Il. Teil
ERBEN
54 Bielert, F., Wertmitz, 3| 74 Heim, E., Wıw.
Husjeldt, C., TifHlermftr.T.
Olfon, D., Ww. 4
Peterfen, H., Lehrer 3
Glifabethitraße
Yahnke, W., Buchhalt. 2
Rotterer, G,, Schiff8gimm. 4
Sahann, M., Www.
7 96 Yürgenjen,
ZA

F., Bäder 4
Sieh, F., Schifising. 3
eisger, B., Stutfat. 1

Grneitinenjtraße
m. 3
, M., Schiff8gimm.
ade Rentenempf. 1
— S., Rentner
Erdg.
3| Bienta, Chr., Biegeletarb. Reeje, D., Kfm.,
Seedorf, A., Ob.Steuerjetr. 2 Bierow, B., Buchd. 1 Schmalz, Te He 4 Schlünz, O., Maler 3
56 E. Minfel, N., Weine Walendzus, E., Schneidmitr. Stahmer, A, Frijeur Erdg. | — W., Schlofler 1
Baumgarten, X, Uhrm. T. 76E. Janned,W,Sattlermftr. T. Wöhll, F., Kefielidhmied 4 Siewert, M., Ww. 1
Bolwig, AU, Dreher Mepler, H., Baubelf. 4| „Wolfeum, R., Klempner 1 Stengel, E., Dreher 4
Brunner, I, Gejchäftsf, T. Brezelinsti, B,, AWerftichloff. | 98. 100 eriftiert nicht Babhren, A., Schloffer
QalpaeA 6., eutn. (Yng.) Drews, M., Www.
a «
D. 2
ejchte, YA. Gericht8vollz. T.
E. Blöhn, ., Rentner 2
Urp, Gebr., Leber T,
Baumgarten, I, Ubrm. T
58
Sand, H., Majchinenb. 3
DEU Q., Db.Steuers
efr.
2
Bauljen, /G,, Ob. Poftjetr. 1
Schulz, R., Werftmaich. a. D.
<- Rirdheniweg >
102 f. a. Kirchenweg 16
Kleinke, A., Gaftı.
(Rirchenweg 16) T.
Virkholz, M., Bohrer
116 E. Stute, G., Schloff.
Dittmann, H., Schmied
Eijenfeldt, R., Dreher
Hanjen, I., Dreher
Husield, E., Aw.
RR ya ba a a CO O0!
1 3] Richn, D., Schlofer
Borchers, $., Kupferihmied 2 Wöld, H., Seutn. (F.) aD. 1 leder, X., Wow. 2| adewig, L., Schneider
Rnipphals, W., techn.Ungeft. | 78 E. Hagen & Co., Gigentüm. | Depta, ., Invalide 2| Maßte, E., Nieter 3
Seydeder, N., Kontrolleur 3 (Rlinfe, Meffehaus) Geeje, A, Ww. 4| MRumodr, H., Maichinift
Lübbede, X., Arbtrin. 2 .V. Miethte, B., techn. Rim. 1 | Reine, $., Gaftwirtsvertr. E. Niedur, G., Austunftet
Stange, A., Handarbeiten T. Cremer, R., Ingen. 2] ortum, &., Od. Boftihafin | 118 | 1, C., Schloffer
60 E. Segebarth, U., Mechanit. Sraaz, F., Zigarren Erdg. | rufe, Q., Amtsgeh. 1 Fähnri @S., Seemann
Hiejen, M., Ww. 3] ÖGrüter, G., Rentner 1| Sippmann, ©, Nieter tr W., Rentner
Hollenbach,$., Kupferichmied Haenfjel, R., Mar.Amtm.i.. Mangeljen, RX., Technik. Meier, W., Raltulator Erdg.
Araeft, M., Ww. { Hanfen, W., Bol. Hauptw. Madtile, Anett. D. Arbeit.
Mager, F., Yuvalide ban Hobe, F., Nol.Db.Setr. Nöhrdanz, W., Dreher Nönnau, F.,
Dielel Du Eijenflecht,
Hürter,
3
4
©., Invalide 4
3
2
ft.
3
4 N
i Arbeit.
X .„ Bollfetr. 8 erner, G., Bohrer Schmidt, 5, ter 1
ade, X „Snpalide 2| Rad 40 Ri F Erdg. | 1 (am arau0rbfen, Eigen nn Sr tert
— G., Buch. amburg u
— M., Kontoriftin 2 < Rarlstol > V% Gerlach, &., Bohrer 2| Vok, 6. EEE Reg. Ob.
