Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1927 (1927)

 
 
 
NV. zeit 
63 E. Hinz, SE 
SJur, F., WA 
Köpfe, A, Arbeit. 
Veterjen, CE Eijenb. dee 
Stapelfeld, ©. Iuvalide 2 
65 E. Nöpjtorff, O., Wim. 
Dooje, H., Arbeit. 1 
Göttich, K., Gärtner 
AN OOHTEN, E., Arbeit. 
Kod, H., Eijenb.Angeft. 
MReterfen, O., Arbeit. 
67 E. Grütter, O., Fabrkarb. 
Fedder, A., Heizer 
Lenau, A., ‚_ubalide 
, Martens, S., Wiv. 
Rath, Ch., Arbeit. H. 
iogki, F., Keffeljhmied 
LPreiß, E., Wwv. 
„Reimer, Sandıw. Kr 
Walter, M., Arbeit. 
69. E. Schmidt, M., Wi. 
Böttger, DH. Arbeit. 
Drujche, DM. Frau 
Hein, N., Arbeit. 
  
  
Schuhmmftr. 
ft: } 
 FRONHDDE 
NUN 
Rölmann, -M., Steinjes. X 
71 E. Nie; F., Arbeit. Erdg. 
Breede, RE Arbeit. 
Gelhaar, E., Arbeit. 
Huldad, € Aw. & 
Michaladk, X „, Schachtmftr. 2 
(Raabe, WW “Arbeit. 
Rick, B., Arbeit. 
73 E. Chriftianjen, € 
Schildermal. 
Andrejen, R., Schuhm. 
— Baestow, W., Arbeit. 
Chriftianjen, M., Ww. 
Delis, H., Maler 
Horit, F., Wi. 
Rath, W., Schleifer 
Steffen, F., Arbeit. 
75 E. Hartung, A., Pferdehdl. 
T. 722 
On 6. 
chlofen, Cl 
Hak, Ve rbeit. 
Mahr, A., Maler 
Walter, ©. Eijenb, Beamt. 
79 E. Schröder, W.,Pantoffelmn. 
GSrebin, F., Schloffer 
81 E. Brügge‘jhe Erben 
Brügge, D., Ww. Erdg. 
Gilbert, W., Frau 1 
Hagedorn, Arbeit. Erdg. 
Ich, OH., Arbeit. 1 
83 E. Nichujen, H., Gärtner 
Burmeijter, H., Kraftfahr. 1 
YJöont, K., Keiner 
8 E Langer, E€., YZabafıvr. 
Brandt, M., Arbeit. 
- Elbin, B., Maurer 
Groß, N., Maijchinift 
NXens, W., Kranführ. 
. Stablhut, H., Maichiniit 
'Wiedefe, H., Schmied 
Wijchnack, RB. Schmied 
87 E. Hüls, Schlacdhtermfir. 
(Breußerftr.) 
Anders, E., Schuhm. 
Barth, H., Steinmeß. 
Bojy, B., Heizer 
Gottjchalt, I., WW. 
89 E. Ahmelmann, Chr., 
Eijenb. Ajfiftent a. D. 
of 
u. 
Rentner 
Werkmftr. 
Dan Haus 
 
  
Kron: 
 
