NV. zeit
63 E. Hinz, SE
SJur, F., WA
Köpfe, A, Arbeit.
Veterjen, CE Eijenb. dee
Stapelfeld, ©. Iuvalide 2
65 E. Nöpjtorff, O., Wim.
Dooje, H., Arbeit. 1
Göttich, K., Gärtner
AN OOHTEN, E., Arbeit.
Kod, H., Eijenb.Angeft.
MReterfen, O., Arbeit.
67 E. Grütter, O., Fabrkarb.
Fedder, A., Heizer
Lenau, A., ‚_ubalide
, Martens, S., Wiv.
Rath, Ch., Arbeit. H.
iogki, F., Keffeljhmied
LPreiß, E., Wwv.
„Reimer, Sandıw. Kr
Walter, M., Arbeit.
69. E. Schmidt, M., Wi.
Böttger, DH. Arbeit.
Drujche, DM. Frau
Hein, N., Arbeit.


Schuhmmftr.
ft: }
FRONHDDE
NUN
Rölmann, -M., Steinjes. X
71 E. Nie; F., Arbeit. Erdg.
Breede, RE Arbeit.
Gelhaar, E., Arbeit.
Huldad, € Aw. &
Michaladk, X „, Schachtmftr. 2
(Raabe, WW “Arbeit.
Rick, B., Arbeit.
73 E. Chriftianjen, €
Schildermal.
Andrejen, R., Schuhm.
— Baestow, W., Arbeit.
Chriftianjen, M., Ww.
Delis, H., Maler
Horit, F., Wi.
Rath, W., Schleifer
Steffen, F., Arbeit.
75 E. Hartung, A., Pferdehdl.
T. 722
On 6.
chlofen, Cl
Hak, Ve rbeit.
Mahr, A., Maler
Walter, ©. Eijenb, Beamt.
79 E. Schröder, W.,Pantoffelmn.
GSrebin, F., Schloffer
81 E. Brügge‘jhe Erben
Brügge, D., Ww. Erdg.
Gilbert, W., Frau 1
Hagedorn, Arbeit. Erdg.
Ich, OH., Arbeit. 1
83 E. Nichujen, H., Gärtner
Burmeijter, H., Kraftfahr. 1
YJöont, K., Keiner
8 E Langer, E€., YZabafıvr.
Brandt, M., Arbeit.
- Elbin, B., Maurer
Groß, N., Maijchinift
NXens, W., Kranführ.
. Stablhut, H., Maichiniit
'Wiedefe, H., Schmied
Wijchnack, RB. Schmied
87 E. Hüls, Schlacdhtermfir.
(Breußerftr.)
Anders, E., Schuhm.
Barth, H., Steinmeß.
Bojy, B., Heizer
Gottjchalt, I., WW.
89 E. Ahmelmann, Chr.,
Eijenb. Ajfiftent a. D.
of
u.
Rentner
Werkmftr.
Dan Haus


Kron:

agen
89 Stegmann, E., Schiffb.
91 E. Zwingenberg, A., Aw.
Brunzel, H., Slajer
Lund, M., Frijeur
Reterjon, H., Rentenempf.
95 E. Ralujchinsti, W., Stemm.
Strerath, H., Arbeit.
97 E. Baum, G., Stellmach.
99 E Majcdhmann, M., Fubhr-
eich. Erdg.
101 E Anderjen, O., Tijchler
Weber, E., Arbeit. Krdg.
108 E. Nieper, Chr.,
Schmiedemftr.
105 E. Gem. Kronshagen
Kromrod, H., Bimmerer
Meher, K., Maichinenmftr. 1
109 E. Fed, I., Gaftw.
T. 5885
115 E. Laß, E., Schmied
Behnte, H., En EDMIEr
beamt. T. 678!
Harm, $., PedbokaeE
Schröder, W., Maurer
A B., Bauuntern. 2
Willing, O., Mechanik. 2
17 E Walter, F., Fuhrunter-
nehm. T. 2787
Brir, H., Arbeit. 1
Grüneberg, E., Fuhrgeich. 2
Lüthje, A., Kutjher Erde.
Meier, H., Gärtner 2
— S., Arbeit. Erdg.
121 E. Iwers, O., Malermitr.
T. 3992 Erdg.
Koch, H., Pd 1
"a Arbeit. 1
Reber, €
125 °E Qemmte, F., Arbeit.
Rechte Seite
10 E. Boppe, E., Gärtner
Leterjen, Ch., Makler 1
18 E. Ströh, F., Majdhinen-
tijchler
20 E. Strud, €., RNeijend.
22 E. Runde, Staatl. Lotterie=
einnehmer
24 E. Chriftianjen, £., Schild»
maler
Beterfjen, A., Rentner
Süberfröpp, I., Rentner
28 E. Baum, O., Eigentüm.
(New York)
V. Baum, G., Stellm.(Nr.97)
Harm, K., Steindrud. 1
Namm, W., Lagerift Erdg.
38. 40 E. Vollbehr, A., Landw.
Yöhnt, A., Maurer
Ragel, I., Maurer
42'°E Yollbehr, A., Fuhrgefch.
44 E. Domte, E,, Reichsbf.
Bählmitr.
Sibberfjen, Ch., techn.Landes:
jefretär 1
50a E Maflcwsti, F., Benfion
‘| 54 E. Walter, F., Fuhrunter-
nehm. T. 2737
56 E. Vollbehr, A., Land.
64 E. Fleck, Z., Gaftw. (Nr109)
Vollert, H., AWutohol. T.2778
68 E. Nöjchmann, W., Fuhrm.
T. 73832


