m SOC — 58 —
8 Nollenhagen,Antonie, Stadt» | 17 Qangbehn, R., m. 2
Ki
angeft. „Lanze, N., Zugfüht. 0. DD. 3
Schlüter, D., Ww. Erdg. Mode, Cd 1
Grben Stard, M., Wi. A| rott, B., ZeiOn. Erdg.
Steffenhagen, I., vw. Kapt. MWeinzaepfel, Ir Od. Dead»
ws
&, Snebr al 5 E. Zudl, Z., Eijfend, Inip- offig. a. D-
4,8. din. 9 (Rnooper Weg 161
; A q-16)) Ce. pn. 1
\ "Ende. RER TU 4 a R., Ww. 1
ie, Studie OR | Broderien, 2, Bel. 3| Baufdle jr, RB 5
Kaler Des © Oder 5 1| Dooje, Y, Rektor E FF 2
. .. . 0. De s 7 ne
Ricften, O., Meufitfeidio. 4 Eee Stadt %
Rudie, AM, Kraftwagenführ, iedler, A, Shifistellner 4
Si tzer, ©, Maijhinenbau. Saute, D., Kutiher
Kiiler Majinift 1| Herrmann, U, Ob. Jungen.
B Sen GO 2] Meyer, W., Stadtfetr.
EEE ES ann Tenit.
N ng RM % übr.
7 E-Breitling, R., Malermite. T. Spethmann, $ Werkführ
Ben G., Ob. Feuers _<- Samtwerfir. Zr
em. 4
Keitel, &, Ww. 21 E. Staed, P., Ingen-
Klütmanın, a Ww. Erdg. | “*£ Staet, W., Modiftin
Koppe, H., Leutn. Ing. a. D- Sarg, A, Ww.
EN AND Hinte, Ds Zujdhneid,.
Odens, H.,Leutn. 3. See a.D. Hoppe, DH, Seutn. 3- S.0.D.
Söhrmann, H., Dreher Kartowsti, R., Verw-. Setr.
Steffen, ©., Schloffer 4 Rrohu, Ch., Baumwertmftr, 2
6 Fi Prof, | _ Weichhan, E., Kin. Erde. er, A., Brauer
„ Admiral | 9 E Calljen, R., Rentner Singel, WW. Ob. Stadtaffilt.
5 Anal 6) ne De Bol. Haupt:
Imann, M., En, wa tr.
Se a. DE Se 5 Prien, W., Deutn. 0 D. 2
Graf, B., Sekretärin der Staed, H., Bol. Ob. Wacht»
Voltshochih, 3 miftr.
Grube, H., Konreltorin 3 | 28 E Zucht, D., Baptergroß:
Händel, &., Einkäuf. 1 hdig. I. 2
Möller, D., Ww. 1 Buhmann, Fr Werkmftr. 2
Müller, HO., Koch 5|- „Eberbing, W., Redakteur 4
Prüffong, S., Wiv. 4| Gripp, ©. Stadtfelr.
Schulz, A., Neijend. Erdg. Martieieh A Mel
+ Maurer | SER W.,-Ob.Reg.Baufelr. | Neuhaus, Q., Db.Steuerfelt,4
un Müble, a, Bol. Qoupte
Wandjoneider, F., Benfton. mwachtmfir.
1LE ®ierbaß, M, GEigentü« | Rieper, Fr "Qeutn. (3) 0-D-
WW, merin Schumann, Kr Leutn. d.
) Negtsanw, | Adermann, O., Ob. Steuer Mar. a. D-
er mies Re @tsan Dierbap gfn., T. 4| zäuder, W., Kfm.
N T.] Gngewald, ., HL RE <- Hanfaftr.
mermufit.
ee 4 Rechte Seite