agen 
89 Stegmann, E., Schiffb. 
91 E. Zwingenberg, A., Aw. 
Brunzel, H., Slajer 
Lund, M., Frijeur 
Reterjon, H., Rentenempf. 
95 E. Ralujchinsti, W., Stemm. 
Strerath, H., Arbeit. 
97 E. Baum, G., Stellmach. 
99 E Majcdhmann, M., Fubhr- 
eich. Erdg. 
101 E Anderjen, O., Tijchler 
Weber, E., Arbeit. Krdg. 
108 E. Nieper, Chr., 
Schmiedemftr. 
105 E. Gem. Kronshagen 
Kromrod, H., Bimmerer 
Meher, K., Maichinenmftr. 1 
109 E. Fed, I., Gaftw. 
T. 5885 
115 E. Laß, E., Schmied 
Behnte, H., En EDMIEr 
beamt. T. 678! 
Harm, $., PedbokaeE 
Schröder, W., Maurer 
A B., Bauuntern. 2 
Willing, O., Mechanik. 2 
17 E Walter, F., Fuhrunter- 
nehm. T. 2787 
Brir, H., Arbeit. 1 
Grüneberg, E., Fuhrgeich. 2 
Lüthje, A., Kutjher Erde. 
Meier, H., Gärtner 2 
— S., Arbeit. Erdg. 
121 E. Iwers, O., Malermitr. 
T. 3992 Erdg. 
Koch, H., Pd 1 
"a Arbeit. 1 
Reber, € 
125 °E Qemmte, F., Arbeit. 
Rechte Seite 
10 E. Boppe, E., Gärtner 
Leterjen, Ch., Makler 1 
18 E. Ströh, F., Majdhinen- 
tijchler 
20 E. Strud, €., RNeijend. 
22 E. Runde, Staatl. Lotterie= 
einnehmer 
24 E. Chriftianjen, £., Schild» 
maler 
Beterfjen, A., Rentner 
Süberfröpp, I., Rentner 
28 E. Baum, O., Eigentüm. 
(New York) 
V. Baum, G., Stellm.(Nr.97) 
Harm, K., Steindrud. 1 
Namm, W., Lagerift Erdg. 
38. 40 E. Vollbehr, A., Landw. 
Yöhnt, A., Maurer 
Ragel, I., Maurer 
42'°E Yollbehr, A., Fuhrgefch. 
44 E. Domte, E,, Reichsbf. 
Bählmitr. 
Sibberfjen, Ch., techn.Landes: 
jefretär 1 
50a E Maflcwsti, F., Benfion 
‘| 54 E. Walter, F., Fuhrunter- 
nehm. T. 2737 
56 E. Vollbehr, A., Land. 
64 E. Fleck, Z., Gaftw. (Nr109) 
Vollert, H., AWutohol. T.2778 
68 E. Nöjchmann, W., Fuhrm. 
T. 73832 
 
  
, Rentner 2. 
 
78 E. Rod, C.,. Dreher 1 
Klein, A., Ww. Erdg. 
Schwenfen, W., Lokomotiv- 
ihrer 
Stabe, 5., Arbeit. Erde. 
94. 96 E. Nöpfjtorf, Dorothea, 
Landw. 
Langmaad, X., Bautechnik. 
NRöpitorff, X., Stellm. Erde, 
108 E. Ruge, R., Mar.Stab8: 
zahlmftr. 
Urbammer, R., Nieter 
110 E. Hein, H., MaurerKErdg, 
112 En Seen H., Od. Reg. 
114 E SOG, Seut(A 
D. Erd 
rag, 
Siebte, GE, Maurer 1 
118 E. Jenjen, I., Lehrer 
Siebe, E., Schmied 2 
Strud, I., Schleifer 1 
120 E. Grönwoldt,M., Maurer 
Strud, E., Tijchler 1 
122 E. Yacobs, E., 
Mar. Werfführ. a. D. 
124 E. Muns, ©., Arbeit. 
130 E. ud, W., Werkmfir. 
132 E. Poppa, I., Maurer 
134E.Böhme, K., SchlofjerErdg, 
Kopperpahler Allee 
Vinfe Seite 
1—23 eriftiert nicht 
25 Far ®, RO 
rdg. 
Matthies, AW., eben % 
27 E. Andrigty, I., Maurer 
Claaffen, X. Krim. Ob.Sefkr. 1 
29—87 eriftiert nicht 
39 E. Lries, X., Direkt. 
41 E. Dietrich, K., Dipl. 
Ing. (Mühlheim a. R.) 
Dierkjen, E., Kfm. T. 670 
Kallien, H., Gartenbau. 
43—45 eriftiert nicht 
47 E. Kingbeil, B., Architelt 
T. 3944 
Klingbeil, W., Elektrik. 
49—57 eriitiert nicht 
59 E: Gem. Kronshagen 
V. Menze, W., Hausmftr. 1 
Sport: u. Spielplat 
ektrizitätszentrale 
Andrejen, Th., Lehrer Erdg, 
Menze, W., Lehrer 
Reimer8, F., Wegewärt. 2 
61 E. Schleswig-Holftein. 
Megierung 
SS Y., Ob.Landjäg. 
Hotje,H., Db.Landjäg. T.4097 
63—71 exijtiert nicht 
TE vom Schrid, SG. Maicdhinift 
75—141 "erxijtiert nicht 
143 E. Idee, H., Dachdeek. 
Feldhaujen, X, Renfionär 
145 E. de, H., Dachvdecknftr. 
147—149 eriftiert nicht 
151 E. Anderfjen, D., Frau 
* Anderjen, R., Maurer 1 
1538 eriftiert nicht 
155 E. Nöpitorf, F., Schloffer 
157 E, Zimme, H., Kim. 
 
