* Ne 1
Yet Angel,
Ds Bencraldertr. ;
Bm, a 8 Schneid,
to Weile nied
SSOneider IT. Erde
ne Ümmermnfte,
Arbeit, Erdg.
4 Stiel u Schlo <
En Zu, Ueber 1
Ben kaemeie
; rn ae Hatmmerm,
ne Rn a8 Seemann.
in er üler, . H. 1
£ Tann Sdalide H. 1
m Een ade
im Sr Müucherer Erdg.
ie, 5, Solofier )
"ettufter, 2
| a
Y Oifbau.
) A lne
© belt,
tt 8, legen datier
, 5 A.
u Maler
1
Rraftivage e
- Sötislog
nn nö,
be Ad Yen
„ Scneider 1
ofier 9


‚65 rl Fr Maurer


41 E. Jürgens, 6, Optik T.
E. Kühl, O., Feintofthdlg. T.
Aifeldt, N., Wertmite. 3
Boyjen, B., Kantinenverw.
Brügge, E., Verkäufer 1
— 8, Buchhol. 1
Lange, H., Schweißer 8
MNielien, X, Majchinenbau,
Schuldt, M., Schneiderin 2
„Steffen, S., Schneidermftr.
43 E. Rattein, B., San. Nat,
Dr. med. Arzt T.
Aicher, I., Kim. T.
Berg, S., Dr., Ingen.
Bunte-Hanjen, Modehaus
Qi Si Mentner
mm, ©., Arbeit. Erdg,
rg %., Dr. Ingen. CR
E. Dreger, E,, Gaftw. T.
Dreger, G., Gaftw. 1
—<- Clijabethftr. Z
47 E. Schmidt, E., Kfm. T.
Hecich, K., Schloffer 2
Husfjelbt, W., Kin, T. Erdg.
Köpfe, H., Frijeur-Obermftr.
; T Erdg,
7a E Yonas, M., Kaufın.
(Düppelfir. 18)
Ben un Brenner 4
ohmann, O., Boft-Ob.:
Schaffn. #
Mellethin, ., Sattler Erdg,
Thieme, G., Mar. Setr. a. D.
Tietgen, O., Krim. Ajfijt. 2
n» Do
Woeit, G., Maurer 3
49 E. Borgwarbt, P., Kon:
reftor a. D. 1
Bayer, E., Neichsangeft. 2
Bod, F., Lagerijt 3
BORN S., Kim, 2
omnann, E., Kaffee Erdg.
Müller, F., Farben, T.
51 E. Magnus, M., Frau
Magnus, F., Majchinenb, 1
Mellenthin, A., Lapez.
Ruf, E., Dreher \ Erdg.
Schröder, ©. Yuvalide 2
| Wandjehneider, R., Plagmitr.
3 E. Meichte, W., Mar. Setr.
Y a. WB. 8
remer, O., Obftgejch. Krdg.
Hamann, W., Bürovangeft.
Mofikon, S., Invalide 2
55 E. Weigand, W., Kontroll.
Brandenburg, E,, Verkäuferin
Päg, B., Elektrik. }
Betrerjen, ., Arbeit. 1
Sid, ©., Milch.
Steffen, OD. Straßenb.
_ „Schafin.
57 E. Ronneberger, B., Dr.
med, vet., Tierarzt T.
EHER A Erdg.
ger, Gejchw., Waijchanft.
Fredrih, H., Mentner
59 E. Rieler Spar: u. Leih-
un N
A eczored, U., Stadt:
PN 3) Stadt
. Ser. 2
Doller, F., Kfm. 8
b. Mengershaujen, S.,
Kim. -T. 1
Moebert, G., Kim. T. 2
Beterjen, G., Baftor i. N.
Xidelsti, F.,. Dr. phil.
Lehrer 5 P 8
61 E, Marts, A., Frau 1
Guddat, N., Ww.
Marks, Th., Zimmer.
63 E. Bahr, M., Frl. (Yo
hanne8sftr. 5
Bahr, A. a
Breypodl, D., Striderei T.
A
Chriftianjen, B., Ww. 2
Hermann, W., Ww. 1
Mohr, H., Dreher 2
Witt, I., Maurer Erdg.
Dünder, 3 Yon. 2
oyens, A, hm. Erdg,
Dabvib, K., Seemann 3
Gude, H., Tijchler 1
ting, M., Ww. 3
Wittte, D., SchHmiecdemfit,


