädermitr. 1 O8bahr, $., Eijenb. Ing. iR. Mewes, E., N OH
28 800 0, Maler "1 | 1 E Möller, ©, Fl, 1] 265 Sclemming, &, Ten. | Misfelb, A, Arbeit.
Wi : Robarg, Rı, Gärtner 1 Sell, A, Molermitr, Erde, UAngeft. Vogel, F., Arbeit.
Al DVeth, T., Anbalide 2153 E Unger, O., Frau Erdg. Beterjen, N., Sartenarb. 2 AWölfle, O., Shloffer
MG Gene en Aroangeft 1 E Et MW, Wachtmitr, Mathje, €, Werkzeugdreh. 64 IS SD
En , W., v Erdg, a. D. Erdg, | Wafiat, € allatı Makzahn, F., 1
g Dich, A. Werteugausget: Xhors, N., Gärtner ea © a Mebenftorf, ©., Arbeit.
H Tceman, 3, Qın, Erde: | guten A, Arbeit, 1] Webel, G., Bujoläger Sera Gb
; BED %., Invalide 3 se Bilm, 0, . [2 E Sina X. F, Labatror. 166 €. A Ta REN
ARTE Ciß, 8. Fuhrunternehm. enden 2, Ingen, | ” Yaudar u, I Bufeh,B.,Nentenem
Me Nebegetrereh (Deitendorf) ei, Bd Qamann, 2, Vorarbeit
eIbt, ., Wi
Schröder, H., Arbeit.
Ole debel Erdg.
68 E. Hartwig, H., Arbeit.
Ü Berndjen, M., Arbtrin,
. V. Friedrichs, Xh., Mentner Sohmtnr. Y., Kranführ.
Diehnann, &,, Kranführ, 2 (Nr. 21) Angtverfen, R, Schuhm.
Röpke, ., Inbalide 1 Böhm, O., Arbeit, Erdg. Beterjen, W., Kranführ.
Taubold, SH. Monteur Erdg, | __ Barthun, Su Seemann 1 AWaczinsti, A, Rentner Hartwig, W., Maler 1
Mitt, R, Somied 3 a 304 E. Böge, W., Sandın. EM ML
AB, 3, Arbeit, 0 eiß, 6, r Wendt, W., Kur
N Fo af, Tr Bengelh. [eo Et Sl ie. 28) © Sbruntern
N Dee an


