Bebellfi
Rechte Seite
2 E Roellner, L., Konterab-
miral3.D. T. Erdg.
Erie 4 E. Bünfow,A., Priv.Ledrerin
aße
Ta 79 3- Mubhlkiusftr, 17 &
9 E, Hanjen’jhe Erben )
V. Schulze, 6, Wiv,
Albrecht, F., Sattler 1
n 28. 25 Rohrt, Th., Schloffer 9—19 Bauftellen
Sadwig, M., Maijdhinenb. 2 | 4 E. Münzert, I, Handelsm.
Qüthje, 5. Schloffer Erdg. | Dierts, I, Arbeit.
Goebel, F., Arbeit.
Mertens, X., Schloffer Erdg. 1
Michel, E., Yo, f 2 Münzert, Chr., Arbeit Guequift, E., Wie Diering, F, Ww. 2
da & Dreher 3| Uefermann, W., Arbeit. ) N BECMET, an SED A
auf, O., Schloffer 1 DBeit, O., Arbeit. ‘ BE. Wesie, 6 Dr..Univ. Prof. T. N, Bu ö
i s a8 SE ED AED + Schäfer, U, Ww. Krdg,
Schlange, Dreher Webde, D- Gijenb. Sram, Mobr, Q., Dreder sr in een Erd
3
Schlüter, R., Maler Erdg.
Städer, M., Dreher 8
Nechte Seite
2—12 eriftiert nicht
Streder, R., Ww.
«<- Blodsberg DZ
RNechte Seite
gBimmermfir, 2 Schoenborn, W., Dr. Jar,
Menbehauerin
au. 2
23—49 eriftiert nicht
Grundftüde des Bau- und
Prof.
8 E Hennings, €, Dr., Necht8»
Sparvereins f. Gijenbahn- 1
anmwalt T.
A AÜpothet %
„n. 1]MEO® bebienft. 10 E. Riftenmacher, M., Gärte | 9 Ört 3)
h Rangtermftr. este ie, E Baus u. Sparverein für nereibefj, T. Erdg. 21 ee bar CC
Ühete, Behns ehlauer, A., Majdhinenb. GEijenbahnbebienft. 0.6. m. Kijtenmacher, Gebr., ®. © merlägen, 7. in 1
m. b. O., Gartenbaubetr. T.
12 E. Zreitfhte, W., Dr. phil.,
Chemiter 1. {
14 E Riftenmacher, M., Güärte
H. 2
Buß, €, Gerichtsvollgieh. 8
Greulih, F., Zimmerm, 3
Hanfjen, F., Schloffer H. 2
bh. ©. (Herzog » Friedrichs
Straße 22)
51 Krüger, R., Neichsb. Betr.
verfen, 3., Ob. Poftfetr. 1
Köhn, G., Dreher WW 1
16 E. Hahlbed, F., Bootsbauer
4