AS KAT N
ZU 4
SUEKTEENUEEENT EEG
67 E. Schent’idhe Erben 1
V. Schent, F., Technik.
Erieger, F., Majhinenbau. 2
Scheidler, W., Schlofier 1
Schuldt, Tb., Kederbbl. Erdg.
Schwart, DH. Schifsgimum. 2
a<- Kaijerftr. Zr
69 geb. zu Ratjerftr, 18.
71 E. Witjchelinsli, R., Leben8»
mittelhdig. irdg.
Burmeifter, D-, Schloffer
Fehrmann, 6., Zw. x
Hertel, R., Ob. Dedoffiz.
a. D.
Qedband, K., Boliz. Afiit.
Muttersbach, W., Kranführ.
Neimer, U., Kupferjonticd 1
Schneider, E., Maijdhinenb.
Schulz, D Keffelihmicd
73 E. Naeve, D, Montage-
mitt. ]
V. Zammbein, D., Invalide
Badenmöller, C., Dreh. Erdg.
Beier, M., Ww. 1
Berger, A., Helier 4
Both, E., Ob. Reg. Selr.
Dabeljtein, Far Friieut
Doerr, E., ar. Werkunftr.
a. Wı 2
Hamann, OD. Werkmfir. 2
Lammbein, D., Bootsbau.
Schulze, E., Ww. 1
Biegeler, Ds, Lotomotivführer
75. E. Weiß, H., Mar. Werte
führer a. D. 1
Dahms, A., Wertmfitz. 3
Hürgenjen, I, Bigarrenddlg.
Rarften, 28. Konfitlren Erdg.
Rexber, E., Helfer 4
Mattes, M., Ww. 2
Schreiber, A., Unreiß. 4
Tant, F., Rentner 1
Ubben, W., Maidinift 2
Zühlsdorf, D., Mar. Ina.
a. D.
77 E. Rlecmann, E., Frau
(Dahlmannftr. 13)
Bartels, D., Steinjegermfit.
Bujdoh, OD, Khan.
Doft, D., Arbeit. 2
Ehrig, L., Yuvalide 2
Kraus, M., YWerkzeugiehleif. 4
Rretidhmann, M., Wr. 4
Kreusfeldt, I Rentner 1
Qinning, B., Ausgeb.
Markmann, D.; Erpedient
Müller, M., Mechanik.
79 E. Ding, am. (Katjerslaut.)
V. Hagedorn, Fr nvalide 1
Unold, E., ‚Keffelichmied 1
Boll, W., Mafchinift Erdg,
Hagedorn, U, Schneiderin 1
Hanfjen, HD. Arbeit. g
Janjen, E., Obdermont. 4
Qudwig, HD. Bohrer Erdg.
Menzel, R., Schmied
Schade, F., Hobler 2
— D., Technik, 2
Schröder, R., Maler 3
Thomjen, M., Invalide 4
— W., Fürjorg- 4
81 E. Schütt, €., Kaufm. T.
Beier, E., Techn.Mar.Selr. 1
Greve, I, Chem. Wäijcherei
Henrich, A, Schifsatmmen:
mann
Kamps, C., Ww. 2
Mabhnten, KR, Mar. Ing.
Kohlmorgen, Pa, Schmied 4
Scharnitty, D., Ww.
Struve, F, Berainner 4
Bieie, C., Eijend. Arb,
81a E. Schütt, R., Kim.
Bendieldt, E Schloffer 4
Breittopf, KR, Schiffszim-
merm.
Brinhnann, €, Schifidau. 3
Havemeifter, W., ww. 1
Lucht, N, Bimmerer 2
Schweißer n
Tajd, F., Schmied 1QBicdmanuy M., Konftrutt. 3
<- Bidertftr. Zr
RNechte Seite
2 ertitiert nicht
4 E. Müller, A., Eigent.(Binne-
berg)
Grgemöfi, B., Maler 2
Hinz, Fa, Wow. 8
Körgenjen, I., Arbeit.
Konforsti, A., Heizer 8
KRuffad, R., Maurer Erdg.
Riffen, M., Kraftwagenfütht.
Noffetel, W., Maidhinift 1
E Ertmanu"fhe Erben
V. Bröder, E., Maurer 1
Bender, H., Dreher 1
Rölbel, N., Mafjchinift
Kunz, M., Urbtrimn. Z
Qünjche, A., Bohrer 3
Michalad, B., Ww. 2
Moos, L., Dreher
JWeichert, B., Invalide Erdg.
E. Belgardt, A., Brücenwärt,
GEitemann, ®., Handelsm. 2
Frigler, A, Nieter Erdg.
Hoppe, D., Werftarb,
Röpde, Hı, Maurer
Qawrenz, AU, Rentner
Leege, Fr Arbeit.
Müller, G., Seemann 1
Schütt, R., Kuticher 2
10 E. Bock E., Kraftwagenführ.
Emb, Elijabeth, Höterei
Kahl, W., Eleftr.
Lange, W., Www. 2
Linge, D., Schifsgtmmerm.
Mabhlftedt, N., Uspbhaltier,
Mortenjen, A., Matler
Müller, D., Schloffer Erdg.
ScHwigtenberg,E., Schleifer 1
12 E, Mefjer, Se Rentner 1
Arends, A, Frifeur Erdg.
Delis, F, Maurermftr.
Maciejew8sti, M.,
Rentner Untg.
efjer, W., Technik.
ollad, W., Schloffer Erdg.
Stein, F, Rentner
14 eriftiert nicht
16 E. Heidenreich, E., Schmich
18 E Schlihting, L., Beichnerin
(Düppelitr. 54)
V. Hausbei. Berein Kicle
Gaarden (Eiijabetbfir. 48)
Andrigti, Agnes, Frau
DBolz, 8. Naturheillundig,
Davids, G., Bote Srdg.
Klang, Ds Aranjühr. Erdg.
RKrafit, M., Schloffer H. 1
Qütjhwager, M., Ww. 2
Mehlbom, P., Invalide 1
Rielrenz, H, Sohloffer H.2
Schmidt, E., Büroangeft.
Schwenn, £., Mentnerin
20 E. Zimmermanı, %., Tatler
22 E. Durzlafi, D., Lebensm.
Even, Z., Fräjer Erdg.
Hols, E., Näherin 1
Schmülius, OD. Dreher. 2
Tornow, W. Schloffer 1
Zimmermann, @., tim, Angeft.
4 E. Friede, Fo ftp. T.
UArens, W., Arbeit.
Müller, E., Arbeit. HL. Erdg.
Oppigs, €, Ww.
Lech, I, Monteur 8
Schorrh8, Fa Majdhinenbau.
Schwanz, M., Frl, Rlätterei
Voß, H., Ww.
©
©
Ende:
Hein, D., Arbe
Hoppe, A, mw,
Kraufe, E., Arbeit,
Kunze, D., Arbeit.
Möller, E., Städt, UArb.
26 E. Gehl, H.-Rentner
(Yohamnesftr. 22)
Aeinfeldt, E., Arbeit, Erdg,
Qutowsti, W., Arbeit.
Rethwich, E., Iuvalkide 1
28 eriftiert nicht
<- Sepulftr. De
30 {ja Schulftr. 7
E. Meyer, W., Herrenkleidg.