Scholz, %., Buchhalt, 2 | 80—84 ertitiert niet Boll, R., Arbeit. a1 OR SD a de
Zrautmann, 6, Schifstühr. | 86 E. Nüppel, Penfionär Bönide, W., Schloffer 4 Baufekr. a. Ge
62 E, Scheffler, U. Schuh» Berner, 6, erichtSichreib, Dorn, F., Frau Gorbs, E., Ob. I 2
waren T. Erdg.u.1 | Qeifing, D., Benfionär 2 Drejeler, G., Feuerwerk. Kröger, W., N Boni 4
Ser, 2, Drogifi, T. 2 | Hof, M., rau 1| Suns, €, Sranführ. 3] Lindenberg, Se rarinenb.
Gwertjen, G., Ronftruft. 4 | ebe, L., Gärtner 4 ürft, F., Stemmer 3| Magentopf, D., Ob. Angen
Ölave, M.,, Abt.Vorft. 3] Molzen,F., Benitonär anıjon, Sr Bohrer. 2] Bauljen, 3, Max.D Daupt-
Veisner, G., Mitteljh, Reftor | Schönnagel, &., Zeichner 1 Hanfjon, I., Ws. 1| MBugkausti, O., Bol. 2
URN Specht, $., Benfionär Erdg. | ‚Sorit, S., Brauereiarb. 1 wachtmfir. Dr, Afletu-
Sauerland, ©, Ob.Verw. Ufer, D., Dreher 3] Rod, I, Schweißer 1| Semibdt, W., Dr. Erdg.
efr. a. W. 3 Weftphal, F., Dreher 4| Runzendorf, Q., Arbeit. 4 vanz T. tiomied 4
— W., Bantbeant. 3] 88 E. Jörn, E., 6. m. b. $.| Meiß, G., Gletteit. 1| Sooeps, F., Sen 3
Schefilers Shuhwarenhaus, GFigentüm, (Hadersteben) Schneider, W., Maler 2| Schumader, F. Ob.Selr. 3
Anh. A. Scheffler T. V. Augen, Y, Broturift Sichting, O., Dreher 4| Wulf, O., Stadt oT 1
Schmidt, W., Mar.Werk- (Sophienblatt 41) Siemund, E., Arbeit. 2 | 122 E. Mahl, A., Sl 8
mitt. a. D; 2| Blöder, G., Zimmermite. T. imon, $., Arbeit, 3| Geisler, R., Kim. T 2
Stade, O., Verwaltgsgeh. 4 | Detleffen, H, Schmied 2 AWeftphal, H., Wächter Rod, CE. A., Kfm. T. 1
— W., Kfın. 4| Grunert, A, Wi, 11/106 E. Wendt, R., Maurer BPeterfen, L., Agent
Binetas Drogerie H.KHarder T. | Karften, bh. Wertmfir, 4 (Sehmberg 21a) <- Preeker Chauffee Zr
64 E, Beterfen, A, Yuwelier Lil, A, Wi, 4| Uerander, D., Werkufte, -
en B- Wi, gl & De epterin 8 Dt W., Monteur 1
gel, 2,, Werkmftrz. 2 m e raun, O., Elettrit,
Snufmann, G., Archivar 4 Sütjobann, $Zimmermftz.T. Fritjch, kW Mafchinijt $ (SMerbefer Straße
Dochfelbt, F., Obmitr. 2] Beterjen, %. Berw. Db.Inip. | Medzech, F., Kontroll. 1 (Stadtteil Wellingdorf)
Allmenfee,%., Autovermiet. 3 | — D., Büder Nath, I, 3 | Benannt nach der 1910 ein:
Matthiehen, I, Fräjer 1 | Masmus, 6, Rentner 4 Schmidt, €, Ww. 2 | gemeindeten Gemeinde Gllerbet
Meier, H., Baggermite. 4| Schuldt, W., Zifchlermftr. nor, A, Kontroll. 4 | Icmeindeten
Steffens, ©., Brotfabrit- Wiedemann, E., Mar. Sceer Seher, B., Dreher 3 <- Sobhftftz. Z
Filiale Erdg. mafchinift ; 2| Walewig, D./ Rentn. Erdg. | 5 f. a. Brücenftr. 38
66 E. Thomfen, X., Lebens: E. Mohr, W., Bägermitr. 108 E. Geis, U, Bürftenun, 1| E. Marine-Fistu8
mittel T, Dreyer, W., Schneid. Erdg. Tudmann, ©, Schmied 4| Marine-Arjenal fr
Glaujen, O., Ingen. T. Erich, Y., Neifend. 4| Göllner, X, Arbeit Nieje, P., Techn. Ob. Selt.