Bau, W., Technik. Mifift.
Blod, H., Tijchler 53 Bod, H., Yuvalide Erdg. nereibef. (Nr. 10) — 9. Schloffer H. 2 La
Sorenz, C., Schmied | 55 Günther, E., Eijend. War | Ramm, A, Gärtmerin T. Harder, W., Schuhmmfte, HL X
Möller, H., Mar. Wertmftr. genauff. Erdg. | — 9M., Gärtnerin Hinrihfen,W., Gärtner Erdg, |
a. D. 1| —®W., Scohloffer Erdg. | 163E. Landmann, zE., Frau Yanner, O., Stewarbd 3 $
<- Friedenftr. Z 57 Schnor, F., Benfionär Landmann, $., Dr. Prof. Röpte, EG, Zimmerer HM, 1
Matthias, D., Propagans
nn AU, Setr, Hanjen,Q., Straßenb.UAngelt.
Dauft
uftellen 59 Corty, Gijenb. Betr. Affift.
T.
le tebt, D., Din. Ad» diftin
18 E. v.Giditedt, DO Mordhotft, Anna, Brogef.
er, 2
N a. miral, Gx3
! Wo. Couffee 98) | Bauftellen Stolz, O., Ob. Schaffner Dicht, E., Kapitänleuin ‘
€, Arbeit. 54 E. Steen, N. Kfm.(Hambrg.) | 61 Reimers, C., Stellwertmftr. | 20 E. Rodewald, O., DI. TO. — & Sohn R ammerjäger .
Sa Gen 1 Haus u. Grundeigen« iR. Geh. Reg. Nat n Dijon, O., Zimmerm. 2 &
GE, en ‚Sodemfer, tümerverein Streufert, Fr Kranken» 22 E. Tiburtius K., Mar. Ob. Schlidt, O., Scloffer MH. 1
M Mei reher 4 Berg, W., Räucherer Krdg. pflegerin Baurat T. 1 Schröder, K., Tijchler
Stel. 4, En Oinendau. | Bolmann, O., Heizer 2 | Bauftellen 24 E. Schröder, W., abritt. T. | Sped, D., Moichinift H.4
‘8 &, Qu Setr.4 eld, A., Ww. 5 | 150 E. Bartel8, O., Gaftw. T. | * Serno, S., Werftdirelt. T.1| Tolle, B., Belieur |
Stltg 8, Wertmite 2 arm, W., Arbeit. 1| Meinert, I Gaftw. Wöhrmann, Dr Bol. Haupt Et A 1a
et hau Kg ed a a A 1 152 E. Yöhnd, I., Hilfstoh mann T, 2 Ta eonebermle 8
, a N A war u
0 AN vn 3| Bosta, U, Majchinenihloff. <- Caprivifir, Zr 4-—10 E. Strud, 6, Ww.
3 (Nr. 4)
Schneider, A., Wi,
Ss & Glettril, Erdg.
Suhling, R., Bootsb. Rd
Schachtmftr, Erdg. AUpel, H., Mafjchinenbauer 1
Bünning, W., Kutfher Erdg,

Baumweg
el D., Frau 34 Eee On. Dh DM AA ai
eidhbrodt, B., 5 achtmftr. a. DD. außen, D., Hm, Ungelt,
56 E Selelubun EE Fregien, A, Arbeit. (Stadtteil Haffec) an Deuren, A, Wi. 3
Brandt, E., Ww. 1 Gabriel, B., Arbeit. <- Hamburger Chauffee > Harmuth, Ch., Wi. 4 ;
Hamer, M., Schloffer Erdg, | 36 Bauftelle 43 ma | Daufer, Fu Benfionde %
0 . Qinte Seite 12 Ri 5, Bez. S
Herrmann, R., Schifiszimm. | 151 E. Stadt Kiel van TE? 727 efmann, I, Bez, Schorn
ONE EU Mel 1. OL DH Nele, Wıd. | 17 E Snatdeides, Gel. ee de ern (HI
SönmieDk 2. Sarisslmm: | Kot, 1. Arattwagenfüßt, | 115 gelbes, Lh, Stadt | Röpte, , TilGler |. Krdg,
Möllgaard, D., Feld-Bol.
Wachtmfir.
40—80 Bauftellen
123 E Hartwig, A, Frau 1
Sgepanet, A., Zimmerm. 3
Waltemath, E., Mechanik. 2
<- Wijdhhofftr, DZ
AKüther, O., Former H, Erdg
Liebig, E., Arbeit. 8, H, Krdg,
Schuld, A., Bol.Obernmfir, 2 in
Steen, D., Former
affift.
«<- Bieburger Weg >
13—17 Bauftellen
19 E. Darmftädt, U. Rat. Bant

9 E. Hartwig, W., Arbeit. 4, D., Wi. 1. H. +
ed u. 16 Bärenkrog V. Diowstt, M., Arbeit. 1 | V. MöbL AST, Sentner SA Ubi Le A
(Stadtteil Haffee) Gieslit, O., Brivatier Erdg, (Viedurger Weg » Treumann, 2. Schuhm, Erde, N

Budde, F, Zimmerer
Harder, F., Zimmerer
MMuesfeldt, M., Ww.
Röhren, SI lb
eit.
Thomfen, Zb., Straßenb.
hr.
vr I., Kapitän T.
Stadtt
Be] Qinte Seite Dede Bl
1E Dn Hedenholz Z amboret, M., Benfionät
Mao a SR Alecbotd, F., Arbeit.
An # 16 , MW, Ingen.
3 E. Oriffig, UW., Leutn. Ing. ler CT fnenilof-
Weftphal, H., Arbeit. Hl
Wille, E., Ger.Bollzieh, T, 3
— ft, Hchammen{dhmwefter T8
<- Muhliusjtr, De SM
12 le nicht 1
14 E DHindelmann, €, Frau