, Rentner 2.

78 E. Rod, C.,. Dreher 1
Klein, A., Ww. Erdg.
Schwenfen, W., Lokomotiv-
ihrer
Stabe, 5., Arbeit. Erde.
94. 96 E. Nöpfjtorf, Dorothea,
Landw.
Langmaad, X., Bautechnik.
NRöpitorff, X., Stellm. Erde,
108 E. Ruge, R., Mar.Stab8:
zahlmftr.
Urbammer, R., Nieter
110 E. Hein, H., MaurerKErdg,
112 En Seen H., Od. Reg.
114 E SOG, Seut(A
D. Erd
rag,
Siebte, GE, Maurer 1
118 E. Jenjen, I., Lehrer
Siebe, E., Schmied 2
Strud, I., Schleifer 1
120 E. Grönwoldt,M., Maurer
Strud, E., Tijchler 1
122 E. Yacobs, E.,
Mar. Werfführ. a. D.
124 E. Muns, ©., Arbeit.
130 E. ud, W., Werkmfir.
132 E. Poppa, I., Maurer
134E.Böhme, K., SchlofjerErdg,
Kopperpahler Allee
Vinfe Seite
1—23 eriftiert nicht
25 Far ®, RO
rdg.
Matthies, AW., eben %
27 E. Andrigty, I., Maurer
Claaffen, X. Krim. Ob.Sefkr. 1
29—87 eriftiert nicht
39 E. Lries, X., Direkt.
41 E. Dietrich, K., Dipl.
Ing. (Mühlheim a. R.)
Dierkjen, E., Kfm. T. 670
Kallien, H., Gartenbau.
43—45 eriftiert nicht
47 E. Kingbeil, B., Architelt
T. 3944
Klingbeil, W., Elektrik.
49—57 eriitiert nicht
59 E: Gem. Kronshagen
V. Menze, W., Hausmftr. 1
Sport: u. Spielplat
ektrizitätszentrale
Andrejen, Th., Lehrer Erdg,
Menze, W., Lehrer
Reimer8, F., Wegewärt. 2
61 E. Schleswig-Holftein.
Megierung
SS Y., Ob.Landjäg.
Hotje,H., Db.Landjäg. T.4097
63—71 exijtiert nicht
TE vom Schrid, SG. Maicdhinift
75—141 "erxijtiert nicht
143 E. Idee, H., Dachdeek.
Feldhaujen, X, Renfionär
145 E. de, H., Dachvdecknftr.
147—149 eriftiert nicht
151 E. Anderfjen, D., Frau
* Anderjen, R., Maurer 1
1538 eriftiert nicht
155 E. Nöpitorf, F., Schloffer
157 E, Zimme, H., Kim.


