Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1927 (1927)

  
 
  
   
  
   
  
   
   
  
   
    
  
  
 
   
  
  
 
 
  
En E Prüßing,E., Schäfereibe]. 
4 E. Stamer, Se later 
Pa T. 2 
hade, g. Malermitr. 
5 me 6. Metern 
27 E. Qüdt, F., Poftbote a. D. 
28 E. Kruje, F., Landwirt 
29 E. Rähler, Friedr., Altfiger 
Sanıp, G., Landwirt 
30 E. Stoltenberg, N Schlach- 
termitr. T. 298; 
‚ 30a Arp, M., dw. 
31 E. Ströh, 3, Landwirt 
32 E. Röbke, X., Ww. 
33 E. Daftian, $., Landwirt 
34 E. Türf, L., Kfm. 
E Türk, I ., Frau 
35 Boukele 
36 € Srömm, A, Landwirt 
37 E Friedrichjen, O., Landw. 
Baaich, Ho, Maurer 
Bandholz, H., Arbeit. 
Bollin, R., "überfineh 
Srotbfopp, „ Arbeit. 
Sala, &., 
Sodann, ©. Arbeit. 
Költer, F., Arbeit. 
Beterfen, K., Steinjeß. 
AWriedt, I, Steinfeoleit 
38 E. 0 ©., Saft 
39 En Baajdh, E., Maurer 
40. 40a E. Büll, Q., Hufner 
Huß, Sefchw. + 
Kanfjen, W., Frau 
MBröfch, M., Arbeit. 
Schatel, F., Arbeit. 
41 E. Weigert, B., Landın. 
Trepkau, F., Landwirt 
42 E. Steen, D., Wo. 
43 E. Book S., Bäcker -T. 1295 
44 E. Veterjen, F., Arbeit, 
45 E. Bo, M., Ww. 
46 E. Sped, S:, Ww. 
Grothtopp, A, Bahnarb. 
Stender, I., Arbeit. 
47 E. Stoltenberg,%., Landwirt. 
Sloc, WM, Arbtrin. 
Huß, H., Arbeit. 
Iens, 8, Ww. 
Sala, I, Arbeit. 
EAnmfdhenhagener 
Weg 
1 < Segeberger Landstr. > 
Be en Un Haus 
Witt, Chr., Bauunter: 
elnG T. 5058 
Schmidt‘jheS Haus geh. 3. 
Segeberger Sandftr. 
 Meyerjches Haus geb. 3. Sege- 
berger Landf{tr. 
=<- Gemarkung Elmjchen: 
1 7 U hagen 
Hußweg nach 
Ehnfohenhagen 
<- Segeberger Landftr. Z 
| “Qinfe Seite 
MWieje‘jhes Haus 
E. Wieje, Ch., Wow. 
Wulf, W., Arbeit. 
Rechte Seite 
 Detlefsjhes Haus 
5 E Detlejs, W., Bäcker 
Mofenfeld, Wilh., Pokier 
— < Gemarkung Ehnfohen- 
hagen > 
 
 
 
 
  
Suchsdorf 
47 Rätler, &., Bahnarb. 
. Rerber, W.,. Bahnarb. 
Krufe, H., Altenteiler, 
48 E. Gemeinde Such8dorf 
Frank, E., Hauswart 
Krug, R., Lehrer 
Schmidt, G., Lehrer £.R. 
49 E. Brügge, M., Gärtnereibef. 
50 E. ED ES Biegelei- 
befiger T. 4209 
Büttner, gen. Peterjen, I, 
Arbeit: 
Ne M., Arbeit. 
ngus, Q., "Mafchinift 
Sr eeerr 4 W., Gärtner 
Stender, I, Kuticher 
Szymontat, I., Kutfher 
51 E. Süverfrüpp, E., Sandın. 
52 E. Roeve, Chr., mw. 
E. Roeve, I, Arbeit. 
53 E. Gemeinde Suchsdorf 
Sprigenhaus 
54 E. Haß, I, Vorarbeit. 
55 E. Stahl, GE. Sutsbefiß. 
(Schwartenbet) 
Boldt, W., Arbeit. 
Kunit, A, Maurer 
— 9. Rentenempf. 
Schlichting, S” Arbeit. 
56 E. Rrufe, D., Wi. 
Krufe, W., Landwirt T.1384 
57 E. Reimer, I., Arbeit. 
58 E. Stahl, E., Gutsbef. 
(Schwartenbet) 
Drews, G., Vogt 
Heinemann, W., Vogt 
59 E. Gemeinde Suchsdorf 
SO M., Ob.Landjäger 
60 E. Dofje, A., Gärtnereibef. 
61 E. Bock, H., Arbeit. 
62 E. Moll, G., & Co., SG. m. 
b.9., Chem, Fabrit T. 2516 
Alle, B., Ingen. 
Ente, Rt Ta 
Moll, im. 
68 E. RAN G., Gutsbej. 
(Schwartenbet) 
Burmeifter, H., Arbeit. 
Xöhnte, H., Arbeit. 
Meißner, A., Oberjhweizer 
 
