XI. Teil
ne a
97 Einfeldt, Q., Getreideg. T.
N ,. Magdalene, Nohpros
uften
Yanlowsti, D,, Tijchlerei
Rieler Darmzentrale Baus
mann & Go. T.
Lorenz, R., Www.
Beh, 6, Werkmftr,
Thietie, $., Lagerberwalt. H.
Uebel, R,, Kieler Sadin:
duftrie
Wulf, H,, Kfm. I 2
in Milchof Kiel
99. 99a
U. 6. T.
/ DEE Tb., Direktor, Tr
V.
Fröhlich, G., Cleftro: z
ET Gleftro:Ynftal
101 eriftiert nicht
108 Bar Süttjohann, % Ronteor:
rt
Erdg.
Baumbhage, Y., Schmied 1
Bill, S., Vorarb. En
Suß, Kl, Maurer 2
— W,, Arbeit.
DHCaIEH Dur Arbeit, Krde.
Michael, %., Schi %
Schmidt, , 1
4 1
tender, A, Kut
105 ertftiert nicht hr Er
107 E Schlemien‘jhe Erben
Ab, Borftel, SD, .
EEE EMI
Behnte, 5°, Eifeno. Stel:
Wwertmftz, end. Stel
Onner, N, VBootsbau.
nal &, Mafjchinen:
off.
Sommer, M., Wo. 8
Steinhäufer, SS Maurer 2
Struve, C., Arbeit, 8
= Werftftr, >
NMechte Seite
=<- Sophienblatt >
<< Hamburger Chauffee >
2E Schillin 8. s
turtor, Tr ®, Manufat,
Gremer, E, Ww. 2
Ybmann, 4, Ingen, 4
Üjcher, S; Meijend, 4
harb8, M., Berat, Ingen.
. 2
Hanfen, %., Brokurift LM
Rrafit, Q., uchoi Erdg.
Nedlaft, 38, Holztfm.
„ Büroangeft,
mm
DD
OB G., |}
ambur,
Baulfen, %. Cut x.
Reumünfter) M
V Schulze, Br, Khan.
“ ‚Damburger Chauffee 3)
EEE a TE
7.0 Magaginverwalt,
6 N S. Neichst. Affe. 4
Madden, , Sandmann
a iepiboe) )
oblmann, 6., Arbeit, Erde.
N. Dentift 5
Buchwald,
Geberbaue „WM.
(00g an 3, Bolljete. 3
. , Win. 2
Ruhlins, X. Eijenb.Zu ühr. 1
a B- rn Snlpett 8
Schneider, ne, Hefe 4
Selr,
ehe Chr, Bierfahr,
A| B
=D
R., Meichsh,
dd
Schneider ein; % x
EEE 3 D., Krim.
Mmermann, 5, 9 N
veptow, X, 7 one
8 E Sah, WW, DBädermftr. T,
effen, %., Ormer 4
— 9., Rab erftimm.
Roop, ©, Mef. Sokomotivs
führ,
Lüneburg, Ch., Mufit
Meier, 5 Major 8

VME 8

N
Alte Lübeder Chanffee
8 Mohr, X., Ws. 2
Queißner, F., Ob. Kellner 1
Saß, RL, Bädermitr.
Schröder, Bote
— M, Ob. Sofomotivführ.
10 E, Meter, W., Zeichner
Andreae, %., Kim.
Hand, F., Koch
Seh, €, Wi.
— f., Elettrit,
Kirdhmann, 3 Schlachter:
Miftr,
Schäfer, &., Kim. T.
Schumacher, ., Ww,
Schütt, €, MW.
Sobit, 8, Lofomotivführer
a. D. 1
Völfening, M., Bol. Beamt.
AWebe, W., Kellner 8
2 E Stoffel, 9. Qotomo-
tivführer 1
Andrejen, $., Ingen. 2
vb. Cappeln, X, Ob. Dedz
Dffigier a. D. 1
Dilihmann, €, Angeftellt.
Hoppe, N., Lehrer 4
ornS, C., I.
Kay, O., Kraftwagenführ,
Merkert, €, Megiftrat. i. N.
Modemwoldt, GE, Schloffermfitr,
Ü 3
Scherer, F., Bugführ. 2
tel, ©., Schloffer
(Sornjenfte.22)
Banjch, E., Wm. 2
— MW, Stabdtajfiftent 2
A Rn
2
2
Bolland, &., Meichsb, Wa:
genmitr, 4
Büning, N, Kfm.
Clogs, W., Ingen. 1
Cornils, AWw. Erde:
Grotfop, ®, Bankbeamter
Meimer, W., Büroangeft,
Röhl &. Eifenb. Zugführ.
A ;
; 8
Moffow, G., oftgehilfin 3
— R., Boftfekr. 8
Scharmann, Ibh., Ww. 2
Wulf, U, Ronditor.
— 3. Eijenb. Lademftr.
Berling, D., Eijenb. Ran:
giermfir. a. D. 4
16 E. Strug, E., Bankangeft.
E Sn W. D., Werkmftr,
a
Ehlers, D., Ww.
— JM, Stadtajfijtentin
Hoffmann, Fr. Steuererheb.
Jäger, f., Malermitr. Erdg
Yöhnt, 6, Labdemfir, a. D,
Kuchel, F., Straßenb. Rontr.
Suhr, D., Wo.
Thiemann, %®., Lotomotiv-
fübhr.
Wagner, MN. Qofomotivführ.
Wendt, E,, Werkmftr.
18, 18a eriftiert nicht
<- Eijenbahnübergang Jo
20 E. Ehmte, Martha, Frau
(Breiligeathfer. 7) $
HE 3. Ob. Zollfetr.
1
Rloht, D., Sroß=Schlacht. T.
Marquard, W., Prokur. T,
Ebert, F., Werft Ob, Injp.
a. D. HA
Srönwoldt, E., Ob. Bolljetr.
Haufer, X, Profurijt 2
werfen, G,, Bürodirekt.a.D.
Saß, W., Afın. T.
Betereit, N. Poftinjp. 3
Ömidt, N., Lchrer 2
Wulf, X., Lehrer
22a E, Kühl, R., Kim.
(Bad Schwartau)
Harbed, D., ef, Lokomot.
übhrer 2
Heide, €, Bäder 1
Yanjen, G., Bugführ. a. D.
Klaus, 6. Lofomot. Führer
Beterfen, 8 nee vführ.
„ef. Yotomot.
Führer a
2
Straed, W., Betriehstechn.
Wriedt, K., Kupferfhmied