Anguftenftraße El. zeil
30a E, Andees, Ds, Gljenton- /
ftrutt.-Wertit,T.
V. Qiethmann, KR, Kim. T,
Röhren, M., Ww. 8
32 E. Rnce8, C., Kim. T.
Endulat, Laura, Lebensmit,
Freyer, K., Kellner 8
Ray, Gejchw., Damenkon»
feltion Erdg.
Kreugfeldt, I, Schlachter
Lembfe, E., Schuhmacher
Miüting, D., Benfionär 1
Reter8, H., Maichinenfchloff.
Schaufer, H., Ob{ft u. Side
früchte T,
€, Kfm.
34 E. Rottlamp,
(Hamburg)
V. Ströh, R., Schiffsgimum,
(Schulftr. 18 2
Naujocks, M., Kin. T. 1
MNieljen, M., Vhotogt. 2
Nahlte, A, Mentenenpf. 3
— FF, Filmoperat,
Schröder, W., Tiichler 1
36 E. Roppelgaard, M.,
Urchitelt
Dans, O., Initallat. T.
Beamtenbankfzu, Kiel 6 SG.
mb. T.
Hammer, Bol.-Wachtmftr. 3
Koppelgaarb, M., Wmw. 1
Kruje, HDlumen T,
88 E, Roppelgaarb, M.,
ArchHitett (Nr. 36)
M. Bamler, Schofkoladen-
haus T.
Biegemann, W., Arbeit. 3
Bode, A., Urbtrin.
inf, B., Schifisbau. 3
anfenhuber, DO. Zoll
beamter
Soll, G., Kaffenbore 2
Kaffee-Tee- Schofoladenhaus
amler, DR. T.
John. Elijabethftr. 52
Aontkel, Th., Fiicher
Merkert, L., Herrvenwäjche.
artifel Erde,
Thimm, W., Beanmt, 2
40 E. Hanjen, M., Kim. T.
Dünne, X, Schifib. 8
Scheller, Y.,- Benftonär 2
Schmidt, E., Nentenempf. 2
Vosgerau, Fı, Telegr.Hande
wert. 1
Wutstowsiy, W., Dreher 3
N en iR
Konas, M., Kun, (Diüp-
ehe 18 Ha (0
armft.. u. Nat.-Bt, R.G, a,
Qt. T. won
Danfen & Yebeit 1
ger, W,D., Zigarrenhblg. T.
chilling, 6, Kfm. T. ’
Storm, W., Maler 8
Wilhelm, D., Meierei Stolpe
«<- Glijabethftz, >
46 E, Yonas, M., Kfm, (Düp-
pelftr. 18).
MNdolf, A, Yuvalide 8
Wied, D., Ronditor
rabhın, RK. Werkftätten-VBorft,
aufbaus WW. Yonas T,
Rruje, H., Blumenhdig, 2
Schullde, G., Rirhenrehng8»
ühr.
48 E. Speehen, X, Bädermftr, T.
50 E. A AT
Klempnermftr, T,
Wökel, Th., Kraftwagenf, 2
Muff, Chr, Dreher KErdg.
52 E. Bohn, RK, Schifigimm.
Vömefeld, M., Bäder
Ehmfe, A, Stemmer 1
Een
en, 6, er
Daher Dr n R
affe, 8%. W.,
Schnelle, H., Arbeit.
Schreier, Lh., Zimmerer
Sonntag, O., Maler
Tege, Ds Steahenbahns
Hafın.
BB Arbeit,


wi


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.