Mrom
nt. ont.
a. DD.
5 E, Körner, O., Lehrer Erdg.
Bippel, A., Schweiter a. D. 1
2 NehHte Seite
E Heimftättengenoffenjhaft
„Aubroof“ e. m. b. DO.
V. Mathjen, Xh., Boft-Db.
1
—<- Ublentrog DZ

Barkauer Weg
< (Stadtteil Gaarden:Sübd)
anbdbiveg nach den Gemeinden
RI. u. Gr. Bartau, Kr. Bors
bdesholm und Plön
—<- Sübeder Chauffee <-
exiftiert nicht
E. Hamann, R., Elekroinft.
hr
ruhn, €, Ingen. 8
Bach, E., Lehrer 4
Einfeld, E., Rechn. Nat i. N.
ittlau, ©., Oberlehr.
ebauer, St., Ww.
84—88 Bauftellen f
135 E. Münfter, R., Schriftieß.
<- Stadtgrenze
—————
Bartelsallee
Dr. Karl Hr. Chr, Bartels
Seh. Medizinalkrat, Profeffor
an der Kieler Univerfität
»pon 1850—1878
geb. 23. 9. 1822, geft. 20.6.1878
<- RNiemannsweg >
Linte Seite
1 E Biiher, L., Ww. T.
TA ©.,Dr., echtsanı. T.
3E Döring, S., Suftigrat,
Rechtsanwalt u. Notar T.
BE Scheurich, D., Ww.
Bm © rciteltuee
7 eiffel, Dr
büro T. Erdg.
ee a Augen. T.
9. eriftiert
11 E, Dillendurger, Tb., Stur
Wintemeier, U., Urbeit,
<- Feldmart Z
Rechte Scite
2—18 Bauftellen
20 E Darmftädt. u. Nat, Bant
Runge, O., Chauffeur
«<- VBiehhofer Weg >
Alte Ziegelet
<- Feldmart Z
E
Baujftraße
Treffen bei Bau
am 9. 4. 1848
<- Brunswiler Str. Zr
Linke Seite
1.3 eriftiert nicht
51 uotuaftr. 18
E. Schippmann, E., Ww.
reie Lurne MU. Sportvere
1. 3 eriftiert nicht
E. Hindelmann, F., Nonrel«
tor 4. Erdg,
MWillrodt, F., Prokurift I
16 E. Matthiefen, I, Kim. T.
Matthiefen, 2. Kfın, T. Krdg,
uPlato, W., Chemiter
Riedel, F., NMeferendar
«<- Blodsberg
Bebelitrafe
(Stabtteil Holtenau)

a. 1922 Holtenauer_ Str.)
uquftBebel, Führer derSogzials
bdemofkratie, geb, 22. 2. 1840,
weft. 18, 8, 1918
<- Priejer Strandweg >
MehHte Seite
5 Stranbdfchule für Holtenau
und Prices
E Stabt Kiel
Qüttjohann, A, Lehrer


dienrat T.
<- Düppeljtr. Zr
Wanbfhneider, F., Lehrer
Konreltor T,
einigung a, d. Kieler Förde Maul, ., N
7 E Yöhnt, O. F., Bierhdlg, T.
— Rn, DT.
Beth, W., Dr. phil, Wifift.
„ pbil.
enfen, O., Innenarchitett

1
2 1
Hanfen, O., Rektor a, D. 2 Schulz, W., Lehrer 2
8 1

1 aefit, ft u Drebe AM
8 Ri He Fräg. BE Bremen, B., Wo. nd &, Dreher 4 Hm oa £
nnau, f., % ungbaus, Wo, A üütte, W., f 8 egenbhar) u Urbeit,
| Stems,. 8 a Ei Beidig, B., Dr. Lettor Sehühte Anger Reinzer, U, Dreher £
Timm, R., Studienrat 1 <- GCaprivifir. Zr «<- Muhliusfir. Zr Nöpftorff, OH, Maurer 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.