3. Wow. 8
Siricoieih, Al, Giqungsinip. | _ —<- An00D Weg
Kienzle, J., Rentnerin E. Hammerich, Chr. Berwalt.
Liethmann, M., Ww. (Oishaufenftr. )
Rande, M., Konrettorin 1 Ditimann, E.,Klavierlehrerin
Stu Rantenburg, E., Leutn. d.| Hasen SE. Schuhmadherei
$. Marine a. D. 2 Hedmann, Fr Kim.
ieh alnib. rot, Raten, F. Spediteue T 1| DQeaog, 2, Dreder Erdg:
vn»

demanz Sehtezin Reimers, GE. Stadt-Ob.Setr. | Klinger, A, Hr ;
ie © Düroanger. | 13 5 Wichelmann, B., In Runge, a, Rentmerin 3
®. jtaflation T. Suhn, A, Inpalide 4
« Negiganw. | uitorf, KR, Beitigriftverte. | Madrö, Re, A :
-| Henning, Fa, Milobdlo. Martini, ©. A Erde:
®. FW Hoffmann, Ch., Rentenempf. | Otto, D., FO
„| Hohn, M., Techn. Reg.Baus | Neche, D., erw Inf. 8
a a Tau 8 Stahl, Q., Droaiit . Erdg.
u Brei: 1 Tauche nr Ob. Bolt
1 a Wer 0 0 are S, O5. Bol
Of 9 .rat x re fin. a. D-
® telt ohlenhdig. T. “ Qandesoberinip. T.
Matchfir, z x Lange, H., Leutn, 3; See a.D. rem % age
Me ©., Schneidermftr. T. Sodim, E., Leutn.z, Sec 0-D-
SE Sr ante 3| ümmler, 5, Od-Boftfetr. 4
„ch. SR
1 och. 3. 1 E Sind G, Runjimaler T 6 E Deut Sit
„ Ww. .D
Grobmann, 6, Hilismedor Den ag
n Hann Ad
Silbebraun, Be agent See A aenfüdr 4
Rtje, 8 tar. Intend- ot. Smile D., Scneider ß
el neben | Sit, D, Giienb Witt. 4 | Zoulie M., Buobalt. 1
MV Wed | Ser Se eklangeft |. eroulien, A OA
1. Solftein Oleswig. | Stange, D., Landesinjpelt. 2 | 8 E Bruhn, I, Renner
GR, Thoms, R., Konditor 2 (Nr. 6)
2.1870 | , Webe, E., Malermfir, T Hermann, PB, Löw. 2
Weg > 7 E. Diedmann, R., Eigen | Hola, Doch 1
tümerin (Hamburg) Kähler, F, Hm. Ungeft ]
V. Hausverwertung von Kiel Rrufe, J, Räucherer 4
x: Umgegend SG. un d. ©. | Saurigen, DB. Sopizemftr, 3
a | SS See
„D., Leutn. 3. S. a. D. pringed, I
% Kütjer, DO. Ob. Setr. 4| Sthümer, E., Setretörin 1
) Dee 1 Co. Kim. T.
Rufe ; A @G., Sandesob. 8 Tiedemanat, Cds Sega.