Molfice mit Schulenfee
159—161 eriftiert nicht
163 E. Staa, AM., Bauunter-
nehmer
165 E. Willing, G., Schloffer
Sailer, K., Steinmeß 1
167 E. Dahl, B., Frau Erde.
Dahl, H., Kim. Erdg,
Rechte Seite
2—28 erijtiert nicht
30 E. Bartich, W., Lehrer
32 E. Dähling, X., Ingen.
Schulze, K., Rentner 1
34 eriftiert nicht
36 E. Plumm, R., Schneider
Plumm, O., Maler
38 E. Thiele, A, Zimmerm,
Thiele, R., Maler
40—46 erijtiert nicht
48 E. Mahrdt, H., Privatier
Horam, Ch., Iuft. Büroajffift.
50 E. Bill, Fr., Poftagent
Balferis, D., Pol.Beamt.
52—82 eriftiert nicht
84 E. Schmidt, F., Ob.Boot8:
mann a. D. Erdg.
Sailer, £., Terrazzoleg. 1
86 E. SER E., Landes:
jefr. a. D.
88 E Meder, Q., Elektriter
(Kieler Str)
Ibens, H., Ww.
Klühn, S., EEE
90 E. Qattof, W Maichinift
E. Green, S., "Bäder
92 E. Wottfe, R., Zimmerer
Czarnedi, F., Amtsgeh. 1
Moloff, H., Schloffer
94 E. Möhren, G., Maurer 1
Nöhren, W., Rentner Erde.
EEE Haus
E. Reterjen, Gebr., Holzhdlg.
(Schillerftr.)
Sürgenjen, A., Sekret.
130 E. Niffen, ©. Tijdhler
Feldhaufen, Iı, Dachdedk,
Madtke, A., Bol. Ob. Wacht-
mitr.
132 E Johann, G., Zimmerer
Modzinowsti, A., Maurer
142 E. Rudow, F., Monteur
158 E. Thede, I., Lehrer
Scharfe‘jhes Haus
E. Scharfe, A., Wiv.
a Haus
Treip, H., Arbeit. Krdg.
9 En Dührtop, E., Dr. Arzt
6577
164 E. Kühn, E., Arbeit.
166 E. Küglein, E., Wi.
Kopperpahler Teich
Spielplaß
E. Gem. Kronshagen
Dooje,jhes Haus
E. Dvoje, W., Handelsgärtn.
Kobarg‘ihes Haus
E O0 Se Tijchler
Freeje, M., Ww.
/ Jürgens, I. Arbeit.
<- Straße nach dem
Schüßenhof >
6 E. Kieler Schüßenverein
von 1860
V. Arndt, I., Leutn. d. Mar.
a. D. T. 4950
Molffjee mit Schulentee
Gemeindevorficher: H. Delf8 in Moljiece
Molffee


MEN jches Haus e
E. Bomplun, G., Gärtner
Conrad, F., Invalide
Kurt, N., Gärtner
Tank, F., Kutjcher
Ottendorfer Weg
«<- Kieler Str. Zr
Nechte Seite
50 E. Hartmann, H., Steinmeß
Stäcter, Ch., Lademfitr. a. D-
Suder, N., Werimfir.
Suchsdorfer Weg
Rechte Seite
Bierend‘ihes Haus
E. Bierend, M., Landmann
Altenburg, H., Arbeit.
Kod, W., Arbeit.
Swenfon, A., Arbeit,
— W., Arbeit.
Thel, B., Arbeit.
, Weichert‘jhes Haus
E. Weichert, W., Graveur
T. 1765 1
Alt, B., Elektrif, Erdg.
Weichert, F., Hebamme T.1765
II. Weichert‘jihes Haus
E. Weichert, W., Graveur
(1. Weichert‘jhes Haus)
Altenburg, H., Arbeit.
SGötjh, E., Arbeit.
Schün, R., Gärtner
Schwarz'fihes Haus
E. Schwarz, X., Gärtner |
DE
V. Schwarz, W., Zijchler
Beet, I., Arbeit. 4
Bock, K., Arbeit. 2
Mückenheim’ihes Haus
E. Müdcenheim, I., Maurer -
techn, Ch., Arbeit. X
Uhmenallee
Rechte Seite
Mittendorfiches Haus (39)
E. Mittendorf, E., Kellner
Wahl jhes Haus (37)
E. Wahl, H., Büfettier
Maier, W., Milchhol.
Ever8‘jches Haus
E. Evers, H., Gem. Vorfteh.
RMauer, I, Kapitän
RiechHers’ihes Haus
E. Nicchers,$., Gefchäftsführ.
Villenweg
Linke Seite
Wöhltiches ‘
, Meiereibel.
Erde. -
=
E. Wöhlt, X
Beinrobht, ©. Roliz. Bu
wachtmitr.
Homann‘jches Haus
E. Homann, W., Schloffer
Hinz, A, Wi.
Müller, D., Schloffer 2
Rechte Seite
Borfchte‘iches Haus
E. Borichte, Ob. Landjäger:
mftr. T. 3649
Gaftmwirtjchaft Katharinenberg
Behnke’jhes Haus Streitberg
Di D., Sem. Borfteh. Kod, 5 Schlachter E. Behntke, Chr., Maurer
En — ©., Schlachter Frerkihes Haus Martens jhes Haus .
Delis, o. Altenteil. diem’ iches Haus E. Frerf, C., Eigentüm. E. Martens, D., Dr., Tier- <
Gaftwirtichaft Bärenkrug E. Xhiem, H., Bäckerei Delis‘jches Haus arzt \
E. Sierfs, ©., Gajtw. T. 9 | Sellmerjches Haus E. Delis, Johann, Kfm. T.71 |. Nolte‘ iO Haus DES
Ga Katharinenberg E. Sellmer, 9., Baugejch. Stange‘ fhes Haus E. Nolte, W., Dr. phil., Pe ;
E. Rod, F., Gaftw. Huß, C., Schneider E. Stange, O., Initallat. Boologe A a

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.