ZZ
24 E. Brenning, F., Landmeffer
Bretichneider, D., BZugführ.
Davidjen, M., Yenfionär
Hapbe, G., Gefchäftsführ. 1
26 E. 3ornow, O., Kim.
Srod, O., Eijenb. Infpekt,
Hundea, R., Küchenchef 2
Lindemann, H., Kim. 2
Bornow, M., Kim, T. 1
28 eriftiert nicht
30 E, Frant, M., Frau
(Hadersleben)
V. Stegelmann, B., N.,
Verwalt. (DänijcheStr.40)
Bau, E., ffın. Angeft. 1
Brad, R., Mitteljchullehr. 2
GCordfen, A., Ronrettor Erdg
Srohmann, D., Schloffer 1
DHaltermann, W., Lehrer 2
Matern, 3., Bote Erdg.
Nußbaum,R., Schloffer 3
Dljjon, A, Dreher 8
32 _E. Göttijch, 8. E.Z., Rentner
Vod, F., Kupferfhmied 1
Cidhof, E., Nohftofgroßbhbla.
Göttich, N., Werkeugausgeb.
<- Stormarnftr.
34 E, Beterjen, Ch., Kim.
Apenrade)
V. Wittorf, B., Verwalter
(Kirchhofallee 83)
Calljen, 3., Ww., Vrothdlg.
Heinide, N., Schiffb.Ralkulat.
Hollborn, M., Eijenb. Majch.
Inijpekt. a. D. 8
G., Vertret. T. 1
Mißfeldt, H., Schlachtermftr.
Nöppel, B., Vertret. X
Orthmann, W., Verfich. Ag.
Meijner, F., techn. Eijenb. Ob.
Setretär 4
Wilfens, W., Lokomot. Führ.
36.838 E. Chriftenjen, E., Kfm,
(Forftiveg 41)
V. Möller, HD. 6., Bauftoffe
Weftphal, H., Vorarb. 1
40 eriftiert nicht
E. Stahl, &., Kim. T.
Hampel, A., Kellner
Lange, W., Kraftiahr.
Mojer, R., Maurer
— ®., Zimmerer
Sörenjen, X, Rektor Zwg.
Trenter, D., Marine Ob.
Stab&gahimftr. a. D. 1
44 E. Arpjche Erben
Behrendt, W., Ingen. 2
Sojich, T., Eijenb. Ob. Setr.
Henkel, 5., Sattlermftr,
Kalweit, W., Studienrat
Knicphals, A, Proturift 1
Kühl, M,, Matermitr. T.
Schildt, H., Protkurijt 3
Wulff, H., Lagerijt Erdg
=<- Barkauer Weg >
46 E. Bartels, E., Saft. T.
Martens, Q., Erpedient
48. 50 ertftiert nicht
52 E. Urp, S., Nentnerin 1
Brumm, O., Frau 2
Hark, A., Yohanniterfchweft.
Willer, 3., Rentner Erdg.
Wöhler, R., Rechn. Rat. a.D.
54—64 Bauftellen
=<- Projektierte Straße >
66 Bauftelle
68 E. Buftorff, E. L. F., Ww.
V Buftorf, C., Straßenb.
Schafin
afın. Erdg
Bartels, G., Bauaufjeher 1
Nönnfeldt, A, Mangiermftr,
Schlünzen, S., Straßenb.
‚Wagenführ.
Begmann, O., Ynbalide
70 E. Buftorff, E., Wow.
(Nr. 68
Bahnjen, E., Konreftor 1
Grüttner, G., Glettromfir. %
Heinide, R., Prokurifjt 2
Neger, H., Keffelihmied 3