Rraad, eg OD) les ee fon. a, Maurer
ı Fu eit, aaS, NR, ürdg., 4 NE
OHEA EN Arbeiter 2 Baulun, 9. Fiicher Rüben, N Sageger Erde Sallad, S., Former
Bpien Ü 8 N OCEE - Zul demann, S., Arbeit. Roh, W. Arbeit z IWöhlt, G., Bohrer
LE Rx ® . ang, R., Arbeit, %
: Bebber, Ola Angel. 1 61E Carftens, € Annie, ats % Sind. Erde SE eo
En Seherweit, al, Cup 0 nehmer 7. Wöhlt, ©., Arbeit. 2
N ; Schröder, &., fm. Angeft. 1| 9 E, Werner, D,, techn. Meg. | 32 E. Sotich, M., Meiereibes. T. N
{ Arobel, R., Bol. Wacimfir. |. Db-Inip. (lte8, R., Indalide 9 riedrichsruher Weg
A / Rod, W., Lehrer 1 iefe, €, Arbeit. 1 il
HE 27a rei ®., Baugefjh. | 65 Bauftelle Wilhelm, %, Dreher 1| Or. 1 4. 92.2492 SienieN Baufte
1 M., Dreher 1] 67 E. Bülow, x, Baugefeh. | Wilms, D., Magazinwärt. 2 | Holtenau, Nr. 15—239 u
Seamt olontalipe Er & T Erdg: | 34 Baufteng” 9 anwärt, 100—244 Stadtteil _Pries)
Andt, 6, Magazinverm. Mn ne L N
Röhne,'a9. Sadehnverin, 3 aloe. 2. A LE Femerling, W., Rats. —<- Dünijchenhagener Str. 0a 3 ©
Rreimeier, U, Anvalide 1 Sau, $., Schloffer 14: Gt One (Brig Meuter- Linte Seite 2 Ho
Betet, A, Zimmerm. 9 Maas, G., Arbeit. 1| ARuballa, 6, Bol.Beamt. | 1 geb. 3. Dänijhenhagener Bauftellen
<- Claudiusftr, > Sie ge Renner 3 ae er ©., Sehrer SE 110. E Dam
Ser h ft
M ‚ 29E. Schön, 8, Schloffer 1 69 E Hahn, 6, Zilermftz. | 40 E. Mohr, M., Frau WE Eden ©.D.D. Maurer
KOM eibe, D., Arbtrin. % yeiefe, G., Arbeit. 1 E. Mobr, W., Ob. Boftjhafin. pol. 242
es Öpfe, $., Tijchler E. Röpte, X, Arbeit. a. SD, Heinz, M., Koch 244
AR Ohmann, 6, Arbeiter 2 Baal, F., Mentenempf, 1 Böttcher, A, Volizeimftr. Kauffmann, £., Kfın.
0 Maier, D., Schmied 1| Schröder, F., Arbeit. 40a E. Wiefe, WM. Wp. Erde. Mejcharbt, A., Arbeiter 1
U Michelien, H., Arbeit. Wohlert, R., Arbeit. 1| Deinde, 6, Banfvorfteh, T. 1 | 17E. Sinnenbrint, ©. Majchinift
Schön, Y., Fahrradjlof.T. Jahns, F., Bäder üg. | Örundftüe geh. 3. Schanzenweg
81 E, Jacobs, $. 6, Schlachter. Neßte Seite Spar und Darlehnsfaffe “| 19. E Dofeer nA AHTET
meifter u, Gaftwirt T. 2 E. Hennig, ., Frau 1 SB. m. u. ©., Bries 7. Ramm, O., Arbeit 1 M
Broditebt, R., Gärtner 9 Götih, W., Zigarren 42 E. Beterfen’jche Erben Meimer, €, Ww. 11 (Sta altes ©
Ürft, W., Schuhm. Hennig, B., Ingen. - Bosgerau, &., Rernmach. | — Vosgerau,X., Mildhändler Die Friefen 5
; obitorf, W., Schloffer Rerwat, X., Mm. 1| Süßen, S., Bote Baustellen ber.
hi 88 E, Rrafemann, %., or Mögel, R., Angen. Schütt, ., Arbeit. 1] 111 E. Samp, F., Land. c
: Schloffer San P. Meinhardt, M., Kontorift Stubt, 5. Arbeit. Bauftellen «< Au
e Haajler, W., Schmied eibig, %., Arbeit: Biebarb, GE, Seemann 125 E. Mißfeldt, H., Maurer 1
Dt 6 f 4 E. Runge, D,, Fabritber. 44 E, Boftmeyer, 3, Schloffer | 127 E Mikfeldt, H., Arbeiter 3.5.7
SOmidt. S Fler Heft. 9 aß, B., Bad (änder, W., Arbeit. 1| 1%
85 E. Hecfch, H., Bädermeijter qıböcat ® Rh Lange, R Sl. Delle“ A
Wijhowsfi, Xu Bädermftz, Distup, A, Mol. Shivad in Wilms, D. er 147 E. Booste, A., Ynvalide 1 Bauer, ü
=<- Silieneronftz, > Mider, W., Frau 2| 44a E. Wiltens, 3. Nebijor Booste, H., Elektrotechn. dd, De
87 E. Reim, GE, Ww erner, 6. er 1 Heilmater, M,, rau 149 E, Grube, B., Kernmach.
Ar! " 46 E. Unterhorft, E., Rohlenhdl. Wölt, G., Schweizer
V. Reim, W., Dreher € Oedtfir. Beyer, R., R 151 E.Witt, E., Wow
Denen 7 Angel, 2 | 6° E Sfeme Bd 2070 SA d-, Anbalide Krdg:
emerling, U., Rentner 2 T 1 En Rrämer, 2, Kfm. 2| DBood, F., Yndalide Fe
Det en 1" Mette, 8, Bughart, "98 | Kiolion, B- Aebei, 1] Sk, RE


Rudolph, F., Schloffer 153—157 Bauftellen

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.