 
Molfice mit Schulenfee 
159—161 eriftiert nicht 
163 E. Staa, AM., Bauunter- 
nehmer 
165 E. Willing, G., Schloffer 
Sailer, K., Steinmeß 1 
167 E. Dahl, B., Frau Erde. 
Dahl, H., Kim. Erdg, 
Rechte Seite 
2—28 erijtiert nicht 
30 E. Bartich, W., Lehrer 
32 E. Dähling, X., Ingen. 
Schulze, K., Rentner 1 
34 eriftiert nicht 
36 E. Plumm, R., Schneider 
Plumm, O., Maler 
38 E. Thiele, A, Zimmerm, 
Thiele, R., Maler 
40—46 erijtiert nicht 
48 E. Mahrdt, H., Privatier 
Horam, Ch., Iuft. Büroajffift. 
50 E. Bill, Fr., Poftagent 
Balferis, D., Pol.Beamt. 
52—82 eriftiert nicht 
84 E. Schmidt, F., Ob.Boot8: 
mann a. D. Erdg. 
Sailer, £., Terrazzoleg. 1 
86 E. SER E., Landes: 
jefr. a. D. 
88 E Meder, Q., Elektriter 
(Kieler Str) 
Ibens, H., Ww. 
Klühn, S., EEE 
90 E. Qattof, W Maichinift 
E. Green, S., "Bäder 
92 E. Wottfe, R., Zimmerer 
Czarnedi, F., Amtsgeh. 1 
Moloff, H., Schloffer 
94 E. Möhren, G., Maurer 1 
Nöhren, W., Rentner Erde. 
EEE Haus 
E. Reterjen, Gebr., Holzhdlg. 
(Schillerftr.) 
Sürgenjen, A., Sekret. 
130 E. Niffen, ©. Tijdhler 
Feldhaufen, Iı, Dachdedk, 
Madtke, A., Bol. Ob. Wacht- 
mitr. 
132 E Johann, G., Zimmerer 
Modzinowsti, A., Maurer 
142 E. Rudow, F., Monteur 
158 E. Thede, I., Lehrer 
Scharfe‘jhes Haus 
E. Scharfe, A., Wiv. 
a Haus 
Treip, H., Arbeit. Krdg. 
9 En Dührtop, E., Dr. Arzt 
6577 
164 E. Kühn, E., Arbeit. 
166 E. Küglein, E., Wi. 
Kopperpahler Teich 
Spielplaß 
E. Gem. Kronshagen 
Dooje,jhes Haus 
E. Dvoje, W., Handelsgärtn. 
Kobarg‘ihes Haus 
E O0 Se Tijchler 
Freeje, M., Ww. 
/ Jürgens, I. Arbeit. 
<- Straße nach dem 
Schüßenhof > 
6 E. Kieler Schüßenverein 
von 1860 
V. Arndt, I., Leutn. d. Mar. 
a. D. T. 4950 
Molffjee mit Schulentee 
Gemeindevorficher: H. Delf8 in Moljiece 
Molffee 
 