A 
63 Schmunz, F., Ww. 
Speth, H., Arbeit. 
E. Harm, H., Zimmerer 
Haß, X., Arbeit. 
Rabhlf, W., Schloffer 
65 E. Vollbehr, M., Ww. 
Fürft, I, Maurer 
66 E. Wulf, W., Meiereibef. 
(Kiel) 
E. Unger, F., Molfereibej. 
Schröder, A., Mafjchinift 
67 E. Schulz, $., Privatier 
GE IW., Mechanik. 
8 E. Reichsbahn 
"en W., Eijenb. Betr. 
Stift. 
E. Reichsbahn 
Sa, S., Bahnarb. 
70 E Koloff, De Schloffer= 
meifter 
71 E. Reichsbahn 
Verkon, H., Bahnwärt. 
72 E. Reichsbahn 
EN $., Schranken: 
78 g” Sam, S., Sand. 
BydOhsti, A., Frau 
74 E. Baajch, I., Gärtner 
Schwenfen, B., Arbeit. 
75 EC $., Gaftiv. 
76 E. Neher, F., Yuvalide 
77 E. Ströh, W., Schuhm. 
Thiefjen, H., Altenteiler 
78 E. C W., Verwalt. 
Inip Erdg. 
N ®., Ballaffift. 1 
79 E. Gröning, K., Ww. 
S0E.Roht, F., Ob. Dedkoffiz.a.D. 
81 E. Friedrichfen, W., Landm. 
82 E. Morik, F., Koloniahwr. 
Neher, E., Tijhler 
Schröder, A., Schiffb. Vor- 
arbeiter 
83 E. Bahr, H., Rentner 
84 E. RE R., Heizer 
(Welljee) 
V. Bahrt, I, Schiffb. 2 
Gräfe, F., Bert. Beamt. 
RKriemann, £.. Rolonialtwr. 
 
Welliee 
 
BWellice ; 
84 Kröger, H., Benfionär 
Münz, E., Nieter 
85 E. Siegmund, S., Gärtner 
86 Et W., Futterhdlg. 
Schmidt, H., Bankbeamt. 
87 E. Michel, B., Verjorgungs- 
anwärt. 
Allert, G., Werftarb. 
Bohm, H., Gasarbeit. 
Haß, W., Wiv. 
Otte, W., Arbeit. 
Schiller, D., Ww. 
— F., Arbeit. 
88 E. Neichsbahn 
Haltejtelle Levensau 
89 unbewohnt 
90 E. Büll, H., Sattlermitr. 
Namn, I., Gasarb. 
Meimer, H., Dreher 
91 E. Boddin, W., Bautunter- 
nehmer 
Hinrichjen, A, Bürovangeft. 
92 E. Schiller, N., Arbeit. 
Haafje, O., Arb Git. 
Jürgens, 6. Maler 
— M., Ww. 
Rebher, G., Arbeit. 
Wulf, Arbeit, 
93 E. Schröder, X., Steuer» 
mwachtmftr, 
Bedmann, R., Schif8= 
zimmerer 
Naumann, H., Nieter 
Nahn, H., Werftarbeit. 
Schlüter, I, Gasarbeit. 
94 E. Stübhrt, M., Barbier 
Fittlau, F., Gasarbeit. 
Grothfopp, H., Arbeit. 
Schröder, H., Müller 
Stührf, O., Arbeit. 
Voltmann, H., Maurer 
95 E. Reichsbahn 
Dunker, H., Betr.Aifift. 
Kröger, K., Stationsmftr, 
96.E. Diedrichjen, H., Maler: 
meifter 
Glau, R., Betr. Affift. 
Köhler, F., Arbeit. 
Gemeindevorfteher Ott, T. Kiel 1449 
Re 
Weg 
<- Segeberger Landftr. Z 
Linke Seite 
Schramm‘jhes Haus 
E. Schramm, $., Hufner 
Langmaaljhes Haus 
E. Sangmaaf, A., Hilfs 
weichenfteller 
Dowers’jhes Haus 
E. Dowers, I., Rentner 
Schröder, H., Handelsm. 
Rechte Seite 
Dahl jhes Sal 
E. Dahl, E., Landw. 
Dahl, W., Berwalt.Selr. 
Schlüter, Chr., Arbeit. 
Hillmer, H., SE 
Ca On Hau 
Ochs, R., St Koftichaffn. 
upon vn 
Both, H 
de 
FO We Haus 
„ Ww. 
Sa ©. Arbeit. 
Wriedt, O., Keifelichnied 
Staal’fches Haus 
E. Staaf, X, Bofjtichaffn. 
„ Schifszimmer: 
 
Staatfhes Haus] 
VBoje, I, Www. 
Schacht, B., Feuermehrm. 
<- Feldmart > 
Segeberger Landitr. 
<- Gemarkung Kiel DZ 
Linke Seite 
Ta Haus 
EUR 
E. Zerpe, D., 
RKlahr‘ihes Hau 
E an Al „Betr. AWifift. 
Schlüter‘jche: 
? E. Schlüter, EI., Schloffer 
Burmetiter‘iches Haus 
E. Burmeifter, Chr., Maurer 
Hinz. Mordhorft‘jhes Haus 
E Sn O., Schweine: 
möfter 
xhode, &l., lan 
Thomjen, O., Schloffer 
Wicd, G., Arbeit. 
Bahnwärterhaus 
E. Deutjhe Reichsbahn 
SOME 3, Schranten- 
{hließer 
<< Cijenbahn > 
Wermkejhes Haus 
E. Wermte, D., TADEL 
Büll, Ch., Arbeit. 
eG B., Schloffer 
"Richter, € „Am. 
 