Yiedemani,


— Franzinsallee
10 E. Undrefen, 6. M., Lande
mann (Apenrabe)
V. Wittorf, B., Hausvers
waltg. (Rirdhofallee 88)
Andrejen, A, Frl. 4
Barthel, H., Rentner
Haad, B., Ww.
Hamann, DM, Ww.
Hanfjen, techn. Meg. Ob.
oo
Selr. 2
Haufchildt Jun. BR, Ans u,
Umbauten T. 1
Qemte, D., Bol. Ob. Wacht»
mftr.
Offermann, M., Ww. 2
Schreiber, Dr Tijohler Erdg,
Tietgen, R., Ww. 8
12 E. Lbies, F, Neniner
Beid,R., Kapit,Deutn.d. Mar.
Dielmanı, RK., Kfm. Erdg.
Halibrobt, D., Db. Telegt.
Set.
Moritz, O., Leutmn. 0. ®D. 3
Riehuus, W., Provingial-
heamt. X
Dthmer, A, Schuhmmftr.
Minkepant, HD. Mar. See.
a. D.
p. Mönne, M., Wiv. 8
Schröder, F, Sean), D.
Stahmer, M., Reichsb. Ob.
Selr. 8
14 E. Blihenbero, Chr, Ei»
gentüm. (Hambg. 9.128)
BihHowsli, A., Win. 4
Brennede, B., Reichsb. Betr,
Wifift. 8
GSabdau, I. Schloffer 4
Hagen, KR, Schuhm. 1
Auuft, D., Straßenb. Führ.
Reinhold, W., Bol. Den
a. D.
Schestat, D., Monteur 2
Selappkoth,D., Zijhler mit.
Tiedemann, Su Straßenb.
Schaffn.
qalther, A, Kaffierer
MWünderih, Eh. Ww.
< Samwerfit.
14a E Sahrentrug, N., Wiv.
(Forftiweg 21)
Urndt, Me, Db. Telegr.
Selr. a. D-
Bodel, M., Hausit. Gehilfin
(Elsner, B., Krim. Kommiff. T.
Gaft, Der Direktor T.
1
4
Kühl, OD
Qübdele, W., Schneider 4
Schmidt, W., Stabtaffift. 3
Schulze, Fr Hand. Ob. Inf.
16 E De Me el We
Dobherr, D., Setretär
Grundt, A., Stabtaffift.
Kottenmeler, B., Ingen.
yon der Sieth, ., Sand,
Ob. Selr. 1
gRatthec,_E., Benfionär 3
Rempt, Dr Rentenempf,
Tietjen, D., InGeN-
18 E Müller, enfionär
David, Ir Aufmwärterin
Hagemann, GE. ; 2
Helms, Br Ww. 1
DHingit, Ds Ob. Boftfetr.
Homeifter, M., Ww. 8
Rauffau, ., Wi. 4
Söth, Pu Qagerhalt. ) 4
— 55
DE ® Ber]. Il
8 , Fo, Derl. .
Sof, gB., Hädt. Angeft,
Kaad, H., Bote
Lappe, Do Schneidermftr,
<- Hanfoftr, Zr
4
2
Lindemann, D., Frau $ 35a Birlewig, D., Win,
8
Wichmann, ® Tiefbauten.
X. geil
Franziusallee
(Stabtteil (Merbet)
Friher Jrenenallee, nach der
Mrinzeffin Irene von Preußen.
1910 umgeänbert bei der Gin»
gem. in Franziusallee nach dem
Geh. Admir. Nat u, Marine
Hafenbaudirektor Franzius,
Förderer bes@MerbeferUrheiters
hauvereins
Rx et AMTSLrinzenfir,


Pıobfteier Str
<- Werftfir. DZ
Die nicht mit E. bezeichneten
Grunditüce geh. dem Arbeiter» +
Bauverein €, 6. m. b, DO.
Linke Seite
1 Garten geb. 3. Werftfir, 27
3 E. Selder, U, Hetzer Erdg. >
Seider, N., MBitrovorfteh.
Stahmer E., Maijdhinenbau.
5 Hab, E., We,
au, F., Yuvalide
7 Siever&, Io Yuvalide %
9 E Meh, W., Ob. MLoftfhafin. 3
11 E, Soumacher, Rı, Ynval
Rrufe, X, Drogiit .
13 E. Ahrens, I, Invalide X
Spig, D., Leutn. 3. S. a. D.
15 E Möller, Ds Werkmftr,
17 E. Saatmann, Q., Sees
mann
güädte, A, Seemann 1:3
19°E. @loobt, R., Yıval,
@Gloodt, R., Bootsbau. a
Dito, N, Wertmftr,
21 Roltermann, H., Mar, Se
MWerkführ. a. D. Erdg, fo
Thöm, Gl., Nendant w
28 E. Fijder, M., Klempner
Buchholz, E., Schloffer
25 SGN D., Photogr.
27 E. Weinharbt, R., Mar. .
MWerkmftr, a. D.
DHE.Mehfeldt,G., Mar. Setr.aD,
81 E. Hoff, L., Seemann
83 E. Schert, Ch., Wollwr.
Schert, E., Agent
Witt, Y., Klempner
85 Driever, W., Arbeiter
87 E. Gartuß, $., Ob. Magag.
Auffeh.
87a E. Keller, Eh., Kit.
RMecdhnungsSführ. (EA
89 E. Matthes, W., Raul.
Setr. a. D. Er
41 E, Wöbhde, W., Ww, 7 A

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.