Yeliı W., Anime wonte " Re Si f R Ben 8. Schloffer 2] Milieger, Ih., Marine-Ing-
mftr, , MM, offer deie, RL, i “
Dinz, D., Bäder 4| — 3. Scneidermitrin. Sen, SD Semeiindi 4 —<- Brüdenfir. Zr
Kochanowsti, X, Yngen. Subivig, M., Hobler 1“ Bint, 2, Solfoau. 1
Rod, Chr. W., Kim. T. Erdg. | Bagentopf, A, Sohloffer 3 | Soap 5. ten. Angejt. 3 W
Mind, C., Ww. 3 Br , €, Monteur 4 Schloffau, F., Schiffsgimm. Sherbefer cg
Mofenthal, 9. Werhnftr.a.D.2 | _ Will, F., Glettromont. 1 Stahl, ., Drogiit, T (Stadtteil EMerbet) -
„Wichmann, B., Reffeljhn. 1 | 92 E. Wilde, G,, Maichinenb, | 110 E. Tutalsti, F., Stemmer Fräfer Erdg.
68 E. Brüß, O., Lehrer (Wil | Frank, Dr. FilOräuchermftr. artmann, €, Arbeit. 4 | 79_E. Tauber, B., Maurer
helmplag 8) Hüttmann, D., Ww. 9 Veder, O.,. Kontroll. 245 E. Laß, Cbh.,
V. Rrüger, M., Schiffbau 4 Rähler, H., olonnenführ. 2 Yofh, R., Technik. g| Saß, M., Gärtner
Rappes, %., Kfm, T. 1| Aerften, N., Rebij. 3] Rrüger, Kfm Tegen, A., Rentner
— B., Wi. dee a SO 4] Safer a page
Ropff, M., Handel8fe.T. Mideleit, A, Heizer 1| oje, €, Latler 4
U e 8 ER Sum Mn Fre Scharping, U, Schiffszimm. SMernbrovt
‘Kabhll, ©., Lager A . trußfe, 5., he
Schlüter, H., Werkmfte. 2 | 94 E. Hammer, GE, Kfm. 112 EN eanie Oehengns <- Oppendorfer Weg
Schul, £., WW. 4 Ereneu Bahr, E., Angeftellt. 2|2E. Boll, H., Bote
Türen, M., Wi. 2] V. Stolley, &., Ynvalide 1 DBülling, €, Ww. 3
Waholz, B., Ob.Telegraph. | Cberharbt, 5. Win. $| ÜFreudenthal, G., Ww. 3
a. D. 1| Gingrüber, 2b, Ww. 1 HM ®., Arbeit, 4 fan
70 E Schütt, Julius, Rentner | Heid, X, Arbeit. Rapala, %., Arbeit. Erlenfamp
Schütt, Martha, Fijhhandg. Heinrich, W., Ynvalide Körber, SD. Bohrer 4 (Stadtteil Wellingdorf)
— Mofa, Schofoladenhdig. Remming, GE, Medanit, Ladewig, L., Schneider Alter Flurname in der Ges
70b E, Schütt, Yohs., Mentn, Oitermann, &., Kranführ. 4 Stichler, G., Rentner marfung Wellingdorf
Gerbt, W., Blumen MBeterjen, I, Arbeit. Witt, N. Werftbuchhalt. 1 >
72 E. Roll, 3., Lehrer(Woethes | Vreitien, R., Seemann 2 An —<- Ximfteftr.
fer. 27) Stone 5. Sibauer 2 | < Georg Bfingiten-Ste. > Linke Seite
Hamann, M,, Meierei, T. olleh, £., Elektrik. ; . 55 ;
Möller, F., Öroßwäflcherei T, | Ulbri, D., Schmied Erdg. 114 E Röple, R., Ob. Dedtoffig. | 1 geb. 3. nd aurerpol. 1
a. D. 7. 3 E. Samwa, Lb., Mi
Stut, Tb., Rohlenhdlg. 7
% E, , B,
74 E. Bierow, W., Privatier 1 SCHE ©) Beniner
Dal B. %0 Drag + V. Settmann, A., Arbeit.
ngelharbt, W,, ; t , WW,
Samen ommberz, MW, Dreher 2
cad,E. Bürogehilfin Erdg.
Gräfer, €, Wo. Erdg.
Haß, I., Arbeit. 1
Haufchild, S.,
eder, ©., Schifidauer
Yarchov, W., Angeft. 2
i „, F., Schmied
Si we Et
; Su Wo.
Seth AM, Schloffer
Schlauß, H., Technik.
“rw

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.