70; ES ftorff,E., Aw. (Nr.68)
; Bott, €, Suft. Wachtmfir. 2
Hürgenfjen, W., Eijenb. Men
giermftr, a. Erde.
Erdg.
Kortum, N A
Sattler, M., Frau
Sönnichjen, S., Stellmertss
N en Kolporteur 3
Starte, O., Kolpo N
Weitpkal, O., Weichenwätt.
72 eriftiert nicht
A E Die, ©. Schlachtermftr.
(Preußerfir. 22
V. Dunkter, W., g
Brader, Chr., Rentner 3
Bubelach, eh ;
a eit.
R A ©., "Schneidetmftr.
Beterjen, Ch., Majchinift 1
<- Zonberg DZ
76 E. Dijch. Reichsbahn A. SG.
V. Bahnmeifterei A Kiel
Bimberg, A., Majch. Ne
Hornung, HO., Betr. Werfft.
Borfteh. Erdg.
Lug, D., Bauinijpekt.
—<- Eijenbahnübergang Z
78 exiftiert nicht
% Etat a Weinhdlg.
(Welljeer Weg 6) x
Arp, H., Gaftw.Vertret, T.
Kühl, Chr., Schiffbau. Untg.
Marten, O., Bohrer
Sped, M., Renten:
empfängerin Untg. $
Tietjen, F., Telegr. Urb.
<- Welljeer Weg DZ
—<- Rathausftr. Ze
82. 84 ertitieren nicht ü
E. Lies, D., Stabsapothek.
Se a. D. (Forftiveg 35) &
Litta, Hem. Fabrit Lie &
Co. Sommanditgejeli®.
Sommer & Co, Fab
E Mt Eiel
86 b ta
V. Gobdtfring, D., Rektor u
Sommer u. Co., Lebertran
Timm, E., Lehrer
<- Bahnhofftr. Zr
90 E Deimer, 5, Maleemjtz
(Mr. 98) T. a
änfe” Gastwirtichaft
„Sort mähte Boll
aftto. T.
; ® ig
Döring, E., Büroangeft.
Großmann, M., Bäder a
Haaje, H., Ref. Lofomo s
übr.
Ss M., Heizg8. Mon;
teur DT
i AM. G., Fuhrgeich. T.
EUR Dertäufertn
Thode, I, Sohlachtermftr..
Thran, A, Ref. Lokomot 0
übre 6 2
te Technik. Erdg.
92 E. Meimer, H., Maler»
mtr. (Nr. 98) A
Rrafit, R., Maichinift a. N in $
Prehn, ET Intend.
Ob. Inipekt. A
Yen W. G., Auto nn
Bimmermann, B., niE
ihmieb it .
iftiert nm
6 E Dobm-ige Erben 1
V. Böhm, M., Böttcher kr
Böhm, RN., Schloffer
Bof, R., Straßenb. Für
Roh, O., Fahrradhdlg. 1.
«<- Rehrwieder
98 f. a. Rehrivieder 1 N
Eee S. 6. Maler
An Rentner 8
Rede 5 Aramagenläht.
Mettlein, K., Glajerei T. a
Reufch, O., EEE
Schütt, Helene, ‚m

waren T, en


Steffen, 9
Thews, D
ES
üinder, Fur 0
hr Ohlien
beamtet In" ge
man
Salenftelt, um
Mobt, Fu mp
Ohm,
7
‚tüter, Ir Sa
Sauer N .
Steffens, "yebeit f
6 Su
10 E alievermelet te A
Mansfeldt, 1
Sitel,6., FU
108 E Spiele
Lagerpläße > 1
<-
Stadtteil N
alter 5
Jurname
Dorfe e
<- Safer oft a
Etationsgebäln
E. Deutihe 4
Rojenfeld, A
Selt. F
Ne
<——-
itenteiß
Stadtteil ZI fen
be na® eben
teih in AM '
< Schönb 1
ginte SEM
enhaus
1 Se, S-
5 E Bl Fayaler a
Deu U fer A
Metihienjeh Borat
7 E übhl, wm b
Beded jeher
Si Bgm?
Roll, Ru 4
E Eintr
E. Hot
TE
A
x
D
avid,
nöller, B- M
A
uß,
STiebebuld f
13-—19 Ri” aa
Srad!
21 Ehe I
T. & N
ar,
Medal %
Mitter,
Rehtt
nit
AZ
"Selen A
0 HER
geitt

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.