 
MEN jches Haus e 
E. Bomplun, G., Gärtner 
Conrad, F., Invalide 
Kurt, N., Gärtner 
Tank, F., Kutjcher 
Ottendorfer Weg 
«<- Kieler Str. Zr 
Nechte Seite 
50 E. Hartmann, H., Steinmeß 
Stäcter, Ch., Lademfitr. a. D- 
Suder, N., Werimfir. 
Suchsdorfer Weg 
Rechte Seite 
Bierend‘ihes Haus 
E. Bierend, M., Landmann 
Altenburg, H., Arbeit. 
Kod, W., Arbeit. 
Swenfon, A., Arbeit, 
— W., Arbeit. 
Thel, B., Arbeit. 
, Weichert‘jhes Haus 
E. Weichert, W., Graveur 
T. 1765 1 
Alt, B., Elektrif, Erdg. 
Weichert, F., Hebamme T.1765 
II. Weichert‘jihes Haus 
E. Weichert, W., Graveur 
(1. Weichert‘jhes Haus) 
Altenburg, H., Arbeit. 
SGötjh, E., Arbeit. 
Schün, R., Gärtner 
Schwarz'fihes Haus 
E. Schwarz, X., Gärtner | 
DE 
V. Schwarz, W., Zijchler 
Beet, I., Arbeit. 4 
Bock, K., Arbeit. 2 
Mückenheim’ihes Haus 
E. Müdcenheim, I., Maurer - 
techn, Ch., Arbeit. X 
Uhmenallee 
Rechte Seite 
Mittendorfiches Haus (39) 
E. Mittendorf, E., Kellner 
Wahl jhes Haus (37) 
E. Wahl, H., Büfettier 
Maier, W., Milchhol. 
Ever8‘jches Haus 
E. Evers, H., Gem. Vorfteh. 
RMauer, I, Kapitän 
RiechHers’ihes Haus 
E. Nicchers,$., Gefchäftsführ. 
Villenweg 
Linke Seite 
Wöhltiches ‘ 
, Meiereibel. 
  
  
  
  
Erde. - 
= 
E. Wöhlt, X 
Beinrobht, ©. Roliz. Bu 
wachtmitr. 
Homann‘jches Haus 
E. Homann, W., Schloffer 
Hinz, A, Wi. 
Müller, D., Schloffer 2 
Rechte Seite 
Borfchte‘iches Haus 
E. Borichte, Ob. Landjäger: 
mftr. T. 3649 
 
 
 
 
Gaftmwirtjchaft Katharinenberg 
Behnke’jhes Haus Streitberg 
Di D., Sem. Borfteh. Kod, 5 Schlachter E. Behntke, Chr., Maurer 
En — ©., Schlachter Frerkihes Haus Martens jhes Haus . 
Delis, o. Altenteil. diem’ iches Haus E. Frerf, C., Eigentüm. E. Martens, D., Dr., Tier- < 
Gaftwirtichaft Bärenkrug E. Xhiem, H., Bäckerei Delis‘jches Haus arzt \ 
E. Sierfs, ©., Gajtw. T. 9 | Sellmerjches Haus E. Delis, Johann, Kfm. T.71 |. Nolte‘ iO Haus DES 
Ga Katharinenberg E. Sellmer, 9., Baugejch. Stange‘ fhes Haus E. Nolte, W., Dr. phil., Pe ; 
E. Rod, F., Gaftw. Huß, C., Schneider E. Stange, O., Initallat. Boologe A a 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.