Noakjhes Haus 
E. Noack, O., Benfionär 
Hajenbein, M., Bahnbeamt. 
Hennings‘jhes Haus 
- Hennings’ Erben 
V. Hennings, D., Buchhalt. 
(Nuffee 
Gundelach, H., Zimmerer 
Willer, B., Orte, 
Iunge”jhes Haus 
E. EEE %., SGend.Wacht- 
ie Sa N 
E. Lütje, M., Anzeichn. 
Solo Haus 
E. Schütt, F., Schloffer 
Sewfon, $. Bojtbeamt. 
A {es Haus 
E. Veter8, O., Rentner 
<- Elmjohenhagener Weg DZ 
Meyer‘iches AD 
E. Meber, L., Schuhmmftr. 
Didelmann‘ fcOe8 Haus 
E. Didelmann, E., Bäder 
. Emunds, B., Bol.Sb.Wacht 
mftr, 
Ba Haus 
E. Förit, W., Ww. 
Förlt, €. Schlachter 
, Sand wirt 
Sohurbohin W., Schlachter 
II. Blöcer‘jches Haus 
E. Blöder, Chr., Landw. 
(I. Vlöcder’jches Haus) 
 
 
 
zeit V. 
96 Laß, F., Arbeit, 
Reher, Y., Maurer 
Reimer, O., Werftarbeit, 
97 E. Brandt, W., Gaftıv. 
T. 2488 
Haß, I, Arbeit. ? 
9 E HT , Werftarb. ein 
Besto, B., Arbeit. 4 ® 
Hinrichjen, B., Heizer 
Löhndorf, B., Arbeit. 
Monste, F., Arbeit. ee 
YPöjchel, Am. R E 
Wiemer, Eijenb.Beamt. a.D. 
99 E. Stoltenberg, R., * 
Schlachter (Nr. 80) 
Göfch, W., Maurer 8 
Hamann, M., Ww. * 
Yahn, E,, Schloffer } 
 
Moerfchte, A, Zimmerer f 
Reimer, H., Privatier $ 
100 E. E, Siedle, M., Boftichafin. 
Ad 
Fildern, %., Schmied 1 
Henijchte, N., Stultat. 1 
Kieckbufch, W., Schneider 3 
Ströh, K., Arbeit. A 
Tryba, &. Arbeit. Erdg. 
101 N ‚Selahn, W., Gärtnerei= 
efiher 
Miegel, D., Mafchinift 
102 E. Schaus, E., Stullat. 
Rojenfeld, H., Elektrik. 
103 Umformerhaus 
E. Gemeinde SuchSdorf 
104 E. Greve, I., Wüjchereis 
befiber (Kiel) 
Stiba, B., Werftarbeit. 
105 E. Bod, GE. Tijchler 
Bock, C.u.E. Baugefch. T.5472 
106 E. ‚Schmalotwsty, N. 
Arbeit 
107. E. Grbs, DH. Land. 
108 E. Schmalowsty, F 
Arbeit. 
109 E. Wagner, R., Poft- 
ichafner 
110 E. Ramm, I, Arbeit. 
111 E. Ragel, X, Maurer 
<- Klausbroot > 
II. Blöcder‘iches Haus 
Wrege, F., Tijchler 
F. Dibbernjhes Haus 
E: Dibbern, F., Schloffer 
Hoffmann, I., Matermftr. 
Mijchte, G., Bimmerm. 
<- Fubweg nach Elmjchen- 
hagen > 
S. Mordthorftjches Haus 
E al I, Saftıv. 
Math, WW Bahnarb. mr 
Wriedt, $ Arbeit. | 
Chr. Reefe’iches Haus Y 
E. Reeje, Chr., Arbeit. En fe 
Quatters‘fhes Haus ARE 
E. Quatter8, ©., Landw. 
IL. €. Wolter‘fjches Haus 
E. Wolter, E., Landw. 
Kölmann, &., Arbeit. 
Lüttjohann, Cbr., ‚Arbeit. 
Wörpel, O., Arbeit. 
Hingitihes Haus 
E. Hingit, I, Land. 
Ban {he8 Haus I. u. IL 
BUND Bürovorfteh. 
Dittmann. hr., Ww. 
UÜbe, H., Arbeit. 
Gemeindehaus 
E. Gem. Welljee 
Arndt, DO., Schmied 
Lütjohanı, H., Steinfeß. 
Meyer, O., Keffelfchmied 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.